Dinsdag 7 Juni 1S98. No. 9644. 52 jaargang. VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen» uitgeverI~h~jT c. roelants. Kennisgeving, FETTIXjLBTO N. BUITENLAND. AsteïtBWKKTBSKjB voei Schiedam, pet kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco pet poet, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijks sommers- 0.02 "ftr iEttWH t w COHHAIT. BUREAUBOTERSTRAAT Ï9, Telephoon STo. 123. AnrEsnwnitPKijb Tan 15 gewone regels met inbe grip van eena Courantf O.SJ Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. VERKIEZING. Burgemeester en wethouders van Schiedam, brengen ter openbare kennis, dat door den Baad dier gemeente in zijne vergadering van 31 Mei j 1. is vast gesteld de volgende VERORDENING, houdende aanwijzing van de stemlokalen in de stemdistrieten van de gemeente Schiedam, voor de verkiezing van leden der Provinciale Staten. Eenig Artikel. Met het oog op het bepaalde in art. G5 der Kieswet, worden voor elk van de vier stemdistrieten, waarin deze gemeente hij besluit van de Gedeputeerde Staten dezer provincie van 29 Maart 1898, no. 4/1, (Pro», blad no. 2U), voor de verkiezing van leden der Pro vinciale Staten verdeeld is, de volgende stemlokalen aangewezen lste STEMDISTRICT, waarin het hoofdstembureau zitting heeft en dat liet deel der gemeente omvat, liggende ten Westen vari den lijn, aangegeven als volgt «van de grens der gemeente Kethel over de »'s-Grave)andsche kade (verlengd tot die grens) «door de Noordvestgracht en Noordvest, over het «midden van de St. Anna Zusterstraat, de Schie, «de Kreupelstraat, de I.ange Kerkstraat, de ge- idempte Baansloot, de Laan, den Korten Achter- sweg, de Zwaansteeg, de Bokkensteeg, door de «Lange Haven over het midden van de West «molenstraat, door de Westvest en Nieuwe Haven «over het midden van de Frankelandscho Laan, «den Dief hoek, den Frankelandschen Dijk en het «Oostspuiwater (verlengd) tot aan de grens van «Vlaardinger-Ambacht", het Raadhuis der gemeente, staande op de Groote Markt no. 1. 2de STEMDISTRICT, omvattende het deel der ge meente ten Oosten van voornoemde lijn, doch ten Noorden van de lijn, aangegeven als volgt «van de Kreupelstiaat over het midden van de «Lange Kerkstraat, langs de Broersvest, ovet het «midden van den Rotterdamsclien Dijk tot aan sde grens van Rotterdam, do St.—Joris Doele der gemeente, staande op het Doeleplem no. 1. 3de STEMDISTRICT, omvattende het deel der ge meente ten Zuiden van den Rotterdamsclien dijk en ten Oosten van de lijn, aangegeven als volgt «van den Rolterdamschen dijk bij de Broersvest, «voor de huizen aan de Zuidwestzijde van den Buitenhavenweg, door de Buitenhaven over het «midden van het slop van Makkers, door de Plar.- «tage, iangs de scheiding tusschen de kadastrale «perceelen sectie L. nrs, 577 en 57S, door de «Nieuwe Haven, over het midden van deWesiei- haven en het Spuikanaal (verlengd) tot aan de «grens in de rivier de Maas, de 3de Openbare Jrostelooze school der ge- gemeente, staande aan de Dwarsstraat no. 4. 4de STEMDISTRICT, omvattende het overig deel der gemeente, DOOJt HERMANN HEIBERG. 10) Zij wendde een hoestbui voor die haar plotseling overviel, stond op, drukte haar hand op de borst en verliet de kamer, alsof zij de aanwezigen van die hinderlijke storing wilde bevrijden. Maar juist zijn twijfel over hetgeen in Imgjor omging, gaf Axel aanleiding er voor op te komen dat de dokter mede genoodigd werd. Hij stelde er prijs op, Presto en Imgjor nog eens bij elkaar te zien, om daaruit zijn conclusies te trekken en zijn toekomstige handelwijze daarnaar in te richten. Hij legde er tegenover de gravin den nadruk op dat een voorbijgaan van den dokter bij een gelegen heid waarop alle anderen werden uiigenoodigd, een al te grove beleediging in zich droeg. Al lokte Presto ook tot critiek uit, tegenover de familie had hij zich toch eigenlijk in niets misdragen. IIij waagde het daarom te vragen dat de dokter mede genoodigd werd. «Uw wensch geeft den doorslag, waarde graaf! verklaarde graaf Lavard beleefd,en de beide dames knikten niet minder bereidwillig nu het een wensch van den gast betrof. Toen Axel een uur voor het diner zijn kamer betrad om zich te kleeden, vond hij op zijn schrijf tafel een kaartje van Prestömaar door een tot het £emeente«Gymna«3tieUlolraaI, staande am den Buitcnluivonweg no. 7. Schiedam, G Juni 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VERSTEEG. De secretaris VGRNÈDE. Algemeen «verricht. ScuiEDAir, G Juni '98. 