529<e jaargang. Donderdag 2 Juni 1898, N°. 9640. VROUWENSTRIJD. uitgeverT h. j."c. roelants. FETJ TT iLETOK Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. BUITENLAND. BINNENLAND. Abonnementsprijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 m omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco por post, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU: BOTERSTRAAT 70, TelepRoon TKo. 123. ABTORTismEFBiJB: van 1—5 gewone regels met inha- grip van eene Courantf 0.59 Iedere gewone regel meer6.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 1 Juni '98. Er schijnt nu toch iets te broeden te Santiago de Cuba. Te New-York werd gisteren uit Kingston (Jamaica) een telegram ontvangen, meldende dat admiraal Schley de laatste 30 uur druk telegrammen heeft gewisseld met Washington. Te New-York verwacht men dan ook dat Schley een belangrijke beweging zal uitvoeren. Ook andere berichten kondigen operaties aan binnen een zeer korten termijn. Ja, volgens een gistermiddag te ruim 5 uur van Cap-Ha'itien te New-York ontvangen telegram, zijn de poppen reeds aan bet dansen. Dit telegram zegt nl. dat bij de afzending juist te Cap-Ha'itien bericht was ontvangen van Havanna, dat de Amerikaansche vloot voor Santiago sedert 2 uur 's middags bezig was de batterijen van Morro, het kasteel Lazecapa en Puntagarda te beschieten. Maar tegelijk hadden ook de Amerikaansche en de Spaansche schepen het vuur op elkaar geopend. Het kanongebulder was zeer hevig. Tegen 4 uur 's middags werd liet vuur tegen de fortificaties minder hevigmaar werd de wederzijdsche beschieting der vloten blijkbaar nog krachtiger voortgezet. Dat dit bericht niet dan met grooten twijfel en onder alle voorbehoud moet worden ont vangen, behoeft niet nader te worden betoogd. Hoe vaak is er al niet kanongebulder gehoord, ook zonder dat er geschoten werd Zoo is het ook met de aankondiging van een expeditie naar Cuba, schoon erkend moet worden Jat er zekere overeenstemming bestaat in de berichten dienaangaande uit verschillende bron. -De Daily Ma>l bv. verneemt uit Washington dat de strategische commissie besloten heeft troepen op Cuba te doen ontschepen om Santiago aan te vallen. Naar uit Key-West wordt gemeld, zal dit afiiangen van het welslagen van admiraal Schley's operaties. Ondanks de censuur, zegt dit te New- York ontvangen telegram, is het bekend ge worden dat de transportvloot bij kaap Maysi, het oostelijkste punt van Cuba, ligt. Daar zal worden uitgemaakt of de troepen te Santiago of op Porto-Rico zullen landen. Gelukt het nl. Schley om Cervera's vloot te vernietigen, dan gaat de expeditie naar Porto-Rico maar anders zullen de troepen over land naar Santiago trekken en dit van de landzijde aanvallen. De Tribune verneemt bovendien uit Was hington dat de opperbevelhebber, generaal Miles, zich heden te Tampa zal inschepen op een kleinen snelvarenden kruiser, om zich naar het tooneel van den strijd te begeven. Aldus waren de plannen die de Amerikanen hoop gaven op een spoedig succes. Volgens een telegram van gisteren uit Key-West evenwel is DOOR I1ER9IAKM HEIBERE. 6) Toen Axel den volgenden morgen de gravin na het tweede ontbijt gezelschap hield in het park, deelde hij haar na een voorzichtige inleiding mede dat Iragjor een onuitwischbaren indruk op hem had gqmaakt, maar dat, naar zijn roeening, een aan zoek geen uitzicht zou hebben. Met de grootsto openhartigheid verhaalde hij wat hem overkomen was en wat hij daarbij ge voeld had, en hij verzweeg ook niet dat hij reeds den vorigen avond een aanloop had genomen en dparbij een weigering had ontmoet die aan beslist- fcëTd niets te wenschen overliet. De gravin had naar zijn woorden wei met klim mende belangstelling, maar toch zonder verbazing üluisterd. Toen hij uitgesproken had, zeide zij «Dat is jammer! Dat spijt mij. Hadden wij maar eerder met elkaar gesproken I Ik mocht, ik kon immers niet sprekenik mocht u geen wenk geven zonder mij schuldig te maken aan gebtek aan fijngevoeligheid. Maar nu u begonnen zijt mij te vertellen dat u belang stelt in Imgjor, zou ik u toch wel dit willen zeggen. «Zij zou vanzelf wel gekomen zijn, indien u de taktiek die u gisteren aan tafel hebt gevolgd, hadt voorigezot. Men moet in 't geheel geeri