52"' jaargang. Dinsdag 24 Mei 1898. N°. 9633. A. GOUKA. CUBA LIBRË. FEUILLETON. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER? H. J. C. ROELANTS. Ke n n is ge vin g. GEMEENTERAADSVERKIEZING. BUITENLAND AB0iomHsiiT8PBijg Voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommera.- 0.02 BUREAUBOTEBITRAAT fO, Telcphoon No. 123. Advertentieprijs: van 15 gewone regels met inbe grip van ccne Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Verkiezing voor de Provinciale §iaten. De Burgemeester van de Hooi dpi.aats van HET KIESDISTRICT SCHIEDAM voor de verkiezing van leden der Piovinciale Staten, brengt ter kennis van belanghebbenden do. dat zoowel de periodieke verkiezing van een lid van bovengenoemde Staten, als die ter voorziening in de vacature, in dat college ontstaan door het overlijden van den lieer S. A. MAAS, die in 1901 zou hebben moeten aftreden, zal gehouden worden op Dinsdag den Iden Juni a. s, van des voor- middags 9 tot des namiddags 4 uur, gedurende welken tijd ten Raadliuize van Schiedam overeen komstig art. 52 der kieswet opgaven van candi- daten kunnen worden ingeleverd; 2o. dat de formulieren, bestemd voor de bovenbedoelde opgaven, ter secretarie dier gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn van 21 Mei tot en met 7 Juni a s. van des morgens S'/a tot des namiddags 4 uur. Schiedam, den 23sten Mei 1898. De "Burgemeester voornoemd, VERSTEEG. Wij herinneren er aan, dat morgen van 8 tot 5 uur de stemming zal plaats hebben in district III over de beide officieel gestelde can- didaten voor den gemeenteraad. Ieder die tot de stemming wil worden toe gelaten is verplicht de hem toegezonden stem- kaart mede te brengen; wie zulk een kaart niet mocht hebben ontvangen, kan die alsnog ten stadhuize bekomen. Wien men te kiezen heeft is, in de gegeven omstandigheden, voor ons geen punt van eenigen twijfel. Slechts dan kan er kracht van ons hervor mingsgezind Dagelijksch Bestuur uitgaan, als het in den gemeenteraad een meerderheid achter zich heeft. Slechts door den heer A. Gonka te stemmen is dit mogelijk. In het belang onzer stad dringen wij er dus met kracht op aan, dat niemand, van welke politieke richting overigens ook, verzuime te stemmen op onzen candidaat, den heer Algemeen overzicht. Schiedam, 23 Mei '98. Be oorlog. Vóór alles moet het eskader van admiraal Cervera vernietigd worden, zeggen de Ameri- DOOR THEODOR DUIMCHEN. 23) Möbii'g nam dit dankbaar aan. Het was inder daad de eenvoudigste' oplossing. Don Pancho ging naar den achterwand van het vertrek en haalde zijn mooiste zadel voor den dag. Hij legde het zelf op het paatd; in eon oogwenk was Cycloon klaar. Het nieuwe, zware zadel scheen het echter niet bijster te bevallen; voor het kostbare zilver beslag van het pronkstuk voelde het blijkbaar niet veel; het draaide zich half om en berook het on gewone voorwerp. Möbius steeg op, reikte dori Pancho van het paard af de hand en reed met een «Tot weer ziens" eindelijk weg. Ook hem viel het Cubaansciie zadel niet gemakkelijk; de stijve, zware zijstukken maakten dat hij zijn paard in het geheel niet tusschen de beenen voelde; hij had de gewaar wording dat hij het niet zoo in zijn macht had als gewoonlijk. Maar wat doet het er toe, dacht hij, één keer heen en terug zal het wel gaan. Middelerwijl bekeek don Pancho nog eens hoofd schuddend het beschadigde zadel van den doctor en hing het to«n op de plaats waar hij het zijne vandaan had gehaald. De eene halster hing zwaar naar beneden. De waard maakte dien open en de kaansche bladeneerst daarna kan aan verdere operation tegen Cuba worden gedacht. Om evenwel Cervera's vloot te verslaan, was een vcreeniging van admiraal Sampson's smal deel met het vliegend eskader van Schley noodig, en naar het schijnt, is die vereeniging reeds geschied. Donderdagmorgen reeds lag Schley's eskader zes mijlen zuidelijk van Key-West, waar de vloot van Sampson 's middags aankwam. Men verwachtte toen een gemeenschappelijke actie der admiraals tegen de Spaansche vloot, Even wel, zoo uit Spanje als uit de Vereenigde Staten ontbreken ten eenenmale officieele en betrouw bare berichten omtrent den oorlog. Vandaar dat het nieuws sehaarsch is en van dien aard dat iedere conclusie gewaagd, elke commentaar van twijfelachtige waarde is. 