't Heeft waarlijk somtijds den schijn of de oorlog, dien de Vereenigde Staten en Spanje voeren, alleen dient om de superioriteit van een der partijen te doen blijken in 't liegen. Merkwaardig is over welk een rijke plianlasie ên Yankee ên Spanjaard beschikken, en welk een kostelijk optimisme straalt uit de berichten die elk der oorlogvoerende partijen de wereld inzendt. Leest men de telegrammen na. die overeen zelfde gebeurtenis ons uit Spaarische en Ame- rikaansche bron bereiken, dan komt men tot de wonderlijke slotsom, dat wij hier nu eens te doen hebben met een oorlog waarin beide partijen winnen. Maar, badinage a pari. Een oorlog is toch waarlijk een te gewichtige, te ernstige gebeur tenis om er zoo den gek mee te steken. En al zijn de slachtoffers, de directe althans, nog te tellen, te vreezen is het dat hun aantal we! spoedig aanmerkelijk grooter zal worden. Ernstige dingen worden te Santiago de Cuba voorbereidliet bombardement in de vorige week en het gebeurde met de Merrimac schij nen slechts voorboden te zijn geweest van be langrijke operatiën. Vooral in de geschiedenis van de Merrimac beeft zich de tegenstrijdigheid in de berichten op frappante wijze doen gelden. De telegrammen in ons vorig nummer stel den de zaak voor alsof de Merrimac door de Spanjaarden in den grond was geboord. Latere telegrammen uit Madrid bevestigden die opvatting. Zoo had de minister van marine bevestiging ontvangen van het bericht, dat een Amerikaansch kruiser (de Merrimacvoor Santiago door een Spaansch schip in den grond geboord was. De equipage werd gevangen geno men het Amerikaansehe eskader trok zich on middellijk terug. Verder was te Madrid een telegram uit Santiago ontvangen, meldende dat, toen de Mer rimac zonk, admiraal Cervera in een sloep persoonlijk eenige opvarenden redde. Een offieieele dépêche berichtte dat een aanval op Santiago was geprobeerd door een grooten Amerikaanschen kruiser en een hulp kruiser. De eerste werd afgeslagen, de tweede in den grond geboord. 20 schepen waren voor de haven van Santiago. De Koningin had reeds last gegeven geluk- wenschen te seinen. Frederik gerichte vraag kwam hij te weten, dat niemand den dokter op het kasteel had gezien. «Hij zal achter in zijn gegaan, Frederik De aangesprokene schudde het hoofd. «Er kan niemand onopgemerkt binnenkomen. Ik ben voortdurend beneden bezig geweest, en boven had Christiaan dienst." «Ik stel er prijs op te weten wanneer de dokter er is geweest. Misschien weet de portier er wel iets van. Vraag er hem en Christaan eens naar." Maar Frederik keerde terug met de bevestiging, dat dokter Presto dien dag niet op Rsnkholm was geweest. Het kaartje moest dus door iemand op bet kasteel in de kamer van den graaf zijn neer gelegd, en het moest gebeurd zijn gedurende het tochtje, dat Axel met den graaf na het tweede ontbijt te paard had ondernomen. Voor liet ver laten van het kasteel was Axel nog in zijn ver trekken geweest en had geen kaartje gevonden. Nadat Axel den kamerdienaar had laten heen gaan, schoot hem bij verder nadenken de gedachte door het brein datImjor in zijn kamer was geweest, dat z ij het kaartje had gebracht. Men had Prestö gebrek aan manieren verwelen men had hem in 't algemeen zoo scherp mogelijk veroordeeld en hij, Axel, was do eenige geweest die hem de hand boven het hoofd had gehouden. Zoo was deze late beleefdheid wellicht de dank daarvoor, en Imgjor die zich reeds eens bad opge worpen als Prestö's verdedigster, had den dokter misschien wol een wenk gegeven. En wanneer Axel niet deze veronderstelling den spijker op den kop sloeg, dan waren deze beide menschen het dus in stilte eens. Vriendschap maakt vindingrijk evenals nood. Toen Axel naar de setzaal ging was hij overtuigd