4 Boterstraat 70, Telefoon 123. SCHIEDAMSCHE COURANT Acht Gents per m-A w i i rww n n A Om aan veler wensch te gemoet te komen, is de gelegenheid opengesteld Jg een ABONNEMENT te nemen op de tegen betaling van t Maandags aan den rondbrenger te voldoen. Abonnementen worden dagelijks tusschen 9 en 5 uren aan hel Bureau f aangenomen Men wordt verzocht, indien de betaling PER V EEK verlangd wordt, dit uitdrukkelijk op te geven. DE ADMINISTRATIE. !4\AAAAAAAAi- \AAAAAAAAAA^AAAAAAAAAê,AAAAèrAAAAAAiii u ik Uk i LAAA O G E Z O N D E JV. i worden in glazen buizen zoolang gekweekt, tot ze groot genoeg zijn om in de rupsenkasten voor het publiek ten toon gesteld te kunnen worden. Men vindt er rupsen zoo groot bijna als een vinger; de zonderlinge witte vlinder, waarvan liet wijfje vleugelloos is, terwijl het mannetje goed ontwikkelde vleugels bezitde harige beerrupsen, ^wandelende takken", de rups van den vliervlinder, die met klimopbladeren gevoed wordt en zoozeer op een takje gelijkt, dat zij daardoor bijna onzichtbaar is, de reusachtige Amerikaansche nachtpauwoog enz. Gedurende de zomermaanden zal in de Bibliotheekzaal tevens een groot gedeelte der rijke verzameling Nederlandsche insecten ten toon gesteld worden, die op keurige wijze door den conservator, dr. J. C. H. de Meyere, in orde is gebracht. Een milde bepaling. De directie der Hollandsche IJzeren Spoor weg-Maatschappij heeft bepaald, dat voortaan aan de werklieden der centrale werkplaats te Haarlem, op erkende christelijke feestdagen, niet vallende op een Zondag, maar wanneer niet gewerkt wordt, 10 uren loon zal worden uitbetaald. Drukkerij-Thieme. Wij kunnen met zekerheid melden dat liqui- dateuren er in geslaagd zijn de drukkerij der firma H. C. A. Thieme te Nijmegen te ver- koopen aan de commanditaire vennootschap G. J.,Ti>ieme te Arnhem. Schietoefeningen. Op 3, 7 en 8 Juni zal met geschut worden geschoten van liet fort aan den Hoek van Hol land. Op de dagen waarop gevuurd wordt, waait een roode vlag van het fort, van 8 uur v. m. af tot het einde. Een strook van den Nieuwen Waterweg, ter breedte van 400 M., moet als onveilig worden beschouwd, welke strook wordt aangeduid door op den oever geplaatste roode vlaggen. Tot voorkoming van gevaar, en om spoedig de vrije vaart te kunnen herstellen, wordt ieder diingend uitgenoodigd de aange geven strook te vermijden. Melkwedstrijd. Dinsdag weid te Dorwerth een melkwedstrijd gehouden door de afd. sRenkum-Dorwerth" der Geld.-Over. Mij. va» Landbouw, waaraan door 15 boerenknechts en meiden werd deelgenomen. 24 koeien waren door leden beschikbaar ge steld, die door de deelnemers(sters) op de snelste en zindelijkste manier »schoon" moesten uit gemolken worden. Na afloop van deze wandeling wordt een poos rust gehouden waarna dan weer een paar les uren volgen. Tot de lievelingsbezigheden van den jongen Koning, die een levendige, vroolijke knaap is, behoort het iezen van reisbeschrijvingen en krijgsverhalen. Hij stelt veel belang in alles wat op militairen betrekking heeft, terwijl hij bijzonder goed namen weet te onthouden. Iri een expresselijk daarvoor ingerichte kamer plaatst hij op regenachtige dagen onder leiding van officieren op vier of vijf groote tafels looden soldaten, waarmee hij laat manoeuvreeren. Om tien uur des morgens wordt de wacht voor het paleis afgelost, uit de verte herkent de jonge Koning reeds het nummer van het regiment waartoe de soldaten behooren. Hij is altijd goed geluimd en bezit een bij zonder talent voor het aanleeren van talen. Gladstone. De Koning van Spanje. De 12-jarige Koning van Spanje ontvangt onderwijs in Latijn, Grieksch, geschiedenis, aardrijkskunde, algebra, geometrie en de natuur wetenschappen. Verder wordt hem nogEngelsch, Fransch en Duitsch geleerd, terwijl hij ook mu ziekonderwijs krijgt. Zijn lessen beginnen tusschen 8 en 9 uur des morgens en duren 3 uur, waarop een rijles volgt. De namiddag begint met een lange wan deling, waarbij de Koningin met hare drie kin deren gewoonlijk in een met vier muildieren bespannen landauer, welke door vier ruiters om geven is, een toch buiten de stad maakt, waar dan op het een of ander punt wordt uitge stapt en de wandeling aanvangt. Jules Claretie