nota van do natuur zelf dio plannen een hinderpaal in den weg komen leggen. Een hevige storm, die op de kusten van Cuba- woedde, heeft n.l. Schley gedwongen in volle zee, op een afstand van J0 mijlen van de kust te blijven, en men vreest dat de Spaan sche vlootvoogd beproefd zal hebben van dezen storm gebruik te maken om de haven van Santiago te verlaten. Wat de opstandelingen betreft, heeft gene raal Saicedo, die van Camaguey te Havanna is aangekomen, bericht dat de opstandelingen in de onmogelijkheid zijn de Amerikanen te helpen. Zij verwachten dat dezen geheel met eigen krachten zullen werken. Duizenden gezinnen zijn uit de steden naar het land vertrokken om daar hun levensbe hoeften te zoeken. Zij berooven bierdoor de opstandelingen van een belangrijk deel der middelen om in hun behoeften te voorzien. Vierhonderd Cubanen zijn door liet stoom schip Florida van uit Tampa naar Cuba over gebracht. De Cubanen, die onder bevel staan van generaal Lacret, hebben een groote hoe veelheid wapens en ammunitie bij zich. De Florida is te Key-West teruggekeerd. Intusscben is het tweede Spaansche eskader onder admiraal Cainara van Cadix vertrokken om «manoeuvres te houden". Maar de Ameri kanen denken het hunne van die manoeuvres, en de Sl. Louis is uitgezonden om de Spaansche vloot in het oog te houden. Naar de Philippijnen zullen thans, volgens besluit van den minister van oorlog, 20,000 man worden gezonden. Volgens berichten aan de Daily Telegraph uit Hongkong heerschen. er op de schepen van admiraal Dewey pokken en dysenterie. De New-York Herald verneemt uit Ca vita dat de opstandelingen op de Philippijnen reeds 5000 mauser-geweren en 200,000 patronen hebben. Hun aanvoerder Aguinaldo zegt in staat te zijn, de Spanjaarden in de provincie Ca- vita aan te vallen. Hij staat thans reeds aan het hoofd van 2500 manmaar tegen bet midden der volgende maand hoopt hij over 15,000 man te beschikken. Terwijl de verwachte verdedigingsmiddelen van Edison c. a. uitblijven, moet een matroos te Cadix, zekere Daza, een ontploffingsmiddel hebben uitgevonden, dat alle bekende middelen overtreft. De proeven er mede moeten gelukt zijn. Een telegram aan de Times spreekt de stellige beweringen omtrent een Anglo-Ameri- kaansch Verbond beslist tegen. Er is zelfs nooit van gedachten gewisseld over zulk een ver bond, heet het. in Spanje maakt men zich ongerust over den zilvervoorraadmaar de minister van financiën, deswege in de Kamer ondervraagd, verzekerde dat er genoeg zilver om te wisselen is, zoodat de heerschende vrees overdreven is. De Spaansche bank beschikt toch over voldoende haar nemen. Zij komt ten slotte toch altijd, wanneer het menschen van beteekenis betreft. Maar haar wantrouwen dat men haar om haar geld lief heeft, is zóó groot dat zij bij voorbaat zich tegenover alle jongelieden van den onaangenaamsten kant laat kennen. Eerst na weken, na maanden misschien, hadt u een warm woord tot haar moeten spreken, dan zou het niet alleen waarschijnlijk, maar zeker op een vruchtbaren bodem zijn gevallen." «En u vreest dat ik nu geen kans meer heb, mevrouw?" «Ik heb groote verwachtingen van u. U bezit gouden sleutels, waarde graaf. U opent dat geloof ik zeker de meest gesloten harten. Laat ons dus hopen sik dank u, mevrouw en als ik u iets ver zoeken mag, schilder mij dan een beeld van uw dochter. Ik zou het willen vergelijken met het beeld dat zich in mij gevormd heeft; ik zou het willen verbeteren, voor zoover dat noodig is. Ik zal ge makkelijker den strijd kunnen aanvaarden, wanneer ik weet mot welken tegenstander ik te doen heb." De gravin knikte en zeide met klem «Zij is een buitengewoon mensch. Zij is vol komen waar, bezit zeer veel karakter, en in haar huist een trotsch gevoel van onafhankelijkheid en een zeldzame objectiviteit. Ieder die van adel is, begroet zij roet wantrouwen, ofschoon zij trotscher is dan eenige Lavard of eenige Verdeuil, Waar zij eenmaal liefheeft, daar bezit zij de trouw van een kind en de offervaardigheid en teederheid van een engel." «Dus zij is werkelijk wat ik vermoedde riep Axel uit. sik dank u, mevrouw. Waarlijk een klei nood dus, niet alleen schooner dan eenige andere vrouw, maar ook innerlijk van zeldzame waarde; een nog ongeslepen diamant