L STADSNIEUWS. VLAARDINGEN. Gemengd Nieuws. den oorlog te spreken. Hij wilde thans goed- noch afkeurend spreken over het beheer van sennor Primero; integendeel achtte hij terug houdendheid in het belang van het vaderland. He minister van oorlog zeide, dat de re geering tevreden is over den ijver en de loyau- teit van sennor Primero. In de Kamer vroeg een der afgevaardigden aan de regeering inlichtingen over de mach tiging aan den kapitein-generaal van de Phi- lippijnen verleend, om zekere administratieve hervormingen in te voeren. De minister van koloniën antwoordde, dat de kapitein-generaal gemachtigd is te handelen op de meest geschikt wijze, om de inbooilingen te winnen voor de zaak van Spanje. Vermoedelijk zal Zondag te Madrid een be langrijke ministerraad worden gehouden. De Spaansehe bladen toonen zich zeer voldaan over het feit dat de hulp die de opstandelingen in den oorlog zouden verleenen, de Amerikanen zoo bitter tegengevallen is. Daarentegen spreken zij met bezorgdheid over Engeland dat in Gibraltar, in geval van een verbond met de Vereenigde Staten, een steunpunt zou hebben op het Iberisch schiereiland. liet gerucht heeft zelfs gcloopen dat de Engelschen te Gibraltar oorlogstoebereidselen hebben gernaaakt; maar berichten uit Gibraltar ontkennen dit. Er worden troepen gezonden naar de zuide lijke punt van het schiereiland. Ook de voor de Philippijnen bestemde troepen zijn sedert Donderdag op weg. De regeering gaat bovendien voort schepen te koopen. Pas heeft zij een boot van de Norddeutsche Lloyd aangekocht. INTERNATIONALE QUAESTIES. Volgens een telegram aan de Londensche bladen uit Madrid is de Spaansehe regeering besloten de aandacht der mogendheden te ves tigen op de volgende punten to. Op de wijze waarop de Amerikaansche regeering bij verschillende bombardementen is te werk gegaan. 2o, Op het gebruik der Spaansehe vlag door Amerikaansche schepen. 3o. Op het doorsnijden der internationale kabels. De Amerikaansche Senaat overweegt intus- schen naar de Temps uit Londen verneemt, een wetsontwerp waarbij de regeering ge machtigd wordt de telegraafkabels te leggen of te herstellen die voor de krijgsverrichtingen de vloot noodig zullen blijken. De Fransche bladen zien in dit ontwerp een poging der Amerikanen voor een eervollen terugtocht. Zij zouden n.l. bang zijn voor re bedreiging der Spaansehe regeering om r ,11e kabels aan de Atlantische kust te doen er- nielen, ingeval de Vereenigde Staten de telej ;ra- fische gemeenschap met Cuba verstoren. Intusschon schijnen Frankrijk en Duitseh- land /eer ontstemd te zijn over de uitvoering der nieuwe Amerikaansche bepalingen omtrent liet innemen van steenkool door vreemde koop vaardijschepen in Amerikaansche havens. Zelfs de vergunniug om voor eigen behoefte kolen te laden, hangt af van lagere beambten, die daarentegen herhaaldelijk Engelsche stoom- booten bevoordeeld hebben door spoedig het vereischte verlof te geven, terwijl Faansche en Duitsche booten dagen lang op die vergunning moesten wachten. Zoo is ook de Duitsche Amrum te New- York vastgehouden door de tolbeambten, omdat zij een lading kolen had. Eerst nadat de ka pitein eu de eigenaar onder e«de verklaard hadden dat de steenkool bestemd was voor den Maxicaanschen spoorweg naar Vera-Cruz mocht de boot vertrekken. Frankrijk en Duitschland moeten daarover bij <le Amerikaansche regeering klachten heb ben ingediend. De quaestie der inlijving van Hawaii houdt nog steeds het Congres bezig. Weinig geloofwaardig lijkt een bericht uit Parijs meldende dat president Mc. Kinley tot die annexatie zou besloten hebben, zonder eerst do beslissing van het Congres at te wachten. Cuba. Om zich een voorstelling te maken