Geheel anders is daarentegen de lezing die van Amerikaansehe zijde omtrent deze gebeurte nis wordt gegeven. Aan liet departement van marine werd bet volgende, van Zaterdag uit Möle de St. Nicolas (Haiti) gedagteekende telegram van admiraal Sampson ontvangen. »Ik ben er in geslaagd 3 Juni des middags 4 uur de Merrimac te doen zinken in bet kanaal van Santiago. Deze operatie werd uitge voerd met groote dapperheid door 7 man, onder bevel \an den ingenieur-bouwmeester der marine Ilobson. «Cervera, hulde brengend aan bun dapper- beid, zond mij een parlementair om mij te zeggen dat allen krijgsgevangen zijn en twee licht gewond. Ik vraag vergunning om te be proeven een uitwisseling te krijgen indien mogelijk met Spastische gevangenen te Atlanta. Er zijn in de haven van Santiago zes schepen van liet Spaansehe eskader opgesloten. Zij kun nen niet weg zonder de kans te loopen genomen of vernietigd te worden." Het departement van marine beschreef bo vendien de Merrimac als een oud waardeloos vaartuig, dat slechts acht man aan boord had. Uitvoerig wordt het gebeurde toegelicht in een telegram, gedagteekend van 3 Juni, vóór de haven van Santiago. In deze te Londen ontvangen depêche wordt gezegd dat de Spaan sehe vloot geheel machteloos is, daar zij in de haven is opgesloten, doordat de Merrimac dwars in de doorvaart is gezonken en het dus onmogelijk is de haven binnen te gaan of te verlaten. Het besluit om de Merrimac te doen zinken, was door admiraal Sampson reeds eenige dagen geleden genomen, omdat het onmogelijk bleek de Spaansehe vloot te bemachtigen. Hij vroeg daartoe vrijwilligers. Luitenant Ilobson en zeven man boden imn diensten aan en Donderdag avond nam de Merrimac stelling bij de New- York. De romp van het op te offeren vaartuig was omringd met torpedo's die zoo gelegd waren dat men zc van de brug kon laten springen. Vrijdagochtend 3 uur ging het schip langzaam vooruit naar het land. Weldra verloor men het uit het gezicht. Een oogenblik later waar schuwde een schot van het fort Morro de Ameri kanen dat de Merrimac door de Spanjaarden was bemerkt. De andere batterijen antwoordden, maar de Amerikanen konden niet vuren uit vrees dat zij de bemanning van de Merrimac zouden treffen. Het schip werd met opzet dicht bij de batterij Estralla in den grond geboord door luitenant Ilobson, niet eens door de Spanjaar den. Het plan slaagde uitstekendde doorvaart is volkomen gestremd. Het is den Spanjaarden onmogelijk ouder het bereik der A merikaansche kanonnen liet wrak te doen springen of weg te ruimen. Men weet dat de Christohal Colin, de Maria dat de zaak zoo gesteld was, en hij besloot niet te rusten, voordat hij volkomen op do hoogte was van Imgjor en Prestö. Intusschen vond hij aan tafel geen gelegenheid Imgjor gade te slaan. Lucile zeide kort voordat men aan tafel ging, dit haar zuster niet zou ver schijnen. Zij was op haar kamer geweest, en Imgjor had verklaard dat zij zich niet we! voelde en tot den avond te bed wilde blijven. Het was niets van belang, maar zij wensehte slechts wat te rusten en had geen eetlust. Daar men Axel reeds zoo tot de familie rekende dat in zijn tegenwoordigheid over al wat er ge beurde gesproken werd, vonden de graaf, de gravin en Lucile er geen bezwaar in over Imgjor te spreken. «Zij wordt steeds ontoegankelijker en geeft voort durend meer toe aan haar luimen zei de gravin. «Je moest eens flink roet haar spreken, Lavard. Zij moest zich toch in ieder geval anders geli agen wanneer wij gasten hebben." De graaf knikte. «Wanneer zij niet tegelijk zulk een enge! was voor de zieken en behoeftigen op het landgoed, dan zou ik haar reeds verboden hebben telkens zoo rond te zwerven. Miar dat is het juistMen kan haar eigenlijk niets anders verwijten, dan dat zij zich afzondert en aan haar bijzondere neigingen voldoet," «Het past toch werkelijk niet dat zij voortdurend rondzwerft en met de boeren zelfs met de knechts omgaat. Gisteren werd zij, dat weet ik, in de dorps herberg gezien, waar zij haar vriendschappelijke gezindheid voor de boeren uitte," viel Lucile nu in. «Wie heeft je dat verteld