52"° jaargang. Zaterdag 11 Juni !S98. IS!0. 9648. VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. G. ROELANTS. BUITENLAND. COURANT. A»osirBiresTSïKj8 vow Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1,05 franco per pest, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke soumiers- 0.02 BUREAU: BOTER «TRA AT Tclephoon No. 123. Abvermhtïkphwb: tbs 1—5 gewone regels met inbe grip van eese Courantf o.n Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overclcht. Schiedam, -10 Juni '98. Er komen uit de Vereenigde Staten be richten zeggende dat er troepen vertrokken zijn van uit Tampa naar Cuba, en ook naar Porto- Rieo. Zoo werd aan de New-York Herald uit "Washington gemeld dat de regeering in allerijl marine-soldaten zal zenden om admiraal Sampson te versterken. Het transportschip Panther heeft hevel gekregen dadelijk met 650 man marine- infanteric naar Santiago te vertrekken. Generaal Cappinger zal een expeditie naar Porto-Rico aanvoeren, met generaal Lee als onderbevelhebber. Het landingsleger van Porto- Rico zal ongeveer 20,000 man sterk zijn, waar onder veel cavalerie. Hetzelfde blad vernam uit Jacksonville dat generaal Sliafter's leger reeds Woensdag van Tampa vertrokken is in 29 transportschepen; vier oorlogsschepen begeleidden de tiunsport- vloot, die in drie eskaders was verdeeld. Het leger neemt levensmiddelen mee voor drie maan den. De artillerie bestaat uit zestien stukken groot belegeringsgeschut, ongeveer 80 snelvuur- kanonnen en veldstukken. De vloot ging naar Key-West, vanwaar zij doos- een sterk oorlogseskader naar een vast gesteld punt begeleid wordt. Men gelooft algemeen in de Vereenigde Staten dat werkelijk Woensdag geregelde troepen Tampa verlaten hebben. De regeering laat zich hierover evenwel niet uit, en daar offieieele berichten uit Key-West of Tampa ontbreken, kan men ook over de bestemming der troepen slechts gissingen maken. Een later bericht uit Washington zegt nog dat de transportschepen met troepen voor Cuba te Key-West teruggehouden zullen worden, in verband met geruchten, die er loopen, dat aan de Noordkust van Cuba Spaansche oorlogssche pen verschenen zijn. De aanval op Caimarmera, waarvan het tele gram uit Cap Haïtien «-'"raagde, wordt indirect bevestigd door de meuedeering dat de opstan delingen aan dien aanval hebben deelgenomen. Tevens wordt er bijgevoegd dat de Amerikanen voornemens zijn hun operatie-basis te Caimar mera te vestigen. Over Santiago weinig nieuws. Alleen wordt er gemeld, dat er hongersnood dreigt uit te breken, daar alle voor leger en vloot bestemde levensmiddelen door de Amerikanen genomen zijn. Een bericht, komende van het Amerikaansch eskader vóór Santiago, zegt dat de einden der doorgesneden telegraafkabels door admiraal Sampson zijn opgevischt, waardoor deze in staat is een directe verbinding tot stand te brengen met Washington, De Parijsche New-York Herald bevatte gisteren een telegram uit New-York, waarin nog eens het verhaal wordt opgewarmd van DOOR HERMANN HEIBERG. 14) Terwijl bij zoo voorlgaloppeerde, werd hij door verschillende gedachten bestormd. Was het niet ten slotte een dwaasheid, zijn zinnen te zetten op een meisje dat hem opzettelijk ontweek En loonde het, wanneer hij werkelijk haar gene genheid verwierf, was het wel gewenscht een vrou welijk wezen van haar karakter aan zich te binden? Hij had zich de jonge dame, waarover zijn vader hem had gesproken, gansch anders voorgesteld. Hij had verwacht een meisje te vinden, toegerust met schoonheid, zachtheid en lieftalligheid, en hij zag een fanatieke aanhangster der nieuwe ideeën voor zich. En dan spraken er toch weer andere stemmen in hem, en zij fluisterden hem toe dat hij hier te doen had met een meisje, dat een zeer gepronon ceerd karakter had, en die ondanks hare onge naakbaarheid een diepvoelend, edel, vrouwelijk gemoed bezat. Door zulk een vrouw begunstigd, zelfs verkozen te worden, dat alleen scheen hem den strijd waard. En dit denkbeeld gaf aan zijn gedachten ook weer een anderen loop. Te Qarebye aangekomen, hield graaf Dehn-stil de In den