luis met Tuin, J. DÏÏVAL, Plaats „DE PEINS", Alle Zomer-artikelen voorhanden RIJWIELEN. H. im Hzn. Rijwielen, F inr Iloegerbrugge's Margarine 16,18,20,225,25,275,30,325,35,40 en 45 Ct. Café „Central", Maar Koolzuur C. J, F. l). TOUW, Een Dienstbode Openbare Verkooping. voor Banes, Hoera en Kinderen, ie zwart ea pllearS Mer. T. STAHLIE, Kwast- eii Borstelwerk ia soorten. VLAGGEN, 4 el lang, van af 90 cents. KATOENEN WIMPEL, 4% el lang, 17% cents. taeveis alle OMerteta en Benondiidteaen. is dLe "beste. RIJNBENDE VAN HOEK, Beliaiselppreii, Crême-franjes, Tafelileeden, Cocas- ca Japmanso ^Ai :tei\ fpipp Cifflscii zuiver Dienstbode, J. F. SCHEFFER, - Singel 103. Groen, Bruin en Zwart Schoenwerk, Magazijn „DE VLINDER", Hoogstraat 158. PRIJS - BILLARD, 11 5 YY'-'f *Vza Laatste Nieuws. T e 1 e g r a m m e n. Finantieel. Heden Beursvacanfïedag. V i s s c h e r ij. Scheep vaart. II a ïi <1 e 1. 2p "3 ADVERTBNTIË 1ST. DANKBETUIGING. De Molenaarsver- eeniging *De Eensge zindheid" brengt barer harte lijken dank aan den Heer J. GOEMANS, Mr. Broodbakker alhier, voor bet gedurende acht weken gratis verstrekken van brood aan de knechts van den stoommolen «De Cycloop." HET BESTUUR- Schiedam, 28 Mei 1898. zeer solide AFBRAAK, TE HUUR: GEVESTIGD: te Schiedam, Lange Haven 98, Tandarts. Café-llestanrantOostpoort, Delft. Gelegenheid tot het geven van Parts jen, Diners enz. SCIIOENHANDEL, SCHOENMAKERIJ. J 0LLEN VLAG van 4 el lang f 5.40. WIMPEL van 4% el 0.67%. Broersveld. 3P. VAN VLIET. Grootste 8orteering voor Dames, Heeren en Kinderen. 33oterstraat, Steeds voorhanden een ruime keuze DAMES- en HEEREN- Inrichting voor Reparation. Vergelijk nu onze prijzen met de toegevers. Onze prijzen zijn PER EEN POND (5 ONS) heerlijk Knakworstje gratis toegeven. Markt. ehanger s, Hoogstraat 32, Tapijten, Linoleum, Vloerzeil, Karpetten, J. v. <1. MEEK. DEiUWERELC Bedep.Fabrieksmerk FIRMA Zj*rA*lD/fcM Steeds ii voorraad Mi Schiedam. ABONNEMENTEN ri/ Boterstraat 70. reeds eenige exemplaren van 3 tot 9 K.G., die zich in uitmuntenden staat bevonden maar jn ieder geval zal het lang duren totdat de milliarden die in 18S2 stierven, weer vervan gen zullen zijn. Deze geschiedenis is daarom vooral belang wekkend, omdat zij bewijst dat een dier, hoewel het in reusachtigen getale voorkomt op een der meest bekende deelen der aarde, zich on gelooflijk lang kan onttrekken aan de kennis del men«chen. Er zullen overigens onderzoekingen worden ingesteld om vast te stellen of de kostbare vkch ook verder zuidelijk in den Atlantische Oceaan voorkomt. Wellicht bewaart men den uitslag dier onder zoekingen voor den komkommertijd. Nieuwe Tramwegen. Het plan bestaat in den Haag een nieuwe omnibus-maatschappij (de sHaagsche Tram- Omnibus-Maatschappij") op te richten welke zich ten doel stelt omnibusdiensten te 's Gra- venhage en elders te exploiteeren. De eerste lijn zal loopen te 's Gravenhage van het Sweelinckplein naar het station der Staats spoorwegmaatschappij, liet Kurkaus te Sch evening en. In het Kurhaus te Scheveningen worden dit jaar verschillende nieuwe maatregelen ten ge ne ye van de badgasten ingevoerd. In de eerste plaats de vestiging van een bureau van de Staatsspoorweg-Maatschappij in het gebouw voor de gasten, die inlichtingen verlangen omtrent reisaangeiegenheden en die leisbiljetten recht streeks van Scheveningen na-tr alle kauten van Europa wenschen te nemen, dan de plaatsing van een brievenbus voor de correspondentie