't Beste is weer te geven wat er, volgens de berichten van hier en van daar, geschiedt, zonder meer. De Amerikaansche regeering schijnt vast be sloten elke telegrafische gemeenschap met Cuba te verbreken, waartegenover de Spanjaarden dreigen dat zij den kabel van Galveston naar Key-West zullen vernielen. In officieele kringen te Madrid verzekert men zelfs pertinent dat, ingeval de Amerikanen den kabel van Cuba afsnijden, Spanje hulp kruisers naar de Noord-Amerikaansche kust zal zenden om alle kabels op Amerikaansch gebied, zelfs de transatlantische, af te snijden. De Amerikaansche douane-autoriteiten hebben van uit Washington bevel ontvangen niet toe te laten dat schepen, geladen met kolen, naar de Antillen, Mexico, Midden- en Zuid-Amerika vertrekken dan met bijzondere toestemming van het departement der schatkist. De kruisers Bancroft, CastineHelena en Wilmington zijn Woensdagavond jJ. inder haast van Key-West vertrokken; de St. Paul koos met steenkool geladen eenige uren later zee. De Oregon heet te Barbados te zijn aange komen en, na kolen ingenomen te hebben, weder met onbekende bestemming vandaar te zijn vertrokken. De New-York Journal publiceert een tele gram uit Kingston, volgens hetwelk een der schepen van admiraal Sampson een Spaansche kanonneerboot hoeft genomen. De kapitein van een Amerikaansch schip verklaart nl. een Ameri- kaanschen kruiser Zaterdagmiddag gezien te hebben met de kanonneerboot op sleeptouw. De expeditie naar Cuba zal, naar thans ook vele Amerikanen beweren, moeten uitgesteld worden tot het najaar. Immers, na 10 Juni zijn de wegen op Cuba onbruikbaar voor artillerie. Al gaan derhalve de Amerikanen voorloopig niet, de Cubaansche vrijbuiters wèl. Den 4 8den is, volgens een uit Jacksonville te New-York ontvangen telegram, een expeditie van ruim 400 Cubanen per stoomschip Florida naar Cuba vertrokken. Zij hadden een ruime voor- vernikkelde Coit-revolver van den doctor gluurde naar buiten. vDeksels," riep don Pancho uit, znu heeft hij alleen zijn rijzweep!" Op hetzelfde oogenblik flitste weer een bliksem straal, onmiddellijk gevolgd door een knetlerenden donderslag, en in dikke stralen stroomde de tro pische regen met elementaire kracht neer. Het was een regen waarvan men niemand een denkbeeld kan geven, die dien zelf niet heeft bijgewoond. »Den man vegent de jas en het beest het vel van het lijf af', zegt de Cubaan. Een windstoot veegde door de open deur; de hevig schommelende lamp ging uit. Weer kliefde de eene bliksemstraal na de andere de dikke wol ken, en een derde door den donkeren nacht rale lende donderslag volgde onmiddellijk op don tweeden en scheen niet te zullen eindigen, zGroote God I" mompelde don Pancho, adacht ik het niet. Door die schurkenstreek met het zadel hebben wij er beiden niet op gelet." Móbius werd door het plotseling losbarsten van het onweer koit vóór de groote brug overvallen. Cycloon toch reeds niet op zijn gemak, kromp bij de bliksemstralen ineen en werd bij iederen don derslag nog zenuwachtiger. Verblind door het felle licht van den bliksem, kon Mobius in de onmid dellijk daarop weer intredende ondoordringbare duisternis geen band voor oogen, zelfs niet de ooren van zijn paard zien. Daarenboven liep het paard, wild den kop schuddend, vlak langs de lage ba lustrade voort. In het vale schijnsel van een vol gende bliksemflits zag de doctor vlak neven en recht onder zich den afgiond van het rotsda! schel verlicht. De zaak was niet zeer aangenaam. raad ammunitie en 75 muildieren bij zich. Weer hebben de Amerikanen op verschil lende punten aanslagen gedaan op de kust, die door de Spanjaarden werden afgeslagen. Te Guatanana hadden de Amerikaansche sche pen de Spaansche vlag geheschen. De berichten over deze mislukte operaties komen