grond geboorde Spaansche torpedo boot. Het verhaal luidt nu eenigszin» andtn-.. De torpodoboot Terror wilde Maandagnacht de haven van Santiago binnendringen om zich bij admiraal Cervera's eskader te voegen. Op vijf mijlen afstand van den ingang der baai werd zij evenwel ontdekt, toen de maan een oogenblik doorbrak. Onmiddellijk begon de vervolging, maar in de duisternis van den nacht wist de Terror die vlak langs de rotsen voortgleed, weder te ontsnappen, totdat het electrische zoeklicht van de New-Orleans andermaal de torpedo-boot in 't gezicht bracht. De New- York, de Marblchcad en de Oregon deden mede aan de vervolging, en de laatste loste uit haar zware kanonnen "13 schoten, waarvan er een de Terror mid scheeps trof. De Terror zouk onmiddellijk met baar GO man equipage in de diepte weggeen enkel man der equipage schijnt gered te zijn. De Terror hud een torpedo kunnen afzenden op de New-York, rnaar zij bepaalde zich er toe. te trachten de baai van Santiago te bereiken. Het verhaal klinkt zeer fraaitoch mag het geen verwondering wekken wanneer op een goeden dag de Terror plotseling weer op liet tooneel van den strijd verschijnt. Aan de Evening Journal te New-York wordt uit St. Thomas bericht gezonden van een ernstig incident dat zicii te San Juan de Porto-Rico moet hebben voorgedaan. De secretaris van liet Engelsch consulaat aldaar, de lieer Bett, zou bij generaal Macias geroepen zijn, daar hij verdacht werd berichten te verschatten aan de Vereenigde Staten. Vooraf was hij ernstig mishandeld en 56 uur lang opgesloten in een cachot. De Engelsche consul-generaal Crawford protesteerde tegen deze behandeling van zijn secretaris. Generaal Macias beschuldigt openlijk de En gelsche kolonie, de plannen voor bet leggen der onderzeesche mijnen in de haven te hebben verraden. Hij ontbood dertig EngeNehe onder danen, ondervroeg hen nauwkeurig en zette enkele hunner gedurende 24 uur in streng arrest. Het telegram voegt er bij, dat de plannen werkelijk verraden waren doch door ver schillende officieren van den staf van generaal Macias, die sympathiseeren met de Amerikanen. Volgons den correspondent der Daily Mail te Washington beweert men aldaar dat de Amerikaansche vlag reeds van een der forten van Santiago wappert. Gisteren bevatte de Daily Chronicle een bericht uit New-York, dat de correspondent van de World uit Hongkong geseind heeft, dat volgens een gerucht Manilla gevallen en de stad door Aguinaldo en de rebellen-junta bezet zou zijn. De Amerikaansche consul Wildman meent, dat de tijding voorbarig is, maar hij gelooft voor hetzelfde logement, waar hij onlangs met Imgjor's vader en graaf Knut was afgestapt, en zoodra hij de gezellige gelagkamer binnentrad, vroeg hij reeds of er ook iemand van kasteel Rankholm in de stad was. De zorgvuldig geschoren, beleefde oberkellner knikte toestemmend. «Jawel, mijnheer de graaf. Freule van Lavard is een half uur geleden gekomen." «Zoo, zool" riep Axel haastig uit. «En... en... is zij in het hotel «Neen, mijnheer de graaf. Zij is ook naar het Landhof gegaan «Naar het Landhof? Wat is dat?" «Het Landhof is een publiek lokaal. Om i uur spreekt daar de volksredenaar Jens Usholro. Alle boeren uit den omtrek zijn er heen geloopen..." «Inderdaad? Neigt men bier zóo tot die denk beelden over? En de veldarbeiders? Zullen die er ook zijn? Die hebben toch zeker om dezen tijd geen verlof gekregen van hun heeren «Dat hebben zij genomen, mijnheer de graaf. De zaak is al lang aan den gang. Dat loopt nog op rare dingen uit Deze inlichtingen deden Axel besluiten na iets gebruikt te hebben, den weg naar het Landhof in te slaan. Nu was er ook geen twijfel moglijk Presto en Imgjor beiden zouden daar tegenwoor dig zijn i Het Landhof lag midden in de stad, maar niet onmiddellijk aan den hoofdverkeersweg. Men moest een lange laan door om de uitspanning, die op een zacht glooienden heuvel gelegen was, vanwaar men een ruim uitzicht genoot, te bereiken. wel, dat Manilla eer wij drie dagen verder zijn, zal zijn ingenomen. Opmerkelijk is het zeker dat ook te Madrid een gerucht loopt