No. S638, Derde Blad. De Preside»! der Terse# Stale». 52"' jaargang. Zondag 29, Maandag 30 en Dinsdag 31'Mei 1898. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEXJILLETOISr. Het Pinksterfeest te San Giugliano. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. lilNNEXLAXI). Asohwsmbjitspsijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 m r omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 n franco per post, p. kwartaal. - 1.30 .0 0') Afzonderlijke nommers. Bl KElVr WïïTKIlSTSJ.tt ,%T Tel^jOtcion TSo. S3». ADVERTEïmEPBïJB: van 15 gewone regels met inbe grip van eeno Courantf o.BS Iedere geivone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. )>Wiq is dat?" \roeg sir llenry Iwing, toen hij, van de tribune van het K„.o der Afge vaardigden in Washington, eenige jaren geleden, naar de vergaderzaal zijn blik richtte, terwijl hij wees op een breedgeschouderd man van middelbare grootte. «Het moet een man zijn met veel geestkracht." Het Huis luisterde in diep stilzwijgen naar hem, hoewel zijn rede slechts de tariefwetgeving gold. Het was Mc Kinley. William Mc Kinley werd opTs3-jarigen leef tijd lid van het Congres. Hij werd geboren in Ohio op 29 januari '18-54; zijn jeugd was er een geweest van hard werken en plichtsbe trachting. Zijn ouders waren vrij welgesteld, zoodat hij dien werkkring kon kiezen, dien hij wilde. Zijne moeder, wier dood onlangs den president diep heeft gesmart, was een dier vrouwen, zooals de moeders van groote mannen zijn. Godsdienstig en vaderlandslievend drenkte zij haren zoon met haar eigen patriotisme. Toen de oorlog was uitgebroken, waarin de eene broeder tegen den anderen streed, sprak liet als van zelf, dat haar zoon een der eersten was, die zich als soldaat aanbood als ambte naar der posterijen, gelijk hij op dat oogenblik was, nam hij den soldatenrok aan. Het was toen 1861, Zeventien jaar was hij oud. In het stadje Poland in Ohio, waar hij roet z\jne ouders woonde, was de burgerij ge woon oin in een koffiehuis samen te komen, waar de brandende quaestie van scheiding ter sprake werd gebracht. Een vurig redenaar vroeg wie de eerste wilde zijn om de vlag te ver dedigen. Mc Kinley trad naar voren hij kwam als burger in de gelederen en maakte snel promotie. Generaal Hayes, die naderhand pre sident werd, zeide van hem: «Als er moest gevochten worden, gevaarlijke diensten verricht, moesten worden, dan was hij altijd present. De nacht was nooit zóó donker, het weer nooit zóó koud, geen_ storm of hagel of sneeuw of regen, of hij was op zijn post." Tijdens den slag van Antietam, terwijl hij sergeant was, volvoerde Mc Kinley een van die heldhaftige daden, die laten zien van welken kant hij was. Van zonsopgang tot zonsonder gang duurde de strijd geen voedsel of drank kregen de manschappen over de lippen en in den namiddag waren zij flauw van honger en dorst. Toen deed onze sergeant iets, wat nog nimmer in eenig leger geschied was. Terwijl het gevecht op het heetst was, ging hij de ge lederen langs en verstrekte aan iederen man warme koffie en warm voedsel, hetwelk hij zelf had bereid. Voor deze verdienstelijke daad werd Mc Kinley tot luitenant benoemd. Nog uit andere gevallen blijken Mc Kinley's schitterende eigenschappen, maar wellicht is het volgende het dapperste, wat hij ooit ver- San Giugliano, een plaatsje van ongeveer 15000 inwoners in Campania folice (het gelukkige Caro- panië), dat zijn naam draagt naar den martelaar Julianus, is een rustig stadje dat nooit deelgeno men heeft aan groote