Kunst en Wetenschap. Kerk en School. SPORT. Gemengd Nieuw s. trouwig is geworden omtrent beweerde geschikt heid tot arbeiden bij tuberculose lijders. Als voorwaarden tot slagen kunnen in het algemeen genoemd worden overkomst zonder gezin, volkomen lichamelijke geschiktheid tot arbeiden, bekwaamheid en, zoo mogelijk, een voorafgaand verblijf van één a twee maanden, ten einde naar eene betrekking uit te zien en zich de grondbeginselen der Duitsche taal eigen te maken. Het Vicn-Consulaat is gaarne bereid inlich tingen te verschaffen en da aanvragers in ver binding te brengen met liet bestuur van meer genoemde vereeniging. On 1 Januari 1898 vertoefden teDavosll9 landgenooten, tegen 85 op denzelfden datum van liet voorafgaande jaar, eene vermeerdei ing welke ongetwijfeld op lekening moét gesteld worden van het sedert 1 Sepi, 1897 alhier geopende Volkssanaiorium voor minvermogende Neder- landsche longlijders. Tot opneming in deze inrichting is vereischte: beginstadium der ziekte en minvermogend zijn der patiënten. De verplegingsprrjs bedraagt 4 francs per dag. Op de Nederlandsche, Duitsche en Zvvitsersche spoorweglijnen zullen de sana torium-patiënten, dankzij de tusschenkomst van H. M. gezant te Bern, in de III klasrijtuigen van de voordeelen van het militaire tariet kunnen huiselijke bezighed°n ingewijd om later als dienstboden een betrekking te vinden. De anderen bezoeken geregeld de school 2 van hen genieten u. 1. o. en 27 1. o. Yier be zoeken de christelijke bewaarschool, terwijl 1 nog te jong is om op school te worden toe gelaten. Het plan bestaat in October te Rotterdam een bazaar te houden ten voordeele van de onder het beheer der Vereeniging staande gestichten te Maarssen en te Dieren. Gemeenteraad van Overschie. Zitting van Zaterdag Mei, des voorm. te 10 uur. Voorzitter: de Burgemeester, de keer Bos. Aanwezig 9 leden. Afwezig: de keercn O. v. d. Bergh, wethouder, en S. Poot. De notulen worden gelezen en gearresteerd na een rectificatie van den heer Rubaak, betreffende zijn voorstel in de zitting van 21 dezer, omtrent de waterleiding-concessie. Zijn voorstel beoogde nl. dat de Hand zijn geneigdheid zou uitspreken tot het verleenen ecner concessie tegen de in de con cessie-aanvrage der hoeren Bottenberg en Visser genoemde som, opdat B. cn W. eventueel ook me andere aanvragers zouden kunnen onderhandelen. Ingekomen zijn Schrijven van de directie van het gesticht Bloe- mendaai te Loosduinen, in antwoord op een aanvrage om inlichtingen door B. en W., naar aanleiding van den in de vorige zitting door den heer Post uitge sproken wensch. Uit het schrijven der directie blijkt dat de verplegingskosten voor krankzinnigen aldaar niet minder zijn dan in Coudewater en dat er boven dien geen plaats is. De Voorzitter deelt daarbij mede dat, naar hem gebleken is, ook iu andere gestichten geen plaats is. Schrijven van de hoeren Bottenberg en Visser, mcdedeelende dat zij bereid zijn de concessie voor do waterleiding te aanvaarden op door den Raad nader te bepalen voorwaarden, cn dat ook zij een conferentie met den Raad gewenseht achten. De Voorzitter zegt dat hij met die hoeren een onderhoud heeft gehad. Daarbij was geblekeu dat zij van standpijpen in de gemeente niet willen weten, omdat daardoor het aantal abonnementen te klein zal worden. Zij willen wel een waarborgsom btorten, maar .venschen die na de uitvoering der werken terug te ontvangen. De heer Post kan daarmede niet instemmen. De heer Van Vliet acht standpijpen toch ge wenseht, ook voor de arbeidersbevolking. De Voorzitter deelt incdo dat die oen goed koop weekabonnement kunnen krijgen. Hij meent tegen 10 fi 12 ct. per week. De heer R u h a a k vraagt hoever het buizennet zich zal uitstrekken. De Voorzitter antwoordt dat dit door den Raad bepaald kan worden. De heer Rubaak wijst op de meuseben die buiten de kom der gemeente wonen. Zij zullen mee dragen in de lasten; maar hoe komen zij zonder standpijp aan water? De Voorzitter zegt dat de concessionarissen de eerste jaren toch geen winst van belang zullen