I 1 I 4 a m ,s i 52° jaargang. Donderdag 9 Juni 1S98. No. 9646. VROUWENSTRIJD I I .1 ■I ?'BÜILLBTON. tl m fl 4 •4 Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAm tl k i -i r$ li li f '1 aS 'W G0URA1T. ABOMTSMBSTHPSijg tom Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.80 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU: BOTERSTRAAT TO, Telephoon Wo. 123. Ajjtektbwtupbub van 1—5 gewone regale met Inbe grip van eene Courantf 0.8% Iedere gewone regel meera.io Bij abonnement wordt korting Yerleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 8 Juni '98. liet begint thans, helaas werkelijk op een oorlog te gelijken. Na het strategische spel, alleen voor den ingewijde en der zake kundige belangwekkend, begint thans het drama dat in de Antillen wordt afgespeeld, ook voor het leeken-publiek interessant te worden. Er wordt nu geschoten en gevochten man tegen man; om Santiago is de strijd heftig ontbrand. Ook nu is voorzichtigheid aangeraden in het gelooven der verschillende berichten, die van deze en gene zijde tot ons komen. Maar hier over zijn allen het eens er is gevochten, en blijkbaar is het voordeel voorloopig aan de zijde der Amerikanen. Allereerst bet bombardement. Daaromtrent ontving de New-Yorksche Journal een telegram uit Cap Ha'itien met de volgende bijzonderheden. Tien Amerikaansche pantserschepen bewogen zich in linie voor de forten en schoten meer dan vijftienhonderd projectielen alleen uit de zware kanonnen. Na een uur naderden zij dichter den ingang der haven en zagen de Reina Mercedes, die bezig was toeberêidselen te maken om den romp van de Merrimac op te ruimen. Een granaat van de Oregon' trof de Reina Mercedes, vernielde het geheele werk bovendeks en doodde enkele manschappen. Cervera gaf bevel om het schip te verlaten. Yele forten, met inbegrip van het kasteel Morro, zijn in puinhoopen veranderd. In een telegram door het departement van marine te Washington ontvangen, bericht admi raal Sampson alleen dat hij Maandagmorgen tusschen half acht en tien uur de versterkin gen om Santiago beschoten en volkomen tot zwijgen gebracht heeft. Latere berichten zeggen nog dat de kruiser Maria Teresa gezonken is. Gok te land is er gestreden. Berichten die gisteren te New-York inkwa men, bevestigen dat het bombardement ver gezeld is gegaan van een aanval te land op Santiago door Je opstandelingen, die aan het garnizoen zware verliezen moet hebben toege bracht. Volgens den militairen commandant zou den gedood zijn de overste Ordonez, de kapitein Sanchez, de luitenant der artillerie Yrizar en de luitenants Perez en Garcia. Daarentegen zegt een telegram uit Cap Ha'itien dat overste Ordonez en de andere officieren niet gedood, maar ernstig gewond zijn. In den namiddag viel een afdeeiing Spaan- sche infanterie, door cavalerie gesteund, de Amerikaansche marinetroepen aan, die nabij Dariguiri aan land gingen, doch met behulp der in de nabijheid opgestelde insurgenten. konden de marinetroepen een stelling innemen, vanwaar zij later de Spanjaarden met zware DOOR HERMANN REISER». 12) Graaf Dehn had reeds lang de levendige be geerte gekoesterd eens een blik te werpen in de vertiekken waar het meisje, dat voortdurend zijn gedachten en zijn zinnen bezig hield, woonde. Nu zou dat gebeuren, en met zekere haast volgde hij Imgjor en den last dien zij droeg. Zij girig evenwel niet het kasteel binnen, maar koos den weg, die over het binnenplein en vandaar naar boven naar haar vertrekken leidde. ïAIs u zoo goed wil wezen," onderrichtte zij Axel toen zij boven waren aangekomen, en zij wees naar een verborgen huekje, waaraan een verborgen haak een sleutel hing. En graaf Dehn haastte zich aan haar bevel gehoor te geven. Hij opende de dour van het vertrek. Het was evenwel nog slechts een voorvertrek met bekleede deuren en ouderwetsche meubelen, dat op het binnenplein uitzag. De twee eigenlijke woonkamers bevonden zich aan de zijde van het park, en graaf Dehn was geheel in de war van de eigenaardige bekoring van het eerste vertrek dat Imgjor haar voorkamer noemde. Een groole tafei, bedekt met boeken en kunst voorwerpen, stond in het midden, omgeven