wereldbewegingen, nooit een uitvinder of ontdekker heeft voortgebracht, maar dat altijd verborgen is gebleven tusschen wijn gaarden en oranje-, citroen- en pijnboonaen. En het bezit maar één ding waarop het trotsch is, één ding welks roem het naijverig bewaakt; dat is het Pinksterfeest. De voorbereidingen voor bet feest nemen weken, ja, in sommige opzichten zelfs maanden in be slag, en hoe meer het feest nadert, hoe meer ook de stad op een druk dooreenwo»lend6 mieren hoop gelijkt. Maanden van te voren begint reeds een wel-is-waar stille, maar toch uiterst nood zakelijke voorbereiding, die het «ellendige geld" betreft. Maar dit vraagstuk vindt gemakkelijk en als vanzelf zijn oplossing. Wel wordt er veel geld gebruikt; want voor het concert in de kerk wor den de beste muzikanten en de meest bekende operazangers uit de naburige groote stad besteld, en de feestmis, dooor dit concert opgeluisterd, vindt op drie opeenvolgende dagen plaats, waarbij nog komt een tweede muziekkorps dat de grootsche processie moet vergezellen en dan op de maikt bijna den geheelen nacht marschen en dansen ten richtte. Toen de slag bij Kernstown begon, was een der regimenten niet in goede positie en aan ijen jongen luitenant werd opgedragen dit alsnog te bewerkstelligen. Om bet regiment te bereiken moest hij de vuurlijn van den vijand overschrijden. Aan alle zijden om hem ontploften bommen, maar bij ging voort en bereikte het regiment, dat hij zijne bevelen gaf, waarna hij terugkeerde. IJet was eene hachelijke taak. Generaal Hayes, die hem ge zonden had, meende dat hij niet levend zou terugkeeren. Aardig is, wat in 1888 geschiedde, toen er eene presidentskeuze moest plaats hebben en geen aangewezen oandidaat aanwezig was. zoo dat van toevallige omstandigheden eene benoe ming kon afhangen. Senator John Sherman, dezelfde die tot voor korten tijd Mc Kinley's staatssecretaris ge weest is. was in 1888 een van de candidaten van de Conventie en lang werd er gestreden. De eene stemming volgde op de audere en Mc Kinley had eene redevoering gehouden ten gunste van Sherman, die echter de aandacht juist op hem zeiven deed vestigen. Opnieuw werd er overgestemd en zeventien stemmen werden er op Mc Kinley uitgebracht. Het scheen dat de Conventie te zijnen gunste zou gaan beslissen, toen bij echter plotseling op stond en zeide: «Mijnheer de Voorzitter, ik ben volgens besluit van mijne regeering verplicht mijn stem op John Sherman uit te brengen, en ik verzoek niet, maar ik verlang, dat geen afgevaardigde op mij zijne stem zal uitbrengen." Het gevolg was, dat Harrison gekozen werd. Het is niet te verwonderen, dat van dat oogenblik af Mc Kinley de aangewezen man werd om de opvolger van den president te worden. Het was echter de Mc Kinley-Bill, die zijn naam door de gansche wereld bekend maakte en op zijn hoofd de veroordeeling laadde niet alleen van de democratische partij, maar ook van vreemde naties, die in velerlei opzicht ernstige schade hebben ondervonden door dit hooggeroemde stuk beschermende wetgeving. Mc Kinley bed in 1877 zijn intocht gedaan in het congres en had zich doen kennen als een ijverig en welsprekend protectionist, zoodat zijn benoeming tot voorzitter der commissie voor Wegen en Middelen, die de fiscale maatregelen in Je Vereenigde Staten voorbereidt, geen ver bazing wekte. Mc Kinley's stadgenooten verhalen hoe hij eens in een debat over het belastingstelsel verslagen werd door een welsprekend vrijhan delaar, wiens buitengewone oratorische gaven zijn eigen sprekende feiten