van de natuurlijke rijkdommen van Cuba moet men teruggaan tot voor het uitbreken van den opstand. Volgens een berekening van Paul Dreyfus in de Eco^omiste francais bracht het in hel jaar 1894/93 meer dan 1.004.000 ton rietsuiker voort, d, i. niet minder dan het vierde gedeelte der gelijktijdige productie van beetwortelsuiker over de geheele wereld, die 4 millioen ton bedroeg. Daarbij moet men in aanmerking nemen hoe ldeia het land is dat op Cuba be schikbaar is voor suikerproductie in vergelijking met de reusachtige uitgestrektheden die in Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk en andere lauden met beetwortels beplant zijn. De suikeroogsten op Cuba schijnen dan ook ware wonderen; maar welke res "it aten zouden er niet te bereiken zijn, wanneer het vrucht- bai e eiland zich mocht verheugen in een goed en vooruitstrevend bestuur Van den suikeroogst van genoemd jaar werd ■meer dan Vs uitgevoerd en wel voor het grootste gedeelte (770.000 ton) naar de Ver eenigde Staten; verder kleine hoeveelheden naar Canada, Spanje, Engeland en Morocco. In 1893/94 was de uitvoer zelfs nog belangrijker geweest; de achu uitgang was een gevolg van de stijgende concurrentie der beetwortelsuiker. De tweede schier onuitputtelijke bron van inkomsten wus de tabak. Uit de haven van Havanna alleen werden in 1895 verscheept 124,624 KG. tabak, 741,821 KG. tabaksblad, meer dan 15614 millioen sigaren en meer dan 48 millioen pakjes cigaretten. Van de Havanna sigaren kochten de Vereenigde Staten he: grootste gedeelte, nl. bijna 61 millioen stuks; dan volgde Engeland met een verbruik van over de 40 millioen, Duitschland met meer dan 22 millioen en Frankrijk met ongeveer 12'/j millioen stuks. De cigaretten vonden voor de grootste afname in Spanje en Portugal. Opgen, erkt dient te worden dat de tabaks bladeren voor de hooggeschatte en enorme prijzen behaalde Havanna-cigaretten juist van het armste deel der Cubaansche bevolking be trokken worden, die voor deze gezochte tabak juist zooveel krijgt dat zij niet van honger omkomt, terwijl de fabricanten en de weder- verkoopers er rijk worden. Hier doet zich dus in de eerste plaats de behoefte aan hervorming voelen. Behalve suiker en tabak bezit het eiland nog tal van andere schatten die slechts op exploitatie wachten. Maar op dit oogenblik moet men bovenge noemde cijfers beschouwen als een beter, zij het ook lang niet goed verleden, dat eerst na lange jaren van vrede en rust zal kunnen terugkeeren. gedelegeerden ter zijde staan Nevill, Lubbock en George Martineau. Gemengde Medcdecllngen. Naar de Mali)1 mededeelt, hebben de minis ters van oorlog, marine, koloniën en buiten- landsche zaken onder voorzitterschap van president Faure geconfereerd om de bevoegd heid der verschillende ministeries vast te stellen wat betreft de verdediging van Frankrijk en zijn koloniën. Besloten zou zijn, dat de laatste met de verdediging der Fransche kusten onder het departement van marine zullen vallen terwijl dat van oorlog de verdediging te land van Frankrijk, Corsica, Algiers en Tunis op zich neemt. De Fransche onderstaatssecretaris voor het postwezen Delpueck, die bij de jongste ver kiezingen zijn zetel in de Kamer heeft verloren en daarom zijn ontslag nam, zal vervangen worden door de directeur-generaal Descubes, oud-depute. De regeeringsrepubükeinen hebben besloten een eigen candidaat te stellen tegenover Brisson voor het presidentschap der Kamer. Zij zullen hun candidaat evenwel eerst op den morgen der eerste kamerzitting proclameeren. Volgens de Intransigeanl zal Zola's beroep in cassatie 26 Juni a.s. behandeld worden voor het Hof van Cassatie. Veertien dagen later wordt de zaak dan, naar liet arrest van het