maken, naar zij uiteenzetten. De heer Ru haak vraagt of de gemeente dan niet op eenige wijze kan tegemoetkomen. De heer Van Vliet blijft mede aandringen op een standpijp voor de buitenbewoners. De Voorzitter oppert het denkbeeld van een standpijp met meter; het water dat door den meter gaat, zou de gemeente dan kunnen betalen. De heer Bottenberg wordt hierna, op voorstel van den Voorzitter, binnengeleidde vergadering wordt geschorst. Na heropening der openbare vergadering wordt zij door den Voorzitter gesloten. De gemeenteraad van Leiden heeft den heer C. W. II. Verster op verzoek eervol ontslag verleend als conservator van het stedelijk museum de Lakenhal. Donderdag hebben in de Académie Frangaise ver kiezingen plaats gehad voor de zetels opengevallen door het overlijden van den hertog van Aumale en Henri Heilhac. Voor den eersten fauteuil is na drie stemmingen gekozen de beeldhonwer Guillaume, directeur van de Ecole de Franco te Rome. Voor de tweede onsterfc- lijken-plaats zijn zes stemmingen gehouden zonder resultaat; de meeste stemmen verkregen detooneel- schrijvers Hervieu en Lavcdan en criticus Faguet. Zoia was enndidaat voor beide zetels, maar kreeg niet één stem. Naar uit Parijs aan de Fr ft Ztg. gemeld wordt, beschouwt men den uitslag der verkiezingen in de' Académie Frangaise als een protest tegen het militai- rimse. Generaal Baraii, wiens overwinning men alge meen waarschijnlijk achtte, kreeg bij de eerste stem ming van de 35 stemmen slechts 10, bij de tweede, toen minister Hanotaux aangekomen was, 13 en bij de derde nog maar 9 stemmen. Ned. Heuv. Kerk. Beroepen: te Wave-veenA. Hagedoorn caod. Te 't Woud bij Delft, Joh. Visser, cand' Bedankt: voor St. Jansga door W. B. van kinschoten, te Varsoveld. Voor Oud-Vosmeer, door N. C. Bakker, te Wijngaarden en Ruibroek. Ger. Kerken. Beroepen: te Loppersum, A. Nieboer, te Aalten. Hooger Onderwijs Amsterdam. Candidaats-examen in de rechtsweten schap Jobs. E. Greeve. Leiden. Tot arts bevorderd do heer n. Vervoort. Toegelaten voor het eerste gedeelte dc heer J. P, Groenendijk. Doctoraal examen in de rechten J. N. Ij. Brantjes en doctoraal examen in de godgeleerdheid (met lof; G. A. van den Bergh van Eysinga. Groningen. Bevorderd (met lof) tot doctor in de geneeskunde met proefschr.: „Over de herkomst van het vet bij vetembolie", de heer C. Th. van Valken burg, geboren te Winschoten. Kerkelijk voorberei dend examen H. E. Knappert, theol. cand. Utrecht. Theor. apoth. ex. de beer C. H. C. Plemper v. Bale; Tot semi-arts bevorderd dc heeren A. W. Tusems en H. J. van Teijn. Tot arts bevorderd de heer P. J. Fret. Tot tandmeester bevorderd de heer C Cohen. De heer rnr. 31. L. van Goudoever, advocaat- procureur en candidaat-notaris te Utrecht, is tot wederopzegging toegelaten als privaat-docent in de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, om onderwijs te geven in het notariaat en in het fiscaalrecht. St.-C't Middelbaar Onderwijs. De gemeenteraad van Amersfoorts heeft benoemd tot leernar in de natuurwetenschappen (voornamelijk natuur- cn scheikunde) aan het gymnasium en de boogere burgerschool dr. A. C. Antusch te Zaandam, en tot tijdelijk leeraar in natuurkunde aan de boogere burgerschool dr. D. P, JIoll te Utrecht. De wielrijdersbclangcn zijn thans ook in den Raad der gemeente Schiedam vertegenwoordigd. Bij de deze week aldaar gehouden verkiezingen is de heer A. Gouka, lid der Bondsvereeniging Swift", tot lid van den Schiedamschen Rand benoemd. De kandidaat der tegenpartij was toevallig ook lid van dezelfde wielrijdersvercenigingKampioen. De Fiets meent te weten, dat ernstige onderhan delingen gaande zijn over een match van 100 K.M., te rijden door Bouhours en Cordang op deAmster- damsche baan. Men inseclarium. In »Artis" te Amsterdam is thans eene af- deeling geopend, waar men de gedaantever wisseling der insecten kan waarnemen. In een zaaltje van het Museum van Nederlandsche Diersoorten staan eenige rupsenkasten, waarin de rupsen, op de planten, waarvan ze leven, gehuisvest zijn. In ieder kastje