in de schaduw stelden. Mc Kinley zeide toen tot een vriend »Van uu aan zal ii„- tand mij op die wijze overwinnen. Ik weet dat ik in deze zaak gelijk heb, en ik kan toonen dat ik volkomen gelijk heb." De jaren hebben de juistheid van die opmerking bewezen. Als redenaar misschien is het beter te zeggen, als verkiezingsredenaar is Mc Kinley een man van kalme, maar dwingende betoog- gehoore moet brengen. Het mag niet minder dan twintig man tellen. Zoo is het van oudsher ge weest en zoo moet het blijven. Vooral ook heeft de stad van St. Julianus er een eer in gesteld gedurende de negendaagsche voorbereiding beroemde kanselredenaars dagelijks op den kansel der parochiekerk te ziendeze Iaat men dikwijls van verre, zelfs uit Rome komen, meestal Franciscaner- of Capucijnermonniken, flinke mannen met lange baarden, beroemd om hun machtige stem en bevoegd om de hoogheid der Madonna ter wier eere het Pinksterfeest te San Giugliano in de eerste plaats wordt gevierd, in een klaar daglicht te stellen. Zulke feestredenaars moeten behoorlijk gehonoreerd worden, en men duldt niet dat naburige steden even goed voor den dag komen. En wat zullen wij nu wel zeggen van de feest versiering der kerk Een schaar van decorateurs, die zich alleen bezig houden met kerkversiering en festaguoli genoemd worden, verschijnt ten tooneele met karrevrachten zijde en fluweel, goud en zilver; ieder jaar is er iets nieuws en ziet men nieuwe kleuren. Zulk een versiering der kerk, daarenboven de inrichting dor verlichting aan de voorzijde der kerk, verder de illuminatie van do markt, de guir landes van lichtjes, de kronen, de candelabres in alle straten, dat alles kost duizenden. En dan het vuurwerk nog! Daaraan mag niets gespaard worden, en zoo is dan ook een kunstenaar van den eersten rang maanden iang aan liet werk om giootsche en verrassende dingen te laveren, die den nijd van aile naburige plaatsen moeten opwekken. Maar de hoofdzaak hebben wij nog niet eens ge noemd en mogen wij ook niet noemen. Ziet gij kracht. Men herinnert zich een meeting in een stad der Oostelijke Staten, ongeveer twee jaar vóórdat Mc Kinley tot president werd gekozen, toen hij en lleed, de speaker van liet Huis van Afgevaardigden, als candidaten waren gesteld. Reed's gelaat droeg den glimlach van den man die zich zijn overwinning zeker is. Hij bracht de menigte in geestdrift door zijn ge vatheid en slagvaardigheid. Toen stond M<: Kinley op en begon met eene rede over de tariefvvetgeving, de vraag van den dag. Het gehoor was niet heel kalm en een der hoorders maakte een beleedigende opmerking. «Gooi hem er uit," riep de menigte, «Neen, neen," zeide Mc Kinley, «laat hem zijn vraag doen. Gooi nooit iemand er uitEn kalm ging hij met zijne redevoering voort. Ileed's geestige woorden waren vergeten. De dag voordat Mc Kinley tot president werd benoemd, zag toevallig een AmurikaansHi kun stenaar van naam den aanstaanden president en nam nauwkeurig zijn gelaatstrekken op. sliet verheugt mij," zeide hij, »dat ik hem zoo onbespied heb kunnen waarnemen, zonder dat bij er eenig vermoeden van luid. Het is een nobel mart van uiterlijk en geest." In 1871 huwde majoor Mc Kinley "-et huur, die tut de meesteres is van het Witte Huis en «de eerste vrouw van bet land." Mevrouw Mc Kinley is altijd bekend geweest wegens haar hoofscliheid en voorkomendheid. Twee meisjes werden uit dit huwelijk geboren, maar het eene stierf zeer jong en het andere op vierjarigen leeftijd. De ouders gingen zeer gebukt onder deze slagen. Mc Kinley