verzending met de sneltreinen naar het buiten land; voorls wordt een geëmployeerde werk zaam gesteld, die op een schrijfmachine in de moderne talen desverlangd de brieven voor de hotelgasten schrijft. Spaansche stierengevechten. Mazzantini doodde 168 stieren in 66, Reverti 100 in 71 en Guerrita 147 in 76 gevechten, alles in één seizoen. Zij vevdienden daarmede respectievelijk 396.000, 207.000, en 256.000 fr. Men ziet dat het beroep winstgevend is. De Groothertog van Saksen-Weimar zal dit jaar weder eenige tijd te Scheveningen komen doorbrengen. De Minister van Binnenlandsche Zaken be zocht heden de Rijkskweekschool voor onder wijzeressen te Apeldoorn. Onze minister-resident te Bucharest, baron Gevers, is in de residentie aangekomen. De heer Weinthal te 's-Gravenhage, chef van de sigarenfirma Weinthal Co., is na eene langdurige ziekte te Carlsbad overleden. Hij begon 40 jaar geleden in de Damsteeg te Rotterdam een klein sigarenwinkeltje en bezat nu vijftig winkels. LONDEN, 28 Mei. Gladstone's begrafenis in Westminster Abbey heeft vanochtend om elf uur plaats gehad. De leden van het parlement vetzamelden zich in het pailementsgebouw en schreden vier aan vier naar Westminster Hall, waar de lijkkist stond. De leden van het Lagerhuis werden vooiaf- gegaan door den Speaker, en dp ncers door den Lord-kanselier en den aartsbisschop van York. Dan volgden vertegenwoordigers van vreemde {.orsten, Engelsche prinsen en de vertegen woordiger van de Koningin, die vóór de kist gingen. Tot de slippendragers behoorden de prins van Wales en de hertog van York. Achter de kist kwamen de verwanten, vrienden en dienaren van den overledene. De dienst in de abdij was zeer indrukwek kend en eenvoudig. De keik was boordevol. De prinses van Wales eri de hertogin van Yoik was aanwezig. De weduwe nam gedurende den dienst een bjjzondere plaats in vóór het altaar, waar de kist stond, en ook bjj het graf in den noorderkruisvleugel. Na de begrafenis kwamen de prins van Wales en de overige prinsen de weduwe eer biedig de hand drukken. MADRID, 28 Mei. Volgens de Nouvelle Revue Internationale heeft Castelar zich verklaard ten gunste van een isolement en heeft hij voor liet oogenblik berusting, voor de toekomst voorzorg eu spaarzaamheid aanbevolen. Dei tig Amerikaansche schepen waren giste ren voor Cardenas. De schepen die voor Cien- fuegos kruisten zijn vertrokken. SCHIEDAM, 28 Mei Binnengekomen van de trawl- visscherij de bommen SCH G4 Cornells, schipper M. de Ruijter; SCH 13 Drie Gezusters, schipper A. Rog; SCIl 14 Vriendschap en Oefeningschipper C. den Ileijer, alia met versche visch. Heden liggen zeilklaar ter haringvisscherij vijf log gers en drie bommen. KRALINGSCHEVEER, 28 Mei. Hedenochtend wer den aan de markt alhier aangevoerd 99 winterzaimen f I.60 a f 1.05, 38 zomerzalmen fl.óöa ft.GO en St-Jacobszalm fafper K.G., beneiens 92 elften, die van f0.73 tot f 1.35 per stuk opbrachten, en steur, die fopbracht. SCHIEDAM, 28 Mei. Aangekomen: Geerfie, kapt H. Al bei van Cuvhaven. GLK1.E, 2G Mei Vei trokken: Quint its, kapt P. Boeijing, naar Schiedam. 1 UdlTil, 27 JIu. Gepasseeul naar SchiedamDfoon'.-i, v. Negenholl. SCHIEDAM, 2S Mel 1S9S. ROGGEzonder handel. Gl.RSTzonder handel. MAIS: zonder handel. SPOELING: fO.H). MOUTWIJN: Not. vm de M.ikelu!- f<K— per HL. Ct. Stemming: vast.. JENEVER f 13.pel Hl- Amst. pioef f 14.30 'ouder fust eu zonder helistm" MOUTWIJN: Not. Biandeishoiid 7 1 a f8. SPIRITUS f 10 ii f 10y4. UITVOER uit Nederland. April 1897 1898 3an.