52"' jaargang. Vrijdag 10 Juni 1898. No. 9647. Eerste Blad VROUWENSTRIJR FEUILLETON. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. BINNENLAND. AaoKNurewrapsug toer Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nummers- 0.02 BUREAUBOTERSTRAAT 70, Telephoon Xo. 123. Advertentieprijs van 15 gewone regels met inbe grip van cene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 9 Juni '98. Het gaat den Spanjaarden allerminst naar den wind, vooral niet op de Philippijnen. De berichten vandaar, zelfs de officieele bestuur*- t -legrarnrnen, teekenen den toestand als hoogst kritiek. - De Spaansche pers kan het niet langer I, .uochenenalle bladen geven toe, dat de regeering d -richten heeft ontvangen van zeer ernstigen ...ird. In korte woorden kan het gezegd worden de kapitein-generaal bericht dat de geheele rehipel in opstand is. De officieele tekst van het telegram uit Manilla luidt aldus »De toestand is zeer ernstig. Het is Aguinaldo gelukt liet ig.-heele land in opstand te brengen. De telegraaflijnen zijn doorgesneden, de spoor wegen opgebroken. Ik (de gouverneur-generaal) heb geen gemeenschap meer met de provinciën. »De provincie Cavita is geheel in opstand; de steden en de dorpen zijn beschoten en bezet door talrijke gewapende benden. Een colonne troepen v "'«digt de linie van Zapos teneinde den vijana te beletten in de provincie Manilla door t langen. Maar aangezien de vijand ook binnendfingt over de Bulacan-Lagune en Moran, zal de provincie volkomen ingesloten zijn en zoo te land als ter zee worden aangevallen. sik tracht den moed der bevolking aan te wakkeren en zal alle beschikbare middelen aanwenden om tegenstand te biedenmaar ik stel geen vertrouwen in de inboorlingen en de vrijwilligers, daar er reeds vele gevallen van desertie zijn voorgekomen. nBtt^oiar en Emus zijn reeds in de handen des ids. De opstandelingen zijn machtig, zoodat,, /anneer ik niet kan rekenen op den steun van het land, de krachten waarover ik te beschikken heb, onvoldoende zullen blijken om den vijand tegenstand te bieden." Hachelijk is dus de positie der Spanjaai'den volgens dit volkomen betrouwbare telegram. Maar mag men geloof hechten aan de geruch ten die te Madrid loopen, dan ziet het er nog treuriger uit dan uit dezen officieelen tekst blijkt. Men zegt n.l. dat de kapitein-generaal zelfs gemeld heeft dat de geheele archipel in opstand is, en dat hij (de gouverneur) de wijk heeft genomen binnen het ommuurde gedeelte van Manilla om daar weerstand te kunnen bieden aan Aguinaldo. De Parijsche editie der New-York Herald ontvangt van haar correspondent aan boord van het admiraalschip van commodore Dewey een overzicht van den toestand, die volkomen over eenstemt met de te Madrid ontvangen berichten. Ook deze correspondent maakt gewag van rijke overwinningen, die Aguinaldo tusschen DOOR HEBHANK HE1BEB6. 13) «U bedoelt begon graaf Dehn. Maar de verdere woorden bestierven op zijn lippen, toen hij den blik der gravin ontmoette. Zij zag hem aan met een blik, die hem ver strooid maakte en op zijn gelaat een trek van verwarring te voorschijn riep. En zij zeide nog op een toon van meerderheid, maar toch niet on vriendelijk: «O kind goed kind." Maar onmiddellijk daarop was zij weer even aantrekkelijk openhartig als te voren. «Lucile heeft hooge plannen, zeker! Maar zij zal toch nooit een man huwen dien zij niet iief heeft en acht voegde zij er aan toe, «En daarom geloof ik ook dat zij haar onvruchtbare plannen zal opgeven en zeker een anderen man, die achting verdient, uit een minder bevoor rechten stand zou huwen. Dat Lucile belang in u stelt, weet ik. Maar u u gevoelt u niets voor haar 7" Nu verscheen er een gespannen vragende uit drukking op het gelaat der vrouw. «Ja, mevrouw..." antwoordde graaf Dehn, half ernstig, half galant schertsend, om aan het gesprek een zoo onbevangen mogelijk karakter te geven, »ik moest