Hof, te Parijs of te Versailles behandeld. Den 22sten Juni zal voor de 9e Kamer der correctioneele rechtbank het proces der des kundigen tegen Zola aan de orde zijn, en 20 Juli zal die zelfde rechtbank de aanklacht be handelen van Zola tegen het Petit Journal wegens een voor Zola's vader beleedigend artikel. Henri Rochefort heeft gisteren geduelleerd met den socialist Gérault-Richard wegens een beleedigend artikel van den laatste in La -petite Rèpubliquc. Rochefort werd door een degenstoot in de borst gewond. De blessuur is niet gevaarlijk. Donderdag is aan Grimaud, lid van het In stituut, die wegens zijne moedige verklaring in liet proces-Zola door de regeering ontslagen werd cis hoogleeraar aan de polytechnische school, als een bewijs van hulde en sympathie een bronzen beeld aangeboden door een groot aantal mannen van naam, waaronder Havet, van het Instituut, Duclos, van het Instituut- Pasteur, Paul Meyer en Séanne, professoren in de letteren; de advocaten Demange enLeblois en de senatoren Ranc, Yves Guyot, Trarieux en Scheurer-Kestner. Te Erfurt zijn ernstige onlusten voorgekomen. De politie en de gendarmerie moesten van de wapens gebruik makende infanterie stond gereed om handelend op te treden. Twintig personen werden gewond, terwijl een dertigtal arrestaties plaats vonden. Een ernstige aanleiding voor de rustver storing schijnt er niet geweest te zijn. De Londensche Morning Post heeft in een artikel de mogelijkheid betoogd van een duur zaam samengaan van Engeland en Duitschland. Hierop antwoordt thans de LLamburgisch-er Correspondent. In overeenstemming met Bis marck's orgaan, de Hamburger Nachrichten verklaart het blad dat de Morning Post weet dat zij zich vergist, wanneer zij Zegt dat Bis marck jarenlang naar een Engelsch-Duitsch verbond zou gestreefd hebben. Duitschland betwist niet dat naar een ver bond met Engeland kan gestreefd worden, maar in de gegeven omstandigheden is het zeker niet Duitschland dat voor de Angelsaksers de kastanjes uit het vuur zal willen halen. Engeland heeft reeds zijn afgevaardigden be noemd voor de Brussel te houden confe rentie over de suikerpremiën. Het zijnsir- Francis Plunkett, sir "lenry Bergne, lord Ampthiil en M'Ozanna. Als oor deelkundige raadslieden zullen den Engelschen De Zvvitsersche Bondsraad heeft een Italiaan- scbe socialist Giovanni Redurzi uit het land gebannen, wegens het aanzetten der Italiaansche werklieden om naar Italië te trekken. Een groot aantal bevorderingen in de orde van den Heiligen Verlosser van Griekenland zou plaats hebben naar aanleiding van het tot stand komen der Grieksche leening. De Fransche ministers Méline en Coehery zijn reeds grootkruizen geworden. Te Belgrado wordt in allen ernst beweerd dat vorst Ferdinand van Bulgarije zijn reis naar zijn land over Konstantinopel heeft ge nomen, omdat hem ter oore was gekomen dat op de spoorweglijn ZaribrodSofia een aanslag door middel van een dynamiet-mijn werd voor bereid. De Japansche Rijksdag is geopend met een troonrede, waarin o. a. wordt gezegd dat het de politiek der regeering is geweest, de onge schondenheid in het Chineesche rijk te hand haven. Wetsontwerpen zijn ingediend tot uit breiding van het kiezerscorps met Vs en tot invoering van nieuwe belastingen. Verder werd aangekondigd, dat waarschijnlijk binnen twee jaar een buitenlandsche leening zal worden gesloten. Inhaldigingsfeesten. Door de feestcommissie van 19 Februari 1887 aan het gemeentebestuur aangeboden een hyraldieke leeuw op voetstuk, met het wapen van H. M. de Koningin-Regentes, ter plaatsing op een der grasperken in de Plantage. De bijdragen der ingezetenen beloopen, met eene vroegere gezamenlijke inschrijving der