52"" jaargang. Woensdag 1 Juni 1898. N°. 9639. VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FBTJTT iT jETOJST. UITGEVERH. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. BINNENLAND. COURANT. Abonnementsprijs vaar Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - X.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonder' 'ke nommers- 0.02 BUREAU: - BOTERSTRAAT 70, Teleplioon Ho. 123. Advr MTwrmpnrjb ran I5 gewone regels met Inbe grip van eene CourantfO.SS Iedere gewone regel meeroio Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 31 Mei '98. Spanje cn de Vereenlgde Staten. Eindelijk heeft men te "Washington eenig bericht ontvangen van de vloot. Reeds was de regeering voornemens om schepen uit te zenden om te gaan zien hoe het met de Amerikaansche zeemacht gesteld was maar de ongerustheid is thans geweken van commodore Schley is aan het^lepartement van marine Zondagmiddag een telegram ontvangen, waarin hij mededeelt dat de Spaansche vloot te Santiago ligt. Over de Amerikaansche schepen zegt dit telegram niets. Maar naar de Temps uit Was hington verneemt, zou Schley geseind hebben dat de Spaansche vloot te Santiago de Cuba is opgesloten. Schley zou dit zelf geconstateerd hebbenmaar zijn telegram meldt niet op welke wijze. Een nader bericht uit Washington aan de Temps zegt evenwel, dat de Sl, Paul, een verkenning bij den ingang der haven doende, de Spaansche vloot voor Santiago had zien liggen. Naar het schijnt had admiraal Cervera ver sterking aan boord voor Cuba. Althans, naar te Port-au-Prince uit Santiago werd vernomen, heeft het Spaansche eskader er 800 artillerie- en genie-soldaten, 20.000 mauser-geweren en een aanmerkelijke hoeveelheid ammunitie voor de groote kanonnen op de forten ontscheept. Naar aan de Dailg Mail uit New-York wordt bericht zal Hudson Maxim, de broeder van den uitvinder der Maxim-kanonnen, aan het depar tement van marine te Washington plannen ontvouwen voor een kruiser, bestemd om met een bijzonder kanon torpedo's door de lucht af te zenden. Cervera «blijkt dus wel degelijk te Santiago te zijn. Maar dat» kunnen ook de Spaansche schepen die bij Costa-Rica gesignaleerd, zijn, en de twee kruisers van het type-Fi:eoi/« en de drie tor pedo-booten die, volgens een telegram uit Mole St. Nicolas (Haïti) daar door kapitein Sigsbea op de St. Paul Zaterdagavond geobserveerd werden, onmogelijk tot Cervera's vloot behaoren. Maar dit behoeft ook niet. Reeds eenige weken lang zijn er eiken dag nieuwe berichten de wereld in gezonden over het zgn. reserve eskader van Cadix onder bevel van Camara, en volgen? de laatste, door de Spaansche regee- ri^g gepubliceerde mededeelingen, is dit eskader tbijms van Cadix vertrokken om manoeuvres te houden eui.daarna te Cadix terug te keeren. Ligt ecJiter voor de hand dat dit terugkeeren wel niet1'zoo spoedig zal plaats vinden. Plet eskader zal eerst wel eens gaan zien hoe het in de Antillen of op de Atlantische kust of op de Philippijnen gesteld is. DOOR 13ERHAHH HEIBERG. 5) Geheel afwijkend van de zwijgende onverschillig heid die zij tot nog toe ten opziebto der gebeurte nissen om zich heen had bewaard, verbrak zij het zwijgen en mengde zich in hei gesprek, door niet alleen op sportenden toon haar twijfel te kennen te geven aan hetgeen Axel vertelde, maar ook tot een openlijken aanval over te gaan. ïüe personen die u ons schildert, graaf, zijn, naar ik geenzins betwijfel, werkelijk levende men- schen, en u bereikt uw doelu bewijst dat u een scherpe opmerker zijt. Maar u bewijst ook dat n beter in een vreemden spiegel vermoogt te zien dan in den uwen. Het laatste doet zacht oordeelen. Zij die zich aanmatigen om over anderen den staf te breken, vergeten al te vaak bij hun verhalen dat zich zulk een betrachting over hun eenzijdighoid aan de toehoorders opdringt." tU hebt volkomen gelijk, freule antwoordde Axel op deze uitdagende woorden met volmaakte beleefdheid. lAlleen geloof ik dat ik deze onvol komenheid, of zooals u zoo vriendelijk zijt u uit te drukken, deze eenzijdigheid, gemeon heb met mijn medebroeders en medezusters