Landbouw en Teeteelt. Gemengd Nieuws. Finaiitiëel. Visscherij. Scheepvaart, Handel. terecht Wilhelmus van Santen Jacobuszoon, zich schrijvende Willem van Santen Jaczoon. Bekl. geeft op te zijn 28 jaar ond, boterkandelaar, geboren te Stompwijk en wonende Rijswijkscheweg. Den 7en Maart jl. kwam de keurmeester Leidekker hij een winkelier om uit een ongemerkten pot een monster boter te nemen. De winkelierster gaf terstond den pot, met de opmerking dat het zuivere natuur boter was. De keurmeester kon dat niet direct toe geven, waarom de winkelier, die er nu bij kwam, zeide„Ik krijg morgen nieuwe boter, wees u beleefd Sn neem dan een monster direct van den leverancier". De heer L. beloofde dat te zullen doen, als de boter onder getuigen geaccepteerd werd, en van alles goed nota genomen werd, en werkelijk nam bij na aankomst een monster. Het bleek echter dat het geen natuur boter was maar margarine. De potten waren gemerkt 3. 4—5, en bij zeer nauwkeurig onderzoek werden een paar letters gezien op blauw papier met blauwen inkt; wel stond op de boter een stempel „De Delftsche roomboter inrichting" met opgaaf van het aantal koeien. „IJ noemt u roomboterfabrikant en levert sur rogaat!" zei de rechter. „Och mijnheer" antwoordde de beklaagde, „u weet het, als men er tegenwoordig niet een beetje kleur aangeeft, dan kan men niets verkoopen." Get. Leidekker geeft een omstandig verhaal van let gebeurde en heeft alle papieren bij het proces verbaal overgelegd. De tweede getuige, de winkelier, stelde groot vertrouwen in deadvertentiön van bekl., en bewijst uit zijn copieboek dat hij bekl. heeft ge vraagd of do boter wel zuiver is, omdat hij niet anders dan zuivere boter wil verkoopen. Rechter tot bekl.„Hebt n aanmerking, want het is nn geen vervalschen, maar het begint op bedrog te gelijken!" Atnb. O. II.: „Bekl, in uw advertentiën staat: „als waarborg geleverd onder controle der boterwet." Wat wil dat zeggen? Bekl.Dat het surrogaat is Amb. O. 31.Dat zal niemand er uit begrijpen maar wel dat de waar zuiver is, en dat u geen onderzoek schroomt! De derde getuige vertelt dat hij de boter bij aan komst heeft gezien, en weet zeker dat er niets mede gebeurd is, en de potten door den keurmeester zijn geopend. Nog wordt gehoord a decharge een knecht van de stoomboot, die verklaart, wel eens potten met surrogaat er op bezorgd te hebben. Bekl., nader ondervraagd beweert de eerlijkheid in persoon te zijn. Zijn boter is altijd goed gemerkt, en om dat nog nader te bewijzen, plaatst hij een pot op tafel. In dien pot is bet woord surrogaat zeer duidelijk ingebrand; op het papier komt het woord met groote drukletters voor, cn als de kantonrech ter het papier er af wil nemen, zegt de beklaagde, dan zal hij zien dat het ook op de boter is gestempeld. De ambtenaar van het 0. M. deelt mede dat hij plan gehad heeft om de stukken naar den officier van justitie te zenden, om bekl. te laten vervolgen wegens bedrog. Bekl. knoeit door geheel Nederland, geeft vermeldingen op brievenpapier, maar nergens vindt men het woord surrogaat. Het is door verschil lende kantongerechten veroordeeld. Het O. M. requi- reert f20U boete, subs. 10 dagen hechtenis, met open baarmaking van bet vonnis. Uitspraak over 14 