is wel eens genoemd de «Napo leon van het "Wasten", en de gelijkenis tus schen hem en den grooteri Franscïirnan is inder daad opmerkenswaard. Zijn gelaatslijnen en samengetrokken lippen wijzen op beslistheid en volhardingsvermogen. De President is een man van groote waar digheid. Hij is altijd beleefd in gedachte, woord en daad, en vergeet nimmer dat bij een «gent leman" is. Niemand kan iets onwaars vertellen in tegenwoordigheid van Lincoln en hetzelfde is het geval met Mc Kinley. Hij is een onverbeterlijk rooker en houdt veel van zware sigarenhij is altijd in het zwart gekleed en draagt altijd een hoogen zijden hoed. Gedurende de politieke campagne van 1891 tot 1896 heeft de President tot niet minder Jan 15.000.000 menschen het woord gevoerd aan een half mülioen menschen meer een hand gegeven en duizend redevoeringen gehouden. Sedert de oorlog met Spanje is uitgebroken is de President meermalen gewezen op het gevaar, dat hij loopt om vermoord te worden, en de namen van Lincoln en Garfield werden daarbij genoemd. Doch geen indruk heeft dit op hem gemaakt, en het Witte Huis is onbe waakt gebleven als vroeger. «Lincoln en Garfield hebben hun taak vol bracht," zeide hij, «hoewel zij het niet wisten. Indien ik de mijne heb geëindigd, doet het er niet toe hoeveel wachten er om het "Witte Huis daar die kerk met de breede fagade en de twee torens aan het eind van het groote marktplein? Reeds verscheiden weken vóór Pinksteren zijn haar deuren gesloten; de toegang door een zijdeur is alleen aan ingewijden toegestaan. De kosten van ai die heerlijkheden worden voor het meerendee! gedekt door vrijwillige bijdragen van alle standende stedelijke kas doet ook liet hare, en men zendt bijtijds "in de geheele omrin gende streek reusachtige billetten rond, waarop geestelijke en wereldlijke genietingen naast elkaar te lezen staan missen en vuurwerk, predikaties en concerten, processies en wedrennen. Reeds den avond vóór Pinksteren komen tal van gasten van heinde en verre naar de met vlaggen, lauwertakken en guirlandes van mirte feestelijk getooide stad, waar de huizen gastvrij openstaan voor vrienden en bekenden. Trompetten en ba zuinen, trommels en fluiten, gezang en snarenspel, houden de vroolijke feeststemming tot diep in den nacht gaande. Den volgenden morgen, op den feestdag zelf, komen de bedevaartgangers in groote scharen, de meesten per as, slechts weinigen te voet. De voertuigen van alle soorten zijn op de meest verschillende wijze opgesmukt; de paaiden, muildieren of ezels die de rijtuigen trekken, dragen bonte veeren, roode rozen en zijn omhangen met melodieus klinkende schellen. De geheele stad schijnt veranderd te zijn in éen groote markt, die haar volle luidruchtigheid ontwikkelt voor de geheim zinnige kerk met haar gesioten deuien. Lekkernijen van allen aaré, zoete en zuie, eet-en drinkwaren, bonte veeren voor de hoeden, amuletten en heiligen beeldjes worden met luid geschreeuw te koo mogen geweest zijn. Dit is oen tan de gevaren, die wij te gelijk met onze taak vrijwillig op ons nemen. Ik heb geen vrees." Iniiuldigingsfeesten. Door den directeur der Nieuwe Rijtuigmaat- seliappij te 's-Gravenliage, den beer E. G. ia Üütte, is een contract gedoten met liet depar tement van Konniën, om gedurende de maand September a. s. alle rijtuigen te leveren, zoowel te Arn-lerdiun als te 's-Gravenhage, benoodigd voor al de Indische torsten, die de kronings feesten zuilen bijwonen. Tweede Kamer. De Tweede Kamer is gï-loron uiteengegaan tot Woensdagochtend te 