Eoisre BnriersÈml met Tijfjarip cams 52'" jaargang. Zondag 29, Maandag 30 en Dinsdag 31 Mei 1898. No. 9638. Eerste Blad VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. uitgeverT h. j. c. roelants. Bericht. Gymnasium te Schiedam. FEUILLETON. V PINKSTEREN. BUITENLAND. WteiltliiMiMiii'lW com Aboskbmbotmhu» voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 a B omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUBEAU t BOTEKSTRAAT ff», Teleplioon No. 123. ADVEBTMrrnspsiuB: van 15 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.5S Iedere gewone regel meer0.10 Bij nbonnement wordt korting verleend. Dit nummer bestaat uit drie bladen. Maandagavond verschijnt wegens den 2den Pinksterdag de Schiedatngche Courant niet. ADMISSIK-KXAMEN op Maandag, Dinsdag en "Woensdag 11, 12 en 13 Juli 1898, des morgens te 8% uur. Belanghebbenden worden verzocht zich vóór 1 Juli a.s. aan te melden bij C. J. VINKESTEDN, gymn.-rector. (voor jongens en meisjes) te SCHIEDAM. Voor het TOELATINGS-EXAMEN, dat in de maand Juli a.s. zal gehouden worden, ge lieven belangstellenden vóór 1 Juli e.k. aangifte te doen aan den Directeur A. A. BEEKMAN. »Tages Welk een merkwaardig boek van den eigen- aardigen denker Jan Hollandhetwelk deze week verscheen I Het spreekt van gespeendheid aan de wereld, van zwartgallig pessimisme, van mystieke hoop. Met weedom vervult het en met idealisme, met weedom voor wat geschiedde, met idealisme voor het onbestemde. Er spreekt als eene agnostische beslistheid uit. 9 Tages, de afstammeling der oude Etruriërs, in zijn grafgewelf, waar hij bewaarder is van de schatten in lijf en goed zijner voorvaderen, wordt door den schrijver toevallig opgedolven als het ware, en aan diens hand gaat hij d'.'tig eeuwen na zijn tijd deze wereld door. Daar wordt het bestaande aan het klassieke getoetst, daar wordt wat was, vergeleken met wat ij, daar wordt gehandeld over het begin en het einde der dingen. DOOR HERMANN HEIBERG. 4) Bij was een hoogst deftige, maar vreemde ver schijning. Op een slank, nog jeugdig lichaam zat een met spierwit haar bedekt, glad geknipt hoofd ook de snor was wit, terwijl de kleur van het gelaat niet, zooals bij andere menschen, spoorsgewijze rood getint was, maar volmaakt gezond, krach tig rood was. En al wat hij droeg en hoe hij het droeg paste bij zijn persoon. Inderdaad, een schoon, aristocratisch geslacht, die Lavard'sGraaf Dehn voelde zichzelf bijna eer.igszins klein naast dezen zelfbewusten, overal van de bewijzen van buiten gewonen rijkdom omringden man. ïlk heb," zoo begon hij, amijn vriend, den ouden graaf Knut, en den docter i.it ons dorp Kneede- holm aan tafel genoodigd Dat is u, naar ik hoop, niet onaangenaam, waarde graaf Dehn O neen, ik weet Reeds dadelijk den eersten dag wil men liever niet door te veel indrukken bestormd worden. Heeft u Imgjor al gezien Zoo zoo hm uitmuntend 1 Ik heb mijn vrouw maar vluchtig gesproken. Dus, tot weerziens, over een kwartier!" En toen ging hij weg, Axsi goedhartig toe knikkend, en deze bleef °'!een, de horst vol on rustige gedachten en overt? mkingen. Het is merkwaardig, wat de gids met zijn geleide streng vertoogend weet te bespreken. Naast de vraag naar het wezen dor dingen, wordt terloops sarcastisch over belastingwezen, sport, taal, ja wat niet al gesproken en worden daarover de zoo vaak kerngezonde ideeën ge geven van een oud man, die van de wereld bijna afgestorven is. Dogma's worden bestreden en verdedigdgodsdienstige stellingen opge bouwd christelijke ideeën getoetst aan pliilo- sophische. Tages, de onver winbare raisonneur, weet stelsel tegen stelsel, theoi ie tegen theorie te stellen. Eindelijk eerst breekt diens verzet en do