dagen. De afdeeling Dordrecht en omstrekenderHolland- sche 3Iaatschappij van Landbouw, die den 3cn Fcbr. ran dit jaar haar 50-jarig bestaan herdacht, besloot baar halve eeuwfeest meer in 't bijzonder tc vieren met een tweedaagsche tentoonstelling van paarden, rundvee, wolvec en varkens en tevens met een con cours hippiquo De tentoonstelling werd Donderdag in het Oranje park geopend zonder eenige oflicieele plechtigheid. In 'tgehecl stonden slechts 48 koeien aan de lijn. Voorts eenige schapen, een zeug met hare biggen. Een ta melijk uitgebreide verzameling landbouwbenoodigd- beden is er aantoegovoegd. 's Middags had een wedstrijd plaats in het ring- rijden 'met paard cn sjees, waaraan 14 dames cn beeren deelnamen. Gisteren was er concours-hippique, dat uitnemend slaagde. Een standbeeld van Koning Willem III. In het Panopticum te Amsterdam waren gisteravond bijeengekomen veie getioodigden, om tegenwoordig te zijn bij de plechtige ont hulling van het standbeeld van wijlen Z. M. Kuning Willem III, vervaardigd door den beeld houwer A. Hesselink. Het Hdbl, meldt hieromtrent het volgende Onder de aanwezigen waren tal van officieren van leger en vlooto. a. merkten wij op generaal Verspyck. Nadat men eerst in een der naburige zalen bijeen was gekomen, begaf men zich op verzoek van den heer Martin WollT naar de zaal waar het standbeeld is geplaatst. Daar nam de heer Wolff het woord Hij wees er op hoe het bestuur van het Panopticum het noodzakelijk had gevonden, in het kroningsjaar, als ieder vaderlandslievend hart voor het Oranjehuis popert, in haar zalen te doen plaatsen een standbeeld van den gelief den grijzen Koning. Zeker zullen velen zich gedrongen gevoelen, het kunstwerk te bezich tigen, te meer, waar dit vervaardigd is door een Hollandsch kunstenaar, op een uitnemende wijze. Spr. dankte in de allereerste plaats generaal Verspyck voor zijn tegenwoordigheid en bracht vervolgens een woord van dank aan den heer Hesselink, die geloond heeft dat ook de beeldhouwkunst hoog staat in Nederland. Kan hem zal ook weldra worden opgedragen een nieuw wassen beeld van H. M. de Koningin te vervaardigen. Zoo sprekende hing hij den kunstenaar een lauwerkrans om. Generaal Verspyk dankte met een kernachtig soldatenwoord voor den welkomstgroet door den heer Wolff aan - hem gericht, waarna hij de groote liefde schetste, waarmede bij eens zjjn koning gediend heeft. Ten slotte sprak de heer Wolf! den wensch ft'i dat er zich een commissie vorme, om het standbeeld in brons gegoten, een plaats te ver schaffen op een der voornaamste pleinen der hoofdstad, als blijvend teeken van dankbare hulde aan de nagedachtenis des koniugs. De heer Hesselink uitie met enkele woorden zijn dunk over de hem gebrachte hulde. Onder de tonen van het oude Wilhelmus dat uit de benedenzaal van het gebouw oprees, begonnen de genoodigden nu hunne wandeling om het monument, terwijl inmiddels de eere wijn werd rondgepresenteerd. Hoewel wij indertijd in het kort eene be schrijving van het standbeeld gaven, willen we toch nog even vermelden dat het geheel een vrede-monument moet voorstellen, dat oprijst uit het water de baren, waaraan Nederland ontwoekerd is. Op de vier iioeken van de opgaande trappen, zitten