zilver om het papieren geld in te wisselen. De Kamer nam daarop het wetsontwerp op het verbod van uitvoer van zilver aan. ficmengde Mededcellngen. De Londensche correspondent der Tnd. Beige beweert dat lord Salisbury in een onderhoud met den Russischen gezant Chamberlain's opzien barende redevoering te Birmingham gedesavou eerd beeft. André Lebon's ontslag als minister van koloniën is door president Faure aangenomen. Hanotaux zal zijn portefeuille ad interim voeren. Een der nieuw-gekozen leden der Fransche Kamer, de afgevaardigde voor Guadeloupe, is een neger, Legitimus geheeten. Hij is 28 jaar en socialist. De toestand van den Si-jarigen groothertog Adolf van Luxemburg, die onlangs door een val zijn dijbeen ernstig bezeerde, moet aan leiding geven tot ongerustheid. Yolgens de Narodni Li sty zal graaf Thun, de Oostenrijksche minister-president, bij de eerste poging tot obstructionisme den Rijksraad ont binden en krachtens art. 4 der grondwet zonder parlement regeeren. Yolgens de Italiaansche bladen zou het nieuwe ministerie aldus zijn samengesteld: Di Pudini, premier en binnenlandsche zaken Capelli, bui- tenlandsche zaken generaal San Marsano, oor log; Bonatti, justitie; generaal Afandi Rivera, openbare werken Luzzati, schatkist, Branca, financiën Canevaro, marinesenator Cremona, onderwijs Fryla, post en telegrafie senator Serena, landbouw. Prins Kung, de Chineesche staatsman, wiens dood reeds vroeger gemeld, maar weer tegen gesproken werd, schij nt nu toch werkelijk over leden te zijn. Atjelt. De correspondent van het Ildll. te Batavia seinde Beuden hebben gepoogd op te breken de spoorbaan nabij Indrapoeri. De trein werd beschoten nabij Samagani. Van Kraton zijn 125 man met spoed derwaarts vertrokken. Inhuldigingsfeesten. Naar wij vernemen, zal de inhuldigings plechtigheid alhier worden bijgewoond dooi den prins en prinses von Wied, den groot hertog van Saksen-Weimar met diens oudsten zoon en den groothertog van Luxemburg. De hooge gasten zullen hun intrek nemen in het paleis op den Dam. (JE 11.) «Vindt u Imgjor zoo schoon?" viel de gravin nu, op eenigszins gerekten toon, in. «Ja, mevrouw. Ik zag nooit haar gelijke, noch op doek noch in het leven, en ik geloof ook dat ik nooit weer een even schoone vrouw zou kunnen ontmoeten «Dan moet u Lucile leeren kennen I No, zij komt eerstdaags. Dan kunt u beslissen." Axel maakte een beleefde buiging; toen zeide hij: «Kunt u, wilt u mij dus. .ik mag nog wel even op freule Imgjor terugkomen mij bij haar van dienst zijn, roevrouw?" «NatuurlijkMaar op mijn manier en eerst wanneer u werkelijk beslist hebt. De kennismaking met Lucile moet voorafgaan. En één ding kan ik u dadelijk zeggen, daar ik u reeds als een ver- trouwemvekkenden vriend beschouwdirect kan ik u bij Imgjor niet helpen 1" «Waarom 1" Er kwam een verandering op het gelaat der gravineen trek van somberen ernst bleef er op liggen. «Mijmijmijdt zij veeleer dan dat zij mij zoektEn liefde «Hoe, mevrouw? Imgjor... u... ik verzoek u verklaar u nader Axei uitte die woorden met levendigen aandrang. Maar wat hij nog zeggen en wat zij hem wellicht antwoorden kon, bleef ongesproken, daar juist de graaf hen naderde en al uit de verte in het Deensch riepvllesterne staa beredt. (De paarden staan gereed)." En daar zij afgesproken hadden naar het bosch van ftiönkegjor te rijden, namen zij haastig afscheid van de gravin en spoedden zich naar het voorplein, waar de rijknecht met twee witte hengsten wachtte. M. t. N. t. h. A Hedenmorgen te 10 ure werd te Amsterdam de 112de algemeene vergadering geopend van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De heer P. II. Ilugenhollz Jr., door het Hoofdbestuur uit zijn midden tot, voorzitter gekozen, opende de vergadering met de vol gende rede: Mijne Ih eren, Door bet vertrouwen mijner medeleden van het Hoofdbestuur geroepen tot bet voorzitterschap van deze algemeene vergadering een taak, die ik aan vaard met groote aarzeling, maar ook met goed ver trouwen op uw aller medewerking, ïoep ik n te dezer plaats een hartelijk welkom toe. Waar een lange en bonte reeks van werkzaamheden ons wacht zal ik u niet ophouden met een uitvoerige openingsrede. Ver gunt me alleen, bij wijze van inleiding tot onzen ge- meenschappelijken