52*" jaargang. Woensdag 25 Mei 1898. IM°. 9634. CUBA LIBRE Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. VERWEER. BUITENLAND. Abo^kmbktspbijs voor Schiedam, per kwartaal 1 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommere- 0.02 BUREAUBOTERSTKAAT 70, Tclephoon No. 133. Advertentiet-rijs: van 15 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewono regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Zonder een enkel woord van verweer willen wij, wat gisteren de Nieuwe Schiedamsche Courant schreef naar aanleiding van onze op wekking tot steuning der candidatuur-Gouka, niet voorbij laten gaan. Nu de stembus nog gesloten is. Minder om ons zeiven hierdoor te rechtvaardi gen, wat wij inderdaad onnoodig achten, dan om op de kaak te stellen met wat aehter- dochtigen geest sommige bekrompen inenschen hier ter stede nog bezield zijn, en waarvoor zij slechts in de historie dezer stad een zwak excuus kuunen vinden. Men herinnert zich misschien ons aanbeve lingswoord het was een eenvoudig betoog, hierop vooral zich baseerend, dat thans, nu zooveel gewichtigs door de gemeente wordt ondernomen, een z. g. politiek-gelijkgezind Da- gelijksch Bestuur noodig is, opdat men niet -aldus schreven we somtrent andere punten in verderfelijker! strijd zal geraken." Zuiverder het geval stellen vermochten wij nietmeer liberale, meer loyale houding was ons niet denkbaar. Voor de toekomst wilden wij niets praejudiceeren, Bslechts een liberale meerderheid zal een liberaal wethouder kunnen geven, en dien kunnen wij, althans in liet eerste jaar, niet missen", zoo waren onze woorden. Doch ziet de redactie van de N. Sehied. Ct. Wij geloofden inderdaad onze oogen niet, toen wij zagen wat zij uit ons artikeltje wist te distilleeren, beter dan eenig distillateur. stloe het ook zij, echt il-liberale onverdraag zaamheid, door tal van drogredenen bedekt, spreekt uit het geheele artikel" dit is de beschuldiging. Slechts een voor eene redactie al te geringe mate van onderscheidingsver mogen kon haar zoo doen schrijven. Die is inderdaad hier aanwezig. Eén voorbeeld slechts, maar een teekenend. »Bijzondere opmerking" aldus de N. S. Ct. ^verdient ook de uitlating, dat men een liberaal wethouder, althans in het eerste jaar niet missen kan. Moet men daaruit opmaken, dat men (sic) voor den eerstvolgenden tijd meer het bevorderen van partijbelangen dan het be hartigen van het algemeen welzijn op het oog heeft?" Wij hadden zoo gemeenddat in onze woorden het tegendeel van onverdraagzaamheid aanwezig was; wij hadden ons zelfs gevleid, dat elke eenvoudige van geest met ons aldus dacht, vooral waar wij uitdrukkelijk vermeldden, »dat wij eene eventueele meerderheid gaarne de vrijheid zouden willen laten van de macht, die zij bezat". Een goed verstaander, had dunkt ons hier niet meer noodig. Edoch er blijken ook slechte verstaanders te zijn, en dat nog wel op plaatsen, waar men die niet zou meenen te mogen zoeken. Meer wenschen wij niet te zeggen; het is een hopeloos strijden tegen wie in alles boos heid en idrogreden" ziet! DOOR THEODOR DUIMCHEN. 24) (Slot.) Het was een gewichtige dag voor Jlarianao dien de volgende morgen bracht. Ten eerste werd de moordaanslag op de brug bekend. Nog des nachts hadden de Duitsr.her en don Pancho den leniente del pueblo opgeklept. Ook Pablon was met een volkomen verbrijzelden schedel, het breede mes nog in den krampachtig gesloten vuist, dood gevonden Cycloon's hoeven hadden goed werk gedaan. De vormelooze massa die eens Fiancesco Moreno was geweest, was iangs een langen omweg naar boven gebracht. Meester en knecht lagen in het buisje dat zij bewoond hadden, bewaakt door de overheid. Möbius' verhaal van he.t voorgevallene was zonder meer volkomen geloofd. Ingeval een verder verhoor nog noodig mocht blijken, zou de tenicnle hem door don Eusebio een dagvaarding doen toekomen. Dan was ook de verloving bekend geworden. Zij moest wel publiek gemaakt worden, want donna Barbara, die door de bedienden reeds gehoord had wat er gebeurd was, was den doctor, toen deze al heel vroeg, nadat de noodige aangifte en het Algemeen overzicht. Schiedam, 