i m 52*'" jaargang. Eersfe Blad. Here Bwimctool ïaet vijfjariieB «sus I ;i Zondag 5 en Maandag 6 Juni 1898. No. 9643. VROUWENSTRIJD. I Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, s Keiiiiisffevinff. Gymnasium te Schiedam. BUITENLAND. FEUILLETON. >'<S ■m M M j|t !d /I 4 ii V> ii UITGEVER: H. J. jC. ROELANTS. <?- •i I m 1 Sl st I's if II sf AaoNsrEXBirrapauB voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommere- 0.02 BUREAUBOTER8TRAAT ffO, Telcphoon So. 12». Advürtsstieprlj8: yam 15 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting Terleend. si 4if Sr KIESE E K8LIJST Kamer van Koophandel en Fabrieken. De Burgemeester van Schiedam, Gezien art. 7 alin. 2 B van bet koninklijk besluit van 4 Mei 189G (Staatsblad no. 70), noodigt uit allen, die niet voorkomen op de laatst vastgestelde lijst van kiezers voor leden der Kamer van Koophandel en Fa brieken, maar aanspraak kunnen maken om op die kiezerslijst geplaatst te worden, daarvan aangifte te doen vóór 1 Juli a.s. ter gemeente-secretarie, alwaar formulieren van aangifte kosteloos veikrijgbaar zijn. Hij biengt tevens m herinnering art. 6 van boven gemeld koninklijk besluit, luidende: Om kiezer van leden eener Kamer te zijn, moet men A. kiezer zijn van leden van den Raad der ge meente, waar de Kamer is gevestigd B. aldaar bestuurder of medebestuurder zijn en gedurende ten minste twaalf achtereenvolgende maan den zijn geweest, van een bedrijf van handel en nijvei heid. Schiedam, den 4den Juni 1898 De Burgemeester voornoemd, VERSTEEG. ADMISSIE-EXAMEX op Maandag, Dinsdag en Woensdag 11, 12 en 13 Juli 1398, des morgens te 83k uur. Belanghebbenden -worden verzocht zich vóór 1 Juli a.s. aan te melden bij C. J. VINKESTEIJN, gymn.-rector. (voor jongens en meisjes) te SCHIEDAM. Voor het TOELATINGS-EXAMEN, dat in de maand Juli a.s. zal gehouden worden, ge lieven belangstellenden vóór 1 Juli c. k. aangifte te doen aan den Directeur A. A. BEEKMAN. Algemeen overzicht. Schiedam, 4 Juni '98. Er is nog weinig bekend omtrent de ge beurtenissen van Santiago de Cuba. Wel is er te Washington een officieel telegram ontvangen DOOR HERMAira HEIBERK. 9) «Waarlijk, ik bewonder u, freule," sprak hij. «Maar ik betreur hen smartelijk die met geen kroon boven hun wapen ter wereld kwamen en daarom niet eens uw vingertoppen mogen aanraken." iU mag dat wel, graaf Delm 1 Ook daarin wilde ik nog uw meening verbeteren. Ik ben niet tvoiseh of zelfs hoogmoedig, zooals u dat opvat. Ik heb gevoel van eigenwaarde, omdat ik weet dat ik steeds verstandig en bezonnen gehandeld heb, dat ik beginselen heb en zij het ook slechts op mijn wijze naar het hoogste streef. Maar geloof mij, ik ben voor mijn vrienden een goed kameraad. Voor u wil en zal ik dat altijd zijn, wanneer u mij kan gebruiken." «O, welk een muziek voor mijn oor, freule 1 Zoo sprak ook uw moeder. Ik dank u, ik dank u van harte. En numag ik uw hand drukken ten teeken mijner vereering en bewondering." Een stil-vriendelijke blik trof hem, terwijl zij zijn verzoek toestond, een zelfde blik als somwijlen haar moeder op hem sloeg; en in diepe gedachten verzonken over deze vrouwen, die zich zoo open hartig gaven en die allen toch iets raadselachtigs in zich verborgen, ging graaf Axel weer aan de zijde van Lueile naar beneden. Den volgenden dag na het ontbijt werd van van commodore Schley, maar veel zegt dit telegram niet. Schley verklaart dat er geen reden is om er aan te twijfelen dat Cervera's eskader zich in. de haven van Santiago bevindt. Wat de beschieting betreft, die had ten doel nauwkeurig op de hoogte te komen van den toestand dor batterijen. De uitslag van het bombardement was bevredigend er werd geen enkel Amerikaansch schip getroflen. en geen Amerikaan gekwetst. Men ziet het, ook hier weer flagrante tegen spraak tusschen de Spaansche en de Amerikaan- sche lezing. Maar blijkbaar is het doel der Amerikanen toch geen ander geweest dan de positie der Spanjaarden te verkennen. Dit blijkt ook uit het bericht van Renter's correspondent