verhaalt in Ze Temps dat hij, tijdens zijn verblijf te Londen met de Comidie Frangaise een gesprek met Gladstone had, waarbij over Ierland gesproken werd en de narm van Bismarck genoemd werd. »Ja," zeide de groote Britsche staatsman terwijl zijn gelaat een hoogst ernstige uitdrukking kreeg, »hij heeft ook een volk gemaakt, maar ik houd niet van bloedigen roem." Madlle Reichemberg was bij dit onderhoud ook aanwezig en Gladstone, die juist uit het Lagerhuis kwam, waar hij met zijn vriend John Morley een gesprek over Ierland had gehouden, was daarvan nog zoo vol, dat hij die geheele Iersche quaestie aan de geestige actrice uit- eeuzette, welke hem vol belangstelling aan hoorde en op zijn vraag of zij John Morley niet kende, antwoordde met eenï>Natuurlijk even leuk ais zij in Le monde oil l'on s'ennuie woorden van »Tocquevi!le" aanhaalt I nNooit zal ik die groep vergeten," schrijft Claretie, sdien grijsaard in zijn lange grijze overjas, met den mooien kop uitstekende boven den hoogen boord, waarom een blauwe das met witte moesjes gedraaid was terwijl hij als naar gewoonte zijn magere band om zijn rechter oor hield, als een schelp gebogen om beter bet antwoord te kunnen hooren. Zijn bleek, ernstig, antiek gelaat waarvan de beweging der wenkbrauwen den gang der gedachten volgde, boog zich voorover naar het blonde, glimlachende, blozende en wel wat ver baasd kijkende gezichtje van mile. Reichemberg, tot wie de groote staatsman in het volgen van zijn hoog droombeeld, vol inwendig vuur, met schitterende oogen sprak en met dat mengsel van goedigheid en adel dat hem kenmerkte." De Spaansch-Amerikannsche oorlog. De skouf'-er van de Prov. Gron. Gt. levert de volgende parodie op de onbelangrijke oor logstelegrammen uit Amerika Extra-tijding van bet oorlogstooneelKapitein Kwibus, gezagvoerder van de driemastschoener Tijdpasseering, met een lading komkommers en knolcitroenen, den Isten April uit de haven stad Radenaar vertrokken en bestemd naar 'k Weetnietwaar, rapporteert, dat hij den 31sten Juni of Juli in volle zee, terwjjl het overigens 5Zacf-slil was, een verschrikkelijk gedruisch vernam, niet ongeluk aan een scène tusschen twee partijen, die hooge woorden hebben ge kregen en klinkende argumenten wisselen. Zich dadelijk herinnerende, dat er oorlog heerscht tusschen Amerika en Spanje, stevende kapitein Kwibus behoedzaam verder tot aan het eiland Canard, waar de Tijdpasseering haar anker uitwierp, en nu werd door de bemanning en passagiers een der vreeselijkste zeesla(n)geu aanschouwd, waarvan ooit gewag is gemaakt. De Tijdpasseering zou nog wel verder doorge zeild wezen naar de plaats des onheils. was kapitein Kwibus niet teruggedeinsd voor de ontzettende verantwoordelijkheid om zijn kost bare lading in de waagschaal te steller- Men lichtte du een klein uur het anker en werd den volgenden dag gepraaid door de brik Smoesje, kapitein Wijsmaker, die bij de Tijd passeering deed navragen of men ook iets ver schrikkelijks had gezien van bakboordzijde van 't Smoesje ten minste was duidelijk de enorme zeesla(n)g waargenomen. De oorlog schijnt dus bepaald te vorderen. Spoedig worden telegram men verwacht, die de ondubbelzinnige verkla ringen der scheepsgezagvoerders Kwibus en Wijsmaker zullen bevestigen en aanvullen." Gevaarlijke vijanden. 'tls hoog tijd, om aan vruchtboomen zoo lang ze nog geen bladeren dragen, te zoeken naar de eiringen van de zeer schadelijke ringel- rups. Zoodra de knoppen aan de boomen flink gaan zwellen, komen uit de tallooze eitjes van zoo'n ring de ruspsjes voor den dag. Hoe klein ze ook zijn, het zijn echte veel vraten de nauwelijks geopende knoppen vreten ze kaal uit. Aan piramiden en andere kleine boompjes kan men de ringen van de twijgjes losbreken en verbranden. Aan grootere, hoo- gere boomen, moet men de met ringen bezette twijgen met de rupsenschaar afknippen. Stijlfouten. Hoe ook de menschen, gewoon te schrijven, zich verschrijven kunnen, blijkt uit de Revue des Revues, die van bekende auteurs een aantal merkwaardige stijlfouten bijeengeschaard heeft. Zoo schreef Francisque Sarcey eens»Ir> de stem van mile Marguerite Ugalde herkent men de hand van haar moeder. Bij Paul de Saint-Victor vindt men nEzechiel schrijft