I I 1 i :f 52" jaargang. Woensdag 8 Juni 1898. No. 9645. VROUWENSTRIJD. '1 Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. li a UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. «t Ti f 14 M 4 - It "I .4 'S 7* Êt comm. ABOssHMESTapjsus 7091 Schiedam, pei kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.80 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAUBOTER1TRAAT PO, Telephoon Wo, 123. A»TOrmmE?was: ran 15 gewone regale met inbe grip van eeno Courantf OM Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 7 Juni '98. Er is op dit oogenblik niets ter wereld zoo vergankelijk als Amerikaansche en Spaansche krijgsroem. Roem van éen dag En indien de oorlog niet een zoo ernstig, in zijn directe en indirecte gevolgen zoo ontzettende gebeurtenis was, men zou bijna geneigd zijn te zeggen: och, gun bun het pleiziertje van zich om de beurt te baden in geestdrift en nationale zelf voldaanheid. Gisteren nog scheen het gebeurde met de Mernmac in den ingang van ae baai van Santiago een gebeurtenis van betekenis. De Amerikanen hadden een mooie en vooral held haftige manoeuvre uitgevoerd, welker waarde niet verminderd werd door het feit dat de Spanjaarden later de zoo kranig en met zelf opoffering aangebrachte hinderpaal weer uit den weg hebben geruimd. Maar nu behaagt het de Globe aan het doen- zinken van de Mernmac zelfs de tijdelijke beteekenis te ontnemen. Het Londensche blad verneemt nl. uit Nf «'-York dat. nu de eerste geestdrift geweken is jor koel overleg, luitenant llobson's ferme daad slechts een twijfelachtige praelisehe waarde blijkt bezeten te hebben. Want men weet aan Amerikaansche zijde niet heslist waar de Merrimac is gezonken. Het schip zou nl. te vroeg zijn gezonken, zoodat niet de doorvaart naar de haven ge stremd is, zooals eerst werd gemeld. De Merri mac zou slechts half in den ingang der haven liggen, en het wrak zou gemakkelijk zijn op te ruimen. Deze lezing stemt geheel overeen met de Spaansche berichten, volgens welke het wrak reeds door middel van dynamiet zou zijn opge ruimd. Het Globe-telegram zegt ook nog dat de depêche van Sampson aan de Amerikaansche regecring niet zegt dat de toegang tot de haven versperd is. Maar dit is zeker niet waar. Samp son berichtte zeer beslist, dat zes Spaansche oorlogsschepen niet in staat zijn verovering of vernietiging te ontgaan. Intussehen bevinden luitenant Hobson en zijn acht man zich in gevangenschap op tort Morro zij worden evenwel door de Spanjaarden met onderscheiding behandeld, wat zij ook wel verdienen. Kapitein Oviedo, die onder parlementaire vlag aan de Amerikanen kwam berichten dat llobson en de zijnen gered waren, voegde er hij dat do Spaansche zeelieden een hoera aan hieven ter eere hunner moedige vijanden. Er zijn reeds onderhandelingen aangeknoopt om hen uit te wisselen tegen Spaansche ge vangenen te Atlanta. Intussehen schijnen de Amerikanen de uit- DOOR IÏERMAMÜW HEIBERG. 11) tWaarom zoo l«ng wachten, Lueile?" bracht de gravin in 't midden. dAIs hij niet wil toe geven, laat hij dan gaan, dadelijk..." Lucile klemde de lippen opeen. Zij aai zeide nog een oogenblik; toen zeide zij, met een vluchtigen blik op Axel sik sprak niet zonder bedoeling zooals ik deed, mama. Want u moet weten, dat ik sedert die scène van gisteren de vaste ovei tuiging heb, dat Imgjor volkomen onder den invloed van den dokter staat. Toon ik zooeven met haar sprak en haar vermaande ter wille van graaf Dehn haar vermaande meer thuis te blijven, vriendelijker en meer tegemoetkomend te zijn, en dien haelen, voor haar niet passenden omgang in het dorp op te geven, ontwikkelde zij werkelijk wonderlijke be grippen. Wij kregen het hevigste ongenoegen. Zij verweet mij bekrompenheid, hoogmoed, belachelyken adeltrots en kras egoïsme. De tijden zijn voorbij, zeide zij, dat men zoo mag doen als ik. Zij, Imgjor, zou, wanneer het aan haar lag, haar ndellijken titel afleggen, het kasteel verlaten en zich geheel aan de arme, onderdrukte boeren wijden. In geheel Denemarken moest door mannen en vroifivon der hoogste standen het veredelings- voering hunner plannen tegen