52"e jaargang. Vrijdag 3 Juni 1898. N°. 9641. Eerste Blad VROUWENSTRUCL I Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETGN. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. U BINNENLAND. COURANT ABorxMXifTBPRi» voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afeondcrlijka nommera- 0.02 BUREAU: BOIfiRSTKAAT 70, Telepïioon No. 123. Ahvebtbntieprijs: van 15 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 2 Juoi '98. Het is onmogelijk Thans reeds met zekerheid te zeggen wat er eigenlijk bij Santiago is ge schied. Er is iets gebeurd, ziedaar het eenige dat met stelligheid kan worden medegedeeld, maar of liet een bepaald gevecht is geweest dan wel een verkp jining en door wien de ov er- winning is bevochten, op die vragen moet voor als nog het antW' >h1 achterwege blijven. De 'berichten Jver het gebeurde spreken elkander alle min of meer tegen opmerkelijk is het dat die berichten bijna alle uit Spaansche bron komen. Te Havanna is, volgens een te New-York ontvangen telegram, de volgende officieele lezing van liet gevecht bij Santiago bekend gemaakt »De Amerikaansche vloot, bestaande uit de Iowa, MassachusettsBrooklyn, TexasNevj- Orleans, Marblehead, Minneapolis, nog een andere kruiser en zes kleine vaartuigen, nam 31 Mei stelling aan de westzijde van den ingang tot de b *"en van Santiago. Eerst open den vijf sctiep n het vuur. De Spaansche kruiser Colon keg geankerd op de hoogte van het fort Punta Gorda en was van zee uit te zien. De batt&sijen Morra, Sorapa en Punta Gorda met de Colon beantwoordden het Ameri kaansche vuur. De Amerikaansche schepen los ten zeventig schoten, voornamelijk zware pro jectielen, zonder echter eenige schade aan te richten. Hei bombardement duurde negentig minuten, waarna de Amerikanen zich terug trokken. Een hulpkruiser was beschadigd. »Het was zichtbaar dat twee granaten spron gen op het achterdek van de Yowa', er brak brand uit aan boord van een ander slagschip. Een groot aantal projectielen vielen binnen de haven in de nabijheid der Spaansche oorlogs schepen. Groote geestdrift heerscht te Santiago." Het officieele telegram door den minister van marine te Madrid uit Santiago ontvangen, bevestigt, dat de Cristobal Colon, die de admi raalsvlag voerde, gesteund door het vuur uit de forten, den vijand met groote schade heeft teruggedreven, terwijl het Spaansche eskader geen averij heeft beloopen. De minister deelde op een desbetreffende vraag in den Senaat mede dat het bericht omtrent den slag bij Santiago officieel was, en hij voegde er bij dat deze tijding de voorbode ■was vau andere overwinningen. In het bewustzijn der zegepraal heeft de Senaat dan ook reeds met algemeene stemmen een voorstel aangenomen waarin voldoening wordt uitgesproken over de schitterende over winning der Spaansche vloot. DOOR HERMANN HEIBERG. Axel legde bezoeken af bij den predikant, den burgemeester, den apotheker en ook om redenen van wijs beleid, bij dokter Prestö, en wanneer de avond ïavatn, dan werd gepraat, muziek gemankt, iets voorgelezen of een partijije gemaakt. Aan dit alles nam Imgjor in 't geheel geen deel of zij speelde alleen de toehoordster. Of zij bleef alleen op haar k'amer of zij zwierf alleen of gevolgd door een rijknecht te paard door het omliggende land. Ook wandelde zij dikwijls naar het dorp, be zocht daar de boeren en voelde zich blijkbaar onder hen het gelukkigst. En dat zij zich zoo afzonderde, werd door haar omgeving als iets zóó gewoons beschouwd, dat zij ook nu de graaf er was, niet aangemaand werd zich eenigszins anders te gedragen. De graaf scheen hetzelfde standpunt in te nemen als zijn gemalin. Een toenadering tusschen haar en Axel moest langzamerhand geschieden. Iedere dwang was verkeerd. Des Vrijdags van de volgende week kwam Lucile eindelijk aan. Allen reden haar in een open rijtuig, bespannen met twee zwarte en twee witte vol bloedpaarden tegemoet tot aan den straatweg. Zij Te Washington was men gisteren nog zonder officieele berichten over het gebeurde maar