24 Mei '98. Be oorlog. Het gaat niet naar den zin der jingo's met den oorlog. Er wordt hun inziens te veel ge talnul en gedraald er wordt te lang gewacht met de vernietiging der Spaansche vloot cn de verdrijving der Spanjaarden van Cuba. Nu evenwel schijnt er kans te zijn dat de dans begint. Immers, naar de New-York Herald, van zijn correspondent te Washington verneemt, is het vliegend eskader onder commodore Schley Don derdag j.l. van Key-West naar Santiago de Cuba vertrokken, waar men meende dat hij Zondag zou aankomen. Admiraal Sampson is Vrijdagnacht in allerijl vertrokken. Men meende dat deze gisteren te Santiago kon zijn. Vermoedelijk zal het dus spoedig tot een treffen komen, ten minste wanneer admiraal Cervera nog te Santiago is. Maar dit is lang niet zeker. Volgens sommigen het klinkt inderdaad ermakelijkbewijst het bericht uit Madrid dat Cervera te Santiago is aange komen, juist dat hij daarnt'ef is. Voigensanderen is hij wel te Santiago geweest, heeft zich daar in verbinding gesteld met maarschalk Blanco en is daarna weer vertrokken, waarschijnlijk naar de wateren van Martinique. Voordat er een beslissende zeeslag is geleverd, kon er moeilijk iets ondernomen worden tegen Cuba, ook al acht men het regenseizoen geen bezwaar. Toch zegt de correspondent der Herald te Washington dat, volgens het oerdeel der ambte naren van het departement van oorlog, er geen enkele hinderpaal meer is voor een poging om nog deze week een inval op Cuba to doen. De personen die met de leiding der zaken zijn betrouwd, zegt de correspondent, zullen geen rekening houden met het ongunstige seizoen. Maar daartegenover zijn er die hun invloed doen gelden op president Mc Kinley om de campagne uit te stellen tot het najaar. In ieder geval zal er toch rekening moeten worden gehouden met de opstandelingen op Cuba met wie het volgens den voorzitter der junta van de provincie Cardenas, allerellendigst gesteld is. Zondag kwam de Cubaan te Ivey-West aan en deelde mede dat de insurgenten in diep- treurige omstandigheden verkeerden, daar zij niet zooals vroeger levensmiddelen kunnen smok kelen uit de steden, die nu zelf aan den honger ten prooi zijn. Hij voegde er nog bij dat de verliezen der Spanjaarden bij de beschieting van Cardenas zeer ernstig waren geweest; een enkel projectiel van de Wilmington zou dertien personen ge dood en een aantal gewond hebben. Alle in de haven aanwezige schepen en verscheiden maga zijnen werden vernield. De heer Castro zoo heet deze Cubaansche insurgenten-magistraat verzekerde nog dat onderzoek ter plaatse was afgeloopen, naar de villa kwaro, zoodra zij hem in 'toog kreeg, tot vóór de poort der villa tegemoet gesneld en was hem op straat om den hals gevlogen. Kort daarop kwam bij het plaatselijk bestuur de telegraphische opdracht in om het sluiten van den vrede bekend te makpn. 's Middags luidden de klokken en buitengewone uitgaven van de ofiicieele Gazeta de la Habana, de vredesvoorwaarden be helzende, waren in ieders handen. 's Middags kwam met den trein van vier uur van Havanna een heer aan. Hij was in wit piqué, met een fijne xipixacastroohoed, en over 't geheel onberispelijk gekleed. Op het eerste gezicht scheen hij tot de beste kringen te behooreti, maar toch keek iedereen naar hem om, toen hij op de para- dero uit de eorste klasse stapte. Zijn gelaatskleur was blijkt aar die van een man van blanke afstam ming, maar toch maakte zij een schrikwekkenden indruk: donkergroen, olijfkleurig was het scherp gesneden, magere, met diepe voren bedekte gelaat; tusschen de diepliggende fonkelende oogen liep van het voorhoofd een litteeken in een breede roode streep dwars over het gelaatde houw van een zwaren ruitersabel of van een bajonet. De aangekomene glimlachte, toen hij naast en om zich hoorde fluisterenMire un insuredo, Uit den waggon para personas de color kwam nu een gekleurde bediende naderbij, aan wien hij zijn klein, elegant, Engelsch, leeren valies gaf. Zij sloegen den weg naar de villa van don Eusebio in. Daar herkende een oude neger hero. sYiva don Rodri guez l" riep hij uit. Terstond werd hij omringd er heel wat Cubanen