Zaterdag 4 Juni 1898. NJ. 9642. feuilleton; VROUWENSTRIJD. 52"" jaargang. te# Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. Kennisgeving. Kennisgeving. Openbare Aanbesteding. BUITENLAND. Avo:.i;rv seaas voor Schiedam, por kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco por post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke oommers- 0.02 BVREAT: BOfERSTRAAT ÏO, Telephoon 3fo. 123. VI JUT. ADVERTBSTTBPISnS: Vatt 1—-5 gOWOBO TOgelS mot 1b1»0" grip ran eene Conrantƒ0.63 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. De Burgemeester van Schiedam, Brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen: Dat het kohier van de belasting op bediijfs- en andere inkomsten No F>, dezer gemeente, over het dienstjaar 1897/98, door den heer directeur der directe belastingen te Rotterdam op den loten Juni 1898 executoir verklaard, op heden aan den ontvanger der directe belastingen ter invordering is overgemaakt. Voorts wordt bij deze herinnerd, dat een ieder ver plicht is, zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen: alsmede dat heden de termijn van zes weken. ingaat, binnen welke de reclames tegen dezen aanslag behooren te worden ingediend. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den 3den Jnni 1898. Se Burgemeester voornoemd VERSTEEG. INSPECTIE der VERLOFGANGERS. Burgemeester en wethouders van Schiedam, Gezien het besluit va» den heer Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland van 21 April jl,, A, no. 1097 (2de afd.) prov. Had no. 36, brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de inspectie over de verlofgangers der militie te land, binnen deze gemeente zal plaats hebben op DINSDAG, 21 JUNI 1898, des voormiddags ten 10 ure, op het terrein achter het gebouw de Sc. Joris Doele, aan het Doeleplein; dat op die inspectie zullen moeten verschijnen de miliciens der lichtingen van 1892, 1893, 1891, 1895, 1896 en 1S97, voor zoover zij vóór den 1sten April jl. in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld, met uitzondering van hen, die in de maand Juni e. k. i» werkelijker! dienst moeten komen of aan tvien vrijstelling of uitstel tot een nader tijdstip van de inspectie is verleend En worden mitsdien opgeroepen al de hierboven vei melde, zich met onbepaald verlof binnen deze ge meente bevindende verlofgangers, om op bovengemel de» tijd en plaats te verschijnen. Strekkende voorts tot informatie a. dat de verlofgangers, volgens art 110 der Militie- wet, ter inspectie belmoren te verschijnen IN UNIFORM GEKLEED en voorzien van de klee ding- en uitrustingstukken, hun bij het vertrek met verlof medegegeven, van hunne zakboekjes en van hunne verlofpassenen b. dat zij, volgens art. 130 der genoemde wet, worden geacht onder de wapenen te zijn niet alleen ge durende den tijddien het bovenbedoeld onderzoek duurtmaar in het algemeen wanneer zij in uniform zijn gekleed, zoodat zij, die ongeregeldheden plegen of zich aan misdrijven schuldig maken bij tiet gaan naar de plaats voor het onderzoek bestemd, gedurende liet onderzoek en bij het naar huis koeren, te dier zake zullen worden gestraft volgens het crimineel wetboek en het reglement van krijgs- DOOR HERMANN HEIBERG. 8) Er zijn vrouwen die, hoe levendig zij overigens ook zijn, een trotsche preutschheid toonen, zoodra een man een poging tot toenadering doet, verder dan het conventioneeie, of die toenadering zelfs laat blijken. Voor nauwere aanraking is naar hun opvatting het onderzoek van een half menschenleven noodig, en beleefdheden die eenige belangstelling verraden, wijzen zij met kwetsende scherpte af. De graaf had gelijktot die soort vrouwen scheen Lucile te behooren. Lucile sprak met voorliefde over haar verblijf in de groote steden en haar omgang met personen uit de hoogste kringen. Maar dat gebeurde op een wijze die niet het minste opzet liet doorschemeren zij beschouwde die dingen als iets dat van nature bij haar persoonlijkheid paste. Toch bleek uit alles dat zij den omgang en connecties met zulke per sonen boven alles stelde, dat hot leven in die kringen met de belangstelling in toiletten, wed rennen, jachtpartijen, paarden en vermaken voor haar een dorado was. En dit op-den-voorgrond- stellen van en dit waarde hechten aan dingen, die Axel als minderwaardig beschouwde, prikkelde hem en veilokto hem tot tamelijk sterke tegenspraak tucht voor het krijgsvolk te lande, hij gemeld art. 130 toepasselijk verklaard. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den 3den Juni 1898, Burgemeester en Wethouders voornoemd VERSTEEG. De Secretaris VERNÈDE. GEMEENTE SCHIEDAM. Op Donderdag 1G «funt a.s., 's namid dags ten 2 uur, zal door Burgemeester en Wethouders van Schiedam openbaar worden aanbesteed Het uitvoeren van grondwerken voor straataanleg en slootdeniping nabij de Wcsterlmven le Schiedam. Bestek en teekening zijn van al Dinsdag 7 Juni verkrijgbaar ter secretarie der gemeente tegen betaling van f0.75 en liggen Ier inzage aan het bureau der gemeentewerken. De aanwijzing ter plaatse geschiedt op Maan dag 13 Juni, 's voormiddags ten 11 uur. Algemeen overzicht. Schiedam, 3 Juni '98. Er is gevochten bij Santiago de Cuba. Dat is al wat met zekerheid bekend is. Maar ove rigens is het moeilijk zich uit de tegenstrijdige berichten een beslist oordeel te vormen. Van Amerikaansche zijde wordt de geheele affaire een verkenning genoemd. Decorrespon dent der World te Washington zegt, dat admi raal Schley bevel had gekregen geen poging te doen noch om Santiago te nemen noch om de forten tot stilzwijgen te brengen dan in geval het eskader van Cervera trachtte te ont snappen. Hij mocht alleen den slag aannemen in volle zee en buiten bereik der Spaansche batterijen. Immers de Amerikaansche regeering heeft sedert het bombardement van San Juan do Porto-Rieo genoeg van dergelijke resultaat- looze beschietingen, die later worden uitgelegd als door de Amerikanen ondervonden tegen spoeden. Daarom 't is nog altijd de World-corres pondent die dit alles meent te weten heeft men aan Schley een eskader gegeven dat sterk genoeg is om slag te leveren tegen Cervera's smaldeel, maar niet sterk genoeg om te be proeven het voorbeeld van admiraal Dewey voor Manilla te volgen. Welnu, toen Schley Dinsdag bemerkte dat de Spanjaarden aan de forten aan den ingang der haven aan 't werk gingen, beval hij ze te beschieten om den voortgang van het werk te stuiten. De beschieting, die een uur duurde, werd krachtig beantwoord door de Spanjaarden uWat u buitengewoon schijnt aan te trekken, freule, stoot mij letterlijk af zeide hij met iets minachtends in den klank zijner stem. En met eennZoo, zoo 1 Ja, de smaken ver schillen nu eenmaal antwoordde zij daarop. In plaats van, zooals Axel verwacht had, haar verbazing er over aan den dag te leggen dat hij, die toch tot die kringen behoorde, zulk een vreemden smaak liet blijken, scheen Lucile dat op te nemen als het getjielp van een vogeltje dat boven hen in de takken huppelde. Zij hield rekening met wat er nu eenmaal was; maar zij maakte er zich niet warm over dat men niet haar neiginsren deelde. Terwijl zij juist weer het kasteel naderden, waar zij een wapenkamer wilden bezichtigen, waarover aan het ontbijt gesproken was, zeide hij ïU geeft dan zeker wel de voorkeur aan de stad boven het land U vindt waarschijnlijk geen bekoring in het gelijkvormige, stille Seven op Rank- helm, freule 7" In plaats van naar binnen te gaan zij hadden juist de poort in het sousteirain bereikt, waardoor noen van de achterzijde het kasteel kon binnen treden bieef zij staan, staarde peinzend voor zich uit en zeide, terstond met een hoofdbeweging op zijn woorden antwoordend uNeen, ik ben hier zeer gaarne. In den zomer geef ik niets om de stad. Maar ik spreek open hartig ik vind de menschen hier weinig aan trekkelijk. Als mijn vader er niet was Zij hield op en terwijl zij de lippen sloot, boog zij den slanken hals naar achteren als iemand, die een hevige ontroering tracht meester te worden. Nu werd Axel's belangstelling opgewekt. die ondanks een regen van granaten liun positie niet opgaven. Een nieuwe aanval zal door het departement van marine niet worden verooiloofd, eindigt de