manuengestalten, voorstellende landbouw, visscherij, nijverheid en handel. Aan de voorzijde van het standbeeld staande, ziet men allereerst een vrouwenfiguur, die knielend een eikentak toereikt aan den Koning, die in maarschalksuniform te paard zit. Links en rechts van de knielende vrouw, liggen een paar leeuwen, hoekig gehouwen, om aan te geven dat ze uit een en hetzelfde stuk steen zijn gevormd als de omgeving. Onder den linker leeuw is aangebracht een symbolische voorstel ling van het planten van een nieuwe loot in Neerland's ouden grond, rechts reiken de Noord zee en de Zuiderzee elkaar de hand. Deze laatste voorstellingen zijn en bas-relief, Hierbij leest men aan de eene zijde: Willem III, Koning van Nederland, Prins van Oranje Nassau, Groot-hertog van Luxemburg enz.; aan de andere zjjde: ïZijn regeering was vrede en rechtvaardigheid". En eindelijk aan de achter zijde het wapen van Nederland, benevens een allegorische voorstelling van de muziekde beeldhouw- en de schilderkunst. De eerste haring. De eerste Hollandsche haring, zijnde 26 ton van het schip M. A. 153 Anthonie, reeder de W, van Buren te Maassluis, kan reeds Zondag via Leith te Rotterdam worden verwacht. legaten. Door jonkvr. C. baronesse Du Tour van Bellichave, een dezer dagen te Leeuwarden overleden, is vermaakt aan de diaconie van de Ned. Herv. gemeente en de Stads-Armenkamer ieder f 5000, het diaconiehuis f 2500, de brei- school, voor Christelijk hulpbetoon f 2000, Christelijk hulpbetoon f1000, (alle te Leeuwar den) en aan het Ned. Zendelinggenootschap mede f 1000. Fee-invoer in België. In België is in het district Sint Nicolaas tot afgevaardigde gekozen een eenvoudig boertje, zekere Frans van Brussel, landbouwer te Ste- kene, nabjj de Hollandsche grens. Dit nieuwe Kamerlid is van plan den minister De Bruyn, die te Termonde in herslemming moet komen, voor te stellen over te gaan tot onmiddelijke opening der grenzen voor den iuvoer van Hol landsch fokvee, vvyl de Vlaamsche landbouwer door de sluiting der grenzen te veel schade lijdt. Voor een wielrijder geschrohlcen. De heer G. A. F. van Capelle, hotelhouder te Oldenzaal, was voornemens zich met zijn zoontje per tilbury naar Ootmarsum te begeven. Op het hoogste punt van den weg naar Dene kamp in de nabijheid van Bekspring gekomen ontmoetten zij een wielrijder, waardoor het anders zoo makke paard zoodanig schrok, dat het een paar zijsprongen nam met het noodlottig gevolg dat paard en tilbury met de daaiin zittende personen van den dijk afstortten in de daarnaast loopende sloot. Zwaar gekneusd aan een zijner beenen werd de heer v. C. door toegeschoten personen uitzijn benarden toestand gebracht. Het zoontje van den heer v. C. be kwam evenmin als het paard eenig letsel. Dr. van Marion, uit Oldenzaal, verleende de eerste geneeskundige hulp. Een eerlijke vinder. Door den portier W. Hof, in dienst van de Maatschappij tot Expl. van Staatsspoorwegen (Station Delftsche Poort) te Rotterdam, werd gisteravond een damestasehje gevonden inhou dende 322 gulden. Hot deponeerde het tascbje bij den stationschef. Het bleek volgens een tele- graphisch bericht te behooren aan eene dame te Maassluis, aan wie het is opgezonden. Een tellurium. Het is den heer