Slechts één uit zondering is er ik zeg dat niet om complimenten te maken, freuleen die uitzondering vond ik hier op Rankholm, U is liet 1 U geeft een ieder wat hem toekomt en u brengt het zeker altijd tot een rechtvaardige, zij het ook niet altijd zeer zachte uitspraak." De Amerikanen mogen wel oppassen dat hetzelfde spelletje als met het eskader van Cervera niet weer voor hen begint. Van Sampson's vloot hoort men zoowat niets. De Tribune verneemt alleen uit Washington dat te Tampa bevel is ontvangen om de ge regelde troepen en de vrijwilligers die het verst klaar zijn, op transportschepen in te schepen. De beste schepen van Sampson's eskader zullen de expeditie vergezellen en bij de ontscheping beschermen. Dit bericht is al even weinig betrouwbaar als dat uit Key-West over een gevecht op Cuba tusschen de insurgenten en de Spanjaarden. Maximo Gomez heeft, naar een te Key-West van Cuba ontvangen bericht, met 300 ruiters en 500 man voetvolk Remedios, in de provincie Santa Ciara aangevallen, waar zij 304 Mauser geweren en 30,000 patronen vonden. Terwijl de verliezen der opstandelingen maar 4 dooden en 7 gewonden bedroegen, hadden de Span jaarden 32 dooden en 63 gewonden. Maar slechts twee uur duurde de overwin ning der insurgenten. Toen kwamen de Span jaarden met versterking terug en joegen de insurgenten weer de stad uit, waarbij deze nogmaals 5 dooden en gewonden kregen. Evenals van de Antillen zijn de berichten uit liet Oosten sc'naarsch. De Pique, een Engelsche kruiser die van Manilla en llo-Ilo te Hongkong is aangekomen, bericht, dat daar alles rustig is er geen paniek heerseht. Te Manilla zijn genoeg levensmiddelen en worden er nog steeds aangevoerd. De Span jaarden werken er hard aan de versterkingen. De Amerikanen moeten de Zeyte, een kanon neerboot met depêches uit llo-Ilo genomen hebben. De Spaansche gezant te Parijs, sennor Leon y Castilho, is eindelijk naar zijn post teruggekeerd, maar niet dan na bij den Franseben gezant te Madrid gedejeuneerd te hebben. De minister van buitenlandsche zaken deed Castilho uitge leide naar het station en had daarna een lang durige conferentie met den Engelschen gezant. De Spaansche ministerraad heeft thans den uitvoer van zilver verboden en besloten zwavel niet meer als oorlogscontrabande te beschouwen. Intussehen brengt óe Daily Telegraph mevk- waardige bijzonderheden over het Engelsch- Amerikaansclie verbond, die de correspondent van dit blad te Washington beweert gehoord te hebben van een hoogen ambtenaar van liet departement van staat. Groot-Britannië zou de Monroe-leer moeten erkennen en zich onthouden van iedere poging om gebied te verwerven in de Nieuwe Wereld. De Vereenigde Staten zouden het kanaal van Nicaragua maken, waarvan Groot-Britannië in geval van oorlog gebruik zou kunnen maken. De Vereenigde Staten zouden, zoo noodig met De indruk van die woorden was zeer verschillend. Imgjor's wangen werden doodsbleek. De zwarte oogen in liet bleeke gelaat met het bruinroode haar fonkelden. De dokter evenwel, die zenuw achtig een broodballetje kneedde, vertrok nijdig den mond. De anderen vei keerden blijkbaar moer onder den indruk dat het een scherpe plagerij was dan dat die twee elkaar in ernst bestreden. De graaf liet zich dan ook in dien zin uit door te zeggen sZoo, Imgjor! Nu vveet je uit welken hemel je tot ons bent nedergedaald. Word nog wat zacht moediger en ja kunt eens als een heilige vereerd worden." En de gravin wierp Axel een harer raadsel achtige, onderzoekende blikken toe, een dier blikken waardoor zij tegelijk verried dat haar belangstellng in Axel steeds toenam. Hoezeer overigens zijn terecht wijzing Imgjor getroffen had, bewees haar verder gedrag aan tafel. Zij luisterde weliswaar nog naar betgeen de dokter die nu in zijn manier van doen zeer veranderd was tot haar zeide, maar haar ge dachten waren blijkbaar slechts half ot in liet geheel niet bij de zaak. Zij dacht naar het scheen na over een middel om spoedig wraak te nemen en moest toch haar hevige begeerte bedwingen, omdat zij Axel op zijn beleefde terechtwijzing niet wist ie