UIT 1>E PERS. BINNENLAND. Uit de Staatscourant. STADSNIEUWS. Gemeenteraad. YLAARDINGEN. Kerk en School. De overeenkomst tusschen China en Engeland voor den afstand van grondgebied bij het douane station Kowloon,! is gistermorgen door he Tsung-li-Yamen onderteekend. Persoonlijke dienstplicht. Iïet „Centrum" vestigt do aandacht op wat een katholiek blad, de „Nieuwe Koerier", schrijft over de lichtpunten in het aangenomen ontwerp. Het „Centrum" acht dit vooral opmerkelijk, „wanneer men denkt aan de zwartgalligheid en de Cassandra-profetiën, waaraan sommige an dere organen onzer partij zich hebben overge geven." „Hoezeer wij, schrijft de „Nieuwe Koerier" o. a., de aanneming dezer wet ook afkeuren, toch mogen wij de oogen niet sluiten voor de voordeelen, die zij brengen zal, al wegen deze, o. i., niet tegen de nadoelen op. „Het zoogenaamd „ronselen" van cenige agen ten van Maatschappijen tot het stellen van remplayanten heeft uit. Menigmaal gebeurden daarbij praktijken, die het daglicht niet konden verdragen. Dan is het te verwachten, dat de behandeling der soldaten in de kazernen er niet slechter door zal worden. „De meerderen zullen vanzelf voorzichtiger en humaner worden in hun omgang met de min deren, nu zij wel weten, dat er velen in de ka zerne komen, om minder nette behandeling te doen straffen. „En wat de ontheffing der geestelijken be treft, deze is nu uitgestrekt tot alle studenten in de theologie, allen, die zich tot missionaris voorbereiden, en tot de ordebroeders. „Gaat men de wetten op persoonlijken dienst plicht in de andere landen na, dan mag men voorzeker onze Regeering en het overgroot aan tal onzer Afgevaardigden den lof niet onthou den, eerbied te hebben voor den geestelijken stand, en een juist begrip van het onmogelijke en onpassende, wat er ligt in de vereeniging van den soldatenrok en liet priesterkleed." S. D. A. P. In een dezer dagen to Rotterdam gehouden vergadering van het partijbestuur der Sociaal- Democratische Arbeiderspartij heeft dit zich geconstitueerd als volgt W. H. Vliegen, voorzitter, tevens buiten- landsch secretaris, RotterdamJ. G. van Kuijk- hoff, le secretaris, RotterdamH. A. Mineur, penningmeester, RotterdamJ. H. Schaper, 2e voorzitter, GroningenH. Polak, 2e secretaris, Amsterdam; Th. Dijkman, lid, belast met den brochuren-handel, UtrechtP, J. Troelstra, lid, Den Haag. De goedkeuring van alle besluiten van het Con gres door het referendum, werd medegedeeld. Tot uitvoering van het Congresbesluit tot uit gave van een almanak werd een commissie van redactie benoemd, bestaande uit de hecrcn Troelstra en Polak, die een derde uit te noodi- gen hebben. Het uitgeven van een verklaring in zake de kroningsfeesten, werd opgedragen aan het Dag. bestuur, alsook cenige stappen in zake het drie maal uitgeven van het blad. Rijkskweekscholen toot vroedvrouwen. Tegen de helft van September dezes ja ars is er gelegenheid tot plaatsing van leerlingen aan de Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen te Amsterdam en te Rotterdam. Die leerlingen genieten van het Rijk huisves ting, voeding, verpleging en onderwijs gedu rende twee jaren, ten ware zij zich door wange drag of door gebleken ongeschiktheid voor de betrekking van vroedvrouw een verder verblijf aan de school onwaardig toonen. Bovendien kunnen eenige uitwonende leer lingen aan de lessen deelnemen. Alleen zij worden opgenomen of kunnen als uitwonende leerlingen