natuurlijk alle uit Spaansche bron. Dc Amerikaansche kruiser Monleraijdie thans als kustbewaker dienst doet aan de Westkust, gaat naar de fhilippijnen. Een tiein die het eerste regiment Missouri- infanterie naar Chukamauga zou transporteeren, is op een passagierstrein geloopen. Vijf soldaten werden gedood, twaalf gewond. Eigenaardig is in de Vereenigde Staten de stemming jegens Frankrijk, Men neemt het den Fransehen ten zeerste kwalijk dat zij openlijk hun sympathie betuigen met de Spanjaarden, en de ontevredenheid daarover uit zich door het boycotten van al wat Franseh is. Vooral de dames toonen zich hierin ultra-patriotisch. De regeering wenscht evenwel de goede be trekkingen met Frankrijk bij voortduring te handhaven. Ook omtrent de Spaansche plannen en opera ties zijn de berichten onbelangrijk in aantal en beteekenis. Of do tijding uit Madrid dat admiraal Cer vera reeds weer van Santiago de Cuba ver trokken is, waarheid behelst dan wel een nieuw middel is om de Amerikanen op een dwaal spoor te brengen, dient te worden afgewacht. Nadere berichten ontbreken dienaangaande. Maar er zijn er, die een beslissenden slag ver wachtten voor Havanna, waarheen Cervera heet vertrokken te zijn. Een Nedeilandsch stoomschip, dat van Cura sao te Port-au-Prince is binnengekomen, deelt mede dat de Spaansche schepen maar eene ge ringe voorraad aan kolen en levensmiddelen hebben. Te Willemstad hebben zij slechts 300 ton steenkolen en 100 ton levensmiddelen in genomen. Men is overigens te Willemstad voorzichtiger geworden, naar het schijnt. Een telegram aan de New-York Herald uit Curacao zegt nl. dat de Reslormel, een Engelsch stoomschip met een lading kolen voor I.a Guayra, gistermorgen te Willemstad binnenliep omdat de machine on klaar was. De Nederlandsche autoriteiten weigerden het schip elke gemeenschap met den wal, waaruit men opmaakt dat de lading steenkool voor de Spanjaarden is bestemd. Eigenaardig zijn de ouderwetsche middeltjes die van Spaansche zijde worden aangewend om de Amerikanen te benadeelen. Men heeft on bemande oude schepen de zee in gestuurd, in de hoop dat de Amerikaansche blokkade schepen averij zouden beloopen, wanneer zij 's nachts met zulk een rondzwervend vaa-tuig in botsing zouden komen. Een ander oud kunstje, onzen voorvaderen welbekend, is het uitzenden van branders uit Plotseling hooide hij stemmen voor zich. Onwil lekeurig zette hij zich steviger in den zadel en nam de tengels, die hij bijna vrijgelaten had, korter. Weer scheurde een bliksemstraal de duis ternis, en links voor den kop van zijn paard zag hij don Francesco met zijn knecht Pablon, die nu, diep in den knie gebogen, neerdook en een oogen blik later met bet breede mes in de rechterband, met een gillenden kreet op het paard losstormde. Cycloon stoof op zijde zijn hoeven sloegen tegen de lage leuning; Möbius voelde hoe het paard onder hem wankelde en tegenstreefde om niet in den vreeselijken afgrond te storten. Hij wist dat zijn leven van deze seconde afhing. Bliksemsnel wierp hij zich naar links half uit den zadel, met zijn volle gewicht op den linkerstijgbeiige! leunend. Toen stond het paaid blijkbaar was het zich van liet juist ontsnapte gevaar duidelijk bewustwijd op de pooten staande beefde het onder hem. Weer een bliksemstraal; paard en ruiter zagen den vijand. Möbius nam zijn paard hoog en half naar links. Cycloon begreep terstond dat hij als wapen gebruikt weid, en naar voren springend sloeg hij met zijn staalharde voorhoeven den tnuiat tegen den grond. Maar het volgend oogenblik reeds viel don Francesco liet dier in de teugels. Nu wierp Móbius zijn paard in oen boog naar rechts, een krachtige slag met de omgekeerde zweep striemde neei op de hand van don Francesco; de Spanjiard werd in den zwaai meegesleurd de verbrijzelde hand liet losde Duitscher hoorde hem tegen de balustrade tuimeleneen gil, doodelijke stilte, na eenige oogenblikken een zware val Möbius haalde diep adem. Hij klopte met dq de haven \an Havanna. Deze branders hebben, overeenkomstig de