-Apr.1897 1898 gedistill in HL. G st in 1 ca 5 000 KC o A. 3, totaal. 1 23493 30214 789G7 90007 378 140 4010 CG2 418 490 1895 1790 2 2 44 7 798 044 3519 2159 ROTTERDAM, 28 Mei. Rogge op termijn, per Mot ff per Octobe Heden geen noteering. MAASSLUIS, 27 Mei Kaasmarkt. Aangevoeld 3(j stapels te zanten i2919 kilo. Prijs 18 a 23 Handel zeer vlug. kaas vv ogend cents pei kilo DELKT, 28 Mei. Kaasmarkt. Aangevoeld 64 stapels kaa=, wegende te zarnen 211G2kilo. Pujs f15'. a f24.per 100 kilo. Bevallen van een ZOON, NELLY RIS—de Koe. Schiedam, 28 Mei 1898. Door deze betuigen wij onzen op rechten dank aan den WelEd. ZeerGel, Heer Dr. NOLET voor de zorgvuldige behandeling van onzen Vader gedurende zijne ziekte van bijna 7% maand, als mede den Heer K. RUSTER, Vader van het Ziekenhuis, en den Heer C. H. LAVEN, Ziekenoppasser. J. B. TH. VERBOORT, Noordeinde 47, den Haag. TH. VERBOORT, Kleine Baan, Schiedam. Gevraagd in een Burgergezin eene niet beneden de 16 jaar, Geref. Gods dienst. Uendrinastraat 37. gevraagd boven de 16 jaar. Adres: Lange Kerkstraat 8. Allen, die iets te v o r- deren hebben van of verschuldi «d zijn aan den Heer GERRIT ALETTUS ELIZA VISSER, in leven Makelaar en wonende te Schiedam, doch op den 22 Mei 1898 aldaar overleden, worden verzocht daarvan vóór of op den 16 JTunl cerstk., opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris Mr. II. M. C. POORTMAN te Schiedam. De Deurwaarder A. BOSMAN is voornemens op Vrijdag 3 Juni a.s., voormiddag lO ure, aan den Noord molen, publiek te verkoopen eene party als: grenen binten, zoo goed als nieuw, O x 4, 8 X 3, O, 5 en 4= X 4, S x 3, rachels, dak delen, vloerdelen, deuren, ramen, ijzeren dakramen,enz., alles afkomstig van de fabriek »de Prins van Oranje" te 's-Graven hage, voorts nog moutwijn stuk ken, emmers, rieken, brand hout, enz. op een der beste standen van Schiedam, een bevattende6 Kamers, Keuken, Warande enz. Informatie te bekomen in den Boek handel van WENK BIRKHOFF, Dam 18. Spreekuur: Ongelijks van 9—2 uur. Lommerrijke Tuin met Amusementen. Bergplaats voor Rijwielen. Einde llelftsche Straatweg rechtsom. Aanbevelend, G. S. BERKHOUT. Ruime Sorteering. Coneurrcerende Prijzen. Bug. en Jnierlk. 9runes- en Ilcercn-KIJWIEEEK te koop. Soiled Magazijn. Een jaar gmantic. Zeer gemakkelijke betalingsconditiën. Voor nadere inlichtingen zich te ver voegen by de Firma T1IEIJSE Co., Dam 14, Schiedam. Het beste adres voor VERF WAREN en VEKKIS8EK' LaDge Kerkstraat. Prachtige Modellen. Ctoedkoope Prijzen. MARK Y V-iZÏ. Vertegenwoordiger der Maatschappij tot Exploitatie der 3tij wie! fabrieken „AVILHEEMIKA" te Xelst. Zf) overtreft In geur en smaak alle andere Fabrikaten. Wij verkoopen vanaf heden en voortaan EEK' PON» BOTER C& 0NSF) zonder toegift van 16 Ct. per pond, welke dezelfde boter is als waar U tot heden met een bon 40 Ct. voor betaalde. Om nu te bewijzen hoe wij het op prijs stellen, dat ieder zich van onzen stelregel GROOVE ié M ZET, IE E INE WINST over tuigt, zullen wij heden Zaterdag aan ieder die bij ons 50 Ct. besteed, eeu berichten de ontvangst der nieuwe dessins enz. SPIEGELS en SCHILDERIJEN. Ooneurreerende Prijzen. Woensdag le, Donderdag 2c en Vrjjdag 3e Serie, precies 8]/3 uur. B1REKT AANGEVOERD EN IN «ELUSQ 9EBRACHT D00RDE in ijzeren of stalen cylinders a 10 Kilo. Prijs beneden alle concurrentie. OP DE worden dagelijks aangenomen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3