ter wille van den belangwekkender! dialoog ge schapen dubbelganger van den schrijver, sluit zich bij een vrome pelgrimsscliaar aan, eindelijk in zijn niet eindigend leven rust vindend. In Jan Holland's jongste schepping schuilt idealisme, vaak vergald idealisme van een grijsaard. Het lijf werd oud, de geest bleef wakker denken. Als de plant neigt hij naar de zon, waar hij die meent te zien, als een blinde tastend, ook mistastendsteeds naar hooger reikend, vol vuur, vol heiligen geestdrift. In onze dagen zijn er zoo velen, die het heilige vuur, waarvan oude boeken ons spreken, niet kennen, die de vervoering van den geest nimmer hebben, en wat zij ten goede werkt niet weten. En toch missen zij die zoo noode. Het is niet mogelijk de levenstaak te vol brengen zonder dat er iets is nedergedaald van den geest, die ten leven wekt en warm maakt, op den arbeider. Zooveel is er wat tot weemoed en neer slachtigheid stemt, zooveel is er wat neerdrukt, dat wij niet dankbaar zouden aanvaarden wat van buiten aan geestdrift en idealisme tot ons komt. Dat bedenken wij in deze dagen van Pinksteren. De oude Israëlieten vierden hun Pinksteifeest als oogstfeest. Ilun Pinksteren, het feest van den vijftigsten dag, naar de woordelijke betee- kenis, viel samen met het binnenhalen van de veldvruchten. De gloeiende zon had het graan reeds vroeg doen rijpen en de verzengende hitte de halmen geel gemaakt. Lang voor men dat in ons klimaat kan doen, nam men de sikkel ter hand en vielen de golvende velden. De eetzaal op Rankbolm lag ter achterzijde van het groote salon dat om zijn spiegelwanden de spiegelzaal werd genoemd. Toen Axel door Frederik, die in een onberïspehjken rok met witte das ge stoken was, daarheen werd geleid, vORd bij het gezelschap reeds bijeen. De gravin hie hem dadelijk vriendelijk toeknikte, was in gesprek roet graaf Knut, een kleinen, dikken, bewegelijken man met een hinkend been en een diep litteeken over het levendige, echt Deensche gelaat. Graaf Lavard onderhield zich daarentegen met den jongen dokter Presto, wiens diep-zwart haar en donker gelaat eerder herinnerde aan een Italiaan dan aan een bewoner van het Noorden. Irr.gjor eindelijk stond voor een groote, rijk vergulde kooi en hield zich bezig met een prachtigen bonten papegaai, dien zij leeder liefkoosde en die ook van haar veel scheen te houden. En toen vond de algemeene voorstelling plaats en wisselden Axel en graaf Knut eenige woorden met eikaaralleen Imgjor bleef na een stijve vormelijke buiging naast de kooi staan en ging daar eerst vandaan toen Frederik de vleugeldeuren naar de eetzaal opende, waar de tafel schitterde van kristal en zilver. Graaf Knut geleidde de gravin, de graaf gaf een nog juist binnengekomen dame, die voorgesteld werd als Imgjor's gouvernante, den arm, en Axel werd geplaatst tusschen Imgjor en den dokter, zóó dat hij en de overigen, met uitzondering van Imgjor voor wie aan de korte zijde der tafel gedekt was, tegenover elkander zaten. Het gesprek werd in het begin zoo volkomen door de gravin beheerscht, dat de anderen geen gelegenheid vonden tot afzonderlijke gesprekken. liet Christendom deed liet eerste optreden der apostelen, bij de stichting van de Christe lijke gemeente, met dit fee--t samenvallen. De beteekenis werd gelouteid. Van den mttlerieelen oogst kwam de geestelijke. CLen halmen maar zielen vormden den oogst. Kijk kwam die in de schuren. In onze dagen zien de velden wit om te oogsten, en wel staan de mannen met de sik kels klaar, maar zoo dikwerf blijven zij onge bruikt, omdat zoo dikwerf de ware geestdrift ontbreekt. Onvermoeid, met heerlijk idealisme bezield, staan er hier en daar bereid, maar zoo velen zijn nog