Bakker, onderwijzer aan de openbare school te Arum, gelukt een voor goede scholen zeer geschikt tellurium te vervaardigen. Het stelt voor: de rotatie der aarde, de be weging der maan om de aarde, de schijnbare beweging der zon in de ecliptica en de dage- Ijjksciie beweging des hemels. Bovendien zijn wijzers aangebracht, die den dag der week, den datum der maand, liet uur van den dag en de phasen der maan aan duiden. Een en ander staat met de as van een minuut wijzer in verbinding. Voorstelling en gang zijn zeer correct. Dit tellurium vordert nagenoeg 4 kub. M. ruimte. (Leeuw. Ct.) Plastoliet, door de heeren Gebr. Deelen te Heeze, nabij Eindhoven, in den handel gebracht, is eene giststof die het marmer zoo nabijkomt, dat zelfs het geoefend oog er onwillekeurig door misleid wordt, doch in den prys een onderscheid aan. toont dat haast op 100 pet, kan berekend worden. Het eerste product der heeren Deelen is de buste in bas-relief van Hare Majesteit de Koningin, naar een modei van den beeldhouwer Van der Marck te Eindhoven, dat, met meester lijke hand geboetseerd naar een der laatste photographieën van H. M., naar men verwacht spoedig in hooge rnate de algemeene aandacht tot zich zal trekken. Een ongeluk voorkomen door de prinses van Wales. De prinses van Wales, die veel aan photo- grapheeren doet, is daardoor onlangs in de ge legenheid geweest om een groot onheil te ver hinderen. Zij had n. 1. eene opname gedaan van een spoorwegbrug, waarover een goederen trein reed en bemerkte bij de ontwikkeling dat er een vreemde bocht in de brug was. Zij meende dat het in de photographie lag en deed nogmaals eene opname maar met het zelfde resultaat terwijl zoo op 't oog niets aan de brug te zien was. Toen vestigde zij de aan dacht van haar gemaal op het gebrek, deze deed een onderzoek instellen en nu bleek dat er inderdaad zulk een gevaar aanwezig was, dat de brug eiken dag kon instorten als er een trein over reed. Gladstone's algemeene kennis. Twee jonge Engelschen, die eens aan een diner zouden komen waar ook Gladstone werd verwacht, gingen een weddenschap aan, dat zij het gesprek zouden brengen op een onder werp, waarvan zelfs Gladstone niet op de hoogte was. Zij zochten een oud tijdschrift op en bestudeerden een opstel over muziek in China. Er stond niet bjj wie de schrijver was, maar het was zeker wel door een des kundige geschreven zoodat de twee jongelui er gerust mee voor den dag konden komen. Handig brachten zij het gesprek op het bewuste onderwerp en merkten weldra dat Gladstone met zeer veel aandacht luisterde. Blijkbaar was dat nu toch eens nieuw voor hem. Maar opeens riep hij uitWel dat is aardig, mijnheeren! Ik had niet gedacht dat u dat artikel zoudt kennen, dat ik een jaar of dertig geleden in het eene of andere tijdschrift heb geschreven." Vermoord. De kapitein van een te Londen aangekomen schip verklaart ontmoet te hebben het Italia- aansche vaartuig IJonte Allegro (van Sabina naar Marseille), welks gezagvoerder door den stuurman was vermoord. De dader was door de bemanning in de ijzers geslagen. De kapitein had den lieden levensmiddelen verstrekt en zijn stuurman op 't schip doen overgaan, om dit naar zijne bestemming te brengen. Een gevaarlijke val. Groote