volgens een telegram uit Cap Haitien is gister nacht om een uur een torpedo-boot van Schley's eskader te Mule de St. Nicolaas aangekomen en een uur later weer vertrokken. Men vermoedde dat zij telegrammen kwam brengen voor de regeering te Washington. Wat men in Noord-Amerika weet aangaande het gebeurde, is uit Port-au-Prince naar New- York of Washington geseind. Zoo werd gemeld »Tegen twee uur gistermiddag begon het Amerikaansche eskader, samengesteld uit veer tien schepen, waaronder de New-York, die de admiraalsvlag van Sampsorn voerde, en een gioot aantal torpedobooten, bet bombardement van de forten en havenwerken van Santiago de Cuba met kanonnen van groot kaliber. »De forten Morro, Socapa en Puntagorda leden vooral veel van het Amerikaansche vuur, dat zeer lievig was tot 3.15 uui n.m.toen werd de kanonnade minder, het geluid .stierf weg en na nog eenigen tijd hoorbaar te zijn geweest van de volle zee eindigde het geheel. »De Spaansche autoriteiten bewaren het diepste stilzwijgen omtrent de geleden verliezen." Een ander telegram, eveneens vandaar, zegt dat de Spaansche batterijen twintig minuten lang een krachtig vuur onderhielden. Daarna verslapte hun vuur, de Amerikanen bombar deerden daarop het fort Morro en vernielden het geheel en al. Om vier uur staakten zij het vuur. Het oordeel van het departement van marine te Washington is dat het schieten van gering belang zal zijn geweest. Overigens heeft men te Key-West bericht ontvangen uit Santiago, dat de kruiser St.Paul den kabel zou hebben vernield die bij Santiago aan land komt. Een telegram uit Santiago aan de World vertelt dat Zondagnacht twee Spaansche torpedo booten de haven verlieten om een wanhopige poging te wagen om de Amerikaansche schepen te doen zinken. Oni -c bedekking van de duis ternis stoomden zij dicht langs de kust, doch werden gezien door een officier van het Ameri kaansche oorlogsschip Texas; onmiddellijk wer den zoeklichten op de torpedobooten gericht. De Spanjaarden deden daarop verwoede uit vallen tegen de oorlogsschepen Brooklyn en Texas, doch werden met zulk een vreeselijken projectielenregen ontvangen, dat zij verplicht waren in de haven bescherming te zoeken. Zij schoten geen torpedo's af, hoewel zij tot op 500 yards afstand van de Texas gekomen waren. Te New-York is nog bericht ontvangen dat Schley het kanaal dat toegang verleent tot dc baai van Santiago en de batterijen had doen verkennen. Daarbij was hem gebleken dat die batterijen veel sterkeren de onderzeesche mijnen veel talrijker waren dan hij wel had gedacht. De Evening Journal verneemt uit Cap Haïtien kwam, evenals graaf Delin, met de diligence dat was haar verlangen geweest. Freule Lucile was een buitengewoon slanke dame met een bijzonder aristocratische houding en gelijke manieren. Haar gelaat was volmaakt regelmatig: zij geleek een edeie Komeinsche vrouw die den prijs der schoonheid heeft behaald. Haar neus was licht gebogenhaar zwarte oogen schitterden met een donker vuur; haar roode lippen waren fijn besneden. Als het schijnsel van het avondrood lag een zacht rose gloed op haar zachte wangen, en haar tanden schitterden in het wit van ivoor. De gravin had gelijk zij was verblindend schoon en daarenboven bezat zij een botooverende lief talligheid. Toon men het kasteel bereikt had, trok Axel zich bescheiden tepug en wandelde naar het dorp. In het midden van het dorp lag giaaf Knut's bezitting, een wit geschilderd huis van twee ver diepingen midden tusschen groen en denneboomen. Hij vond den eigenaar bij zijn bloemen in den tuin, en nadat een in het huis gebruikt glas wijn en een sigaar reeds de gezellige stemming verhoogd hadden, deden zij samen een wandeling door het zeer uitgestrekte dorp met zijn flinke hoeven en boerenwoningen, maar ook met zijn vele armoedige hutten. En toen liet Axel zich zooveel mogelijk vertellen over de Lavard's en ook over Lucile. Graaf Knut deelde hem mede dat Lucile anderhalf jaar geleden met een attaché van het Fransche gezantschap te Kopenhagen, den