worden toegelaten, die eene verklaring overleggen van den voorzitter van den geneeskundigen raad, waaruit blijkt lo. dat zij van 20 tot 30 jaren oud zijn 2o. dat haar gedrag eerlijk en onbesproken is 3o. dat zij als leerlingen in de verloskunde zijn ingeschreven. Belanghebbenden worden uitgenoodigd^ van haar verlangen om geplaatst te worden vóór 15 Juli e.k. schriftelijk kennis te geven aan den voorzitter van den geneeskundigen raad van der. dienstkring, waarin zij hare woonplaats hebben voer Zuid-Holland, J. Menno Huizinga, te 's-Gravenhage. De Eerste Kamer heeft benoemd tot rappor teurs over het wetsontwerp betreffende den per soonlijken dienstplicht de heeren Van Alphen, Godin de Beaufort, Van Marie, Rutgers van Rozenburg en Schimmelpenninck van der Oye. Het toelatingsexamen tot 's Rijks Veeartse nijschool te Utrecht zal aanvangen op Donder dag 14 Juli a.s. in de lokalen van bedoelde in richting. OVERSCHIE, 10 Juni. Onder een groeten toe vloed van belangstellenden werd gisterenmiddag om 1 uur het stoffelijk overschot van wijlen den heer C. van den Berg Sr. ter aarde besteld. Aan de groeve nam allereerst het woord de burgemeester dezer gemeente, de heer J. Bos, die getuigde, dat hij den overledene in den tijd, dat hij hem als wethouder en raadslid had leeren kennen, steeds als een vriend had gewaardeerd en als raadsman geëerd. Daarna herdacht ds. Van der Waal wat de overledene was geweest voor de Kerk en wees er met enkele woorden op wat de omstanders uit dit plotselinge sterfgeval konden leeren. Een zoon yan den overledene, de heer C'. van den Berg Jr., daDkte uit naam der familie voor de eer, aan zijn vader bewezen. Bij Kon. Besluit is benoemd tot rcchter-plaats- vervanger in de arrondissemects-rechtbank te Am sterdam, mr. W. F. Bijleveld, advocaat en procureur aldaar; tot idem te Breda, inr. H. R. van Maasdijk, advocaat en procureur aldaar. Bij Kon. Besluit zijn benoemd: tot burgemeester van Bladel c. a., H. Coolen, secr. dier gemeente: tot burgem. van Gcldrop, G. J. ter Borgh; tot burgem. van Arnemuiden, S. vanEenen- naam en tot burgem. van Hekendorp, van Lange- Ruigc-Woide en van Papekop, W. H. M. Doorman, secretaris dier gemeenten. Bij Kon. Besluit is buiten bezwaar van 's Rijks schatkist, tot vertegenwoordiger van de Nederland- sche Regeering bij het te St. Gallen te houden in ternationaal congres voor de verzorging van oude manuscripten benoemd dr. S. G. de Vries, bibliothe caris der universiteits-bibliotheek te Leiden. Bij Kon. Besluit is aan dr. H. Wefers Bettink, hoogleeraar te Utrecht, op zijn verzoek, eervol ont slag verleend als plaatsvervangend lid van den ge neeskundigen raad voor Gelderland en Utrecht. Bij Kon. besluit is aan mcj. Deben, geb. te Kesse- uich (België), mej. M. H. H. Nijssen, geb. t; Glad- bach, mej. A. J. M. Mey, geb. te C'oesfeld, mej. G. J. A. Schumacher, geb. te Munster, mej. E. P. Forster, geb. te Landschut en mej. C. W. G. Gnstke, geb. te Keulen (allen in Duitschland), vergunning verleend tot het geven van lager onderwijs, mits zij overigens aan de "daartoe bjj de wet gevorderde vereischten voldoen. Bij Kon. besluit islo. aan den officier van gez. le kl. bij de zeemacht J. Aaltz, op ziju verzoek, eer vol ontslag uit den zeedienst verleend; 2o. bevorderd tot officier van gez. 2e kl. B. L. van Albada. Bij Kon. Besldit is aan den adj.