Uit de Staatscourant. Rechtzaken. Burgerschool met 3-jarigen cursus of die op andere wijze aanspraak hebben op vrijstelling van het onder 6 bedoelde toelatings-examen. Zij, die aan dit kamp wenschen deel te nemen, moeten hun voornemen daartoe uiterlijk op Maandag 25 Juli a.s. schriftelijk hebben mee gedeeld aan den Hoofdofficier voor het Reserve kader, te 's-Gravenhage, Paramaribostraat no. 11, die tevens bereid is ter zake nadere inlich tingen te verstrekken. De jongelieden, onder c. bedoeld, moeten bij hunne aanmelding aan den Hoofdofficier voor het Reservekader ovei leggen een bewijs, afge geven door het betrokken Hoofd vari Onder wijs, waaruit blijkt, dat zij aan den tot deel name gestelden eisch voldoen. De vrijwilligers van liet reservekader reizen en kampeeren voor rekening van het Rijk. De deelnemers onder b. en c. bedoeld, reizen voor eigen rekening en storten voorts bij nankomst, als tegemoetkoming in de kosten o a. voor de voeding, ligging en alle andere uitgaven, f 20. Daarvan wordt bovendien per dag f0,10 zak geld uitbetaald. Uniform is voor hen geen ver- eischte. Door deel te nemen aan dit kamp en dit verdient de bijzondere aandacht van hen, die in Januari eik. voor de militie wordende ingeschreven nog vóór den le» dier maand tot het reservekader zouden wenschen toe te treden vinden zij, die nog ongeoefend zijn in den wa penhandel, o.a. gelegenheid het Getuigschrift Model F. te verwerven, dat gevorderd wordt om tot eene verbintenis voor het reservekader te kunnen worden toegelaten. Verslagen Algemeene Rekenkamer. Twee verslagen zijn verschenen omtrent het commissoriaal onderzoek der Tweede Kamer, betreffendelo. het verslag der Algemeene Rekenkamer wegens hare werkzaamheden over het jaar 1896; 2o, het verslag der Algemeene Rekenkamer in Nederland en Nederl.-Indië betreffende hare werkzaamheden over het jaar 1895 bedoeld in art. 79 der Indische comp tabiliteitswet. In het eerste stuk wordt opgemerkt dat, som mige mededeelingen in het verslag opnieuw duiden op een minder zuinig beheer bij liet departement van justitie in het aanschaffen van benoodigdhedeu voortvloeiende uit niet toe passing van het stelsel van openbare aanbe steding. Naar aanleiding van eene bedenking der Rekenkamer tegen de verevening eener decla ratie van den commissaris der Koningin in Noord-Brabant, ad f3,121.55, wegens kosten van herstellingen en vernieuwingen aan de meubelen van de z. g. koningzalen in het gou vernementsgebouw te 's-Hertogenbosch wordt er op gewezen, dat eene regeling ontbreekt aangaande het ameublement van de woningen van de commissarissen der Koningin. Verkeerd en gevaarlijk wordt geacht de praktijk, dat het Rijk hier en daar, waar, ten gevolge van veronachtzaming der wettelijke voorschriften omtrent aangifte en afzondei ing van door besmettelijke ziekte aangetaste dieren, de aanspraak op schadevergoeding wegens afmaken is verbeurd, toch, bij wijze van sub sidie aan de betrokken gemeentebesturen het bedrag van zoodanige schadevergoeding uit betaalt. In het tweede stuk is onder meer gereleveerd dat de minister van koloniën in 't algemeen een ruim gebruik maakt van zijne bevoegdheid om af te wijken van den door de comptabili teitswet gestelden regel, dat leverantiën ten behoeve van Nederl. Indië in het openbaar moeten worden aanbesteed. De commissie ver- eenigt zich met de Rekenkamer in den aan drang bij de Regeering om afwijking van den regel der openbare aanbesteding zooveel moge lijk te beperken. De commissie heeft bijzondere hulde gebracht zoowel aan de Rekenkamer in Nederlandsch Indië als aan die in Nederland, voor de zeer nauwgezette wijze waarop zij haar taak opvatten. aller oogen richten zich naar boven, en er wordi zacht gefluisterd: tEcca l'angelo! (Zie deengel!)