jongen markies de Rebuillon, verloofd was geweest, maar dat zij die verloving weer had afgemaakt. Daaraan was het ook toe te schrijven dat zij nog niet ge huwd was. dat, volgens een van de Amerikaansche tor pedo-boot Porter afkomstig bericht, een Ame rikaansche hulpkruiser zwaar beschadigd is. Een telegram, uit Key-West te New-York ontvangen, deelt een gerucht mede, dat de St. Paul het Spaansche transportschip Alfonso XIII met 1200 soldaten en een groot.n voor raad proviand heeft prijsgemaakt. De Spaansche bark Maria Dolores, met een lading steenkool op weg naar Porto-Rico, is in liet gezicht dier haven genomen. Onder de kolen vond men kisten die ammunitie schenen te bevatten. Over de expeditie naar Cuba zegt de minister van oorlog Alger in een brief aan het Huis van Afgevaardigden, waarbij hij een aanvullings- krediel vraagt, dat hij voornemens is vijftien- a twintigduizend man naar hel eiland te zenden, die zoo gauw mogelijk door vijftigduizend ge volgd zullen worden. Gisteren is de nieuwe zitting der Fransche Kamer geopend met een toespraak van het oudste lid Boysset, waarin deze wees op de verschillende hervormingen die tot stand moeten worden gebracht. Deze eerste zitting der nieuwe Kamer ken merkte zich al dadelijk door eenige incidenten die de voorboden mogen heeten van heftige en rumoerige tooneelen. De jodenhater Drumont wijdde dit parlemen tair tijdvak in met de kretenxW'eg met de Joden! Weg met Lépine!" Sommigen protes teerden hiertegen, maar een lid der rechter zijde riep mede: »Wug met de Joden!" Baudry d' Asson en tal van anderen kwamen Drumont gelukwenschen. De Kamer begon nu met het kiezen van haar bureau. Men had berekend dat Brisson het nog wel zou halen als voorzittermaar de uitslag der stemming bleek te zijn dat de re- geeringsrepublikein Deschanel met één stem meerderheid gekozen was. Hij verkreeg 277, Brisson 270 stemmen. Onder groote opgewondenheid teekendo de linkerzijde verzet aan tegen dezen uitslag der stemming. Jourde beweerde dat een stembal- letje wel gevallen, maar niet medegeteld was. Een hevige en rumoerige discussie volgdenu. Het lawaai nam steeds toeop de tribune werd de Carmagnole gezongen. De vergadering werd daarna geschorst en eerst om 7 uur 's avonds heropend. Deschanel zelf verklaarde toen dat hij zich gekozen achtte, maar onder deze omstandigheden het voorzitterschap niet wilde aanvaarden. Het bureau besliste hierop dat een nieuwe stemming zou plaats vinden. Nadat Sarrier en Leygues tot ondervoor zitters waren gekozen, werd de vergadering tot heden verdaagd. Gemengde Medcdeclingen. De Fransche kruiser Neptune heeft te Tooien Hij noemde haar een volmaakt meisje dat even wel een niet te buigen standsgevoel bezat. Terwijl zij nog spraken, kwam dokter Presto voorbij; hij maakte een beweging alsof hij staan wilde blijven, maar bedacht zich en groette den graaf uiterst beleefd, Axel daarentegen afgemeten stijf. Niettemin had Prestö Axel's bezoek nog niet beantwoord. rEen hoogst onaangenaam rnenscb," zei Axel terloops. De graaf haalde zwijgend de schouders op. »U schijnt mijn opvatting niet te deelen?" sMon moet de dingen in hun samenhangend ver band kennen om een rechtvaardig oordeel te kunnen uitspreken", antwoordde graaf Knut. sPrestö's ouders stonden onder dan druk van een grenzeloos hoogmoedigen en jegens zijn ondergeschikten meo- doogenloos strengen heer, graaf Vedelsborg op Born- liolm, bij wien Presto's vader rentmeester was. Zoo nam de zoon het verzet en den haat tegen den tvrannieken meester van kindsbeen af in zich op. Prestö is een man zonder middelenzijn onvermo gende ouders zijn reeds lang dood, en alleen door stalen vlijt, een beurs en les geven was hij in staat te studeeren. Door zulke daden, door zulk een strijd om het bestaan vormen zich karakters, weliswaar zel den vriendelijke, veeleer eenzijdige en zelfzuchtige karakters. Toen onze oude dokter zes maanden ge loden stierf, heb ik bewerkt dat Prestö zich hier vestigde. Ik stelde vroeger reeds belang in zijn