correspondent van het New-Yorksche blad, dan nadat een machtige vloot voor Santiago is bijeengebrachtdan evenwel zal men een gemeenschappelijken aanval te land en te water met hulp der opstandelingen beproeven. Over het gevecht zelf werd uit Kingston aan het New- York Journal bericht, dat de Massa chusetts het vuur opende, dat door de Cristobal Colon en zes batterijen werd beantwoord. Eerst had het vuur van beide zijden weinig uitwer king maar later werd er beter gericht. Boven de Iowa sprongen verscheiden granaten en er vielen er neer vlak bij de New-York. Drie battel ijen werden door de Amerikanen tot zwij gen gebracht. Het adviesjacht Sims, het eenige schip dat, volgens een telegram uit New-York aan de Times, getuige was van het gevecht, rappor teert dat Schley's bedoeling was zich te over tuigen omtrent de ligging der bedekte batterijen. Daarom besloot hij het vuur der versterkingen op zich te trekken en opende het vuur met 8- en '13-duims kanonnendit vuur word door de Colon en de forten beantwoord uit 10- en 12-duims geschut. Het rapport der Sims, overigens niets nieuws bevattend, zegt nog dat op de Colon een begin van brand ontstond, dat evenwel spoedig ge- bluscht werd, terwijl geen Amerikaansch schip noch een der manschappen getroffen werd. Daarentegen heeft de torpedo-boot Porter te Möle de St. Nicolas de tijding aangebracht dat een hulpkruiser zwaar beschadigd is. Terwijl aldus van Amerikaansche zijde wordt gesproken van een verkenning, waarbij na tuurlijk van een échec geen sprake kan zijn, vatten de Spanjaarden de zaak veel ernstiger op. Men spot in Spanje over deze verkenning, en men noemt het weinig waarschijnlijk dat 11 schepen gebruikt worden voor een verken ning die aanleiding geeft tot een hardnekkigen strijd die vijf uren duurt. De waarheid is, zeggen de Spanjaarden, dat de Amerikanen beproefden den toegang tot de baai van Santiago te forceeren, en dat zij teruggedreven zijn. Bovendien zegt een uit Santiago te Madrid ontvangen telegram, dat drie Amerikaansche schepen beschadigd en een verbrand is. De Spanjaarden hadden één doode een muil ezel misschien Zeer merkwaardig is, hoe de Spanjaarden opnieuw de Amerikanen op een dwaalspoor trachten te brengen omtrent Cervera's eskader. Aan de Imparcial wordt uit Havanna ge meld dat admiraal Cervera tijdens het bom bardement niet te Santiago was. Hij had met zijn vloot de haven reeds verlaten, er alleen de Cristobal Colon achterlatende, die haar Schijnbaar argeloos zeide hij zJa, uw ouders, uw vader, uw moeder, die moeten iedereen aantrekken." ïMijn moeder?" Lucile haalde de schouders op, en haar gelaat vertoonde een uitdrukking van verzet. Toch sprak zij niet uit wat zij dacht, en blijkbaar berouwde zij het, dat zij zich zoover vergeten had. Zij trachtte dan ook den indruk dien zij teweeggebracht had spoedig weer uit te wisschen, door te zeggen nik wilde alleen zeggen dat ik met mijn vader beter harmonieer dan met mama en Iuigjor En plotseling vroeg zij met een vorschenden blik nHoe vindt u Imgjor?'' sVerrukkelijk." nZoo Ja, ja, dat is een mei«je waar de mannen om vechten. Dat komt omdat zij hun zelfs geen vinger geeft. Die doen geheele scharen aan hun voeten zinken." Toen zweeg zij. Maar toen zij boven in de wapen kamer gekomen waren en hier, na de verschillende voorwerpen bezichtigd te hebben, nog even waren gaan zitten, zeide Lucile Lavard met haar gewone vriendelijkheid ilk ga gaarne hierheen, omdat hier mijn ver beelding wordt opgewekt. Ik wilde dat ik destijds had kunnen leven, toen Rankholm nog het middel punt was van gezelligheid, van feesten, toen nog onze vuorvadeien gezanten, ministers en veldmaar schalken waren toen zij de koningen van Dene marken weken lang bij zich te gast zagen." ïU is blijkbaar zeer eerzuchtig, freule 1 U is uit het oude bloed dor Lavards." »Ja, ik ben eerzuchtig, U heeft gelijk, graaf Dehn 1 Ik ontken liet niet. Ik stel prijs op mijn machines moest herstellen. Waar het overige smaldeel zich bevindt, weet men niet. Over dit gerucht bewaren de ministers het diepste stilzwijgen, zegt een telegram