11 ure. Reservekader. Aangezien bet toelatingsexamen tot het reservekader Hechts éénmaal per jaar plaats vindt, woidt de aandacht er hij deze nog eens op gevestigd, dat zij, die dit jaar aan genoemd examen tvenschen deel te nemen, vóór den 2len Juni a. s. ten bureeie van den Hoofd officier voor het Reservekader, te 's-Gravenhage Parainarihostraat No, 11, moeten hebben inge zonden eene «Kennisgeving Model B", zoomede een extract uit het geboorte-register of een ander stuk, waaruit de leeftijd van den adspirant blijkt. Een formulier voor de «Kennisgeving" is op aanvrage te bekomen ten bureeie van den Hoofdofficier, voornoemd een extract uit liet geboorte-i egister ter secretarie van de betrokken gemeente. Ook wordt er, ten einde teleurstelling zooveel mogelijk te vooi komen, aan herinnerd, dat aan den dienst als vrijwilliger voor bet reservekader alleen dan het recht op vrijstelling van milite- diemt kan worden ontleend, wanneer de belanghebbende tot dal kader is toegetreden vóór den lei» Januari van het jaar, waarin hij voor de militie wordt ingeschreven. Het betrekken van een kamp door jongelieden. Oo gelijken voet als ten vorigen jare zal, bij voldoende deelname, ook dit jaar en wel op 1 Augustus voor jongelieden de gelegen heid worden opengesteld, om gedurende een 20-tal dagen een kamp te betrekken bij Laren. Aan dat kamp, hetwelk onder bevel staat van een otficier en waar een officier van ge zondheid is belast met den geneeskundigen en de hygiënischer! dienst, kunnen deelnemen: a. Vrijwilligers van liet reservekader, die niet bij hun korps onder de wapenen zijn; h. zij, die voldaan hebben aau het toelatings examen tot het reservekader c. zij, die toegelaten zijn tot de 4e of eene hoogeie klasse eener Hoogere Burgerschool of van een Gymnasium, die hebben verworven het diploma van eind-examen eener Iloogere geboden; loofhutten op de ruime piazza bergen in zich gaarkeukens, waaruit de lucht der spijzen zich ver over het plein verspreidt; mandolinen en guitaren, draaiorgels en fluiten doen hun wondere melodieën hooien; bedelaars drijven op alle hoeken hun lucratief zaakje. Tegen den middag stroomt alles samen op het reeds vermelde uitgestrekte plein; daar staan de drommen menschen schouder aan schouder en wachten op het groote oogenblik, waarop de kerkpoort zien opent en het verborgen wonder aan den dag komt. Plechtig klokkengebeiervan één kerk, van twee, van aile kerken wordt liet feestgejoel het zwijgen opgelegd de poort der kerk opent zich, en wij zien een paar witte ossen met hun ge wone lange horens; zij stappen uit het kerkportaal naar buiten, een tweede paar ossen volgt, evenals het eerste versierd met mirten en rozeneindelijk eet) derde paar, behangen met bonte borduursels, en achter deze verschijnt een door de zes ossen getrokken wagen, of hoe zullen wij het noemen wat daar in schitterende, blinkende, pralende pracht te voorschijn komt? Pronkwagen soms? Laat ons zeggen triomfkar, want het geheele reusach tige verbeeldt een soort troon, en daarop zien wij onder een van goud schitterend baldakijn de Ko ningin van het feest, de Madonna in een prachtig geborduurd gewaad, een stralenschietende gouden kroon op liet hoofd. Bruisend gejubel der men- schenmenigte begroet den triomfwagen; de mu ziek speelt een vroolijke marsch, een reveille en een taptoe; de wagen heeft de kerk verlaten en houdt daarvoor stil. Plotseling zinkt het gejuich een doodsche stilte heerscht op het groote plein;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 9