door een aantal kleine sofa's, die bekleed waren met rose zijden stof, doorwerkt met bloemen even verliezen konden terugdrijven. Thans wordt zwaar belegering-geschut aan wal gebracht, zegt het door het Journal ontvangen telegram waarvan wij reeds spraken. Natuurlijk is de Spaansche lezing wel eenigs- zins anders. Volgens een telegram uit Havanna beweren de Span jaarden dat rij Maandag twee aanvallen der Amerikanen op Santiago hebben teruggeslagen. Voorts wordt uit Havanna bericht, dat kolonel Aldea een gevecht voerde tegen de opstande lingen, die de ontscheping van Amerikaansche troepen bij Santiago beschermden. De Ameri kanen werden gesteund door twee kruisers. Bijzonderheden ontbraken nog te Havanna, maar men geloofde, dat de beschieting van Santiago, die Maandag van 8 tot 11 uur hervat werd, ten doel had de aandacht der Span jaarden af te leiden gedurende de ontscheping. Een der leden van het Amerikaansche mi nisterie heeft zich gisteren uitgelaten over de verschillende berichten omtrent den strijd om Santiago. Hij meende, dat als er een botsing had plaats gevonden, deze waarschijnlijk slechts was voorgekomen tusschen Spanjaarden en de marinetroepen, die poogden wapens voor de opstandelingen aan wal te brengen. Maarschalk Blanco heeft den commandant van Santiago gelukgewenscht met den helden moed zijner troepen. In de provincie Pinar del Eio zijn de op standelingen verslagenzij kregen 17 dooden, de Spanjaarden 15 gewonden. - Renter's bureau te Manilla zond onder dag- teekening van 2 Juni uitvoerige berichten om trent den toestand op de Philippijnen naar Londen. Daaruit blijkt dat de opstandelingen langs de kust voorwaarts trekken, ondersteund door den Amerikaanschen kruiser Petrel. De Span jaarden trekken terug op Manilla; vierduizend man versterking worden gezonden naar de dooi de opstandelingen bedreigde punten. Het Spaan sche inboorlingen-regiment, onder bevel van kolonel Aguinaldo, een neef van het hoofd der opstandelingen, voegde ziels op 30 Mei bij do opstandelingen. De gouverneur neemt maatregelen om de geheele Spaansche bevolking te laten bijeen komen binnen de oude ommuuide stad. Admi raal Dewey weigert halfwilde opstandelingen horden toe te staan een beschaafde stad te bestormen. Hij dringt er op aan, dat Aguinaldo de aankomst der Amerikaansche troepen zal afwachten, die tusschen 4 en 12 Juni worden verwacht. Intusschen verbiedt hij de opstande lingen de rivier Malate, zeven mijlen ten zuiden van Manilla, over te trekken. De Amerikaansche schepen zullen, wanneer de opstandelingen niet gehoorzaam zijn, hen beschieten, luidt het bevel. Het laatste nieuws over de stellingen der opstandelingen luidt, dat zij in het noorden zulke divans stonden tusschen in sneeuwwit en goud prijkende rococo-meubels. Ook een rijke bibliotheek in fraaie banden bevond zich aan den eenen wand, halt beschut door een blauwzijden gordijn. Bloemen en vogelkooien vulden de diepe vensters, en prachtige, rose zijden gor dijnen hingen van boven neer tot op den grond. Wat woont u hier tooverachtig, freulenam graaf Dehn het woord, nadat Imgjor den hond in haar slaapkamer had neergelegd en nu, haastig terugkeerend, weer tegenover hem stond, »Ja, veel te mooiWie heeft het recht zich zóó in te richten, wanneer zoovele arme schepsels op de vveield gebrek lijden..." antwoordde zij stroef, »Ik leer die weelde sleeds meer haten. Indien ik hier niet zulk een haitverkwikkend schoon uitzicht had, indien ik niet op mijn geliefd dal en op het dorp kon neerzien, dan was ik reeds lang verhuisd en zou ik mij vertrekken hebben uitge zocht, die mij gewenden aan eenzaamhoid en ont bering En toen zeide zij, plotseling afbrekend, en nadat zij hem nogmaals bedankt had iU kan dadelijk rechts de trap afgaan om uw kamer te bereiken. Wij zijn om zoo te zeggen buren dat wil zeggen boven- en benedenburen." Hierop boog zij met haar gewone, kwalijk ver zachte onverschilligheid het hoofd en begaf zich Axel hooide het terwijl hij de deur achter zich toetrok haastig weer naar het zieke dier in haar slaapkamer. Maar deze zeketiieid van niet gezien te worden, bewoog graaf Dehn niet