Santiago en de Spaansche vloot krachtig voort te zetten. Aan de Jmparcial werd uit Santiago geseind dat het Amerikaansch eskader Zondagavond om tien uur een krachtige beschieting begonde afstand was echter te groot, zoodat de kogels de forten niet bereikten, die dan ook niet antwoordden. Het vuur duurde drie kwartier. Gisteren werd de beschieting niet hervat. Daarentegen meldt een te New-York ontvan gen telegram van Cap Haitien, dat gistermid dag te halftwee werd verzonden dat de beschie ting der fortificaties van Santiago zoo wei als de ontscheping van Amerikaansche troepen voortduren. De berichten omtrent het aan land zetten van Amerikaansche troepen houden aan. Uit Kingston werd aan het Evening Journal bericht, dat volgens de daar ontvangen be richten minstens 5000 man Amerikaansche landingstroepen aan wal gebracht zijn te Punta Cabrera ten westen van Santiago en dat zij zich met Garcia's 3000 man hebben vereenigd. Er wordt verzekerd, dat de Amerikanen weinig moeite hadden om te landen. De kanonneer - booten van admiraal Sampson bombardeerden de bosschen en het land, terwijl verscheiden groote belegeringskanonnen aan land werden gebracht. Journal ontving een En de New-Yorksche telegram uit Cap Haitien, meldende dat gister morgen bij het aanbreken van den dag de Amerikaansche troepen geland zijn bij Aqua- dores, op enkele mijlen afstand ten oosten van Santiago, onder dekking van het vuur van Sampson's geschutde Amerikaansche kanon nen hadden eerst de kustbatterijen op dat punt tot zwijgen gebracht. Men acht het te New-York zeer terecht twijfelachtig of deze landing een andere of wel dezelfde is als die uit vroegere berichten. Onjuiste berichten, ontsproten uit dephantasie van een of andere nieuwtjesjager, komen er nog altijd in. Zoo zegt een Zondag te New-York uit King ston ontvangen telegram dat een Spaansche torpedo-jager, bij een poging om de haven van Santiago binnen te loopen, door het Ameri kaansche oorlogsschip Oregon in den grond is geboord. Allen die aan boord waren, zijn omge komen. Het is niet zeker of het de Spaansche torpedo-jager Terror of Furor geweest is. De Oregon zag een lange boot dicht langs de kust stoomen, en seinde haar te stoppen het signaal werd verkeerd beantwoord, waarop van de Oregon een granaat van 13 cM. werd afgevuurd, die den torpedojager midscheeps trof. Jammer voor de Amerikanen, dat een corres pondent aan boord van de New-York, het vlaggesehip van het eskader buiten Santiago, gisteren naar New-York seinde, dat het bericht van het in den grond boren van een Spaansehen torpedo-jager door de Oregon ongegrond is. en weldadigheidswerk voor de armen en nood druftige», voor de lagere klassen op „touw worden gezet. Te dien doeleinde moest het geheele land in districten worden verdeeld, en daar moest dan de arbeid der broeders en zu«ters der nieuwe orde beginnen. Volksredenaars moesten lezingen houden om naastenliefde, plichtsvervulling en een van alle ceremonieele omlijsting losgemaakt christendom te prediken. De werkeloosheid, de armoede, de ziek ten moesten bepeikt worden, en ook moest door openbare gezondheids-instellingen op iedere plaats en door overal openbare gaarkeukens te stichten, voldaan worden aan de eischen van den nieuwe- ren tijd." »Wat? Met zulke dingen houdt zij zich bezig? Dat alles heeft zij je verteld riepen zoowel de graaf als de gravin uit, en ook Axel hief met niet geringe verbazing het hoofd op iJa, en nog zeer veel anders in denzelfden geest. Men zou er een heele geleerde lezing uil kunnen fabriceeren." Toen Lucile zweeg verzonken zij eerst in een algemeen stilzwijgen. Hun verbazing over hetgeen zij gehoord hadden, nam hen zoo in beslag dat zij geen woorden vonden. »0, nu begrijp ik ook veel wat ik tot nu toe niet heb begrepen", nam de gravin eindelijk weer het woord. Waarlijk, het is de hoogste tijd om tusschen- beide te treden", ging zij tot haar man gewend voort, wanneer wij niet een groot schandaal willen be leven. Je moet gebruik maken van je rechten als vader en nog in het begin door verstandige mid delen al het voor haar zaif verderfelijke trachten te