ontsteltenis werd dezer dagen in een café-concert te Rome verwekt, doordien een man, die zich uit de zesde verdieping van een aangrenzend huis had neergeworpen, door het glazen dak been midden onder het publiek stortte, gelukkig zonder iemand te deren. Hij werd in zijn bloed badend weggedragen en verkeerde in hoogst bedenkelijken staat. Van de uitvoeringen in het koffiehuis kwam verder niets. Be telephoon. Uit Amerika kondigt men een groote ver betering aan de telephoon aan. Te New-York en iu eenige andere groote steden van de Ver. Staten is aan de toestellen een bord met cijfers aangebracht, waardoor men in de gelegenheid word gesteld, dadeljjk met een ander verbinding te krijgen, zonder bemiddeling van het centraal- bureau. Wil men bv. no. 241 oproepen, dan heeft men eenvoudig op de cijfers 2, 4, 1 te drukkenen is het gesprek afgeloopen, dan kan men door een ander knopje het bord weer op 0 brengen en de verbinding is verbroken. Een drukfout. Een kwakzalver in Amerika heeft een pro ces ingesteld tegen eene courant, waarin eene verklaring tot aanbeveling van zijn middel als volgt was afgedrukt: »Ik ben nu geheel genezen, na aan den rand de? grafs geweest te zyn door het gebruik van slechts vijf flesschen van uw geneesmiddel." De adverteerder eischt schadevergoeding wegens het weglaten van een komma achter het woord zijn. Een reuzengraf. Zondag jl. is bij Metz een gedenkteeken, voor Duitschers en Franschen te zamen, in gewijd. Het verheft zich op het slagveld van Mars la TourVionville, waar op 16 Augustus 1870 de bloedige cavaleriegevechten p'aats hadden. Dienzelfden avond werden 2000 a 3000 gesneuvelde Franschen en Duitschers, ongeteld, begraven. Eerst op 't laatst, toen een hoofd officier verscheen, werd met meer orde te werk gegaan. Op dezen uitgestrekten grafkuil, die 200 meter omtrek heeft en waarin zoovele Duitschers en Franschen, wier namen men niet met zekerheid weet, broederlijk de eeuwige rust genieten is nu een steenen voetstuk met trappen en daarboven een eenvoudig groot steenen kruis geplaatst met het opschrift: Ilier rusten 2000 it 3000 Duitsche en Fransche sol daten". Een papieren restaurant. Een restaurant, geheel van papier gebouwd is te Hamburg opgericht. De wanden zijn ge maakt van een dubbele laag papier, op ramen gespannen en gedrenkt met een onbrandbare en waterdichte oplossing. Een dunne wollen bekleeding beschut de gasten tegen de guurheid van het weer. Het dak en de wanden zijn saamgevoegd door middel van schroeven en scharnieren, zoodat het geheele gebouw in een oogenblik afgebroken en weer opgebouwd kan worden. De zaal van het restaurant meet 30 bij 6 meter en kan ongeveer 150 personen bevatten. Er zijn 22 vensters en 4 openingen om het licht door het dak te laten binnen dringen, De verwarming heeft plaats door mid del van gëisoleerde kachels. Een zijgebouw bevat de bureau's van den directeur, de keuken enz. Het geheele gebouw kost f800. heet het Faillissementen. Uitgesproken: 24 Mei. A. van der Wal, stalhouder te Haarlem. Reehter-commissaris mr. W. A. 't ilooft. Curator F. W. Tan Styrum. 