N°. 9637. 52"e jaargang. Zaterdag 28 Mei 1898. VROUWENSTRIJD" Sden Brugwachter FETJILLETOjST. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLIJST). Abohxbmxxtsf&us voer Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU: BOTEKÜSTKAAT ÏO, Teleplioon No. 123. ADvnaTBNTiEPnus: van 15 gewono regels met inbe grip van cene Courantf 0.52 Iedere gewono regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schiedam roepen op sollicitanten naar de vacante betrekking van aan de Oranje'torug," waaraan verbonden is eene jaarwedde van driehonderd gulden (ƒ300.—), Verzoekschriften moeten zijn ingeleverd voor 5 Juni 1898. Algemeen overzicht. Schiedam, 27 Mei '98. Spanje en de Vereenigde Staten. In de Antillen. De oorlog tusschen Spanje en Noord-Amerika blijft voor den leek weinig belangwekkend. Het moge een genot zijn voor den maritiemen strateeg om de fijne partij te volgen die daar in de Antillen wordt gespeeld, voor den onin gewijde wordt dat krijgertje speien wel wat vervelend, en r.ien vraagt zich afloont het tijd en moeite een opsomming te geven van berichten, Waarvan men reeds van te voren weet dat zij heel spoedig zullen worden tegen gesproken. Zie b.v. eens de Oregon. Wat is er al niet over dezen oorlogsbodem gezegd, met stelligheid bericht, tegengesproken, andermaal gemeld, nog eens ontkend enz. enz. En nu het eindelijk bevestigd is dat de Oregon in de Jupiter- baai is aangekomen, blijkt de in hetzelfde telegram vervatte mededeeling dat de Oregon vergezeld was van de Marietta en de Buffalo, weer geheel en al onjuist te zijn. Immers de Oregon, die inmiddels te Key- West is aangekomen, rapporteert dat zij de Marietta en de Buffalo tusschen Rio de Janeiro en Bahia heeft ontmoet, maar een paar hon derd mijlen verder was zij ze weer kwijt ge raakt. Er valt overigens weinig nieuws te vertellen. De Spaansche vloot ligt nog te Santiago, welke haven volgens den gewezen Amerikaanschen consul aldaar door mijnen verdedigd wordt, terwij! daarentegen de forten gemakkelijk tot zwijgen kunnen gebracht worden. Amerikanen liggen, naar men denkt, nog voor de haven. Maar te Washington ziet men met verlangen uit naar officieele berichten van de admiraals, die ten eenenmale ontbreken. De Evening Post weet meer. Zij publiceert een telegram, gedagteekend van 25 Mei en geschreven aan boord der persboot in het oude kanaal van Bahama. DOOR HERMANN HEIBERG. 3) «Reeds uw weinige vriendelijke woorden hebben alle onaangenaam gevoel verjaagd, mevrouw. In derdaad, men kan niet prettiger en hartelijker ontvangen worden. Het is mij of ik reeds jaren lang het geluk had u te kennen sliet doet mij genoegen dat u zoo spreekt, graaf Dehn. Maar met dezeifde openhartigheid u behoort tot de menschen bij wier aanblik het gevoel bij iemand opkomt dat men nooit teleurgesteld kan worden, bij welke gelegenheid men ook de hand uitsteekt. Houden uw omgeving, uw familie, uw vrienden, de vrouwen, niet veel van u? Zeker wel. U is een zonnekindLaat ons hopen dat wij nog veel nauwere vriendschap zullen sluiten voegde zij er bij met een toespeling op het doel van zijn komst, terwijl zij hem tegelijk door een vriendelijk gebaar uitnoodigde zich van het intus- schen gebrachte ontbijt te bedienen. sBreng ook champagne en de Florentijnsche kristallen glazen 1 Vile," beval zij den bediende, ging naast den graai' zitten, schonk hem in en goot, toen eenige minuten later champagne gebracht was, voor zichzelf den koelen, bruisenden drank in het eigenaardig gevormde, van onderen en van boven smalle, in het midden zacht uitgebogen en hier in licht goud, maar overigens kristalhelder tintelend glas, dat zij vervolgens naar den mond voerde. Dit telegram, zeer goed teekenend hoe de buitenwacht in het donker tast, luidt Sampson is vijf dagen geleden van Key West vertrokken, om het eskader van Cervera te ver hinderen het kanaal te passeeren. Het admiraal schip is Zaterdag en Zondag op de reede van Havanna gebleven, de schepen der vloot bijeen vergaderend, en Maandag is de vloot in ooste lijke richting vertrokken. Dinsdag is ze echter blijven liggen in afwachting van telegrafis che orders. Na deze ontvangen te