uit Madrid. Maar de minister van marine heelt, in antwoord op een desbetreffende vraag, in de Kamer ver klaard dat Cervera zelf aan boord van de Colon de bewegingen gedurende het bombardement heeft geleid. Volgens een depêche uit Port-au-Prince aan de Evening World is de aanval op Santiago intusschen hervat, en wel thans op krachtiger wijze, die wellicht tot het doel, de inneming der stad, zal leiden. Met dit telegram uit Port- au-Prince stemmen andere berichten vrijwel overeen. Reeds gisteren werd \an Cap-Ha'itien naar New-York gemeld, dat do Amerikaansche vloot opnieuw voor Santiago verschenen was, en dat men bedacht was op vijandelijkheden. De zaak schijnt te zijn, dat admiraal Samp son thans voor Santiago is aangekomen en het bevel over de vereenigde vloot op zich heeft genomen. Die vloot bestaat uit de Iowa, Oregon, Massachusetts, Texas, Brooklyn, New-York, New-Orleans, Minneapolis. Marblehead, Scor pion, Vesuvius, Porter, Harvard, Yale en Eagle. Daartegenover moeten de Spanjaarden slechts beschikken over vier kruisers en twee torpedo booten plus de forten en batterijen. En die forten zijn, volgens particuliere berichten, niet gering te schatten. Die aan den ingang der baai zijn voorzien van groote kanonnen, afkom stig van deri kruiser Iieina Mercedes. Toen nu de Amerikanen Woensdag opnieuw voor Santiago verschenen, zegt het telegram uit Port-au-Prince, losten zij twee kanonscho ten; naar men vermoedde, was dit een met de opstandelingen, die ten getale van 6000 man oji ongeveer drie mijlen afstands van de stad stonden, overeengekomen sein. Daarop is gelijktijdig de aanval op Santiago begonnen, van de zeezijde door het Ameri kaansche eskader, van de landzijde door 3000 opstandelingen. liet door de World ontvangen telegram zegt dat er lang en verwoed ge streden wordt. liet beeft trouwens den scldjn dat deze aanval in alle opzichten is voorbereid. Met weet reeds dat de Florida, na 400 Cuba nen op Cuba ontscheept te hebben, te Tampa is teruggekeerd. Naar thans nader blijkt, heeft die ontscheping plaats gevonden te Banes, op de noordelijke kust der provincie Santiago. Er werden ontscheept een millioen patronen en 7000 geweren, waardoor Calixto Garcia thans in staat is al zijn manschappen voldoende te wapenen. Hij moet in de provincie Santiago over '15.000 man beschikken. Te Cap Ha'itien is men overtuigd dat Santiago spoedig in handen der Amerikanen zal vallen. De toestand der bevolking is sedert het begin afkomst, op onze positie en onzen rijkdom. Maar ik ben" hier glimlachte Lucile Lavard inne mend lieftailig svolstrekt niet zoo oppervlakkig als u wel denkt. Ja, ja, ik heb het al bemerkt, graaf, dat u mij zeer afkeurend beoordeeltLaat mij u zeggen hoe ik denk Ik wil mij uitspreken, daar ik u reeds tot ons reken. Ik verhef mij boven niemand, dat zou bekrompen zijn, en God gaf mij objectief versland. Maar ik loochen niet, dat, hoe meer verfijnd hun zeden en hoe voornamer, onbe zorgder hun omstandigheden zijn, ik ook groot wel gevallen heb in menschen en toestanden. De om gang met maatschappelijk uitverkorenen is voor mij een behoefte; ik deei volkomen hun belangen en neigingen. Toch onderscheid ik wel. Oppervlakkig heid ga ik zooveel mogelijk uit den weg en mannen die van den eenen dag in den anderen leven, ver acht ik. Vind ik verstand, geest en ware ridderlijke eigenschappen, dan zoek ik toenadering. Mijn streven is een huwelijk met iemand uit de hoogste kringen. Een Lavard heeft het recht zijn hand uit te strek ken naar een wapen, dat door een vorstenkroon wordt gedekt. En wanneer ik dat heb bereikt, wil ik mij naam maken door bevordering van kunsten en wetenschappen, door weldoen, door te steunen al wat in den waren zin goed, zedelijk en heilzaam is. Zoo stel ik mij mijn toekomstig leven voor; daarheen streeft mijn eerzucht." Axel had met gespannen aandacht naar haar geluisterd, en door hot verdwijnen zijner vooroor- deelen steeg haar persoonlijkheid zoozeer in zijn achting, dat hij zich niet kon verweren tegen een gevoel van jaloezie. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1