feestcommissie, voorloopig ruim twaalfhonderd gulden. Eenige bijdragen kunnen nog worden verwacht. Door Burgemeester en Wethouders is het maken van rijzen dammen en het uitvoeren van baggerwerken in de rivier de Maas ten Oosten der Voorhaven (Donderdag aanbesteed) toegewezen aan den laagslen insch:ijver, den heer G. A. van Hattem te Sliedrecht, voor de som van f 09.700. In de branderij van den heer D. F. W. Prius, aan de Westerkade, had gisteren namiddag de brandersknecht B, v. Nufielen het ongeluk uit te glijden, terwijl hij met een met koolasch gevulden kruiwagen over een plank reed. Daar bij brak het rechterbeen even boven den enkel. Per handwagen werd hij naar zijn woning in de Groenelaan gebracht waar geneeskundige hulp werd verleend. Zij, die morgen langs de Buitenhaven wan delen, zullen daar de visschersschepen, van hier uitvarende, zien liggen keurig opgeschil derd en opgeknapt en met vlaggen getooid, gereed om uit te zeilen tot de haringvisscherij, »Buisjesdag" of Vlaggetjesdag" iseengebruik dat de vissehersvloot niet afschaft. Ook in Vlaar- diugen eu Maassluis zullen de schepen dan getooid aan den kant liggen en Dinsdag en Woensdag de reis aanvaarden. Wij wenschen hun allen een voorspoedigen visch vangst toe. BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd 27 Mei. J. D, v. Roon, 34 jaar, en M. S. Herstel, 23 jaar. F. v. d. Stap, 24 jaar, en M. J. Thjjse, 26 jaar. J. M. v. Buijtenen, 57 jaar, en N. Holstijn, 55 jaar. Gehoren 27 Mei, Cornells, zoon van J. Troost en C. M. Dekker, Piet-Heinstraat. 28 Mei. Jan, zoon van D. Ris en N. de Koe, Lange Nieuiostraat. Overleden t 27 Mei. Johannes Ludovicus Veelders, oud 74 jaar en 2 maanden, Proveniershuis. Door de Christelijk-Historische Kiesveree- niging alhier is in de Woensdagavond gehou den vergadering candidaat gesteld voor de Pro vinciale Staten de heer W. Jansen te Maassluis. Voor de andere vacature werd besloten de kie zers vrij te laten. Donderdagavond hield de Kuipers-Oranje- vereeniging wederom een vergadering, waarin de benoemingen werden gedaan voor de be manning van de wagens in den optocht ter gelegenheid van het a.s. Inhuldigingsfeest, Door den heer Lambert M. Muns, lid der tooneel- vereeniging s Varia", werden ter afwisseling eenige voordrachten ten beste gegeven. Dat deze zeer in den smaak vielen bewees het daverend applaus en ook het welgemeende woord van dank van den voorzitter. Na het zingen van enkele vaderlandsche liederen ging men opgewekt huiswaarts. Woensdagavond traden voor een zeer goed gevulde zaal op de heeren Jos. |M. Orelio (bari ton) en Gotfr. Mann (pinno) uit Amsterdam, met een programma, uitsluitend bestaande uit liederen van Nederlandsche toondichters. Beide kunstenaars mochten een welverdiend succes verwerven. Deze week arriveerde alhier de brug, die de nieuwe haven met de oude zal verbinden. Zij werd gemaakt door de heeren Penn Sc Bauduin te Dordrecht. Gistermiddag werd door de politie van Rotterdam een minderjarig meisje naar hier overgebracht, dat op den slechten weg was geraakt. Zij werd vervolgens door de politie alhier naar hare ouders te Nieuwenhoorn ge transporteerd. BURGERLIJKE STAND. Geboren 27 Mei. Helena Gerardina Maria, dochter van F. F. Corver en M. K. Buddenbohrner, Hoog straat. 