een steen zijn, wanneer ik niet een zoo 2f> Mei en G Juni op de Spanjaarden heeft be haald. De insurgenten moeten 1500 Spanjaarden gevangengenomen en 2000 Mauser-geweren en vier Krupp-kanonnen buit gemaakt iiebben. Ingeklemd te Manilla tusschen de goed ge wapende, onverschrokken benden van Agui naldo en het vér-dragende geschut, waarvan de Amerikaansche schepen bewezen hebben zich zoo goed te kunnen bedienen, is de toestand der Spanjaarden zeker zoo hachelijk mogelijk. Ook te Madrid ontveinst men zich blijkbaar het onhoudbare van den toestand niet langer. Een hooggeplaatst persoon verklaarde zelfs dat het zenden van versterkingen naar de Philip pijnen geen verandering zou kunnen brengen in den staat van zaken. Wij kunnen er GOOO man heen zonden, zeide hij, maar indien de inboorlingen tegen ons partij kiezen, dan kan die strijdmacht nietsdoen, en scharen zij zich aan onze zijde, dan is het zenden van troepen onnoodig. De staatsman was van oordeel dat er ver sterking van anderen aard naar de Philippijnen moest worden gezonden maar van welken aard, vinden wij niet vermeld. Evenals op de Philippijnen nadert ook de beslissing om Santiago de Cuba. Ook al neemt men de berichten van Amerikaansche zijde cum grutto salis aan, dan valt toch het feit niet te loochenen, dat de Spanjaarden de min deren zijn. Admiraal Cervera zelf heelt in zijn officieel telegram aan zijn regeering moeten toegeven dat liet bombardement den Spanjaarden groote schade heeft berokkend. Een nauwkeuriger verhaal van het bombar dement is afkomstig van het adviesjacht Dandy, dat vóór de baai van Santiago liggend, de be schieting heeft bijgewoond. liet jacht meldde dat er een dichte mist hing, en dat er gestreden werd onder hevige regenbuien. De Amerikanen openden het vuur de Span jaarden beantwoordden het geregeld, doch waren slecht bewapend. De Amerikaansche schepen manoeuvreerden niet, doch vuurden voortdurend van hun lig plaatsen. Daarna rukte de linie van commodore Schlev op, om in meer aaneengesloten slagorde liet vuur voort te zetten. De Brooklyn en de Texas hadden spoedig de kustbatterijen tot zwijgen gebracht. Het fort Estrella werd in brand geschoten, zoodat het vuur der batterijen moest gestaakt worden. Meer oostwaarts noodzaakte de New- York en de New-Orlcans de Castro-batterijen het vuur te staken en beschoten daarna de aarden werken. Spoedig ontstond er brand in het fort Cata- lina, dat weldra met vuren ophield. Te tien uur was het vuur der Spanjaarden geheel geëindigd. Toen gelastte admiraal volmaakt schepsel, wanneer ik niet iedere dochter eener gravin Lavard aanbad. Maar er stijgt geen begeerte in mij op om haar t8 bezitten, omdat ik herbaal bet freule Imgjor mij geheel gevangen houdt. Freule Lucile heeft mij bovendien onomwonden verklaard dat zij alleen een man de hand kon reiken, die een vorstelijke kroon boven zijn wapen voert." «Hebben mijn dochters..." sprak de gravin, die in gedachten verzonken had geluisterd, met sterken nadruk, «hebben zij tegenover u ook een oordeel over m ij uitgesproken V' Giaaf Debo zag verbaasd op. «Ik bid u, spreek, graaf Dehn, Ik ben u voor een openhartig woord dankbaar.Ik za! dan ook spreken, niet nu, maar een andermaal." «Nu u mij vraagtja, mevrouw Het komt mij voor dat er bij al haar liefde een kleine schaduw is. Ik heb er reeds over gepeinsd hoe het mogelijk is, u niet onbepaald te vereeren en te bewonderen De gravin zag een poosje stil voor zich uit. Toen zeide hij met een stillen zucht: «Gelukkig wie in het familieleven vindt wat hij verwacht. Weinigen zijn volkomen gelukkig. Indien men huwelijkslevens eens nabladerde, in plaats van ze in de archieven der vergetelheid te begraven, dan zou men verbaasd staan hoe dikwijls vrouwen onschuldig geleden hebben, hoe groot nochtans haar zielen waren I" Graaf Dehn richtte een blik vol spanning op de gravin die door deze woorden blijkbaar de