waren overgeloopen naar de insurgenten, tengevolge van Blanco's besluit, waarbij alle Cubanen bij het Spaansche leger werden ingelijfd. De insurgenten-aanvoerder Bartholomeo Masso heeft een proclamatie uit gevaardigd waarin hij alle Cubanen aanspoort zich bij het bevrijdingsleger te voegen, terwijl hij verzekeit dat er spoedig een beslissende slag zal worden geslagen, en hen, die riiet aan zijn oproeping gehoor geven, waarschuwt dat zij later verbannen zullen worden. Dat er gebrek aan levensmiddelen op Cuba dreigt, of reeds is, blijkt ook uit het besluit der koloniale regeering, waarbij de invoer binnen alle havens van het eiland vrij wordt gesteld. De Spanjaarden zijn nog steeds ontstemd over den aanval van Amerikaansche schepen onder Spaansche vlag op een der Cubaansche havens. De minister van binnenlandsche zaken deelde gisteren in de Senaat mede, dat de regeering van dien aanval kennis had gegeven aan de mogendheden. Intusschen gaat men in de Vereenigde Staten voort met net uitrusten van troepen. Die voor de Philippijnen bestemd, zijn voor een deel ge reed. Generaal Otis heeft, naar uit San-Francisco wordt vernomen, dit contingent bevel gegeven zich aan boord der City of Peking in te schepen, terwijl een ander deel der troepen per Australia en City of Sydney zouden vertrekken. Gis teren en heden zouden deze 12000 man scheep gaan. Ook admiraal Dewey zal dus, wanneer de landingstroepen hem bereikt hebben, aan den slag kunnen gaan, In het geheel zullen hem waarschijnlijk 20.000 man worden gezonden. Verkiezingen. De uitslag der herstemmingen in Frankrijk is een tegenvaller voor de regeering. Haar hoop om een volstrekte meerderheid van gema tigde republikeinen in de Kamer te krijgen is teleurgesteld. De samenstelling der Kamer beeft geen belangrijke wijziging ondergaan. Méüne en de zijnen kunnen aan het bewind blijven, maar alleen steunende op de rechterzijde zooals vroeger. Terwijl de oude Kamer bestond uit 250 republikeinen (liberalen en progressisten), 236 radicalen en socialisten, 57 monarchisten en 23 ralliés, zal de nieuwe Kamer zijn samen gesteld uit 246 regeeringsrepublikeinen, 247 radicalen en socialisten, 58 monarchisten, '15 ralliés en 3 wilden. Over het geheel is dus de positie der regee ring, in cijfers uitgedrukt, niet sterker gewor den, maar moreel is haar positie nog meer verzwakt. Immers, een lid van het Kabinet, de minister van koloniën André Lebon, is gevallen evenals de onderstaatssecretaris voor posterijen Delpuech. Beeds heeft Lebon zijn ontslag aangeboden de ministerraad heeft echter nog geen beslis sing dienaangaande genomen. Maar ook in andere politieke kampen betreurt men zware verliezen. De radicalen missen in Goblet een hunner groote mannen, en ook de nederlaag van dezen door de menigte en juichend vergezelde men hem tot aan de poort van het landhuis. Eenige oogenblikkan later lag hij in de armen der zijnen. Het huwelijk van donna Barbara met den Duit- schen doctor werd spoedig daarna gevierd. Nu leeft het paar aan een Duitsche universiteit, waar dr. Móbius zich sedert jaren heeft gevestigd. Door zijn voor Duitsche toestanden fabelachtigen rijkdom geheel onafhankelijk, wijdt hij zich alieen aan de wetenschap en zijn gezin. Zijn kinderen zijn lief tallig, de oudste heet Rodriguez, evenals zijn oom. Oom Rodriguez I De kinderen hooren vee! van hem en in hun gesprekken speelt hij een groote rol. ofschoon geen van hen hem ooit hpeft gezien. Den dag na zijn terugkomst reeds had de opstan deling tot zijn zwager gezegd: s De vrede is slechts een wapenstilstand, want de Spanjaarden zullen hun woord niet houden." Geen uur liet hij verloren gaan; overal knoopte hij nieuwe banden aan en zorgde voor de stevigheid der oude; hij ging de betrouwbaarhoid van alle vrienden zijner zaak na en verzuimde geen gele genheid om nieuwe vrienden te werven voor de eens komende vrijmaking. Las Caobas, waarvan de opbrengst onder de lei ding van zijn zwager aanmerkelijk was toegenomen, word voor een Imogen prijs vei kocht, toen zijn vader de oogen had gesloten. Zijn zuster en haar man huiverden van de sombere vastberadenheid, waarmede