aan boord van het vlaggeschip Brooklyn, dat bij Santiago ligt. Deze spreekt ook van een ver kenning. Hij voegt er bij dat er lievig gevochten is. Op de forten beschikte men over kanonnen van groot kaliber, waarschijnlijk Fransch of Engelsch fabrikaat. Er werd rookloos kruit ge bruikt. De correspondent zegt ten slotte dat de Amerikanen er slechts door een zeer krachtig bombardement in zullen kunnen slagen om de batterijen te vernielen en de Spaansche vloot te dwingen haar schuilplaats te verlaten. Ten minste als de Spaansche vloot daar nog is. Alleen de Cristobal Colon heeft men gezien, maar de overtuiging bestaat bij de Amerikanen dat admiraal Cervera zich wel degelijk te San tiago bevind. En in offlcieele kringen te Madrid deelt men o';a overtuiging. Reeds is de aanval naar het schijnt hervat. Aan de Evening World werd uit Port-au- Prince verzekert dat de Amerikanen Donder dagmorgen begonnen zijn de forten aan den ingang der baai van Santiago te boinbardeeren, terwijl 3000 opstandelingen de stad van de landzijde aanvielen. De Tribune publiceert een telegram, even eens uit Port-au Prince, meldende dat volgens daar aangekomen berichten het gevecht te Santiago gister(Vrijdag)morgen vóór negen uur reeds begonnen is. Volgens te New-York vhi Fort-Antonio van Schley ontvangen berichten, zou de dynamiet- kruiser Vesuvius zich naar Santiago begeven, ten einde te beproeven om de iu den ingang der haven geplaatste mijnen te vernielen. Gelukt dit, dan zou Schley trachten met zijn eskader de baai binnen te dringen. Aan de Cubaansche opstandelingen hebben de Amerikanen als bondgenooten bitter weinig, en het schijnt dat de insuigenten ook niet van plan zijn zelf iets te doenten minste indien men geloof mag hechten aan het verhaal van wat aan de Zuidkust 1 Cuba is geschied. gedachten gewisseld over een kleine soirée, die aan een groot feest zou voorafgaan, waarvoor reeds plannen bestonden. Men wilde Lueile na haar langdurige afwezig heid in de gelegenheid stellen de kennismaking te hernieuwen met de toongevende personen te Kneede- holm en eenige der hoogere employé's van het landgoed. Over het noodigen der laatsten, van dominee Nielsen en van den apotheker was men het eens. Maar de uitnoodiging van dokter Preslo ontmoette zwarigheden. «Als 't graaf Knut niet geweest was, zou ik mij niet zoo gewillig geschikt hebben in deze ver vanging van onzen ouden, voortreffelijken dokter Ktöch merkte de gravin op. »Die Prestö is mij eigenlijk zeer onsympathiek; hij bezit in 't geheel geen manieren, en indien ik ziek werd, zou zijn komst mij eer kwaad dan goed doen." «Ja, manieren heeft hij niet veel, of eigenlijk in 't geheel geen stemde de graaf toe. «Hij is een zelfbewust heer en, zooals de houtvester reeds eenigen tijd geleden beweerde, bepaald een fanatieke vriend der boeren. Gisteren kreeg ik weer een bewijs van zijn lust om alles af te keuren. Toen ik bij den ouden Peder Ohlsen aanliep, vond ik hem daar bezig bij de kleine Sine, en toen ik hem vroeg wat haar scheelde, haalde hij, zonder mij zelfs te groeten, de schouders op en zeiiie «Zij heeft haar maag volgepropt met fruit, en in plaats van haar een vinger in de keel te steken, gaat men den dokter halen, alsof de dood er raee gemoeid is", en op een vergoelijkende opmerking mijnerzijds dat de leek toch den toestand van den patiënt niet kan beoordeelen, antwoordde hij op zijn onderwijzenden toon «Ja, men moest de boe ren opvoeden tot zelfstandig denken eri oordeelen. In plaats daarvan wordt hun domheid zoo mogelijk Het verhaal komt uit Havanna, dus van Spaansche zijde. Eenige (Spaansche) kanonneerbooten die koop vaardijschepen naar Ciënfuegos begeleidden, be merkten aan de kust een troep insurgenten, die witte vlaggen liescheu. Aan een hun gezonden parlementair verklaarden de opstandelingen: Wij zijn Cubanen, wij willen ons niet onder werpen maar wij zullen geen vijandelijkheden rneer ondernemen tegen Spanje." Men gelooft te Havanna dat hun deze hou ding is aanbevolen door Maximo