." Van het dak tan een paleis van vijf verdiepin gen, dat schuin over de kerk is gelegen, loopt een stevig dubbel touw, zoo strak mogelijk gespannen, hoog boven het plein naar het breede klankvenster van een der twee klokketorens der kerk. Op het platte dak van het paleis is een hoog, stevig ge raamte van balken opgericht, waaraan beide touwen verbonden zijn. Waarlijk, wij zisn een engel in een sneeuwwit gewaad. Met sierlijke vleugels toegerust, een krans van witte rozen in het haar, omwonden door een guirlande van roode rozen, een witte lelie in de rechterhand, zweeft de engel langzaam voorwaarts. Het touw draagt namelijk een apparaat, waarin de engel zich in zwevende schijnbaar ongedwongen houding voortbeweegt, getrokken door een ander touw dat zich verliest in de opening in den toren en daar door onzichtbare handen in beweging wordt gebracht. nEeco l'angelo!" klinkt het luider en luider, en hier en daar hoort men: tEcco Mariuccia!" Het is een Mariuccia, en zij wuift uit de hoogte be vallig haar groeten naar rechts en naar links. Van alle zijden hoort men daverend applaus en hand geklap, totdat de engel in de nabijheid der voor de kerk tronende Madonna is aangekomen. Lang zaam daalt nu het touw en ook de engel; hij zweeft tegenover de Madonna en houdt stil. Alles luistert, en die dichtbij staat hoort den engelen groet, dien Mariuccia in het Latijn uitspreekt: Ave Maria gratia vlena(Wees gegroet Maria vol genade!)" Hierop volgen eenige verzen in de lands- Prof. A. A. Nijland, De nieuwbenoemde hoogleeraar in de ster renkunde en waarschijnlijkheidsrekening, dr. A. A. Nijland is nog geen 30 iaar oud. Toch verwondert liet niemand, die dr. Nijland kent, dat hij op zoo jeugdigen leeftijd tot hooglee- raar is benoemd. Dr. Nijland, die 30 Oct. 1S68 te Utrecht geboren is, toonde zich reeds op school en op liet gymnasium bijzonder begaafd, werd in 1888 met prijzen voor alle vakken student en pro moveerde tot doctor in de wis- en natuurkunde op een dissertatie do ver een bijzondere soort van geheele function", en tot doctor in de sterrenkunde op een proefschrift «Uitmeting van den Sterrenhoop G. C. 4410, zoowel door rechtstreeksche waarneming als op photographi- sche platen." Beide promotïën geschieden cum laude. Wie weet hoe begaafd dr. Nijland ook in andere en allerlei opzichten is, zal zich zeker verheugen, dat hem reeds zoo vroeg de eer van het hoogleetaarschap te beurt valt. Ook het buitenland heeft hem reeds geëerd door de benoeming tot lid der «Astronomische Gesell- sch&ft". Frandulenze inslag van gedistilleerd. In etne gisterenavond te Rotterdam gehou den vergadering der vereeniging «Vergunning" aldaar was o. a. aan de orde de bespreking van een aan den minister van financiën te zen den request in zake frauduleuze» inslag van gedistilleerd op naam van vergunninghebbenden. Volgens bericht in de N. B. Ct. zegt de vereeniging hiervan o. m. dat de bewijzen voor handen zijn, waarvan de fi«cus alhier persoon lijk bewust is, dat gedurende tal van jaren frauduleuze inslag van gedistilleerd plaatsheeft door clandestine verkoopers op naam van ver gunninghebbende kolfiehuishoudersdat dezer dagen weer gebleken is, dat meer dan 500 liter gedistilleerd ten name van een vergunning- hebbende waren genoteerd en uitgeslagen, die hij niet verkocht heeftdat dit door den inspec teur bij 's-Rijks directe belastingen, den heer F. W. Thorbecke, zelve alhier is onderzocht en bevonden waar te zijndat distillateurs en branders alhier, hoofdzakelijk dit in de hand werken, en alzoo een valsche uitslag bewerk stelligen dat alzoo die heeren distillateurs en branders de vergunningliebbenden de dupe van de geschiedenis doen worden, waardoor zij zeer onbillijk hooger in het bedrag voor vergunning- recht worden aangeslagen dat zij meer dan genoeg reeds gebukt gaan onder de belasting dat, na gevraagde herschatting door die ver gunninghebbenden, geen termen voorhanden waren voor vermindering van het reeds ge schatte voor vergunningsrechtdat de des kundigen schatten naar den omzet van ge distilleerd, hun door den fiscus opgegevendat de clandestine verkoopers hierin natuurlijk een hoofdrol spelen, eerstens om hunne hoegrootheid van omzet niet kenbaar te maken, en tweedens ontduiken ze alzoo de bedrijfsbelasting, redenen waarom adressanten uitspreken de hoop, dat de daarmede belaste ambtenaren met het request worden in kennis