onaandoenlijk op zoo weinigen is het heilige vuur nog neergedaald. Mocht het Pinksterfeest, dit feest der her innering. dat vuur, dien geest aan velen geven. Zooveel is er nog te doen Algemeen overzicht. Schiedam, 28 Mei '98. Spanje cn de Vcrecnigdc Stafcn. Van* iif.t ooulogsteurSn. De Amerikaansche bladen reproduceeren een spotprent, die zeer duidelijk weergeeft de rnee- ning der Amerikanen over den toestand ter zee. Onder het opschrift Bottled up (In de flesch), stelt die prent voor een lleschde glooiende bodem draagt het hoofd van admiraal C'ervera, terwijl het hoofd van admiraal Schley als kurk dienst doet. Een nadere verklaring is eigenlijk overbodig. Het Spaansche eskader is, volgens de Ameri kanen, in de haven van Santiago als in een llesch opgesloten door het vliegend eskader onder Schley. De plant is zeker geestig geconcipieerd, maar of zij juist is, mag nog betwijfeld worden. De zaak is, dat men zoo in Spanje als in de Vereenigde Staten zonder berichten is omtrent de bewegingen der beide vloten. Te Madrid behelsden de ochtendbladen gisteren zelfs geen enkel telegram van Cuba, maar niettemin wordt daar beweerd dat het eskader van Cervera nog altijd te Santiago te Cuba ligt. Ook te Washington gelooft men dat nog. schoon gistermorgen om '10 uur nog geen officieel bericht was ontvangen (zooals beweerd werd) dat Schley den Spaanschen admiraal te Santiago blokkeerde. Te Key-West begint daarentegen de moo ning meer en meer de overhand te krijgen dat liet Spaansche eskader Santiago verlaten heeft, Eén bericht zegt zelfs dat het Zaterdag j.l. reeds zee heeft gekozen. Een geducht wapen is intusschen de Ameri- Eerst later gelukte het Axel zich met Imgjor bezig te houden en een gesprek aan te knoopen met den dokter die zich echter even terughoudend toonde ais Imgjor. Er zijn jonge menschen die zonder een opzet telijk streven om zich op den voorgrond te willen stellen, met zulk een geslotenheid en zekerheid optreden of alle boeken van geheimen en wijsheid des levens reeds voor hen zijn opengeslagen. Zoo iemand was da dokterhij gedroeg zich tegenover Axel zeer gereserveerd en allesbehalve toeschietelijk, Door zijn met burgerlijken trots gepaard gaand zelfbewustzijn werd Axel in zulke mate afgestooten dat hij er zeer spoedig van af zag zelfs nog op zijn buurman te letten. Hij sprak hem niet meer aan en luisterde ook niet meer wanneer de dokter sprak, 't Is waar, ook met Imgjor sprong Preslö zeer eigenaardig om. Hij sprak wel heel druk met haar, maar over onderwerpen die anders alleen door mannen besproken worden. Hij maakte baar geenszins het hof; integendeel liet hij blijken dat een Pres'ö evenveel in aanmerking verdiende te komen in de weield als do familie Lavard op kasteel Rankholm. En Imgjor luisterde naar hem als vloeide er een evangelie van zijn lippen zij richtte haar blikken en haar gedachten zoo inge spannen op hem en meed Axel zoo opzettelijk, dat deze ten laatste als een kvvhjongen tusschen hen in zat. Maar dat duurde niet lang. Graaf Dehn paarde aan geest en groote gevatheid een krachtig initia tief, en deze gavon hem met zijn groote menschen- kennis steeds de middelen aan de hand ju) wsn* neer hij wilde, den toestand te beneerschen. En zoo gebeurde het ook thans. kaansche regeering aan de hand gedaan om Cervera's eskader, zonder eenige eigen risico, te vernielen. De ingenieur Holland, uitvinder van een nnderzeesche torpedoboot, die op haar proeftocht werkelijk niet ondeugdelijk moet zijn gebleken, heeft aangeboden Cervera's smaldeel inden grond te boren, onder voorwaarde, dat de regeering. wanneer hij daagt, zijn boot koopt. De heer Holland schijnt zelf in te zien dat zijn voorstel omneedoogend