verstikken dat in haar begint wortel te schieten Wat zegt u er van, graaf Dehn 1 Had u dat gedacht, dèt achter Imgjor gezocht De berichten die ons van de Philippijnen bereiken, schilderen de positie der Spanjaarden als weinig gunstig. De Engelsche kanonneerboot Swift is van Manilla te Hongkong aangekomen met het be richt dat de opstandelingen de spoorlijnen buiten de stad opgebroken hebben en op vier mijlen afstands tan Manilla staan. Er wordt voortdurend gevochten tusschen Spanjaarden en opstandelingende laatsten hebben duizend gevangenen te Cavita binnen gebracht. De Amerikanen moeten met booten en kanonnen de opstandelingen hebben bijge staan. De insurgenten zouden priesters hebben gevangen genomen er gefolterd. Een Spaansch regiment is aan het muiten geslagen en heeft zijn officieren doodgeschoten. De vreemdelingen krijgen het te Manilla benauwd. Alleen de Engehche bewoners blij ven nog in de stad de anderen zoeken een toe vlucht op de vreemde schepen. Het departement van marine te Washington moet van admiraal Dewey even gunstige be richten hebben ontvangen, o. a. dat de insur genten in de provincie Cavita de Spanjaarden herhaaldelijk hebben verslagen. Zij zouden 800 man en 50 officieren gevangen hebben genomen. Het arsenaal te Cavita moet gereed zijn voor de ontvangst der Amerikaansche troepen. Te Londen heeft men uit New-York bericht ontvangen dat de kabels die Cuba met Jamaica en Haïti verbinden, door de Amerikanen zijn vernield, onder dat Engeland en Frankrijk zich daartegen verzet hebben. Met de vrijwilligers gaat het in de Vereenigde Staten nog niet al te best. Volgens den corres pondent der Daily Mail te New-York zou generaal Miles aan het departement van oorlog, na afloop eener revue der vrijwillige troepen te Tampa, geseind hebben dat de vrijwilligers nog lang niet gereed zijn voor een veldtocht. De Herald spot over de amateurs-generaals en klaagt over de wijze waarop de soldaten behandeld worden. Zij zijn slecht gekleed en worden slecht gevoed. Intussehen heeft de Amerikaansche Senaat het ontwerp-wet op de oorlogskredieten aan genomen. Hierbij worden 17,845,000 dollars toegestaan, waaronder 10.000,000 voor de marine. De Kamer verwierp de amendementen van den Senaat op het ontwerp tot invoering van nieuwe belastingen tot dekking der oorlogs kosten, en verzond het ontwerp naar een com missie uit de beide Huizen. Wat de Spaansche toerustingen betreft, meent de correspondent der Daily Jelegraph te Gibraltar te weten dat het Spaansche reserve eskader sedert een week naar Cuba is ver trokken. Te Havanna heeft maarschalk Blanco Zondag 20,000 vrijwilligers de revue laten passeeren. Axel haalde de schouders op en zeide: sWat de freule bezielt, dat strekt haar tot eer en doet haar in mijn schatting rijzen! Maar toch geloof ik ook dat zij diepe teleurstelling zal ondervinden en zeer, zeer ongelukkig zal worden wanneer er geen middel blijkt te zijn om haar mooie naastenliefde te be perken tot een juiste mate, die op verstandige wijze rekening houdt met de .ijdsomstandigheden." Ihj wilde nog meer zeggen, maar nu opende Frederik dien de gravin bij het begin van het gesprek gewenkt had een oogenblik heen te gaan weer de deur en bracht, door Christiasn en een anderen bediende gevolgd, de dampende schotels van den volgenden gang. Hij lichtte het zilveren deksel op, en een op Portugeesche wijze bereide gebakken visch uit den vijver van het landgoed en een daarbij behoorende, heerlijk riekende saus verbreidden een zóó koste lijke» geur, dat de lust in bet smakelijke gerecht de belangstelling in Imgjor's hervormingsideeën verdrong. Toen graaf Dehn den volgenden morgen, tusschen het eerste en het tweede ontbijt van een wandeling in het park naar huis terugkeerde, hoorde hij in de nabijheid van het kasteel luid gejank en zag, toen hij een onderzoek instelde, Hector, Imgjor's hond, met smartelijke, hinkende bewegingen naar den achteringang loopen. Maar nog voordat de hond de deur bereikt had, verlieten zijn krachten hem; hij bleef jankend van pijn liggen en vervulde de lucht met zijn weeklagen. Graaf Dehn snelde vlug