ouders. Zeker, zijn manieren laten te wenschen over, dat geef ik toe. Ook giston in hem de ideeën van den nieuweren tijd. Ik betreur die richting. Maar wat kan men daartegen doen De wereld wordt geregeerd door veranderingen met haar ont- aangebracht den commandant der torpedo-boot Flibustier, den luitenant Grasset, die gewond was in een gevecht te Ajaccio tusschen Ita- liaansche visschers en matrozen van het Fransche Middellandsehe-Zee-eskader. Yan de laatsten werden er verscheiden gewond. De bevolking van San Roque heeft den Engelschen generaal Richardson, bevelhebber van bet garnizoen te Gibraltar, met steenen gegooid. Het nieuwe Italiaansehe ministerie heeft in handen van koning Umberto den eed afgelegd. De tweede secretaris van het Russisch ge zantschap is gisteren te Pera door een dronken (sic) Turk aangevallen. De aanvaller werd door de kavas van het Ilollandsche en het Russische gezantschap gegrepen en aan de politie over geleverd. De Grieksche regeering heeft afstand gedaan aan Turkije van den grond waar de lijken der in den laatsten oorlog gesneuvelde Turlcsche soldaten begraven liggen. Tot opvolger van dr. Leyds is door den Transvaalschen Yolksraad als staatssecretaris benoemd de oud-president van den Oranje- Vrijstaat, rechter Reitz. Deze heeft zijn benoe ming, die nogal verbazing wekt. aangenomen. Hofbericht. De Opper-Ceremoniemeester maakt bekend, dat het Hof, ingevolge de 1 ivelen van Hare Majesteit de Koningin-Regentes, op Donderdag 2 dezer, den lichten rouw zal aannemen voor den tijd van drie dagen, wegens het overlijden van Zijne Keizerlijke Hoogheid Aartshertog Leopold van Oostenrijk. St. Ct. Aljeh. De correspondent van het Ilil. te Batavia seint »De colonne van Heutsz, bestaande uit het tweede, derde en veertiende bataljon infanterie, benevens de cavalerie, artillerie en genie zijn van Segli afgemarcheerd. Het tweede bataljon vormt de reserve en blijft daar. Men verwacht veel tegeostand. Nog heden wordt een treffen te gemoet gezien." Rijwielbelasting. De Vereeniging sDe Rijwielindustrie" heeft een adres gericht aan de Tweede Kamer, enkele opmerkingen bevattende over de voorgestelde ry wielbelasting. Het adres weerspreekt dat de gemiddelde ver koopwaarde van een rijwiel f130 a f140 be draagt over het algemeen worden de machines, in de tweede hand overgaande, slechts met een derde of vierde van den oorspronkelijken prijs betaald. En toch zullen deze' volgens het ont werp belastbaar zijn met f2 in hoofdsom. staan nieuwe opvattingen en verschijnselen. Wij de landheeren hebben den goeden tijd gehad; nu willen de boeren ook eens leven." O, nu begrijp ik het, daarom trekt Imgjor zijn partij 1 Hun denkbeelden komen overeen. Nu is alles mij duidelijk. Nu weet ik, wie mijn pogingen den weg staat." »U interesseert u voor freule Imgjor, graaf?" sJa, ik beken het. bijzonder! Ik bezit de in stemming van den graaf en de gravin met mijn plannen. Tot nu toe meende ik alleen tegen voor- oordeelen te strijden. Nu ben ik overtuigd, dat ik in Presto mijn eigenlijken tegenstander moet zoeken. Zij beminnen elkaar f' «Dat misschien niet...", antwoordde de graaf met nadruk, terwijl hij onbevreesd op het onder werp van liet gesprek inging. »Dat Imgjor belang in hem stelt, geloof ik ook wel. Maar hij in haar? Hij was als student al verloofd, en is het, voor zooveel ik weet nog »0, dat is een goede tijdingVerte! mij meer, als het u belieft," riep Axel levendig uit. Den volgenden dag na het tweede ontbijt wist Axe! het zoo in te richten, dat hij met Lucile in den tuin op en neer wandelde. De graaf moest voor zaken naar een zijner hoeven rijden, en de gravin moest wegens migraine haar kamer bewaren. Lucile was, ier vervanging van haar moeder, aan het ontbijt zeer vriendelijk en zorgzaam voor Axel geweest. Zij bezat gelijke eigenschappen als haar moeder. Aan verstand en geestigheid verbond zij groote opgewektheid. Hoe zij overigens te beoordeelen was, moest hij nog nagaan. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1