klinkt; het is dan ook geen kleinigheid die trotsehe schepen met hun equipage van honderden krachtige mannen aldus te willen vernielen. Maar hij motiveert zijn voorstel met te zeggen, dat de Marine wel zulk eem vergelding verdient. Wat de regeering zal doen is nog niet be kend. Waar het eskader van admiraal Sampson zich bevindt, vvc-et men evenmin. In een telegram van 20 Mei uit Key-West zegt de eoirespondent der Times dat hij den vorigen dag de 17 oorlogsbodems van Sampson in het oude kanaal van Bahama hoeft gezien. fit Key-West wordt bovendien gemeld dat de admiraal te Key-Framlg steenkool in beslag heeft genomen, dat daar achtergelaten was door een ])uit«che boot en dat bestemd wasvoorde schepen, die maarschalk Blanco gebruikt oor kustbewaking. Van Blanco zelf is te Madrid weer gerust stellende tijding ontvangen, nl. dat Havanna voor zes maanden voorzien is van levensmid- deden voor 140,000 en Matanzas voor 00,000 man. Tevens seinde Blanco dat Donderdag 20 tot 30 Amerikaansche schepen voor Cardenas zijn aangekomen. De Span jaarden zijn er in geslaagd den kabel die de Marblchcad en de Nashville bij Ciün- fugos hadden vernield, te herstellen. De Spaansche torpedo-vernieler Terror is te Fajardo op de Oostkust van Porto-Rieo aange komen, Te Manilla is de toestand onveranderd. liet Amerikaansche transportschip Zafiro dat van Manilla te Hongkong is aangekomen, bracht deze tijding mede. Dat de commandant der Callao gefusilleerd zou zijn, is een verzinsel. Maandag a.s. gaat de Zafiro weer naar Hongkong terug. In Spanje. In dan Spaanschen Senaat beeft Primero Riviera, de vroegere kapitein-generaal derPhi- lippiinen, een verdediging gehouden van het door hem gevoerde beheer. If'j zeide dat het »vod, dat de Amerikaansche vlag genoemd wordt", nooit zal wapperen van de muren van Manilla. Hij wees er op, dat de Philippijuscho eilanden geen middelen tot ver dediging hadden. Als gouverneur had hij die van de regeering gevraagd, maar deze ant woordde, dat de Paus tusscheubcide gekomen was. De minister van marine vond het op het oogenblik niet geraden, over de plannen voor In een oogwenk wist hij aan de andere zijde der tafel het gesprek aan zich te brengen en ontwik kelde een zoo innemende, door de bijvalsbetuigingen der anderen beloonde welbespraaktheid dat ook Prestfr en Imgjor gedwongen werden te luisteren. Hij vertelde met pakkenden humor van een jacht partij In de Laueitz en karakteriseerde de personen die er aan deel hadden genomen, zóo meesterlijk, dat graaf Lavard en graaf Knut hem onder luid gelach en met een vroolijk gelaat, een dronk toe brachten. Maar Axel maakte ook van deze gelegenheid gebruik om dokter Prestó een veeg uit de pan te geven. Terwijl hij hem (Presto) alleen een anderen naam gaf, ontwierp hij een zoo sprekend beeld van diens uiterlijke verschijning, zijn optreden en zijn manieren, en ging diens zelfbewustzijn en gebrek aan manieren met zulke mokerslagen te lijf, dat de dame van gezelschap juffrouw Merville, die blijkbaar Axel's antipathie tegen Prestö deelde, eerst met een uitdrukking van groote schrik, maar toen met eene van het hoogste genot de lippen vertrok. Niet minder schoen de gravin behagen te schep pen in deze bestraffing. Nadat zij eerst met een uitdrukking van twijfel, of de beschrijving alleen toevallig op Presto paste of dat Axel hem met bewustheid karakteriseerde, had geluisterd, blonk er later iets in baar oogen dat Axel niet alleen deed blijken dat zij hem begreep, maar hem ook zeide dat zij het hem allerminst kwalijk nam. Gansch anders 7,as het met Imgjor gesteld, die blijkbaar inwendig van toorn kookte. Wordt vervolgd,)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1