I RIJWI ELEN. Hi ivcif Bum dig;® cd en. II. VM ILMIMTI. Rotterdam, ILLUMINEERGLAZEN, Eerste leflerl. Yerzekermg-Maatscliapij K EOVËRS, Café JE WAS", Hardingen mm sêmTjJ POST éf Pomp. Huishoudelijke Artikelen en Jserwaren. FC RNU: ZEN d soorten. iai tfeei en-en Ki erkleedin BRUNING MUHREN. Jfhem sche Wasscheri H. A. M. BOELAITS, Gerootte lift en ierooite Hontini, Hoofiaiem. J. F. ff, BEIJSR, Lap Mstraat 36, Schiedam. nsüOïittKniifte en A "V-A.IN" "X7"T1 hT BroersTeld. Colbert Costumes, Cheviot f490 f6.50 f 9- f 12.- f 16.- enz. Fantasie f 6.50 f 9- f 12.- f 16- Jacquet Cheviot f 11.- f14-.- f 16.- f 18.- Geheel Wollen Pantalons, in groote sorteering, van f 1.70 tot f8,- Jon; eheeren-Costumes, leeftijd 14-17 jaar, vanaf f4.50 7-14 f3.50 Kinderpakjes vanaf f 1,25 tot de fijnste kwaliteiten. AMSTERDAM, Ni?iweiijf 156. - Telephoon So. 542. teger invaliditeit en ongelukken, 4'3 L NOÜVEAUTïï's in BRUNO's QUALITEITEN. HERMAN J. ROELOFF. Fabriek van Kantoorboeken. Registers in alle formaten en prijzen. Hoogstraat 46, Telefoon 1ST Lange Haven 13o. LEERAAR BOEKHOüüZN, Lang-© Haven ISTo. 141, Schiedam- fc=U) car? Van af Men öageluïs yeitrijfliaar: oilreei-t blanlïe g-la<l<le gevuld met Yet (Stearine), geen Wassine nodi Paraffine, ruim A uur brandend en onaf- hankelijk van weer of wind. O op liet leven, SIYGrEL 93. SCHIEDAM. JIoMdelsrekenen en Uan dels recht. gelegen aan de rivier m de onmiddellijke natubeid vai Booten en spoor. ca ca AA Cf) O Y-"*\ cz :CD 'V 'vf' m A /T'Affjl f-t.#C f Zuirtblaak 12 (Beursplein). DE VROUWENWERELD. Groote uissoiTimcntcii iu rijke dessins on in tlo viieuwste kleuren. Uitstoomen en Verven ROTTERDAM. SCHIEDAM, w FabriekMathenesserdijk, Delfsluiven. i. 5 m uitgesneden 30 Cts. per ons, zeer ftjn van kwaliteit, zijn ook versch te hekomenaKmede Hook- en Bak- tongcn, Tarbot, krict, Ter&che Kalm, en wat verder tot het vak behoort. Aanbevelend W'. VEHVOORT ZOON, N. Haven 35, Telefoon 118. Koopen en verkoopen effecten. Sluiten Prolongation en Beleeningen. Verzilveren Coupons, Bultenl. Bankpapier enz. Incassecren Wissels en Kwltantlën. Hoopen en verschaffen Bultenlandsche Wissels. Openen rekeningcourant met rentevergoeding. gevestigd te 's-CSravenhage, Directeuren de Heeren Jhr. Mr. W. SIX, Oud-Minister van Binnen!. Zaken en Mr. A. F. K. HARTOGH, Lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal. Accountant, IN OPLEIDING VOOR EXAMEN EN PRACTUK. Inrichten, bijhouden en in orde brengen van administratie. Et r*iR;aM£. L Goede Consumptie. Klant uitzicht. f ,r I 5y - R OTTEKBA.H. Cool srkfifi .Y G ir" stngv /7%' v^-££. u'SVVt i.' £*,H fi"d, ■f w-M Vót li l Ij ll .11 1,1 WESTVEST 36. Koopen en Verkoopen Effecten, Wis sels, enz. Koopen Coupons tegen de hoogste notering. luiten Prolongatiën. Ineasseeren op Binnen- en Buiten land. Openen Rekening-courant met rente vergoeding. Nemen gelden k deposito met één dag opzegging 2 °/o voor 3 maanden vast. 3 °/Q 9 6 9 9 3Vs 9 12 9 9 4 °lo I AGENTSCHAP ROTTERDAM. Telcplioonnummer 9G8. REPOIITOKENTEI Met t".vee dagen opzegging 2'/» Voor drie maanden vast 3 Opent Rekening-Courant met rente vergoeding, koopt en verkoopt Effecten Coupous en Wissels, sluit prolon gatiën enz. (iifüT wmmi Gedeponeerd fimulelsinerk. Het merk „BRÜW, waarvan onze goederen zijn oorzien, garandeertQua-: Uiteit en .Soliditeit. CO STB OLEWij garan- deerei alléén de qualitcit van „die" goederen, welke uit ons ïïoofdmagazijn „rechtstreeks" aan den, „kooper" verzonden en mcl dezen verrekend worden. Ei gen Linnen fabriek te Veldhoven STALEN-DEPOTS in allo groote (Noord-Jh a/mnt). plaatsen van NEDERLAND. ZUIVER WOLLEN ZWARTE .IAPOKSTOFFENper el 130 cent. ZUIVER WOLLEN GEKLEURDE JAPONSTOFFEN 9 9 100 9 ELZASSER FANTASIE-KATOENEN27Vs 9 FA NTA SIE-Z E Pil YRS9 9 30 FANTASIE-a JOURS9 9 25 9 Slalen, ook door al onze Stalen-Depöls, op aanvraag omgaande franco. !KIk staal is voorzien van den naam «BRUNING MUHREN" en daardoor gegarandeerd, van ons afkomstig te zijn. Dames uit den netten stand, met veel relaties, die zich met den verkoop onzer artikelen willen belasten, gelieven zich s c h r i f t e 1 ij k tot het HOOFD BUREAU te Amsterdam te wenden. HEBREW- en BAME8-KEEED11VG8TVKKEN, van Vitrage, meubelgordijnen, Stores, Vafelkleeden, 5» alles in den kortst moueltjUen tUd. - O Steiger 83. Hoogstraat 1C5. u> O O te O» O ta TELEFOON No. 103.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 8