volgens hetwelk bet garni zoen van Manilla zich aan do Amerikanen heeft overgegeven, liever dan door de rebellen vei- moord te worden. Overigens is alleen te Londen een telegram ontvangen van den insurgenten-generaal Agui naldo van den volgenden inhoud VYij hebben de geheeie provincie Cavita en verscheiden steden der provincie Batanga ver overd. Wij hebben '10 kanonnen en 600 ge weren buitgemaakt, wij hebben 1800 Span jaarden gevangen genomen en er 300 gedood. Wij belegeren nu de kerk van Cavite Yiejo waar zich 300 Spanjaarden bevinden die ge noodzaakt zullen zijn zich over le geven." Wat de uitzending van Amerikaansche troepen naar de Philippijnen betreft, weet de Post te San Francisco te vertellen, dat de kruiser Charleston te Honolulu de transportschepen opwacht, die tiians troepen overbrengen naar Manilla. Alle schepen zullen naar de Ladronen gaan, die genomen zullen worden. Het eiland Guahan (het zuidelijkste der Ladronen-eilanden) zal als kolenstation worden gebruikt. De Char leston en de transportschepen zullen naar Manilla vertrekken, nadat de Ladronen onder bestuur der Vereenigde Staten zijn gebracht. De ernstige belichten, met name van de Plnlippijnen, hebben de Spaansche regeering be wogen overleg te plegeu met de partijleiders. De hoofden der minderheid hebben gisteien een bij eenkomst gehad inet Sagasta in het gebouw der Kamer van Afgevaardigden, even vóór de zitting De Minister trachtte de leiders te ovei tuigen van de noodzakelijkheid, om inet het oog op den ernst der omstandigheden, onmiddellijk de begrooting gopil te keuien en de Kamer permanent te vei klaren, doch de republikein Salmeron, de uieuw-conservatief Romero Robledo en (ie G'arüst Barrio verzetten zich tegen deze voorstellen. De leiders beloofden echter in dec loop van het debat veiklaiingen af te leggen omtrent de Ph'mppijiien en het debat te willen verdagen. De zaal liep daarop terstond vol. Sagasta, net eerst liet woord verkrijgend, zeide dat liet Spaansche volk met kalmte de ongunstige be richten moest aanhooren, die ontvangen waren. Na de rainp van Cavita had de regeering slechts drie telegrammen ontvangen. Het eerste meldde de vernieling van de vloot en verzekerde dat men sterk genoeg was voor de verdediging eri dat men op de inlandsche bevolking rekende. Het tweede telegiam zeide dat Aguinaldo de bevolking trachtte op te ruien, maar dal iiij daarin niet zou slagen. Het derde telegram is dat wat heden bekend is gemaakt. Silvela, leider jder conservatieven, bood der regeering zijn steun aan voor de verdediging van het vaderland. Romero Robledo, leider der nieuw-conse rva- tieven, deed betzelfde aanbod onder voorbehoud Men kon zien dat iets bijzonders de inwoners daarheen trok. Dichte drommen boeren en veidarbeiders be wogen zich door de laan; allen hadden haast, en uit den omtrek kwam nog voortdurend een nieuwen toevloed. Axel besloot zich binnen een plaatsje uit te zoeken vanwaar hij zoo ongemerkt mogelijk kon rondzien. Maar daar hij met de plaatselijke gesteld heid onbekend was, sprak hij een bejaarden burgerman in bet Deensch aan en informeerde naar de inrichting der zaal. En het kwam hem zeer gelegen te hooren dat rondom de zaal een groote galerij liep, die men door een afzonderlijken ingang kon bereiken. Zoo gebeurde het ook. Onder geleide van zijn gids, een eerzamen koperslager, betrad hij de galerij en vond spoedig een plaats vanwaar hij den redenaar zien en de toehoorders voldoende kon gadeslaan. Voorloopig woelde daar beneden alles dooreen. Menschen verdrongen elkander; stoelen werden ingeschoven. Het geruisch van levendige gesprekken vervulde het lokaalmaar de redenaar zelf was nog niet verschenen. Maar eindelijk kwam hij binnen, begroet door bruisende toejuichingen der aanwezigen, en sprak met een luid en goed klinkende stem over de rechtmatige eischen van den boerenstand. En wat hij zeide maakte indruk, omdat hij zijn woorden handig wist te kiezen, omdat hij geen oogenblik zijn kalmen toon liet varen, en omdat hij met zulke overtuiging sprak over het recht matige zijner eischen en het