inleiding gaf op een geheim dat even tragisch als vol be- teekenis scheen te zijn. Maar hij vernam heden niets meer. Met een onnoemelijk hartelijken, teederen blik bood zij hem Sampson dat ook op de Amerikaansche sche pen het uren /ou worden geslaakt. Geen der Amerikaansche schepen is beschadigd, de Ame rikanen leden geen verliezen. Toch hebben de Spanjaarden den tnoed niet laten zinken. Een telegram uit Havanna zegt dat de schade aan de batterijen bij Santiago reeds is hersteld. De kanonnen hebben geen oogenblik opgehou den met schieten; alle batterijen waren in staat het vuur van den vijand te blijven be antwoorden. De toestand van de meeste ge wonden is niet ernstig; velen, zooals overste Ordonez, gaan voort dienst te doen. Van het landleger werd een soldaat gedood en vijf oificiereri gewond, waaronder kolonel Oidonez; van de marine-troepen zijn 27 man gedood, waaronder de tweede officier van de Iieina Mercedes, en 12 gewond, waaronder een der officieren van dit schip. Verder wordt uit Havanna bericht dat. wegens telegrammen uit Santiago, de Amerikanen sedert het bombardement zijn teruggeslagen. De helden van den dag waren kolonel Or donez en generaal Linares, de commandant van Santiago. Ook omtrent de beschieting van Santiago maakt men zich in Spanje geen illusies meer maar niettemin geeft men de zaak volstrekt niet verloren. In militaire kringen te Madrid is men over tuigd dat, zoo generaal Linares al eenige troepen opstandelingen of Amerikanen te Aguadores en Punta-Cabrera aan land heeft laten gaan, dat alleen geschiedde omdat die landing plaats vond onder bescherming van het geschut der Amerikaansche schepen. De taktiek van den generaal zou dan zijn den vijand naar het binnenland ol zelfs naar Santiago te lokken, waar hij overtuigd is hem te kunnen vernielen, daar de vijandelijke troe pen dan den hijstand missen van de vloot, ter wijl Cervera's mariniers het garnizoen van Santiago uitmuntend ter zijde kunnen staan. Intusschen gaan de opstandelingen voort met hun oude barbaarsche spelletje. Op den spoorweg tusschen Cavas en Alguezad hebben zij weder een dynamietbom doen sprin gen bij bet voorbijgaan van een treintwee geblindeerde wagens zijn verwoest, zes soldaten en een reiziger werden gedood, acht soldaten en twee reizigers gewond. Gemengde Medcdeellngen. Trarieux heeft zich in den Franschen Senaat hevig verzet tegen een amendement op de spionnenwet, beoogende om voor processen van hoogverraad de geheime instructie weder in te voeren. Zijn verzet baatte niet; het amendement is naar de commissie verzonden wat bijna gelijk staat met aanneming. De Fransche regeering heeft een amnestie haar hand ten afscheid en ging naar haar ver trekken. Toer. graaf Dehn den volgenden morgen naar Imgjor vroeg, werd hem door Frederik gezegd dat zij reeds vroeg was uitgereden, en wel, naar hij meende gehoord te hebben naar het Monkegjorer bosch. Dat bewoog Axel eveneens zijn paard te laten voorkomen en, daar hij den weg kende, de zelfde richting in te slaan. Het schoone meisje zoo dikwijls mogelijk te ontmoeten, haar door zijn om gang allengs te genezen van haar vooroordeelen en allereerst haar vriendschap te winnen, dat was zijn plan. Weliswaar had de gravin als haar meening uit gesproken, dat men haar moest laten begaan, en dat zij dan ten slotte geheel vanzelf kwam, maar hij wilde het toch op zijn manier beproeven. Hoe kon hij wachten, totdat zij ook maar eenigszins nota van hem nam Bovendien liet hem dezen morgen de gedachte niet los dat zij niet alleen was uitgereden om zich te verstrooien, maar dat zij het een of het ander in den zin had, dat zij wenschte te ver bergen, Misschien stond het in verband met dokter Prestö Hij hieid ook toen hij op zijn hengst door het dorp draafde, een oogenblik stil voor het huis van den dokter, om onder een of ander voorwendsel naar Presto te vragen. Een onbestemd voorgevoel