arbeid, ecu enkele gedachte aan uwe overweging aan te bieden. Zij betreft het over gangstijdperk, waarin zich onze Maatschappij bevindt een natuurlijk en noodzakelijk gevolg van de crisis, die de groote maatschappij doorleeft. De titel, dien Charles Kingsley gaf aan een zijner romans „Gist", is op elk gebied het teclicn van onzen tijd. Vooral op sociaal terrein gist en bruist en kookt alles out ons henen. Wie onzer, ook al is hij met het Hol- landsch phlegma ruim bedeeld, voelt zich niet min of meer door die algemeene gisting aangegrepen? Wie kan zich onttrekken aan den machtigen invloed der sociale stroomingen die, in allerlei vormen cn afmetingen, onzen tijd beheerschen. Do schitterende toekomstdroomen die, in navolging van Thomas Mortis, van Campanella en Bacon, in onzen tijd door William Morris en Edward Bellamy gedroomd zijn, oefenen op ons allen een zekere be koring. Wel hebben deze toekomstdroomen dit gemeen dat zij utopieën zijn d.w.z. dat daarvoor geen plaats is in de bestaande werkelijkheid, ja voor een goed deel zelfs niet in de toekomst, die ook door den vurigsten idealist redelijkerwijze kan worden te ge- moet gezien. Wanneer b.v. Bellamy in zijn jongste geschrift: „Gelijkheid voor allen" aan iederen burger van zijn toekomststaat, om het even wat hij moge verrichten, een inkomen van 4000 dollars toezegt, dan verneemt menigeen dat met bijzonder welge vallen, maar dan ontgaat hem ten eenenmale de grond waarop deze toekomstverwachting van den ziener is gebouwd. Nochtans, al bedoelen deze droomen in de eerste plaats een scherpe satire te leveren op de gebreken der bestaande maatschappij, is er iets verheffends en verkwikkends in de schildering van een toekomst, waarin de gelijkheid, die een van de onderdcelcn was van de trilogie der Fransche Revolutie, op maat schappelijk gebied tot allen zal zijn doorgedrongen; gelijkheid van levenskansen en levensvoorwaarden, gelijkheid van plaats voor alle aanzittenden aan den maaltijd des levens, oen gelijkheid die ruimte laat voor de meest mogelijke verscheidenheid van aanleg en individualiteit. En juist door hun ironischen blik op de bestaande toestanden verstoren zij do zelfvol daanheid van den rustigen burger die, met welge vulde beurs cn weldoorvoede maag, van oordeel is, dat alles zoo goed mogelijk is in beste der werelden en wekken zij die heilzame onvoldaanheid, die de eerste voorwaarde is van iedere hervorming. Doch aan den anderen kant brengen zij mee het groot gevaar van, door hun gebrek aan omlijning en omlijsting, door het nevelachtig waas, waarin ze zijn gebuid, den toeschouwer te bedwelmen en te verbijsteren cn alzoo hem uit de hand te slaan den Het overige der week en de helft der volgende gingen voor Axel zeer snel voorbij, ja, de dagen vlogen letterlijk om. Nu eens nam de gravin hem in beslag, terwijl zij met hem op uitgestrekte wandelingen philosofeerde of een partij schaak met hem speelde. Haar levendigheid was ongewoon haar vernuft sleepte hem mede. Dan weer moest hij den graaf volgen naar zijn vertrekken, die vol waren van tal van belangwekkende dingen, of uitstapjes per rijtuig of te paard met hem en graaf ICnut ondernemen. Daartusschen lagen de maal tijden met hun lekkere spijzen en wijnen en hun prettige gesprekken. Graaf Knut, die kolonel van de Deensche artil lerie was geweest, bezat in het dorp, op eenigen afstand van den weg, een zeer schilderachtig gelegen heerenhuis met tuin en park, dat hij met een niet onbelangrijk kapitaal van een gestorven tante had geërfd. Ilij leidde een onbezorgd en zeer behaaglijk leven en behoorde tot die menschen, die reeds door hun tegenwoordigheid alleen een aangename atmosfeer om zich verspreiden. Hij was een zeer vredelievend en tamelijk begaafd man, die in alle quaesties, die de menschheid bezig houden een bemiddelend standpunt innam en bovendien steeds geneigd was deel te nemen aan de verstrooiingen die hem werden aangeboden. Niet alleen het uitgestrekte grondgebied dat tot de bezitting behoorde, de hoeven, de \ischvijvers, de bosschen, werden in deze week bezichtigd, maar ook het eigenlijke landgoed met al zijn eigenaar digheden en het in de diepte gelegen dorp Kneede- holm. (JVbrdt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1