onfeilbaar bereiken van zijn doel, dat hij zijn toehoorders volkomen wist te boeien. dat de regeering van zijn steun geen misbruik zou maken om andere belangen dan die des viuleilands le verdedigen. Hij betichtte do re geering van werkeloosheid; 39 dagen zijn voor bijgegaan zonder dat men eenig besluit beeft genomen vooi de verdediging der Spanjaarden op de Philippijnen. De Cariist Barrio verklaarde dat bij geenerlei vei ti ou wen stelde in de regeering, maar dat deze toch op zijn steun kon sekenen. De Car- listen. zeide hij, zijn voorstanders van a! wat de verdediging des lands en de handhaving der onschendbaarheid van het grondgebied betreft. De republikein Salmeron legde eene overeen komstige verklaring af. Sagasta antwooidde dat deze regeering de gebeui tenissen op de Plnlippijnen niet heeft uitgelokt en niet verantwoordelijk is voor den Uoeis, dien Cenera beeft gemeend te moeten volgen. De regeering heeft ver-chületide maat regelen genomen die in 't belang des lands met kunnen worden medegedeeld. De ministers hebben gisteren vergaderd, maar over hetgeen zij besloten hebben, bewaren zij een volkomen stilzwijgen. Zij moeten zidh vooral hebben bezig gehouden met de bespre king van de oorlogsplannen en de middelen daarvoor. De minister van marine zou gister avond naar Cadix gaan om de verdedigingswer ken en de beschikbare marine-reserve te inspec- teeren. Men vermoedt dat de ministerraad een belang rijk besluit heeft genomen. Wat de opinie van toongevende mannen belieft, verklaart de minister van oorlog dat de kapitein-gen er aal der Plrilippij: en zich tot het uiterst zal verdedigen. Sil vela verklaart te geiooven dat liet oogenblik gekomen is om bet uiterste te beproeven eri een vrijzinnigen regee- ririg-svorm op de Philippijnen in te stellen. Armyo meent dut het thans voor de mogendheden zaak is om tusschenbeide te komen. Moivt y Prendega.-t, de oud-minister van koloniën, wraakt bet interview dat hem door een Engelsch blad is toegeschreven. Lopez Dominguez acht de tusschenkomst der mogendheden op liauden. Gemengde Mcdcdeellagen. Deschanel is in de zitting van gisteren defini tief gekozen tot voorzitter der Fransche Kamer. Hij vereenigde 287 van de 567 stemmen op zich Brisson kreeg er 277. Een voorstel van Breton om de presidents verkiezing een week uit te stellen was vooraf met 314 tegen 220 stemmen verworpen. Onder de betwiste verkiezingen bebooren die van den prins van Arenberg en van den heer Motte. Graaf Thun, de Oostenrijksche minister-pre sident, schijnt te aarzelen om den Rijksdag naar huis te zenden. Blijkbaar durft hij den «staatsgreep", zooals de Duilschers het noemen, niet wel aan. Ten slotte zette hij uiteen wat er allereerst moest geschieden, en juist dat kwam nauwkeurig overeen met den inhoud van het gesprek, dat tusschen Lucile en Imgjor bad plaats gevonden. Nadat de redenaar, een man met een witblonden baard, diepliggende oogen en een bleek gelaat, onder hot applaus der menigte, waaraan geen einde scheen te komen, zijn toespraak had geëindigd, verklaarde een boer, die de vergadering als voor zitter leidde, dat er nu vrije gelegenheid was om te spreken, en dat allereerst dokter Presto uit Kneodsholm het woord zou nemen. F.n Prestö betrad achter uit een zijloge ko mend, waar graaf Dehn nu ook Imgjor ontdekte terstond het spreekgestoelte en hield onder de zwij gende aandacht der menigte eveneens een rede voering. En Imgjor, die graaf Dehn nu voortdurend in 't oog hield, volgde die rede met schitterende oogen en met spanning op het gelaat. Zij hing als het ware aan zijn lippenzij verslond zijn woorden. Prestö sprak over den landadel, en zijn woorden maakten nog een dieperen indruk, omdat zij kwa men uit den mond van een man die zelf onder die klasse leefde. Nadat hij ten slotte dezelfde plannen had ont worpen als Jens Usholm, en de voorbereiding tan zulke ingrijpende hervormingen nog nader had toe gelicht, verliet hij den katheder en ging onder het gejuich der boeren en der veldarbeiders naar zijn plaats terug. Wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1