zeide hem dat hij afwezig zou zijn. Aanvankelijk was zijn roepen vergeefsch er verscheen niemand, en reeds wilde hij de moeite nemen om af te stijgen. uitgevaardigd voor de troebelen in Algerié, waardoor ook de jodenjager MaxRégLop vrije voeten komt. Gisteren zijn te Belfast weder opstootjes voorgekomen. De troepen konden er eerst in slagen de orde te herstellen. De eerste-minister van Nieuw-Zuid-Wales, de heer Roid. heeft aan de overige Australische eerste-ininislers voorgesteld een bespreking te houden tot wijziging van de Commonv:eaUh- bill (de wet tot stichting van den Australischen bondstaat), zoodat deze aannemelijker zou worden voor Nieuw-Zuid-Wales. De premier van Zuid-Australië heeft geweigerd op liet voorstel in te gaan. Gist-, graan- cn broodprijzen. In verband met de motieven, die de gist- fabrikante» tot de verhooging der gistprijzen ieidden, deelt een hunner ons liet volgende mede. Dat de belangrijke rijzing der graanprijzen, die de maand April ons bracht, aanvankelijk geen invloed had op de gistprijzen, had tweeërlei oorzaak en wel lo. de hevige concurrentie der gistfabrikanten onderling en 2o. de rijzing van den spiritusprijs. Moutwijn begin April verhandeld, tot f 7. liep met de graanprijzen op tot 27 April, toen Ml 7b bedongen werd, om daarna weer te dalen tot f 7. De meerdere vrnag naar gist (vooral naar de beste merken) die het seizoen medebrengt, werd oorzaak, dat de gist te Schiedam bijna geregeld tot hoogeren prijs werd verhandeld dan aan hh. bakkers werd genoteerd. Ook de buiten- landsche fabrikanten verhoogden hun prijs zoo danig, dat de Hollandsche gist, zelfs na de be langrijke verhooging op 1 Juni, tot de goed koopste soorten op de Engekche markt wordt gerekend. Terwijl te Haarlem en elders verleden week de broodprijzen wegens de hoogere meelprijzen pas verhoogd werden en ook de gistfabrikanten eerst toen, om dezelfde reden, hun gistprjjzen verhoogden, is plotseling te Amsterdam de broodprijs weder verlaagd. Wel waren hiertoe op jl. Vrijdag, toen hiertoe besloten werd, nog geen voldoende motieven in verlaagde graanprijzen te vinden, maar toch meende de heer Nering Bögel dat men hiertoe over moest gaan. Alhoewel niemand liet met hem eens was, was toch ieder in zijn eigen belang verplicht, te volgen. Groote slapte aan de broodfabriek «Céres" en groote drukte aan die der Wed. J. de Jonge, zijn de eigenlijke motieven voor deze ontijdige prijsverlaging. {Ned. Balch.-Gt.) Maar toen opende Presto's huishoudster, een eenvoudige, oude vrouw uit een der omliggende dorpen, de huisdeur en antwoordde op graaf Dehn's vraag. «De dokter is een goed halfuur geleden naar Oerebye gereden. Hij zou waarschijnlijk eerst laat op den middag terugkeeren," verklaarde zij. «Naar Oerebye Heeft de dokter daar ook praktijk «Neen dat niet. Ik heb zoo iets gehoord van een boerenvergadering, die hij bij wilde wonen. Maar ik weet het niet precies. Kan ik ook de boodschap doen «Neen, dank u wel. Er is niets bijzonders. U behoeft niet eens te zeggen dat ik naar den dokter heb gevraagd." De oude knikte dat het goed was, en graaf Dehn gaf zijn rijdier de sporen. Oeiebyo en het groote Monkegjorer woud lagen in dezelfde richting. Nadat graaf Dehn dit in een scherpen draf na verloop van een half uur had bereikt, reed hij het van het eene eind naar het andere door, richtte zich ook naar een paviljoen op een hoogte midden in het bosch en keek uit naar Imgjor. Maar er was geen spoor van haar to zien, en dus sloeg hij sne! besloten de richting naar Oerebye in. 't Is waar, bij kon, wanneer hij zijn tocht zoo ver uitstrekte, niet voor het tweede ontbijt op Rankholm terug zijn. Maar zijn ongeduldig ver langen om zeker te weten of Imgjor en de dokter werkelijk bij elkaar waren, deed hem zijn schroom, om zonder verontschuldiging weg te blijven, spoe dig terugdringen. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1