Gomez, die de vijandelijkheden tegen Spanje wil staken, totdat de eigenlijke bedoelingen der Amerikanen ge bleken zijn. Daarentegen is Calixto Garcia die in de pro vincie Santiago staat, vóór de Amerikanen. Hij wil, zoodra het oogenblik gunstig is. Santiago aanvallen. Reeds moeten de opstandelingen op vier punten een aanval beproefd hebben. Een poging om het fort Cruz. bij Holguin te nemen moet echter door de Spanjaarden zijn afgesla gen de opstandelingen, die 500 man telden, kregen 68 dooden. In de Cubaansche Kamer is inmiddels door Giberga een motie voorgesteld waarbij de regeering wordt uitgenoodigd den opstandelin gen do autonomie aan te bieden, daar het land nog niet verkeert in de omstandigheden die noodig zijn voor de onafhankelijkheid. üe regeering weigerde echter die motie in behandeling te nemen. Dertig transportschepen ziju thans ter be schikking der Vereenigde Staten en 124000 vrijwilligers zijn reeds onder de wapenen. Ken deel van die troepen moet, volgens in goed ingelichte kringen met hardnekkigheid loopende geruchten, bestemd zijn voor Porto- Rico. De Amerikanen, zoo beweert men, willen zich van dit eiland meester maken do. om voldoening te schenken aan de ongeduldigheid der publieke opinie in de Vereenigde Staten die een bewijs wil zien van de superioriteit der Republiek 2o. omdat de militaire auto riteiten van oordeel zijn dat Porto-Rico veel gemakkelijker, en met veel minder troepen, zal kunnen bezet orden dan Cuba; 3o. om dat Porto-Rico zou kunnen dienen als basis voor de approviandeering en de operaties der Spaansche vloot van Camara, die stellig reeds van Cadix vertrokken is en die men ver wacht plotseling in de wateren der Antillen te zien opdagen. Maar hel laatste argument wijst er op, dat de Amerikanen zich dan wel dienen te haasten. Nu reeds heeft de Alfonso XIII 1500 man en veel levensmiddelen op Porto-Rico ontscheept, en wanneer het reserve-eskader werkelijk naai de Antillen op weg is, dan zouden de Ameri kanen wel eens voor San Juan de Porto-Rico dit eskader kunnen aantreffen. Den lOden Juni gaat de tweede expeditie nog versterkt. De schoolmeester hier in het dorp maakt diepe buigingen voor den landheer maar hij is een stumper, dio reeds lang naar huis had moeten worden gezonden". Graaf Axel had gedurende dat gesprek opzettelijk zijn blikken op Imgjor gevestigd. Reeds tegen de woorden van haar moeder was zij In verzet ge komen Axel zag het aan haar gelaat. Nu kon zij zich niet meer inhouden. Terwijl zij het boek, waarop zij ondanks het gesprek haar oogen gevestigd had gehouden, in den schoot liet glijden, viel zij met een duidelijk waarneembare trilling van toorn in haar stem in »Maar dokter Prestö heeft immers volkomen gelijk, papa. Markholm is een onaangename oogen- dienaar en een tieurig onderwijzer. Niels, niets weten de kinderen. En dat men een dokter met ieder wissewasje lastig valt, is toch inderdaad een gelirek aan de noodiga levenservaring, Prestö is een practisch energiek man met veel nieuwe hervormingsideeën." «Ja, ja hervormingsideeën Dat is het onge lukkige parool, dat eens niet alleen de heerenhuizen maar ook de hutten der boeren zal verpletteren viel Lueile opgewonden in. «Menschen, zooals die dokter er een schijnt te zijn, zijn een ware ramp. Zij willen alles verbeteren Zij moeten de wijsheid van den schepper, die een kalme, niets overhaas tende ontwikkeling van alle dingen in het leven der natuur en der menschen beoogt, overtroeven, in den grond echter schuilt achter die wereldver beteraars niets anders dan de zich eeuwig her- balende ontevredenheid van den individu met zijn lot of wel grenzenlooze ijdelheid. Niet de zaak zelf eenige onpractische dweepers niet mede- gerekend leidt hen, maar hun persoon. Innige woede, omdat zij in de dalen moeten marcheeren naar de Philippijncn, waarschijnlijk wordt hier mede bedoeld de City of Pckin, die ook onder- zeesche mijnen zal meenemen. Volgens via Hongkong te Londen ontvangen berichten, zouden de Amerikanen ook op de Philippijnen