naar hem toe, onder zocht wat het arme dier scheelde, en bemerkte Dezen zijn eerst kort ingelijfd en nu gereed voor den veldtocht. Nog altijd loopen er ook in president Mc Kinley's omgeving geruchten dat er onder handelingen zijn aangeknoopt over den vrede. Daarentegen zegt de Berlijnsche correspon dent der Times dat de Amerikanen volstrekt niet beducht behoeven te zijn voor Europeesche interventie. &emengde Dlededccllngen. Heden begint de internationale conferentie over de afschaffing der suikerprerniën te Brus sel haar arbeid. Vertegenwoordigd zijn België, Duitschland, Frankrijk, Groot-Britannie, Neder land, Oostenrijk-Hongarije, Rusland, Spanje en Zweden. In België zijn Zondag de verkiezingen ge houden voor de Provinciale Raden. Er heerscht zeer groote kalmte. De clericalen behielden een sterke meerderheid in de pro vinciën Antwerpen, Namen, Limburg, Luxem burg en de heide Vlaanderen. In Brabant heeft de clerieale minderheid eenige zetels verloren aan de socialisten en de liberalen. Te Brussel moet herstemming plaats hebben tusschen drie liberalen en twee clericalen met een socialist. In Henegouwen hebben de s Ja- listen den liberalen acht zetels ontnomen. De liberalen winnen daarentegen twee zetels te Enghien. In de provincie Luik schijnen de socia listen terrein te hebben verloren. In de beide Vlaanderen zijn vele Christen democraten die zich tegenover de clericalen candidaat had gesteld, niet gekozen. Het wetsontwerp op de spionnage, een uit vloeisel van de zaak-Dreyfus, beoogende hoog verraad te straffen niet den dood, komt heden in behandeling bij den Franschen Senaat. De Kamer nam hel ontwerp reeds in '1895 aan. Joseph Reinach waarschuwt zijn volk in de Siècle ernstig voor een herhaling van hetgeen in 1870 gebeurde, toen Frankrijk de sympathie van Europa, die in 't begin van den oorlog nog weifelend was, geheel verloor, zoodra Bismarck in de Times van 25 Juli van dat jaar het beruchte voorstel openbaar maakte, in 1806 namens Napoleon III door graaf Benedetti aan Pruisen gedaan, dat dit land als do keizer zich niet tegen de vereeniging van Zuid- Duitschland met den Noord-Duitschen Bond verzette aan Frankrijk het verkrijgen van Luxemburg en de verovering van België ge makkelijk zou maken. In de National Review van Juni nu wordt er op gewezen, dat Pruisen weer geheime stukken bezit, die haar tot 1896, dus na Drey fus' veroordeeling, verschaft zijn. En Reinach zegt dan o. a. sKeizer Wilhelm heeft een wapen in handen wa, .r-.ede hij, zoodra hij de gelegenheid gunstg oordeelt, den Franschen generalen staf kan ver dat niet alleen zijn eene poot gebioken, maar dat ook een oog van het dier zóó ernstig gekwetst was, dat nog slechts een bloedige holte onder het voorhoofd gaapte. En terwijl graaf Dehn nog bezorgd bezig was met het dier, verscheen freuie Imgjor, naar beneden gelokt door het gejank, keek na een vluchtigen, beleefden groet aan het adres van graaf Dehn, wat er was voorgevallen, en liet zich, terwijl zij haar beveling teeder streelde en troostte, in opgewonden bewoordingen uit over het gebeurde. Maar zij knikte ook erkentelijk toen Dehn zich bereid ver klaarde water, een spons en linnen te halen, en nadat dit gehaald en het dier verbonden was, nam zij het op den arm om het in het kasteel in zijn mand te leggen. sWees zoo goed mee te gaan en de deuren voor mij open te doen!" vroeg zij. »Ik wil hem naar mijn eigen kamer brengen om hem daar zelf te ver plegen", voegde zij er bij, terwijl zij zich over den hond, die haar liefkozend de hand likte, even lief derijk heen boog. Imgjor's vertrekker, bevonden zich op de eerste verdieping in een uitbouw, die in den vorm van een toren den linker tusschenhoek van het kasteel flan keerde. Men kon ze van bet binnenplein bereiken, maar ook van denzelfden corridor waarop graaf Dehn's kamers lagen. Vlak naast den ingang naar zijn vertrekken voerde een trap eerst naar een halfrond portaal, waarop de van het binnenplein opgaande trap uitkwam. Wordt vervolgd.) m Oh £4 I? P* V, g Ff 4-YÏ >*.l# it kA *4! 2* 4 fes f4 ;r /y Vr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1