gesteld, en het noodige toe zicht daarop moge worden gelast. Gasfabrlkanten. Op 13 en 14 Juni wordt te Utrecht de 26e algemeene vergadering gehouden der Vereeni ging van gasfabrikanten in Nederland, waarin het 25-jarig bestaan der vereeniging zal worden gevierd. Blijkens de agenda zal een programma worden vastgesteld voor een reis naar Londen en komen aan de orde een voorstel tot herziening der statuten en het voorstel-Geerling Meyes e. a. tot oprichting van een ondersteuningsfonds. Verder komen in behandeling de volgende vraagpunten 1. Welke vorderingen zijn in de constructie van gas-tramwagens gemaakt Verdient het de voorkeur afzonderlijke gaslocomotieven toe te passen voor personenvervoer? taal die den glans, de vriendelijkheid en het moe derlijke hart der Madonna roemen. De engel wenkthij stijgtnu valt de muziek in met den schetterenden marcia rcale (konings- marsch), die den engel begeleidt bij zijn langzaam terugzweven. Eindelijk zien wij den engel hoog in de lucht op het baikengeraamte, vanwaar hij ten hemel schijnt te willen stijgen. Nog eens wenkt Mariuccia met de rechterhand dan is zij achter een planken schot aan onze blikken onttrokken. Dat het te San Guigliano als een hooge eer wordt beschouwd om voor de rol van den engel te worden uitverkoren, spreekt wel van zelf. Onder de meisjes van acht tot tien jaar, die de dorps school bezoeken, wordt door den geestelijke de vlijtigste en braafste uitgekozenzij krijgt op kosten van het algemeen de gewone kleeding en haar ouders krijgen een belooning. Is zij tot jonkvrouw opgegroeid dan volgt haar ook op dien leeftijd de roem »/a fatlo l'angelo", en zij kan er zeker op gaan dat zij spoedig trouwt, waarbij de pastoor niet zal nalaten baar een aar dig sommetje geld als bruidschat te schenken immers, de Kerk heeft, zooals hier overal de ge woonte is, te beschikken over middelen om arme, brave meisjes een uitzet te geven. Er zijn families, die van moeder op dochter als engel de Madonna hebben begroet. Keeren wij nu terug tot den triomfwagen der Madonna, die het volk eenvoudig carro noemt. Vele «kunstenaars" hebben er minstens vier weken vlijtig aan gewerkt, en elk jaar kost de wagen ongeveer 800 a 1000 francs. Het is moeilijk een goede beschrijving van den wagen te geven. 2. Verdient liet aanbeveling ter verbetering der finaneieele uitkomsten, om naast eene be staande steenkolengastabriek, welke moet wor den uitgebreid, eene fabriek voor gecarbureerd watergas te stichten, om daarna een gemengd gas af te leveren 3 Welke is het beste en minst gevaarlijke middel om naphthaline te verwijderen uit de in- en uitlaatbuizen der gashouders, alsook uit het buizennet in de stad? 4. Heeft een der leden in het afgeloopen jaar ervaring opgedaan, betreffende het gebruik van vgazine" (nevenproduct van oliegasfabrieken) als middel tegen vorming en ter opruiming, van naphthaline in het buizennet? 5. Wat is den leden bekend omtrent de toe passing van «luclitgas", en heeft soms een der leden proeven genomen met het toestel vlucht- gasautomaat Sirius"? Welke gevaren zijn er aan het gebruik van gecarbureerde lucht ver bonden? 6. Kan het bij de tegenwoordige lage prijzen van de afgewerkte ijzeraarde ook voordeelig en mogelijk zijn voor de gasfabrieken, deze massa zelf op blauw te verwerken? Op welke wijze kan die bewerking het voordeeligst geschieden 7. Welk half-generatorsysteem mag als het beste worden beschouwd 8 Wat is de doelmatigste vulling van een gashouder, die op grooten afstand van de gas fabriek geplaatst is en des avonds een gedeelte van het buizennet moet voeden 9. Welke ervaring heelt men opgedaan van de zelfontstekers in den handel gebracht door de Maatschappij «Fiat Lux", en hoe kan het sponsje hersteld worden, bijgeval dit zijne diensten gaat weigeren? Zijn de nieuwe aan- steektoestelien voor gloeilicht, systeem A. C. Niermeyer, reeds in toepassing gebracht, en met welk succes 40. Bestaat er mogelijkheid dat vanwege de vereeniging een keuring- of proefstation worde opgericht, waarheen ook met vergoeding dooi den toezender monsters van