een leelijk tegenvallertje hebben, wat betreft de hulp der opstandelingen waarop gerekend was. De insurgenten zouden n.L geweigerd hebben Aguinnldo als aanvoerder te aanvaarden. Agui- naldo moest wijken en naar een der kruisers van atlmhvial Dewey terugkeeren. Bovendien staat te San-Francisco-de-Malebon, waar Agui- naldo zijn hoofdkwartier had willen vestigen, zijn neef, kolonel Baidemero, met een Spaansche troepenmacht en deze weet vele insurgenten voor de Spaansche zaak te winnen. Indien de/ze berichten juist blijken, dan is admiraal Dewey tot volslagen werkeloosheid gedoemd tot de aankomst der versterkingen onder generaal Merril. En dan moet eerst Manilla genomen worden. Wat de voor den oorlog benoodigde gelden betreft, heeft de Amerikaansehe Senaat een voorstel aangenomen van Wolcottsdat de Schatkist zoo vlug mogelijk niet minder dan vier millioen dollars per maand in standaard- dollars zal aanmunteri. alles in zilver. Men denkt dat het Huis van Afgevaardigden dit voor-stel zal verwerpen. Er loopen weer vredesgeruehten. De Daily Telegraph verneemt uit Washing ton dat de vriendschapsbetuigingen, die de Vereenigde Staten ten deel vallen van de zijde der Europeesche staten, een deel der leden van het Congres aanleiding geven tot drukke be sprekingen. Men denkt dat de diplomatie zich gereed maakt om tusschenbeide te komen ten einde den vrede te herstellen. Ook de Spaansche gezant te Londen, met wien een redacteur der Daily News een interview had, verklaarde de hoop te koesteren dat een oplossing zal kunnen gevonden worden die het de Vereenigde Staten mogelijk maakt de vijan delijkheden te doen eindigen. Want president Mc Kinley ziet zelf de moeilijkheden in van een expeditie naar Cuba. cn hij begrijpt ook wel dat eene ervollen vrede te verkiezen is boven de voortzetting der vijandelijkheden. Dat deze verklaring van den diplomaat in de Spaansche Kamers ter sprake zou komen, spreekt wel vanzelf. Een der afgevaardigden vroeg gisteren de regcering om inlichtingen over deze mededeeling in het Londensche blad, waarop de minister van koloniën antwoordde dat hij niet geloofde dat zulk een verklaring was afgelegd. Trouwens, de regeering maakt te dezen opzichte alle mogelijke voorbehoud, voegde hij er aan toe. Een andere afgevaardigde vroeg of er een Spaansche expeditie naar de Philippijnen zou vertrekken. De minister van oorlog antwoordde en niet op da toppen staan, waar het lot hun nu eenmaal geen plaats heeft ingeruimd, is het motief hunner handelingen." Imgjor" s oogen bliksemden, terwijl Lueile sprak. Haar blanke handen trilden, en zij kon bijna niet wachten met haar zuster te antwoorden. Maar in haar plaats wist de gravin, die dooi de uitdrukking van haar gelaat Lueile reeds was bijgevallen, snel het woord te nemen. »Ja ik deel volkomen je meaning, Lueile. En ik geloof, wij allen. Wat dunkt u, graaf Dehn Hoe vindt u onzen nieuwen aesculaap «Ik beoordeel hem zachter, nadat ik nadere bijzonderheden over hem heb gehoord door graaf Knut. Maar ik moet dat beken ik mijn objectiviteit wel eenigszins ter hulp komen. Wan neer ik mijn smaak laat spreken, dan zeg ik deze jonge man bezit noch uitwendige noch inwendige beschaving. Hij moest eerst eens met zich zelf beginnen voordat hij over anderen oordeelt of zelfs tegen andere menschen den meester speelt. pMisschien zal zijn aanstaande vrouw ik hoor van graaf Knut, dat hij verloofd is een gun- stigen invloed op hem hebben, zij en de invloed van zoo verstandige en humane menschen als dit kasteel herbergt." Graaf Dehn richtte na deze woorden zijn blikken steelsgewijze op Imgjor. Hij wenschte den indruk gade te siaan dien zijn laatste opmerking op haar maakte. Inderdaad scheen zij eenigermate onrustig, maar blijkbaar was het toch geen teleurstelling die haar deed verbleeken maar iets anders hield haar bezig, iets dat haar aandreef om zich te verwijderen. }sS 1 3s S- «4 -jft I fw i'r eM «Hg 46 k.f ff '"SS f; ff 7 -a. s f- "ïft, Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1