is meestal een zestig- a hon derdtal van dezelfde soort bijeen. Bovenop staat een doosje, waarin achter glas de geheele gedaanteverwisseling door opgezette voorwer pen, betrekking hebbende op de soort die levend aanwezig is, aanschouwelijk is gemaakt; men vindt daarin de eieren der lupsen de larven en de vlinders bijeen. Op het bijgevoegde etiquet wordt niet alleen de naam der sooit vermeld, maar ook de tijd wanneer de vlinders uit de poppen zullen komen. Om de rupsen in groot aantal bijeen te heb ben, worden ze uit eieren gekweekt. Iedere vlinder legt er meestal een paar honderd, die bij zorgvuldige behandeling even zoovele rupsen leveren. De pas uit het ei gekomen rupsjes gebruik maken. Aanvragen tot opneming moeten gericht wor den tot liet bestuur der «llollandsche Hilfsver- rein" te Davos Platz. Volgens opgaven, verstrekt door den president der Ned. Vereeniging aldaar, werd het Kurort Arosa in '1897 bezocht door 77 landgenooten, tegeu 52 in het jaar 1896, Mr. de Kantor over leerplicht In de bekende serie volksgeschriften, uitge geven door de «Maatschappij tol nut van 't Algemeen"' is er thans een verschenen van de hand des heeren mr. II. Ph. de Kanter. De strijdvraag onzer dagen, de leerplicht-quaestie, woult daarin behandeld. Het betoog is helder en overtuigend geschre ven. Aan het slot daarvan komen deze zin sneden voor nik sprak dezer dagen een oud vriend, die mee geroepen zal worden over het ontwerp der Rpgeering uitspraak te doen en deze zeide mij waar een zoo krasse maatregel moet ge nomen worden - want dat blijft het laat de Regeering toch verantwoord zijn, dat zij dwingt tot iets, dat op zich zelf genomen vol komen goed en voldoende is en laat zij het anders niet doen." Dat was precies gezegd, wat ik bedoelde, behoudens, dat ik mij over de laatste zeven woorden ah ik er wat in te zeggen had nog wel eens zou willen bedenken. Toch hoop ik, dat alle vrienden van leer plicht aan de Il-.'geering haar verantwoorde lijkheid, zooals mijn oude vriend die uitsprak, onder 'toog zullen brengen. En gij allen, die deze regelen lezen wilt, en met mij u gelukkig gevoelt, omdat leerplicht in aantocht is, en dat zij moet komen helpt een handje tot liet meer en meer vestigen van de volksovertuiging op dit punthelpt, om die bovendien te doeu uitspreken. Liefst met een warm saluut aan de poging der Regeering, *"--m dit groote volksbelang te regelen, doch vooral ook met een kraclitigen aandrang om het nu ook zóó te doen, dat door leerplicht aan ons volk voldoend lager onderwijs verzekerd worde. Vooruitgang.) Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Overzicht van de besprekingen en congressen en samenkomsten, te houden in de congreszaal der Nationale Tentoonstelling van Vrouwen arbeid, gedurende Juli, Aug. Sept.: 'Jo. Besprekingen over vakopleiding voor vrou wen '11'1*4 Juli; 2o. Besprekingen over maatschappelijk werk 19—21 Juli; Een snelle blik van verrassing en herkenning wordt van weerszijden gewisseld op hetzelfde oogenblik groeten Gersberg en Sanden zeer diep, eigenlijk overdreven beleefd. De jonge vrouw buigt even met een verlegen lachje; haar fijn geteekend, eenigszins weemoedig gezichtje verliest voor een oogenblik alle kleur. De donkerblauwe plooien van haar elegant reiscostuum ruischen met een hard zijdegeknitter voorbij Sanden's voeten. Daarop ver dwijnen beide in de menigte. Dus dat is do uitverkorene als ik zoo vrij mag zijn liet te zeggen, een leolijk exemplaar, mei kt Gersberg na een oogenblik pijnlijk zwijgen eenigszins humoristisch op. «Wat onbeschaamd wel varen ziet die vont er uitZeker een bankier of fabrikant, niet waar? Dat weet ik zoo precies niet, In elk geval heelt hij gruwelijk veel geld, zegt Sanden. Ik kan het Kitty eigenlijk niet kwalijk riemen met mij zc.'i zij zich geducht hebben moeten bekrimpen, voegt hij er eenigszins bitter aan toe. 't Is jammer voor jou, mompelt Gersberg nadenkend. «Zoo'n lieftallig schepsel ik geloof waarachtig dat hare ouders haar hebben weten over te halen. Arm klein ding wat heeft zij met zoo'n kerel aan al dat geld Heinz Sanden zwijgt en boort met den punt van zijn stok voortdurend gaten in het kiezel. 