28 Mei. Kornelis, zoon van J. van der Velden en A. M. Riedijk, Gedempte Biersloot. Een Aprilvisch? De merkwaardige geschiedenis van een zeevisch is het onderwerp geweest van ver scherpen rapporten der visseherij -com missie der Vereenigde Staten. hot was in het jaar 1879 toen een Ameri kaansche kapitein, Ilutschings, terwijl hij op de oostkust van zijn vaderland op de stok- vischvangst was, een visch te zien kreeg, die hem ten eenenms'e onbekend was. Daar hij reeds tal van jaren daar de visseherij uit- oefeude en alle visschen meende te kennen, was hij niet weinig verbaasd over zjjn vangst. Hij ving ongeveer 100 stuks, en het vleesch bleek zeer smakelijk te zijn. Daarom wilde hij op de hoogte komen van den naam en het soort alsmede van de handelswaarde der visch, en hij zond een exemplaar naar het Nationale Mu seum te Washington. Maar zie ook den twee geleerden deskundigen in het museum was de aan de kust der Vert igde Staten, om zoo te zeggen voor de poorten van Washington, rond zwemmende visch totaal onbekend. De visch kreeg den naam van Lopholatilas chamaeleontieeps en werd wetenschappelijk be schreven. Wegens zijn glans en de verscheiden heid van kleuren behoort hij tot de mooiste visschen, terwijl zijn vleesch zeer goed smaakt. In hetzelfde jaar werd hij nog eens door een anderen stokvischvanger op 40° N.B. aange troffen. Nu werd door het bestuur der veree nigde visscherij-maatschappijen een schip uit gezonden alleen voor de vangst van den Lopho- latilus, daar men hoopte dat deze visch een nieuwe aanwinst zou zijn voor de Amerikaansche visseherij, Men doorkruiste de plaatsen waar de visch was aangetroffen en vond er een zoo groote massa van, dat het als zeker kon worden aan genomen dat de tot nu toe zoo hardnekkig verborgen gebleven zeebewoner zeer veelvuldig voorkwam. Door het verlies van schepen ten gevolge van stormachtig weer, werd de volgende Lopho- latilus-expeditie vertraagd tot het voorjaar van 1882, en deze bracht een nieuwe, verbazing wekkende tijding mede. De boot had tusschen den Golfstroom en de kust, ter breedte van de Chesapeake-baai, een ontzaglijke menigte visschen gevonden, waar- tHSSchen het we! over een afstand van 50 a 100 mijlen heen was gevarenal die visschen waar een ander schip zelfs 240 mijlen tus- scbendoor was gevaren, waren dood of ster vende. De zee was letterlek een groot veld van lijken en de meesten der lijken behoorden tot de nieuwontdekte vischsoort. Men schatte hun aantal op honderden miliioenen, zoo vol wassen als jonge visschen. Wat was de oorzaak van dien moord en masse 1 Gewoonlijk verklaart men zulk een uitgebreide sterfte onder visschen door aan nemen dat de zwermen in een te koude str ming zijn geraakt, waar zij door de plotseli veranderiag van temperatuur verlammei, .i stervend aan de oppervlakte komen. En inderdaad kwam er dat jaar veel ijs voor aan de kusten van Nsw-Foundland en (Nieuw- Schotlandook woedden er hevige stormen. Men heeft herhaaldelijk opgemerkt dat stok- visschen plotseling in massa te gronde gingen, wanneer er een ijsberg verdwaalde in de bocht waar zij zich ophielden. Anderzijds zocht men de groote steifte te verklaren door onderzeesche ontlading van ver giftige gassen, uitbarstingen van vulkanen op den bodem der zee en dergelijke oorzaken; maar in dat jaar werd geen catastrophe van dien aard op de kusten van de Vereenigde Strten geconstateerd. Het vermoeden van een epidemie scheen buitengesloten, daar op de visschen geenerlei bacteriën of andere parasieten bevonden wer den; ook kon de visch zonder gevaar en zonder vermindering van den lekkeren smaak gegeten worden. Sedert dien tjjd scheen de visch verdwenen, als was hij, eerst kort geleden ontdekt, reeds weer volkomen uitgeroeid. De in 1883 en 1885 uitgeruste expedities bleien zonder resultaat. Eindelijk werden in 1892 tot groote vreugde der visscherij-vereenigingen weer acht of negen exemplaren van den doodgewaanden visch ge vangen enkele stuks waren dus aan den alge- meenen dood ontsnapt en konden zich lang zaam aan weer vermenigvuldigen. In 1893 ving men in den Golfstroom zelfs

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2