hebben, is het eskader naar Havanna teruggekeerd. De admiraal is de eenige die de wezenlijke bestemming kent. Omtrent de plannen der regeering weet men vrijwel niets. Gisteren heeft een belangrijke conferentie plaats gevonden tusschen president Mc Kinley, de ministers van oorlog en marine, generaal Miles en de leden der commissie voor marine-strategie, die verscheiden uren duurde. De deelnemers aan deze bespreking bewaren het stilzwijgen, maan, naar men wil weten, is er besloten om, ingeval Cervera's eskader te Santiago geblokkeerd wordt, binnenkort actieve operaties te ondernemen tegen Porto-Rico, Cuba en de Philippijnen. De correspondent der New-Yorksche Tribune te Washington wil bovendien weten dat de regeering besloten heeft de Philippijnen en Porto-Rico te bezetten en te behouden als schadeloosstelling voor de kosten die het tusschen- beide komen in de Cubaansche quaestie heeft veroorzaakt. Intusschen zijn de Spaansche torpedojagers Destructor en Terror eindelijk van Martinique in noordwestelijke richting weggestoomd, waar schijnlijk om zich bij het eskader vanCerveia te voegen. Te Key-West heerscht volgens den corres pondent der Ind. Beige aldaar een soort van schrikbewind. Er worden veel misdaden ge pleegd, vooral door negers die rooverbenden organiseeren. De Philippijnen. De correspondent der New-York Herald, die met de Mc Cidloch naar Manilla is vertrokken, zendt een lang verhaal aan zijn blad dat niet veel nieuws geeft. Alleen noemt hij het onwaar dat de com mandant der Callao door de Spanjaarden terecht gesteld is. Daarentegen is het niet onbelangrijk kennis te maken met het oordeel van den commandant der Don Juan de Austria, die in den slag bij Cavita gezonken is, kapitein Concha, over dien slag. Hij verklaart dat de Spaansche vloot gedwon gen was te strijden om de publieke opinie, maar zonder eenige hoop op succes. De toestand der vloot toch was schandelijk. De machines der Don Antonio de Ulloa waren defectde Castillo had een lek, en op de Don Juan de Austria en de Duero waren slechts twee kanon nen bruikbaar. Er waren maar vier schepen in conditie om te vechten. Maar ook Axel's gl ~j had zij gevuld en nadat zij het hare nogmaals vol had geschonken, stiet zij met hem aan en zeide iiWij zullen ons voornemen dat wij de volgende dagen recht vergenoegd met elkaar zullen door brengen. Aan mij zal hot niet mankeeren, waarde graaf. Rankholm is zeer schoon, maar de een zaamheid doodt toch somtijds den levenslust. Het is een ware verkwikking wanneer iemand ons bezoekt. De landelijke bevolking gelijkt een familie van slakken. Ook de meest ontwikkelden hebben lood in hun zielen, hoofden en beenen. Natuurlijk, ik heb dienstboden waar vuur in zit(J zult bij hen niets vinden van de langzaamheid der Jutlanders. In het begin beproefde ik het met men schen van hier, maar ik heb het spoedig opgege ven. Brave menschen, eerlijk, goedhartig, maar strafbaar phlegmatiek en, wanneer zij eenmaal hun zinnen op iets zetten, koppig tot het uiterste. Ach, waarde graafhoe is het leven te verdra gen, wanneer men het zoo ernstig opvat, wanneer men er steeds aan deukt wat later zal kooien, in plaats van levenslustig te zijn, en zich daartoe lichamelijk en geestelijk te tooien." ^Ongelukkigerwijze missen de meesten den aanleg daartoe, mevrouw. Bezat de wereld uw temperament, uw gezondheid, uw schoonheid en uw rijkdom, dan zou zij uw leer wel betrachten Om te leven in den beteren zin van het woord zijn ten minste geest en temperament noodig, en die bezitten alleen uitverkorenen." ïHet doet mij genoegen dat u niet, zooals anderen, alleen de gunstige smaterieele" omstandig heden als voorwaarde op den voorgrond stelt. Het is een bewijs van geringe ervaring en een weinige hooge geestesvlucht, wanneer men meent dat het Intusschen wordt het den Spanjaarden thans moeilijk gemaakt door den opstand, die zich in de provincie Panagastana uitbreidt, terwijl admiraal Dewey een poging doet om in de pro vincie Zambal wapens aan land te brengen. Volgens den insurgenten-aanvoerder Aguinaldo zijn er 30.000 opstandelingen die slechts op wapens wachten om de Spanjaarden te lijf te gaan. De Spanjaarden hebben ook heel wat inboor lingen en halfbloeden van wapens voorzien maar de Engelsche consul te Manilla verwacht dat zij, als het er op aankomt, zich tegen de Spanjaarden zullen wenden. Ook de Carolinen zijn in opstand. Dewey wacht nog op versterking. 