terstond het voorvertrek te vei laten, maar nog een oogenblik om zich heen te zien en zelfs de kruk van een der beide be kleede deuren in de hand te nemen. Daar naar zijn berekening de wanden van het vertrek te gelijk de buitenmuren van den toren Caloocun. in het zuiden Bacoer bezet houden. Ten oosten der stad hebben /.ij geen stelling ingenomen. De Spanjaarden zijn in het bezit van de geheele rivier de Pabig tot aan de Laguna. De oproerige beweging is algemeen in het Noorden. In het Zuiden aan de rivier de Zapote tusschen Bacoer en Las Pinas zijn hevige ge vechten geleverd de Spanjaarden hebben zonder verliezen te lijden, verschillende hevige aantallen van de opstandelingen afgeslagen. Aan de Temps tvordt uit Washington be richt, dat de Alfonso XT1I Maandag jacht heeft gemaakt op den Amerikaanschen kruiser Yale. Het Spaansche pantserschip gaf eenige schoten af, maar de Yale werd niet geraakt. De monitor Monterey is met het kolenschip Brutus tan San Francisco vertrokken, met be stemming naar Manilla. liet reserve-eskader van admiraal Camara heet na tiendaagsche manoeuvres te Cadix te zijn teruggekeerd. Of het tvaar is? In de Vereenigde Staten heeft de hoffelijk heid ten opzichte van luitenant Hobson en de zjjrien, die de Merrimac lieten zinken in den ingang der baai van Santiago, een voortreffelijken indruk gemaakt. Als merkwaardigheid, maar meer ook niet, vermelden wij de voortvaarden tvaarop president Mc Kinley, volgens de Financial News, vrede /.ou willen sluiten. Deze zouden zijnhet toe vertrouwen van het bestuur van Cuba aan de Vereenigde Staten totdat de Cubanen zelf een vasten regeeringsvorm hebben ingesteld; over dracht van Porto-Rico aan de Vereenigde Staten afstand vau een basis voor de vloot en een haven op de Philippijnen. Bovendien zou de President ook een basis voor de vloot verlangen op de Carolinen. Kemcngdc Mciietleclingcn. liet Engelsche Lagerhuis heeft gisteren zon der stemming aangenomen een voorstel van lord Hamilton, minister voor Indiü, om de regeering machtiging te verleenen tot het uit geven tan een Indische leening van tien mil- lioen pd. st. die in Engeland zal worden uit gegeten, voor het amortiseeren van obligaties wier vervaltijd nadert, voor het uitbreiden van het spoorwegstelsel, en voor het vormen van een reserve in getal van hongersnood of oorlog. Uit Ierland wordt bericht van onlusten te Belfast, uitgelokt door de Orangisten die na een nationale betooging de politie aanvielen en dwongen de wijk te nemen in de kazerne. De troepen slaagden er ten laatste in de rust te herstellen. Men vreest voor een herhaling der onlusten, daar er groote opgewondenheid heerscht onder- de Orangisten. moesten uitmaken, was hij zeer nieuwsgierig om te weten waarheen die deinen voerden. Tot zijn verrassing ging het door hem onder zochte slot open en voor hem lag een donkere tiap. Dat trof hem zóó levendig dat hij, beneden in zijn vertrekken aangekomen, alle muren onderzocht. Maar hij vond niets. Waarschijnlijk voerde deze in den dikken muur gebouwde, geheime trap naar de Ünkerzijvleugel, en opmerkelijk was het alleen dat zij niet afgesloten was, dat zij dus nog ge bruikt werd. Dat Imgjor overigens geen verandering wilde brengen in haar houding jegens Axel, bleek reeds denzelfdei' dag, zoowel aan tafel als bij het avond eten. Zij bejegende graaf Dehn, ondanks deze ge beurtenis die hen nader tot elkaar had gebiacht, met dezelfde koele afgemetenheid als te voren, en toen over den hond gesproken werd, maakte zij niet eens gewag van zijn hulp. De beide volgende dagen boden weder rijke af wisseling, waardoor graaf Dehn's gedachten voorbij gaand van Imgjor werden afgetrokken. Hij maakte met den graaf en de beide andere dames of met de laatsten alleen, daar Imgjor hevige migraine voorwendde, een rijtoer naar een landgoed in den omtrek, waar zij reeds te ontbijten genoo- digd waren, en den volgenden dag reed bij met graaf Knut en den heer des huizes naar het op twee mijlen afstands gelegen stadje Oeiebye, waar zij zouden deelnemen aan een diner bij zekeren mijn heer van Kjarholm. Op den laatsten avond vóór de soirée waren de graaf, Lucile