hij, de laatste oud-minister is een moreel échec, voor den Kamer-president Brisson n.l., die sterk voor Goblet's herkiezing heeft geijverd. Wat de socialisten aangaat, het is waar, zij hebben uitnemende krachten verloren, maar in grooter aantal, 8 man sterker dan vroeger, keeren zij in het Paleis Bourbon terug. Ook de radicalen wonnen enkele zetels. Groote reden tot tevredenheid hebben zeker de anti-semieten. De Dreyfusards zijn over de geheele linie geslagen. Joseph Reinacli moest wijken, Tbiébaud is gevallen, de socialist Gérault- Richard keert niet in de Kamer terug. Wil men nog andere bekende namen die, vooreerst althans, niet meer in het verslag dei- Kamerdebatten zullen gevonden worden Dar- lan, oud-minister van justitie. Develle, de monarchist de liernis, de graaf doTailleyiand- Périgard, de muzelmanschc dr. Grenier. Niet gekozen is Maurice Barrës. Sog eens Zola. Het nieuwe proces tegen Zoia en tegen Per- reux,- don uitgever der Aurore, beeft weinig belangwekkends opgeleverd. Men had er veel van Verwacht, maar waarschijnlijk onder den invloed der verkiezingen, waarvan de uitslag wel te voorzien was, is de zaak vrijwel tot niets verloopen. Men wist dit de laatste dagen reeds, en het bleek uit de betrekkelijk geringe warmte voor de zaak. Voorzorgsmaatregelen waren er te Versailles anders genoeg genomen. De Parijsche garden, de gendarmerie van Versailles en genie-soldaten handhaafden de orde. Verschillende straten waren afgezet. Slechts een gering aantal personen, onder wie de dames Zola en Labori, woonden de zitting bij. Er werd alleen toegang verleend op door den president van het Hof afgegeven entree-biljetten. Zola kwam met de advocaten Labori en Clémenceau en Bruneau in een automobiel om half twaalf aanrijden. Perreux was er toen reeds. Labori stelde terstond zijn conclusion, dat het Hof van Versailles onbevoegd was om kennis te nemen van de zaak. De procureur-generaal bestreed de conclusiën in een heftige rede waarin hij verklaarde dat het land genoeg had van deze agitatie. Het Hof verwierp de conclusiën, waarop Labori onmiddellijk in cassatie ging van dit arrest. De zaak was daarmede afgeloopen en de zit ting werd gesloten. Toen de getuigen de leden van den krijgs raad die Esterhazy vrijsprak, waren opgekomen het Paleis van Justitie verlieten, werd er uit de menigte geroepensLeve het leger weg met de Joden!" Maar toen Zola met zijn advo caten verscheen, klonken ook d« kreten»Leve ZolaLeve Labori Picqard, die mede aanwezig was, werd daarentegen, toen hij in gezelschap van Gabriel Monod, in den trein stapte, beleedigd en uitge jouwd, en aan het station St. Lazare te Parijs ontging hij slechts met moeite aan mishan deling. vun zijn naam, scheidde van de oude, heerlijke bezitting zijner voorvaderen. iMijn vermogen heb ik voor Cuba noodigik zal nooit trouwen," zeide hij koelbloedig. »Zal ik een nieuw geslacht telen, om door de Spanjaarden onderdrukt en uitgezogen te worden Gij beiden zijt zeer rijkgij moet naar Duitscbland gaan, want vrij wff ik zijn, vol komen vrij van iederen band en iedere zorg, wanneer weer het krijgsgeschreeuw der zonen van het eiland, wanneer weder het Cuba libre! over onzo velden en door de straten onzer steden schalt." Hij is onvermoeid op het pad, rusteloos bezig geweest. Het heeft lang geduuurd, meer dan vijf tien lange jaren. Zijn haar is vergrijsd in zorg en gevaar; steeds harder, hard als staal is hij gewor den, strijdend en werkend en wachtend op den dag der toekomst. Zijn dag is gekomenhij was de ziel der samen zwering die den opstand voorbereidde, en toen die eindelijk uitbrak en in een oogwenk over het ge heele eiland opvlamde, toen Cuba zich weer ver hief, toen werd hij de beste aanvoerder en de meest onverzoenlijke. Ilij scheen het doel zijns levens zeer nabij dreigend stonden zijn troepen voor de poorten van Havanna. Toen velde hem een Spaansche kogel. Was het een bloot toeval of een goedgunstige beschikking Zal Cuba in vrijheid bloeien of zal het weder, verkwanseld en verraden door zijn vrienden, te gronde gaan en tot ellende worden gebracht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1