antwoorden. Maar zij wendde zelfs niet een oogenblik baar gelaat naar hem toe, en evenzoo hield de dokter zijn vijandige, zwijgende, afwerende houding vol, die alleen uiterlijk een ander karakter aannam, wanneer zij genoodzaakt waren elkander de schotels over te geven. Axel wist zich ook verder uitsluitend tol de anderen te wenden en was tot het eind van het diner in een druk gesprek gewikkeld. Zoodoende vermeed hij de noodzakelijkheid om steun van Engeland, alles behouden wat zij in dezen oorlog op de Spanjaarden veroveren, waartegenover de Vereenigde Stalen zich zouden verbinden Engeland te steunen in liet Oosten en in het Verre Oosten. Bovendien worden de voornaamste punten overwogen voor een scheidsgerecht tusschen beide staten. Ingeval van oorlog zou het Ver bond offensief en defensief zijn. Gemengde Nedcdccllngen. Zondag zijn in België de herstemmingen gehouden voor de Kamer. De volledige uitslag is nu dat de clericalen thans 112 zetels in de Kamer bezetten tegen ill vóór de verkiezingen. Die cijfers zijn voor de socialisten 28 tegen 29 en voor de liberalen 12, evenals vroeger. President Faure heeft Zondag te St. Etienne ile onthulling bijgewoond van een gedenkteeken voor de strijders van 1870, en daarbij een rede gehouden, waarin hij de lof sprak van het Russiseh-Fransch verbond en liet betreurde dat de pogingen van Frankrijk en de andere mogend heden den Spaansch-Amerikaanschen oorlog niet hadden kunnen verhinderen. Frankrijk zal streng neutraal blijven, en de presidentuitteden wenscli dat de neutrale staten nog den vrede zouden kunnen uitlokken. Vervolgens wees Faure op de plichten dei- democratie continuiteit in de politiek en aan neming v an elke opoffering voor leger en marine met het oog op een waardige en krachtige handhaving van den vrede tegenover het buitenland. Aan een diner der Kamer van Koophandel beval Faure den handel aan nieuwe debouches te zoeken in Rusland en de Vereenigde Staten, met welke landen zoo pas regelingen getroffen zijn, die den besten waarborg geven voor behandeling op voet van wederkeerigheid. Te Parijs is Zondag op Père-Lachaise de jaarlijksche betooging gehouden ter herdenking der Commune. Er kwamen eenige vechtpar tijen voor. Volgens de Iniransigeant zou aan dr. Gold- mann, den correspondent der Frankf. Ztg. te Parijs, wegens bewezen connecties met kolonel von Sehwarzkoppen, het verblijf in Frankrijk zijn ontzegd. In werkelijkheid is echter Gold- mann reeds eenigen tijd geleden door zijn blad naar het Oosten gezonden. In Italië heerseht een minister-crisis. De minister van buitenlandsche zaken Visconti- Venosta heeft wegens ver-chil van meening met ziju collega's ontslag genomen, waarop di Rudini liet collectief ontslag van het ministerie heeft aangeboden. Imgjor de een of andere beleefdheid te moeten bewijzen, en het pijnlijke gevoel om eenige notitie te nemen van zijn overbuurman. Na tafel excuseerde de dokter zich onder voor wendsel van zieken te moeten bezoeken, en ook Imgjor verdween. Eerst bij de thee, die zij gewoon was klaar te maken, verscheen zij weer. Zij had uit een of andere grii nu weer een zwarte japon aangetrokken en zag er in dat kleed met haar bleek, koud en zwijgend gelaat uit als een boetvaardige zondares. »Waar ben je geweest, Imgjor?" vroeg de gravin die met de drie heeren na tafel een wandeling door het paik gedaan en later een partij boston had gespeeld, die nu juist afgeloopen was. nik ben nog door het bosch naar Möntreggor gereden antwoordde Imgjor kortaf. Toen Axel nog, voordat men slapen ging, naar Imgjor toetrad zij zat met een boek voor zich in een door een zilveren hanglamp verlichten boek van het vertrek en haar vroeg wat voor lectuur haar toch zoo in beslag nam, antwoordde zij toonloos en zonder te letten op zijn zwijgend verzoek om hem het boek te laten zien zlk lees Oerstedt's Geist in der Nalur eEn een zoo zware lectuur boeit u ïMij boeit al wat mij kan verheffen boven de leege bekrompenheid van het bestaan." bU legt een zoo sterken nadruk op uw woorden! Hebt u reeds zulke onverkwikkelijke ervaringen opgedaan, freule?" Maar