en Imgjor vroeg naar hun kamers gegaan. De heer des huizes voelde zich onwel door verkoudheid, en Luciie en Imgjor waren, over he vige vermoeidheid klagend, reeds kort nadat men van tafel was opgestaan, te ruste gegaan. Gistermorgen b te Brussel de internationale suikerconlVrentie geopend. Baron Lambermont, Belgisch minister van staat, heette de afgevaardigden welkom namens den minister van buitenlandsche zaken, die afwezig was. Na een rede van den minister \an financiën De Smet de Nayer werd het bureau gevormd. De heer De Smet de Nayer werd tot voor zitter benoemd, graaf Alvenrieben, gezant van het Duitsche rijk en de oudste van het corps diplomatique, werd vice-president. De con ferentie werd tot Zaterdag verdaagd. De Fransche Kamer heeft gisteren 450 ver kiezingen geldig verklaard. De Temps publiceert een officieus bericht over de houding die liet ministerie zal aannemen tegenover de nieuwe Kamer. Het is onjuist, zegt de Temps, dat het mi nisterie, na de verkie/ing van het bureau der Kamer zal aftreden. Integendeel, het Kabinet zal zich in zijn geheel aan de Kamer presen- teeren om de interpellatie van Millerand te behandelen. Een bewering der Figaro dat vorst Hohen- lohe spoedig zal aftreden als kanselier van het Duitsche Rijk, is door de Reichsanzeiger kortaf tegengesproken. Niettemin schrijft de Freizinnige Zeiiung Zeker, wij hebben nooit gerekend op het aftreden van den kanselier vóór de verkiezin gen, maar na de verkiezingen dat is een ander geval." Wellicht houdt het blad zijn wenschen voor werkelijkheid. In Oostenrijk gaat de regeeringsvvagen weer over een oneffen pad. In de Kamer van Afge vaardigden legde de president der Kamer giste ren de volgende verklaring af Daar de bijeenkomst van hoofden der poli tieke club, gisteren gehouden door de ver tegenwoordigers der parlementaire minderheid, zich voor het oogenblik heeft uitgesproken tegen elk parlementair werkprogram, ben ik in de onmogelijkheid een voorstel voor de regeling der werkzaamheden van de Kamer te doen". De volgende zitting zal 1 i Juni worden ge houden, heet het. In parlementaire kringen houdt men het er echter voor, dat de Rijksraad voor onbepaalden tijd zal worden verdaagd. De zitting van Maan dag, waarin de Duitsche nationalisten alles deden wat in hun vermogen is, om de debatten te bemoeilijken, toont, dat voortzetting dei- zitting overbodig zou zijn, zegt men. Mevrouw Paehitch, de echtgenoote van den leider v Servische radicalen die onlangs we gens belediging van ex-koning Milan tot zeven maunden gevangenisstraf werd veroordee'd, heeft zich om het leven gebracht. Graaf Dehn bleef, door een partij schaak geboeid, naast de gravin zitten. Zij was nog volstrekt niet slaperig, had de gravin verklaard, en daarom vei zocht zij hem haar nog gezelschap te houden. En nadat graaf Dehn vervolgens als overwinnaar uit het strijdperk was getreden, leunde zij achter over, zag hem met haar gewonen ondoorgronde- lijken blik aan en zeide plotseling zonder eenigen overgang »Nu, hoe staat het er mee, graaf Dehn? Wie bevalt u beter, Lucile of Itngjoi Niet waar, Lucile is buitengewoon schoon?" Graaf Dehn knikte zwijgend van ja en zeide toen ïAanzoek te doen om freule Lucile zou, ook al mocht men meanen dat men zonder haar niet kon leven, nutteloos zijn. Zij zal nooit iemand als ik huwen." De gravin zag hem scherp aan, als wilde zij doordringen in het binnenste van den spreker. Toen zeide zij met krachtigen nadtuk: »Moet uw antwoord beteekenen, dat ook Lucile voor ii gevaarlijk zou kunnen worden »Ik kan slechts heihalen wat ik onlangs zeide, mevrouw. Ik heb freule Imgjor hartstochtelijk lief Nog wil ik het eenigen tijd beproevenik wil niet zoo lichtvaardig mijn wenschen begraven. Maar is bet beslist, dan zal ik Rankholm verlaten. Ik zou inwendig en lichamelijk versmachten, wanneer ik verder zonder hoop in haar nabijheid moest wezen." iVreemdzeide de gvavin. »Wat de mannen kunnen krijgen, dat versmaden ze. Alleen het onbe reikbare heeft bekoring voor hen." i fan ptjL LTkl «3 f - -ö i MC Mi 'Mil ?.<-[ •al i 'Al Wordt vervolgd.) <h$ fa-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1