eisohen des tijds, op de voorplecht een lading van dynamiet, terwijl de schepen zelf op torpedo-booten gelijken. De Amerikanen hebben zich echter vergenoegd er een stuk of wat in den grond te boren. De insurgenten op Cuba blijven intussehen, in strijd met de fraaie geruchten omtrent on derwerping, volharden in hun verzet. "Wel hebben sommige aanvoerders van minderen rang de autonomie aanvaard, maar de voor naamste leiders als Maximo Gomez en Calixto Garcia denken er niet aan. Over het reserve-eskader van Cadix blijven de berichten zeer tegenstrijdig. Thans moet admi raal Camara, de bevelhebber van dit smaldeel, zijn laatste instruction ontvangen hebben. Vol gens de mededeelingen der regeering is het eskader voor de Fhilippijnen bestemd, maar anderen meenen dat het naar Cuba zal gaan. Groote bewondering oogst in Spanje de wer kelijk groote zeemanschap van den gezagvoerder dei- Montscrratdie eerst, met verbreking der blokkade, Ciënfugos wist te bereiken en daarna, andermaal de blokkade-schepen ontloopend, naar Corunna is teruggekeerd. Hij heeft aldus voor maarschalk Blanco gered 4000 man, 100 kanonnen, 15,000 geweren, een groote hoeveelheid ammunitie en een som van 15 milüoen peseta's, terwijl hij waarschijnlijk voor de regeering te Madrid kostbare inlich tingen heeft meegebracht. De Monlserrut, die reeds een gewapend schip was, zal waarschijnlijk in de geregelde vloot worden opgenomen. De Spanjaarden blijven intussehen nog steeds den blik gevestigd houden op Europa. Dit blijkt uit het feit, dat Leon y Castillo, na langdurige conferenties te Madrid met de Ilegentes en Sagasta, definitief besloten heeft de portefeuille van buitonlandsche zaken niet te aanvaarden maar op zijn post te blijven als gezant te Parijs. Zou Spanje waarlijk, zooals de Temps ver moedt, op een algemeenen Europeeschen oorlog hopen Oemengile Mededeelingen. Gisteien zijn in België de verkiezingen ge houden voor oe helrt der Kamer en van den Senaat. Er werd met warmte gestemd, zonder dat zich, voorzoover bekend is, ongeregeldheden van ernstigen aard voordeden. Te Nieuwerkcrken werd een pop, voorstel lende den leider der elericalen Woeste, opge hangen. Priester Daens, de bekende ehristelijk- deinocraat, werd te Alost, zijn district, levendig toegejuicht, maar door tegenstanders ook be- leedigd en uitgejouwd. Van den uitslag is bekend De ministers Begerem, De Bruyn en De Smet de Nayer zijn herkozen. Van de 152 afgevaardigden zijn 75 onder worpen aan een herstemming, waaronder 37 katholieken, 2 christ.-democraten, 28 socialisten en 2 liberalen. rechteihand het paard op den hals en terwijl hij zich diep overboog, zeide hij in het oor van het dier: sJe bont toch ten slotte een brave kerel. Dank je, Cycloon." En Cycloon scheen middelerwijl Duitsch te heb ben geleerd. Het scheen dat hij zijn meester vol komen had begrepen; hij richtte zich fier op, knikte een paar maai met wijd uitgestrekten hals met den kop op en neer en trappelde met den rechter poot op den harden grond als xvilde hij zeggen; sVooiuit maar; wij spelen het met een stuk of wat meer ook nog wel Idaar." Wat te doen 1 Een oogenblik nog bleef Móbius in den stortregen onder bliksem en donder midden op de biug staan. Naar Las Caobas rijden, met misschien twee dooden achter zich, dat ging toch met. Hij reed langzaam terug. Cycioon liep met fleren tied, maar tegen zijn gewoonte op het mid den van de brug. Spoedig waren zij weer voor don Pancho's cantine. Don Pancho was nog op en zag zijn hoop vervuld, dat de Duitscher toch nog zou omkeeren. »De hemel zij gedankt, don Adolfo, dat u er weer is. Nu maai spoedig Cycloon in den stal, en dan maakt ik u een bed Idaxr." sWij zullen wel niet op bed komen, don Pancho", antwoordde de doctor onder het afstijgen. sllie zoo, wat is er dan te doen?" vroeg de ander. »Een overvalling van Pablon en zijn meester. De knecht ligt op de brug, met minstens een gat in 't hoofd, en zijn meester ligt verpletterd in den afgrond." (Slot volgt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1