25 Mei. Arnoldus Antonius Capel, winkelier in manu facturen, Amsterdam. Recbter-cormn. mr. J. C. Eggers. Cur. mr. \V, D Caudri, Willemspaikweg 201. M. C. Bakker, winkelierster in handweiken, Spiegelstraat te Bussum. Rechter-comm. mr. J. J. Errnerins. Cur. mr. E. A. L. Boas, O -Z. Achterburgwal 219 te Amsterdam. Petronella van Delft, echtgenoote van Egbertus Verwiel, modiste te Waalwijk. Rechter-comm. mr D. Wesseling Cur. mr. J. J. J. D. Bink. A. i. Eigeman te Dordrecht. Rechter-comm. mr. K. M. Phaff. Cur. mr. A. A. Moil. Opgeheven: Doer het verbindend worden van de eenige uit- deelingsüjst Henriette Johanna Pijnacker, pension houdster en Paulina Pijnaker, onderwijzeres, beiden te 's-Gravenhage. Cur. mr. F. Wolfson. Arnoldus Simons, koopman en schoenmaker te Waal wijk. Cur. mr. J. J. ,1. D. Bink. SCI1EVEN1NGEN, 27 Mei. In het laatste etmaal kwamen alhier 18 bomschuiten met versche visch aan. Van Nieuwediep werd gezonden 80 mand. Tarbot gold f6 tot f7, tongen 50 tot 70 ct,, zee hanen 50 ct tot f 1.25, makreel 10 tot 11 ct. per stuk; schol f3.50 tot f7.50, scharren f2.50 tot f4 en kleine zeehanen f3 tot f4 per mand. IJMU1DEN, 27 Mei. Heden waren hier aan de markt 6 kotterloggers inet 100200 tongen, enkele tarbot griet, 46 mandjes midd. schol, 1525 mandjes ki. schol, 47 mandjes schar. Verder 1 sloep met 80 lev. kabeljauwen, 12 lev. leng, 30 heilbotten. De volgende prijzen werden besteedgroote tong 5565 c., midd. id. 3545 c., kl. id. 1520 c., tarbot f47.75, kl. tarbot griet fl.232 25, lev. kabelj. fl.20, lev leng fl.heilbot f27.50 per sluk, midd. schol f4.255.50, kl, ld. fl.902.75, schar f2.102.60 per mand. Hoogwater te fichledam. Mei 29 v.m. 9.5G n.tn. 10.26 30 11.02 11.35 31 lï12.08 Juni 1 12.43 1.04 Xon en Maan. Zonsopgang Mei 29 3.46 v.m. ondergang 8.07 ii.m. 30: 3.46 8.08 313.45 8.10 Juni 1 3.45 j 8.10 Volle Maan 4 Juni, I.aatste kwartier 11 Juni. ANTWERPEN, 27 Mei. Tarwe dalend. Cahfornië fr. 271/, a fr. Bahia fr. 24H a fr. 24!/,; Danau fr. 21 Va a fr. 253/,. Mais kalm. Amerik. Miied fr. 9% a fr. La Plata fr. ll'/s a fr- Odessa fr. 11 Va a fr. Petroleum prijsh. Loco fr. 17%, 3eerste mud. fr. 173/,. BERLIJN, 27 Mei. Spiritus. Loco 53 60. PARIJS, 27 Mei. Tarwe. Loopende maand fr 28.80, Juni fr. 28.80, Juli/Aug. fr 27.35, 4 laatste mdn fr. 23.90, dalende. Rogge. Loopende maand fr 21.25, Juni fr. 19.25, Juli/Aug. fr. 16.4 laatste mdn fr. 14.75, dalende. HAMBÜRgT27~Mei. Petroleum loco 5.80, brief, dito -.geld. Spiritus per Mei 241/j, Juni/Juli 24i/o, Stemming: flauw. BüDAÜStT27~Mei. Tarwe schaarsch. PETERSBURG, 27 Mei. Tarwe in loco 14.Rogge in loco 7.60. NEW-YORK, 27 Mei. Tarwe. Mei. Juni. Juli. Aug. Sept. Dec. Mei. 146 113% 89'/a 84% V 156 117 91 86 153 118 Va 93 87% Maïs. Mei. Juni. Juli. Aug. Sept. Dec. Mei. 37 Va 37% 38% 38% 37% 381/s 39 39% i 33 6/a 391/g 39% 40% A K E K A. Mei 29. Gr. Schouwb. Rotterdam, De oude Kleerkooper, 29. Tivoli, Rotterdam, Een bittere Pil, 8 u. 30. R. K. Volksbond, afd. Schiedam, Fees telijke onthulling van de banier vau het houtbewerkersgilde »St, Joseph", Bondsgebouw, 8 uur. 30. Gr. Schouwb, Rotterdam, Twee Wee zen, 8 uur. 30. Tivoli, Rotterdam, Jan Ongeluk, 8 uur. s 31. Tivoli, Rotterdam, Voordrachtavond W. Rooyaards, 8 uur. Te Rotterdam: eiken avond Circus Variété, Stationsplein, 8 uurFlora, Coolsingel, 8 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 11