zij gaf op die vraag geen antwoord. Zij haaide alleen de schouders op. Toch vertoonde zich een weeke trek van ontroering op haar gelaat, die haar trotsch gelaat nog veel schooner maakte en Axel de overtuiging deed winnen dat in haar geheel iets anders verborgen was dan wat aan de oppervlakte kwam. Hij herinnerde zich eenige ge- De Koning heeft di Rudini met de recon structie van het Kabinet belast. De van regeeringswege openbaar gemaakte lijst geeft als slachtoffers der onlusten te Mi laan 75 dooden aan en 70 gewonden, waarvan 7 later aan hun wonden bezweken zijn. Te Kaapstad verwacht men dat rechter Gre- gorowski dr. Leyds als staatssecretaris der Z.-A. Republiek zal opvolgen. Art. 131 Gemeentewet. De Minister van Bmnenlandsche Zaken heeft een wetsontweip ingediend strekkende om de bepalingen in de gemeentewet betrekkelijk de benoeming van eene commissie uit de ingeze tenen bij verandering van eene grensregeling, in overeenstemming te brengen met de betrek kelijke bepalingen der kieswet. Bij deze gelegenheid wordt, ter vereenvoudi ging, voorgesteld de commissie uit de gemeente terug te brengen naar gelang van het zielental op 7, 13, 19 of 25 leden. Indisch Genootschap. Het Indisch Genootschap hield Zaterdag onder voorzitterschap van den heer mr. C. Pijnaeker Hordijk te 's-Gravenhage zijne algemeene ver gadering, waarin door den secretaris, den heer J. Boudewijnse, verslag werd uitgebracht over 4897/98. liet ledental is stationnair gebleven. Tegen over eene aanwinst van 27 nieuwe leden slaat eene vermindering van de ledenlijst met 24 namen, waaronder 15 door bedanken of andere redenen en 9 door overlijden. Als bestuursleden werden bij acclamatie her kozen de heeren mr. C. Pijnnacker Hordijk, deze tevens als voorzitter, E. Douwes Dekker en P. J. A. Spaan. Ned, Boerenbond. De Ned. Boerenbond hield Zaterdag te Utrecht zijn algemeene vergadering, onder presidium van den heer L. Ridder van der Schueren. De Bond telt thans 234 afdeelingen en 20450 leden. De heer A. baron van Dedem werd als bestuurslid vervangen door den heer Rijcke- vorssel te Boxtel. Tot afgevaaadigde voor Zuid-Holland in het landbouw-comité is gekozen de heer mr. Kolk man. De volgende motie werd aangenomen: »De vergadering, de wenschelijkheid van een Bonds blad erkennende, machtigt het dag. bestuur de kosten van een bondsblad te onderzoeken." Een voorstel om voorloopig het blad Be Boerenstand (redacteur de secretaris L B. Hulshof) als orgaan aan te nemen, werd ingetrokken. heimzinnige woorden van den ouden man over haar. En onder dien indruk was er een drang in hem om de muur die hen scheidde, met geweld te ver breken. Zacht sprekend, en terwijl zijn innerlijk wezen tot haar uitging, zeide hij nik zou gaarne uw vriendschap verwerven, freule! U ontwijkt mij zoo beslist; u gebruikt zelfs wapens tegen mij. Ik peins over de redenen die u zoo doen handelen. Bestaat er geen weg die ons tot eikaar zou kunnen brengen?" Maar wat hij hoopte gewerd bem niet. Terwijl zij bem koud en onbewogen aanzag zeide zij kortaf en op scherpen toon uNeen, er is geen weg, graaf Debn Na die woorden maakte zij er gebruik van dat juffrouw Merville haar riep, maakte een koel ver- schoonend gebaar, stond op en verwijderde zich haastig. Hij daarentegen zag liaar na, omvatte met zijn blikken haar psyche-gestalte, zuchtte en keerde teiug naar de anderen. De heeren waren juist in een zijkamer gegaan. Maar de gravin die aan een handwerkje bezig was geweest, hief bij zijn nadering het hoofd op en zeide op vriendelijk-zacbten toon sJa, gemakkelijk is het niet, die vesting te nemen, waarde graaf. Waren wij beiden van gelijken leeftijd, dan zou het u minder moeilijk zijn gevallen »Du8 ik bezit uw toegenegenheid, mevrouw? Mag ik dien uitleg aan uw woorden geven riep Axel, aangenaam getroffen, uit. »Ja, graaf Dehn 1" zeide zij, en zij stak hem met een vriendelijk gebaar haar hand toe. En Axel greep die en drukte een warmen kus op het blanke zachte vleesch dat onder de aan raking zijnen lippen zacht scheen te trillen. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1