Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, GE JR. BEAïïSAE, Stemmen, Elepareeren Café NIEUW REINE VELD, BRÏÏÜKZALE. OLDENBURG SOBïïES, UITVERKOOP JAAR iOEKJË ADRESBOEK lTernittBlBn ■EmaiHeflrenJ RIJWIELEN. \y - v. Gebr. JURGEM S, RIJWIELBENOODIGDHEDEN. flTerflBtifi Bfisclmön X PILSEI IER MUNCH ENER POST Conrp, s JCiOODEW^BUIZEW^ 3 Verlra zingen en fransporten. X KOOIJMAN, Co rsetten. Simplex Rijwielen MAGAZIJNEN ter Complete MeuMleerini. 1. REIMANNS, Baioisstraat 12, Haarlem. allerhande soorten MAIM1 ELS, in verscMllenie tlenrea VBrtrijaliaar Ijzerwaren. - Bouwartikelen. Bergplaats voor Inboedels. Geldersche Kade 6, ROTTERDAM. ES Uitsluitend solide Meubelen. PIANO- en ORGELMAGAZIJN. Magasin Manteaux, JAARBOEKJE (1898). v. VOLLENHOVEN'S vervangen het bnitenlandsch fabrikaat. B. MALTHA Cz„ ASPH ALTPAPIER, ;;i 7°_ ADVBETBNTIË N. 7MSTERDM. Depót Dr.S. R. J.v.Schevicliaveii.E.W. Seett «n J. F. L. Blankenberg. I I au» i 6 io Hoogstraat. Gang- en Traploopers. VERHUREN, INRUILEN. A. DE JOODE Gz„ Haag weg l>ij I>elft. 2 ZBi.lla.rcLs. S^>eeltu.in. Goede consumptie. - Civiele Prijs. F. A. KNAPPSTEIN. Greeü breuk meer! Vischsteeg 10, ROTTERDAM. SCHIED A'M Prijs t 0.60. SCHIEDAM Prijs I* 1.25. SCHIEDAM. HOOFDSTRAAT. BELANGRIJK VOOR OUDERS! Het tanden krijgen der Kinderen. SCHIEDAM. Ontvangen Broersveld, P. VAN VLIET. kosten f250, flSO en f125. ifhr 111 gevestigd te AMSTERJD A1W. Damrak 74 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880, No.28. DIBBCTBURBN Secretaris der Directie: Mr. J. Y. SchtYÏchaven. Yolteekend Maatschappelijk Kapitaal f 1.000 000. Yorzekerd bedrag ram 73.ÖÖO.OÖO. Jaarlijksche Ontvangsten.3.210.000. Reserven op 31 December 1396 ruim 9.446.000. Ouderdom. JAAKI.Mk'. bij Oerlijden uit te ieeren. l HF pomi*: *oor f IOOO. na ^Ojurttt ma tó Jaren of dadelijk ''IJ orrrlljMen uit te Let»rrn. Ouderdom. Dadelijk iMiraunde Jaarlijkvche lijfrente roor 100 ueHtrtrt kapitaal. j roor raanHen.loorrrouwpn j 30 35 40> '46 50 18 28 j* V, 34 42 30 80 20 40 GO 10 t>0 40 90 70 J 57 57 58 „59 61 64 30 30 10 20 '0 Hl 45 50 55 60 65 6 83 54 39 57 IS 51 13 05 21 J3 10 7i r 01 TAi'IJTEN, ME USEE STOFFEN. VITRAGES, LINOLEUMS. VLOERZEILEN, TA FE L KLEEDEN. Firma W. J. DE L tSCE lVi,, Nlettwe Haven 13, tramzijde, Rotterdam. Gelegen aan den tramweg naar Den llaag. 'yr~$ec- Door Pastoor MARTINI BECK's Breukxalf volkomen genezen. Men vraagt gebruiksaanwijzing met honderden d nkbetuigingen van genezingen bij den heer Bij chriftelijke aanvrage, bijvoeging van 10 cents aan postzegels. DANKBETUIGING. WORMERVEER, 24 Nov. '97. Geachte Heer REIMANNS! Gelieve mij nog een potje Breukzalt te zenden voor een breuklijder met gebruiksaanwijzing. Mijn vrouw is bijna geheel genezen van een gevaar lijke liesbreuk, waarvoor zij vóór 6 jaar geleden is geopereerd in het Ziekenhuis te Amsterdam. Zij had nu het volgend jaar weer heen gemoeten, dan had de Dood het gevolg geweest, want haar darmennet was met de eerste operatie vooruitgekomen. Misschien dat zij nog een potje noodig heeft, •wg zullen zien als het op is, ik zal u wel schrijven. Ik raad het iederen breuklijder aan deze Zalf te gebruiken, daar wij onze tevredenheid over deze zalf niet genoeg waardeeren. Ik zend een postwissel. In afwachting, C. VET. I Wegens gevorderd Seizoen en grooten voorraad van WIJ maken opmerkzaam op onze lichte JAftUETS, Iaat«-re modellen. van 1S9S. van 189 7, met inbegrip van het Uitgaven var, H. J. C. ROELANTS te Schiedam. Zoodra bij het kind het tanden krijgen een aanvang neemt, komen vooreerst de speekselklieren evenals allo deele van den mond in ongewone werkzaam- heid; het kind kwijlt en brengt, als wilde het de plaats aanduiden waar het pijn voelt, alles wat bet in d( handjes krijgt naar den mond Bij teedere en zwakkere gestellen, waar het doorkomen der tanden onder noeilijke omstandigheden geschiedt, ontstaan dikwijls koorts, ontstokingen aan iet hoofd en aan het tandvleesch, opzwellingen ontsteking aan de oorspeekse'- klieren, krampen, en neestal storingen in de onderlijf: en spijsvertering^ organen die dikwijls het leven in gevaar brengen. Nu zijn er, oir het tanden krijgen der kinderen gemakkelijker te doen plaats hcuben, verschillende middelen aanbevolen en aangewend, doch van al die verzachtende en pijnstillende voor schriften heeft ziel nog geen zóó uitmuntend in zijne working bewezen als de door Robebt IIoltz vervaardigde KLKCTROMOTOKISCHE TANDHALSBANDJBS, zoodat deze een groote bekendheid hebben verkregen en, zooals uit de 'oor ieder ter inzage liggende getuigschriften blijkt het gebruik uitstekend hebben voldaan Men lette v o o r a 1 op den naam van den fabrikantieder doosje is voor zien van de origineele handteekening in roode inkt, RORERT IIOLTZ, Nijmegen. Deze baadjes worden alleen na ontvangst van postwissel ad OS cent, of gelijk bedrag in postzegels, erzonden, ''erkrijgbaar te Schiedam bij de Hceren F. VISSER, D. MALTHA Verkrijgbaar Ie Schiedam bij «I. 11. C. VAN WAART, gebotteld en op fusten van 39, 40 en 80 liter, tegen brouwerspry». Hoogstraat 6, bij de Koemarkt. Een groote sorteertng der nieuwste

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 12