een heilig gedicht over en maakt er aanteekeningen bij. Met het eene oog leest, met het andere schrijft hij." Bij Ponson du TerrailMet. de eene hand greep hij hem ruw bij de keel, met de andere spuwde hij hem in 'net gezicht. Bij Edmond de Goncourt»Ik merk een heel klein meisje op, dat een paar rijlaarzen aan een touwtje had hangen aan haar eenen schouder, terwijl zij in haar andere hand een ouden vergulden barometer droeg. Bij Alexis Bouvier; »De ellendeling wierp zich op het kind. Hij pakte het bij het hoofd, gooide het den inhoud ervan in den mond en de arme kleine viel half gestikt neer." (In een vorigen zin was sprake van een fleschje). Bij Flaubert eindelijk: »Zijn verjaardagsge schenk was een phrenologisch verdeelde kop, gehesi blauw geschilderd, met letters tot op de borst." Onze zuurstof. Alsof de menschen hun pleizier niet op kun nen, is er thans weer een natuurkundige opge staan om ons schrik en angst en vrees aan te jagen. Niet aan ons en onze kinderen zelfs niet aan onze kleinkinderen, maar aan de achter- achter kleinkinderen van deze, die in de 24ste eeuw zullen leven als zij dan al leven kun nen, wat door bedoelden geleerde, lord Kelvyn, ontkend, althans betwijfeld wordt. Na vierhonderd jaar zal er, volgens zijne berekening, gebrek bestaan aan eene levens behoefte, waarin niet kan worden voorzien, namelijk aan zuurstof. Zijn argument luidt: Toen de aarde ophield een roodgloeiend lichaam te zijn, werd zij omringd door een dampkring uit stikstof, waterstof en koolzuur bestaande vrije zuurstof ontwikkelde zich door middel dei- plantenwereld, onder de werking van liet zon licht uit waterslof en koolzuur. Daardoor werd in de behoefte van menschen en dieren voorzien. Op die wijze verzamelde de plantenwereld kool stof in den vorm van hout en bladeren en veel weid ook bewaard in den vorm van steenkool, veen en petroleurn. Daar er nu van het begin af weinig vrije zuurstof was, is de hoeveelheid zuurstof maar juist voldoende geweest om de levende vege tatie en de doode overblijfselen ervan op aarde te verbranden de hoeveelheid vrije zuurstof wordt slechts vermeerderd door de planten en wordt verminderd door verbranding. Nu berekent lord Kelvyn den voorraad zuur stof op duizend billioen ton, d.i. 200,000 tonnen per levend wezen in deze eeuw. Op grond van de veelvuldige toeneming der bevolking en de ontwikkeling der nijverheidson dernemingen, die brandstoffen gebruiken, komt Ilelvyn tot het besluit, dat over vierhonderd jaar geen voldoende hoeneelheid zuurstof in den dampkring zal aanwezig zijn om de menschen en dieren, die dan bestaan in liet leven te houden. Men wordt verzocht de copy slechts aan ééne zijde te beschrijven. Pinksterbode. Do ondergeteckcndcn komen mot ccn dringend ver zoek tot al itunnc medeburgers. Zij verzoeken U iu 't belang van allen, op de Pinksterdagen geen alcoholhoudende of bedwelmende dranken te drinken en aan te bieden. De Pinkster dagen behooren voor ieder mensch dagen van reine en hooge blijdschap tc zijn, hooge en heilige ge dachten moeten onl dan vooral bezielen. Niemand zal kunnen en willen beweren dat door hot gebruik, ook niet door het matig gebruik van bedwelmende dranken, reine heilige blijdschap wordt bevorderd, wij weten allen wel dat het tegendeel het geval is. Daarom ieder drage het zijne rij, in volkomen nuchterheid, zooals het menschen fallen tijde betaamt, de feestdagen, die komen blijde en vreugdevol te doen doorloven In huis en iu de achoone natuur mogen geen wanklanken, zoo menigmaal, om niet te zeggen altijd, na het gebruik en daaruit voortkomend misbruik van bedwelmende Jranken in het leven geroepen, onze feestvreugde komen verstoren. Blijde cn vreug devol zij het Pinksterfeest voor allen; dit is alleen mogelijk bij volkomen nuchterheid. Daartoe werke oei:; ieder mede! De Nooi-dhollandsche Propaganda-Commissic der Nul. Ter een. tot Afschaffing ven Sterken drank, A. Bakker, Amsterdam, Voorz. J. II. Z. Koch, id. Seer. J. Visser Jr., id. Penningm. Ds. Sohcrmerhorn. N. Niedorp. IV. L. Schram, dïaarlem. A. .Koolhaas, Enkhuizen. F. Rodenburg, Iloorn. C. II. Noorbergen, Aalsmeer. Mei 1898. SCHIEDAMSCHE COURANT opmmpQ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 7