2500 man zijn nu op weg, en met 1 Juni zal er volgens de Times een tweede expeditie voor de Philip pijnen vertrekken. Te Londen ontvangen telegrammen zeggen dat de Spanjaarden zich hebben weten meester te maken van depêches met orders aan admi raal Dewey. Onderhandelingen'. Volgens den correspondent der Ebln. Ztq. gelooft men te Madrid dat de gezant te Parijs Leon y Castillo ook hierom de portefeuille van buiterilandsche zaken heeft geweigerd, omdat hij met dr. Delancos, den Cubaan^chen agent, onderhandelt over de onderwerping der opstan delingen op Cuba, en wel op dezen grondslag: lo. Aanmerkelijke uitbreiding der autonomie, 2o. Afschaffing der vrijwilligers en vorming van een kolomaal leger. 3o. Aan de tegenwoor dige aanvoerders der insurgenten van den rang van majoor ai zal hun rang worden gewaarborgd hun zullen drie zetels in het Cubaansche ministe rie worden afgestaan. 4o. Vervulling der rechter lijke en hooge keikelyke ambten door Cubanen. 5o. Afschaffing der doodstrai en der vei banning naar Spaansche bezittingen voor politieke mis drijven. Co. Vaststelling der ooriogsschuld op 600 miliioen peso's, waarvan 100 miliioen ten laste van Cuba. 7o. Uitgebreide volmachten tot het sluiten van handelsverdragen, onder garantie van een voorrecht van 10 °/u lagere invoer rechten voor Spanje. De correspondent gelooft dal Spanje den vrede op Cuba op dezen grondslag we! zou willen, maar hij betwijfelt te recht of de Cubaansche insurgenten thans tot een vergelijk met Spanje geneigd zouden zijn. De Berlijnsche correspondent dei Ind. Beige verneemt voorts dat de onderhandelingen met Frankrijk ten doel hebben een concreten vorm te geven aan een voorloopige overeenkomst, die reeds eenige maanden oud is, en waarbij Frankrijk aan Spanje zijn financieelen en diplomatieken steun verzekert in den oorlog en Spanje zich verbindt om de Fransehe politiek van uitbreiding in Morocco te begunstigen. liet gebied der oase van Touat zou aan Frankrijk worden afgestaan. Maar bovendien zou de stad Melilla door genot, dat rijkdom ons verschaft, ons met het bestaan zou kunnen verzoenen. Ik zou het tegen deel wenschen te beweren. Men moet iets ontberen men moet nog eenig verlangen ondervinden, niet naar het onbestemde dat nooit in vervuiling gaat, maar naar die kleine verrukkingen die ons gewor den door de natuur, door indrukken, door den omgang met menschen, door den arbeid, door onze rustige overdenkingen, onze wenschen en ver- chtingen, eindelijk ook door de capaciteit om steeds een stille hoop in ons hart te voeden En toen graaf Debn, die met groote instemming naar dit betoog had geluisterd, bij de laatste woorden vragend opkeek, besloot de gravin sJa, het is waar wij kunnen zonder eenige voortdurende, vaste verwachting niet gelukkig zijn." Zij werden in hun gesprek gestoord doordat plot seling in de naar den corridor voerende deur de gestalte van een meisje verscheen, een verschijning van zoo verrukkelijke schoonheid, dat graaf Dehn onwillekeurig opsprong. Ondanks het blijde jaargetijde was zij geheel in het zwart gekleed ook omhulde een donkere kanten voiie haar rood-bruin, als door een vuurgloed omschenen kopje. Haastig trok haar tengere hand nu de voiie weg. Nadat de gravin haar had voorgesteld, verlichtte een oogenblik een waarlijk betooverend vriendelijke uitdrukking haar bekoorlijken mond met de frissche lippen en de sneeuwwitte tanden, die echter even snel plaats maakt voor een uitdrukking van trotsche koelheid. Ook wendde zij zich na eenige vluchtige woorden tot haar moede en na een stijf afgemeten buiging aan het adres van den gast, alsof zij elkander niet meer zouden ontmoeten, alsof graaf Dehn alleen een vluchtig bezoek kwam maken, naar Spanje afgestaan worden als steunpunt voor die politiek, en zou Frankrijk gemachtigd worden Ceuta (tegenover Gibraltar) te versterken. Deze belangrijke plaats zou