riep de graaf uit, nu blijkbaar opgewonden. Teresa, de Yizcai/a en de Almirantc Oqucndo in de haven zijn en gelooft dat er ook nog andere vaartuigen, waarschijnlijk torpedobooten, binnen zijn De bemanning van de Merrimac was voor nemens zich te redden in een boot die door het schip werd gesleept. Men weet niet of zij daarvan gebruik hebben gemaakt, maar geen der mannen is omgekomenze zijn allen door de Spanjaarden krijgsgevangen gemaakt. Tot zooverre het te Londen ontvangen tele gram, waaraan nog kan worden toegevoegd dat de vrees voor liet ontsnappen van Cervera's eskader vooral hierin zijn grond vindt, dat er 's nachts dichte nevels plegen te hangen boven de zuidkust van Cuba. Intusschen is reeds gebleken dat de operatie, die de Amerikaansehe geschiedenis met 8 nieuwe helden heeft verrijkt, haar doel heeft gemist. Want ook de Spaansehe telegrammen schijnen zij het sterk overdreven door de zaak als een overwinning voor te stellen niet geheel ongelijk te hebben. Wat de torpedo begon, heeft het dynamiet voltooid. Een te New-York uit Port-au-Prince ont vangen telegram meldt n.l. dat de Spanjaarden reeds weer het wrak van de Merrimac met dynamiet hebben laten springen om den ingang van liet kanaal naar de haven van Santiago vrij te maken. Inmiddels is blijkens een telegram uit Port- au-Prince Vrijdagavond de beschieting der forten bij Santiago hervat. Er werdgedurende een uur hevig gevuurd, en aan de batterijen moet groote schade zijn toegebracht. Te Cap Ilaitien verwachtte men, volgens een vandaar door liet Evening Journal ontvan gen bericht, dat gisteren (Zondag) de strijd om Santiago zou beginnen. In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben de Spanjaarden voortdurend troepen gezonder, naar het strand om een ontscheping der Ameri kanen te beletten. Te Cap Haitiën werd be weerd dat de Amerikanen bezig waren een groote troepenmacht met veel kanonnen aan land te zetten te Punta Ca'orena, op verscheiden mijlen afstands van Santiago. Een bericht uit Santiago, dat nog niet be vestigd is, zegt dat de laatste kabels die Cuba met de buitenwereld verbinden, Vrijdag door de Amerikanen zijn vernield. Intusschen worden de krijgstoerustingen in de Vereenigde Staten krachtig voortgezet. Zaterdagmorgen zijn vijf transportschepen met infanterie en cavalerie, naar men gelooft met verzegelde orders, van Mobile vertrokken. Aan de Londensche Globe wordt daarentegen uit New-York bericht dat de tweede expeditie, die van Francisco naar Manilla zal vertrekken, uit niet meer dan 2500 it 3000 man zal be staan. Verscheiden transportschepen zijn niet «De houtvester van Kilde, papa." «Nu zie je het, Lavard. Het gaat werkelijk niet meer. Zij stookt de toch reeds oproerige boeren nog meer op. En de dukter agiteert ook al, sedert hij zich in het dorp gevestigd heeft. Je weet toch dat dominee Nielsen zeer verontwaardigd is over de denkbeelden die hij tegenover de boeren ont wikkelt. Je moet tusschenbeide komen. Spreek morgen met den dokter en stel hein voor de keus om zich van zulke dingen te onthouden of zijn staf weer in de liand te nemen. Graaf Lavard, wiens gelaat steeds donkerder was geworden, knikte. «Ja, het zal gebeuren. Maar morgen gaat het niet. Hij is onze gast; daarom heb ik niet het recht hem onder handen te nemen." «En Imgjor 'I" vroeg Lucile. «Wil je haar ook niet bevelen dat zij haar be zoeken in de herbergen laat. Eerstdaags verschijnen de boeren nog hier op het kasteel en stellen je hun eischen, en wanneer je ze niet inwilligt, dan steken zij ons het dik boven het hoofd in brand." «Ho, ho je ziet wat al te zwart! Ik beweeg mij toch ook onder hen Ik ken ze «Het kan zijn, Lavard. Maar dat hier van het kasteel uit door onze eigen dochter die nieuwe ideeen worden voorgestaan, dat zij indirect aanzet tot verzet tegen haar eigen familie, gaat toch waarlijk niet meer «Ik ben van dezelfde meening, papa, en als u radicaal wil handelen, dan moet u Imgjor eens voor een half jaar wegsturen. En als zij terugkomt, dan moet u dien mijnheer Prestö zijn paspoort geven." Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1