te koopen of te verkoopen producten ter onderzoek kunnen worden gezonden 11. Waaraan ontleeut iemand het recht zich »gas-ingenieur" te noemen 12. Heeft iemand eenige ervaring over de onberispelijke werking van den z g. automa- tischen regulateur van Schumann en Kühler? Mr. Hovy's toelating lot de balie. In zake het verzoek van mr. Hovy om krach tens zijn bul van de Vrije Universiteit op Gere formeerden grondslag als advocaat en procureur te worden ingeschreven, heeft de Hooge Raad, naar men verneemt, beslist, dat de vraag, of iemand den vereischten graad van doctor in de rechten bezit, alleen in de wetten en verorde ningen op het hooger onderwijs hare beantwoor ding vindt, inzonderheid in de wet van 28 April 1876, bij welke hat doctoraat of de graad van meester in de rechten als doctoraat in de rechts wetenschap is geregeld. Aan dat doctoraat is de bevoegdheid om zich als advocaat te doen inschrijven verbonden en daaronder kan volgens 's Hoogen Raads beslis sing alleen worden verstaan het doctoraat van de drie Rijks-Universiteiten en van de onder eenige voorwaarden daarmede gelijk gestelde Gemeente-Universiteit te Amsterdam. Om bovengemelde redenen is voorts onjuist geoordeeld de bewering, dat het reglement van orde en discipline voor de advocaten en procu reurs recht geelt om als advocaat en procureur te worden ingeschreven op grond van het docto raat van de Vrije Uuiversileit, Bij Kon, Besluit is aan mr. A. H. de Pinto te 's-Gravenhage, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van lid van den raad van administratie van het weduwenfonds voor de geëmployeerden tot het algemeen bestuur behoorende, met dankbetuiging voor de diensten als zoodanig door hem bewezen, en is benoemd tot lid van voornoemden raad jhr. mr. Men stelle zich voor een wagen op zes lage wielen, ongeveer vijltien voet lang, waarop een houten geraamte staat dat bestemd is de emblemata, figuren, ornamenten van verschillenden aard tot steurt te dienen. Voor aan den wagen bevindt zich een groote paardenkop, waarvan de teugels worden vastgehouden door een sierlijken Amor, die onder bloemen op een vooruitspringend rotsblok ligt. Een bedriegelijk nagebootste rotspartij, bevolkt met sierlijke vogeltjes, neemt het voorste gedeelte van den wagen in, en links komt het borstbeeld van St. Marcus, rechts dat van St. Lucas te voorschijn. Het middenstuk wordt ingenomen door twee schalen, waarin water schijnt te klateren als in een spring bron, nagebootst door dunne reepen glinsterend zilverpapier. Tusschen de twee schalen vertoont zich een reusachtige, fraai gemodeleerde bloemvaas van antieken vorm. Links en rechts aan den rand van den wagen bevinden zich telkens drie dolphijn- koppen, die water spuwen, wat evenzoo van zilver papier vervaardigd is. Men lette er wel op hoe hier christelijke en heidensche emblemata vertrouwelijk bij elkaar hut zen. St. Marcus dicht bij Amor, St. Lucas vlak bij de dolphijnen, die zooals bekend is, aan Aphrodite, de godin der liefde, waren gewijd. De troon der Madonna, die trapsgewijze omhoog rijst, neemt het achterste gedeelte van den wagen in. Hij is omringd door bloemvazen;'amoretten zijn er om heen gevlijd, en in de hoogte staat zij zelf, door het volk vereerd als de Koningin, begroet als de Moeder vol genade. Boven haar hoofd breidt zich een baldakijn uit, van rijke stoffen vervaardigd, behangen met gouden kwasten en bezet met gouden sterren. P. J. van Beyma, secretaris-generaal van het departement van justitie. Blijkens een telegram van den gouverneur- generaal van Ned.