binnen een overeenge komen termijn aan Frankrijk overgaan. Zelfs zegt men, volgens den correspondent van het Belgische blad, dat er een militaire overeenkomst in den vorm is aangegaan. Frank rijk zou ingeval van oorlog kunnen rekenen op een steunpunt voor zijn MiddellamKche-Zee- vloot op de Kust van Andalusië, zóu dat het zelfs de Engelsche positie in Gibraltar kan beheerschen. Ken en ander is natuurlijk voor rekening van den correspondent. De Vereenigde Staten hebben op hun beurt Denemarken gepolst over den verkoop van St. Thomas, zegt de correspondent der Daily News te Parijs. De Amerikanen zouden dit Deensche eilandje gaarne willen hebben, en wei hebben de Amerikanen nog geeri bepaald voorstel gedaan, maar het zeggen is dat de leiders der verschillende partijen reeds omtrent den aankoop zijn gehoord. In ieder geval zullen de Vereenigde Staten een (link bod moeten doen, want er zullen wel meer liefhebbers zijn. Ook de inlijving \an Hawaii is nog altijd een punt van beraadslaging. En de regeering der kleine republiek werkt de inlijving zooveel moge lijk in de hand o. a. door zich nog altijd niet neutraal te verklaren in dezen oorlog. Gladstone. Op den bepaalden tijd is Gladstone's stoffelijk overschot gistermorgen te Londen aangekomen. In een plechtigen stoet was het te Hawarden van het eenvoudig kerkje overgebracht naar het station, vanwaar het naar de hoofdstad werd vervoerd. Henry en Herbert Gladstone vergezelden het lijk huns vaders daarheen. Te Londen werd de kist zonder groote drukte in ontvangst genomen, en slechts pen kleine, maar plechlige stoet, waarin de hertog van Norfolk en Gladstone's zonen hun plaats vonden, bracht het lijk naar Westminster Hall, waar echter reeds duizenden uren lang geduldig en ordelijk stonden te wachten. En gisteren was het de eerste dag waarop den geliefden doode door het volk, waarvoor en waaronder hij gearbeid had, een laatste eerbiedige groet kon worden gebracht. De kist was op een hooge katafalk geplaatst een groote waskaars brandde aan iederen hoek, terwijl een eenvoudig kruis van geel koper aan het hoofdeneind stond. Bloemen ontbraken, volgens den wensch van den overledene zelf. liet geheel was een zeer eenvoudig tooneel. Honderdvijftig duizend personen zijn, naar men berekent, gisteren voorbij de lijkkist ge trokken. Parlementsleden en arbeiders, de hooge adel en de werkmansklasse, protestantsehe en katholieke geestelijken, in één woord de Lon- densche bevolking in al haar lagen en scha keeringen heeft een laatste bewijs gegeven dezelfde deur waardoor zij binnen was gekomen en was uit zijn blikken verdwenen, nog voor hij zich had kunnen onttrekken aan den machtigen indruk van haar verschijning. En het was vreemdde gravin gaf geen verkla ring van haar in 't oog loopend zonderling gedrag. Zij zag alleen graaf Dehn met een eigenaardigen vasten, doordringenden blik aan en haalde, toen hij een vraag wilde doen, de schouders op met een uitdrukking op het gelaat alsof zij hem door die zwijgende beweging een antwoord wilde geven, maar hem tevens verzoeken wilde zich met dit antwoord tevreden te stellen. Maar zij stond nu op en zeide: sLaat ons een laatste glas drinken, waarde graaf, op de vervulling van onze hoop, welke die uok zijn moge. En nu, kom mee ais u wilt, u moet onzen tuin en ons park bewonderen En nadat op haar bellen een kamermeisje ver schenen was en deze op haar bevel spoedig beider tuingarderobe bad gebracht, ging zij, met een wit zijden parasol boven het hoofd, grijze zijden, tot op den arm reikende handschoenen aan de handen en een grijs zijden, dunnen doek met lange sneeuw witte zijden franje om de schouders geslagen, hem voor van de hooggelegen veranda naar den tuin. Nog vóór tafel verscheen graaf Lavard in Axel's vertrekken. Hij klopte kort en hard aan de deur, trad met een als het ware zichtbaar van hem uitstralende losheid op den zoon van den besten vriend zijner jeugd toe, zag hem vriendelijk in de oogen en schudde hem met die levendige, hoffelijke hartelijkheid de hand, welke den Denen en den Franschen gemeenschappelijk eigen is. Wordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1