't Is een uur later. Nu ga ik weg, Heinz ik heb er genoeg van, verklaart kapitein Von Gersberg vastbesloten. Ga maar vooruit ik wil het eerst nog 3o. Congres over weezenopvoeding, 2526 Juli; 4o. Drisdaagsche samenkomst ter bevordering der openbare zedelijkheid, 28—30 Juli; 00. Bespreking over armenzorg, 4-5 Aug.; Go. Onderwijs-congres, '10—13 Aug. 7o. Dienstboden-congres, 21 Aug. 8o. Besprekingen over het maatschappelijk werk in Indiii, 2224 Aug.; 9o. Bespreking over den maatschappelijken toestand der vrouwen, 29—30 Aug. lOo. Bespreking voor woninghygiëne, zieken en wijkverpleging, 1—2 September; llo, Bespreking over industriescholen,5 Sept 12o. Bespreking over de taak van moeders en opvoedsters, 1415 Sept. liet uitvoerig prospectus met alle nadere bijzonderheden zal binnenkort in druk verschij nen en verkrijgbaar zijn bij de secretaresse der Alg, Congres-Commissiemevr. E. Diepen- brock De Jong van Beek en Donk, Parkweg 175, Amsterdam. Ambachtsscholen in Nederland. Door den »Bond van Directeuren van Am bachtsscholen in Nederland" wordt Zaterdag, 4 Juni, een algemeene vergadering gehoduen in het gebouw der ambachtsschool aan de Weteringschans, te Amsterdam. Voor zoover de tijd het toelaat zullen onder meer de volgende onderwerpen worden behan deld 1. Welke vakken zijn buiten het timmeren, meubelmaken, schilderen, smeden en het ma- ehinevak het meest geschikt om op eene am bachtsschool onder de leervakken te worden opgenomen? In te leiden door den heer Adr. J. van Achterberg, te Leiden. 2. Welke middelen kunnen worden aange wend om het bezoek aan ambachtsscholen ge makkelijk te maken voor leerlingen, die niet in de gemeente wonen, waarin de school ge vestigd is? In te leiden door den heer H. J. de Groot, te Alkmaar. 3. Aan sommige ambachtsscholen is het ge bruikelijk zoogenaamde toehoorders voor enkele vakken toe te laten. Wat is daar voor en tegen, en zijn daarvoor afzonderlijke bepalingen noodig? 4. In welke opzichten kunnen de leden van den Bond medewerken aan het vraagstuk «leerlingstelsel," onder inachtneming van be vordering van opleiding in de ambachten in het algemeen. Uitbetaling van loon op Vrijdag. In een dezer dagen te Alkmaar op uitnoo- diging van de Vereeniging ter bevordering van Zondagsrust en van den Volksbond gehouden rede stelde het kamerlid De Klerk het verband in het licht tussehen uitbetaling van loonen op Vrijdag en Zondagsrust. Hij toonde door een menigte voorbeelden aan, hoe het doen van inkoopen en allerlei kleine bezigheden bij uitbetaling van het loon op Zaterdag, oorzaak waren, dat de werklieden zelf, de winkeliers en zoo vele anderen hun rust op Zondag misten. Hij bracht hulde aan den Alkmaarschen ge meenteraad die op de daartoe strekkende adres beweging onmiddeliijk tot uitbetaling van loo nen op Vrijdag aan de werklieden in dienst van de gemeente had besloten, zij het ook voor- loopig als proef. Vereeniging van Weesvaders. Blijkens het jaarverslag van de Vereeniging van Weesvaders in Nederland bedraagt het aantal verpleegden op dit oogenblik 49, waar van 16 te Maarssen en 33 te Dieren, terwijl nog 2 op kosten der Vereeniging verpleegd worden in het Centr. 1st*. Weeshuis te Utrecht. 14 kinderen genieten geheel gratis verzorging, voor de overigen wordt van 50 ct. tot f 2 per week verpleeggeld betaald. Van de jongens worden 10 tot verschillende ambachten opgeleid, 7 meisjes worden in de eens met trente-et-quarante beproeven. Met de roulette is het voortdurend mis. Kom maar liever mee, Heinz; dat eeuwige sjeu" is niets voor jou, zegt de ander eenigszins aarzelend. Want hij weet al van te voren, wat hij voor antwoord zal krijgenHeinz Sanden zal tnet eene trotsche beweging het hoofd terug werpen en zeggen «Laat dien vaderlijke toon maar varen, Hans Jochems, hetgaat je al heel slecht af. Bovendien heb ik geen cadet meer. Als je het goedvindt, ontmoeten we elkaar over een ander half uur in «Café Paris". De ander knikt