-Indië, van 27 dezer, wordt de gouvernementskoffie-oogst op Java voor dit jaar thans geraamd op 131,000 pikols. (Stct.) Bij gelegenheid van de in September te houden manoeuvres zullen te Apeldoorn onge veer 3000 man worden ingekwartierd. Het groote feestbanket, dat de buitenland«che pers wordt aangeboden bij gelegenheid van de inhuldiging van H. M. de Koningin, zal gegeven worden in het Kurhaus te Scheveningen. Nader vernemen wij dat het departement van koloniën voor den Sultan van Siak en gevolg van 9--16 September verblijf in het Parkhotel in de Scheveningsche Bosclijes be sproken heeft. Gisteren was het vijftig jaar geleden, dat de heer J. H. Donnerr, nestor der Tweede Kamer, te Ommeren, in het predikambt was bevestigd. Hier arbeidde hij tot 1851, toen hij naar Leiden werd geroepen, waar hij werkzaam was tot 1878. Sedert wijdt hij zich als zendeling-direc- tor aan de zaak der zending. Door de colleges van B. en W. der gemeen ten Delft, Hof van Delft, Loosduinen, Naaldwijk, De Lier, Maassluis, Maasland, Schipluiden, Mon ster en 's-Gravenzande is aan Ged. Staten van Zuid-Holland het verzoek gericht de totstand koming van de door hen gewenschte uitbreiding van het Westlandsche tramwegnet zooveel mogelijk te willen bespoedigen. Gisteren vergaderde in het gebouw der afd. Landbouw van bet ministerie van binnenland- sche zaken de onlangs benoemde staatscom missie voor bestrijding der tuberculose. Zij werd, namens de regeering, door den directeur-gene raal der afd. Landbouw, mr. Sickesz geïnstal leerd, waarna zij onder leiding van dr. Ruysch onmiddellijk hare werkzaamheden heeft aange vangen. Te Rotterdam zal in September de eerste bijeenkomst plaats hebben van de Broederschap van hoofdcommissarissen en commissarissen van politie in Nederland, van welke broederschap de heer W. Voormolen, hoofdcommissaris aldaar, voorzitter, en de heer P. J. Dammers, com missaris te Utrecht, secretaris is. Van de 64 commissarissen in ons land zijn er tot nog toe reeds dertig als lid toegetreden. De oud-minister van justitie, mr. H. J, Smidt, heeft zich bereid verklaard om op deze bijeen komst eene voordracht te houden. Bij Kon. Besluit is benoemd tot lid van het col lege van regenten over het htn's van bewaring te Middelburg, dr. A. van der Swalme, raad in het bestuur van den polder Walcheren en lid van den raad der genoemde gemeente. Bij Kon. Besluit is goedgekeurd dat mr. W. Roos- uiale Nepveu, burgemeester van de gemeente Opkcmert, zs benoemd tot secretaris dier gemeente. Bij Kon. Besluit is aan A. B. H. Otten, burge meester der gemeente Erp, toestemming verleend om tot 1 -Nov. 1898 to Schijndel te blijven wonen. Bij Kon. Besluit is H. W. de Joncheere benoemd tot burgemeester der gemeente Texel. Bij Kon. Besluit isbenoemd bij bet wapen dar artillerie, bij den staf van het wapen, tot cerste- luitenant, de tweede-luitenant D. de Kreuk, vau dien staf, werkzaam bij de pyrotechnischo werkplaatsen, en op non-activiteit gesteld de eerste-luitenant jbr, C. A. JT. Wittert, van het 3de regiment veldartillerie. Bij Kon. Besluit is do heer B. N. G. M. BSr, adjunct-commies bij het Departement van Koloniën, op zijn verzoek, eervol uit 's lauds dienst ontslagen. Een bekend knoeier. Donderdag stond voor de rechtbank to 's-Gravcnhage Nu zet de triomfwagen zich weer in beweging, getrokken door de zes witte ossen. De muziek trekt vooraan trommen en fluiten doen zich hooren, schetterende hoornen galmen. Achter den wagen schaart zich de processie. Men ziet de geestelijkheid in haar pronkgewaad; de autoriteiten in uniform; de schooljeugd in haar Zondagsche kleederen ieekenbroeders met hun vaandels en emblemata, en vervolgens ieder die zich bij den stoet wil aansluiten. Zoo beweegt de wagen zich voort door de hoofd straat, overal met gejuich begroet. Uit de vensters, van de balcons vliegen bloemen en kransen de Madonna tegemoet; op straat hecht men bloemen kransen aan den rand van den wagen. De stoet trekt naar buiten, de Campagna in. De processie zwelt aan als een lawine, en het duurt gewoonlijk verscheidene uren, voordat men de Madonna weer naar de stad, naar haar kerk terugvoert. Veel zou er nog kunnen gezegd worden van de nu volgende feestvreugde van de feesttafels in huis of in de buitenlucht. Maar wat niet onvermeld mag blijven is, dat Mariuccia met haar ouders aanzit aan het feestmaal van den pastoor van San Guigliano dat zij daar aanzit in haar wit gewaad, met de witte rozen in het haar en dat de moeder haar kind aanziende, zacht fluistert: La mia figlia fa l'angelo!"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 10