kort, maar niet onvriendelijk. «Adieu, mijn zoon, amuseer u goed zegt hij afgetrokken en wendt zich om, om heen te gaan. Aan de deur kijkt hij nog eens om Sanden's blond, smal hoofd buigt zich over de groene tafel, ona met eenigszins zenuwachtige haast een hoopje goudstukken naar zich toe te strijken. Hij heeft gedurende het laatste kwartier onophoudelijk ge wonnen. Hij speeit niet om te winnen, maar het spel is voor hem een soort van strijd, de eenige die op het oogenblik geschikt is om zijne zenuwen te spannen. Hij speelt met een soort van verbit tering tegen de brutale macht van het geld, tegen den vijand die de vreugde van zijn jong leven heeft verstoord. Hij was heel jong, verwend en nog vervuld van allerlei romantische illusies en het bitterste wat hij nog ooit had ervaren was dat hij machte loos had gestaan toen men hem zijn jonge liefde had ontroofd. Zijn liefde, zijn Kitty, het slanke, ernstige droome- rige jonge schepsel met de diepe zachte oogen 't Was zijn allereerste ervaring in de school der teleurstelling; zij stond hem voor den geest als iets ongehoords, iets onmogelijks. Als alle jonge mensclien, hield hij zijn noodlot voor een gruw zame onrechtvaardigheid, die hem onder duizende had getroffen. Hij meende voortdurend zoo te moeten blijven voortleven met dezelfden mismoedige onverschillig heid, met dezelfde afkeer van elke levensvreugde. Slechts hier slechts in deze ruimte onder vond hij iets ais een onduidelijk vermoeden van een andere zijde des levens van de zijde die ons aiieen open blijft wanneer de poort van den zonnigen sprookjestuin der verwachte gelukzaligheid zich voor ons heeft gesloten. Een leven zonder groot doel, zonder groote daden maar toch inspan ning van alle krachten, in koortsachtig najagen van alles wat schittert en lokt en een groote voort durende leegte voor een oogenblik kan vullen. En van dat alles was hier iets aanwezig. In de door het gas verhitte lucht der speelzaal in de bekoorlijke piafondbeschilderingen in de gouden arabesken op de wanden in de gelaatstrekken der spelers, die alie dezelfde uitdrukking gemeen hebben, niot sterksprekend, maar toch zichtbaar vermoeidheid en levenszalheid. Als Heinz Sander opstaat om in de andere zaai naar het trente-et-quarante te gaan, ontmoet zijn blik aan de overzijde van de bpeeitafel een paar vrouwenoogen matbruine oogen met een zon derling vermoeide uitdrukking klagend en lokkend tegelijk ineen smal, klein gezichtje donker, gekroesd haar om voorhoofd en slapen, zeer roode lippen rose oorlelletjes met schitterende briljanten. Alsof zijn blik haar heeft vastgehouden, staat zij op en gaat mede, langzaam, in dezelfde rich ting ais hij. Haar kieed sïeept een weinig een groenzijde japon met fantastisch zwart stikwerk. Zij had hem reeds een half uur in het oog ge houden zonder dat bij het had vermoed. Toen hij zich op eon zooeven vrij geworden stoel aan do trente- et-quarante tafel had neergezet, hoorde hij onmid dellijk daarop het zachte ruischen van haar kleed dicht naast zich, en eene kleine bleeke hand schoof over zijn schouder heen den croupier een paar goudstukken toe. Een zacht, zingend «Monsieuren weer die eigenaardig klagende blik de moede donkere oogen ais hij zich omwendt. Hij sluit half de oogen en ademt een wonder bare, vreemde lucht in die naar hem overwaait. Iets dat hem als een zware, doffe drukking op de slapen lag schijnt zich los te maken. Uit de goud stukken, die onder de hark des croupiers klirren, klinkt als het ware een zacht honend gelach. Een gevoel van toorn maakt zich van den jon gen officier meester. Een verachtelijke blik trelt de schoone in het groene kleed. Hij staat haastig op en verlaat de speelzaal. «Beter geen leven", zegt hij tot zichzelven, «dan een in deze verderfelijke atmosfeer. De betoovering is gebroken die mij aan deze speeltafel geteekend hield." Een kwartier later laat hij in «Café Paris" het schuimende champagneglas met een vrooüjken uit roep tegen dat van zijn vriend klinken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 6