-adrainistr. F, H. Hooghwinkel, op zijn verzoek, eervol ontslag uit den zeedienst verleend. Wethoudersbenoeming, De Gemeenteraad heeft in zijn zitting van heden tot wethouder benoemd den heer J. H. van Westendorp J.Dz., die de benoeming heeft aangenomen, IJk van maten en gewichten. Belanghebbenden, die geen briefje mochten hebben ontvangen om hun maten of gewichten te laten heryken, kunnen zich tot het doen verrichten van dien herijk alsnog aanmelden tot en met 17 Juni a.s., van des voormiddags 10 tot des namiddags Dk uur, aan het ijklokaal achter het gymnasium-gebouw in de Lauge Nieuwstraat alhier. Sterftecijfers, De Staatscourant bevat een statistieke tabel omtrent de geboorten en sterften in Nederland over 1897 Daaruit blijkt dRt het sterftecijfer (waaronder levenloos aangegevenen zijn begrepen) voor Zuid- Holland boven het gemiddelde is. Het is 18.82 per '1000 inwoners. Lager was dit cijfer in opklimmende volgorde voor Groningen, Fries land, Noord-Holland, Zeeland en Gelderland, waarvan de vier eerste beneden het gemiddelde blevenhooger voor Limburg, Utrecht, Overysel, Drente en Noord-Brabant. Het laagste cijfer is 15.92, het hoogste 21.45. Voor de plaats onzer inwoning is het ver houd! ngscijfer niet ongunstig. Van steden van on geveer gelijke grootte bedroeg het voor den Hel der 14.87, Schiedam 18.40, Deventer 20,53, Gouda 24.30, 's-IIertogenbosch 27.68. De sterfte in het afgeloopen jaar te Schiedam bleef dus beneden liet gemiddelde. De Staatscourant no. 133 bevat de koninklyke goedkeuring op een wyziging in de statuten der Naamlooze Vennootschap: Woning-Maat- schappy ^Samenwerking", alhier. Hedennamiddag te twee uur werd door B en W. ten Raadhuize aanbesteed: het vernieuwen van een gedeelte bazalten kaaimuur aan de Nieuwe Haven en het afdammen van een ge deelte kaaimuur aan de Schie, tusschen de Ooievaars- en Mallebrug Hiervoor waren ingekomen, 7 inschrijvings- biljelten en wel van de heerenG. van der Drift, 's-Gravenhage, voor f 4905.—G. Groot- wijk, te Papendrecht, voor f 5200.P. van Wijngaarden, te Papendrecht, voor f5423. D. Augier, te Voorburg, voor f 5620.— M. Goossen, te Maassluis, voor f 5665.P. van Balen, te Maassluis, voor f 5798.G. Kam steeg, te Rotterdam, voor f6300.—. De gunning is aangehouden. Aan de Rijks Universiteit te Leiden is be vorderd tot arts onze gewezen stadgenoot, de Heer A. Tuijl. Te Leiden is gisteren met goed gevolg het eand'ulaats-exameu in de klassieke letteren af gelegd door den heer K. Sneyders de Vogel van hier. Men verzoekt ons te willen mededeelen dat niet de heer, maar m e j. J. G. A. Staal alhier, te Zwolle geslaagd is voor het examen als apothekersbediende. Het nieuwe vaandel van sPatrimonium", in ons nummer van gisteren beschreven, is thans in de winkelkast van den heer W. van der Most Phz. aan het Broersveld geëxposeerd. Door den bloemist F. G. Reine, Oostsingel, is deze étalage met groen en bloemen zeer fraai samengesteld, waardoor het geheel een zeer aangenamen en opwekkenden indruk maakt. Velen zuilen zeker gaarne van deze gelegenheid gebruik maken om het fraaie vaandel te be zichtigen. Door de politie alhier is aangehouden de 58- jarige A. M., die gesignaleerd stond in het Algemeen Politieblad tot betaling van f 15. boete subsidiair lot het ondergaan van 3 dagen hechtenis wegens overtreding der drankwet. De man is naar het huis van bewaring over gebracht. Terwijl de sluiswachters aan de Varkenssluis (bij de Hoofdbrug) gisterenmiddag te 4'/j uur de sluis zouden dicht doen, bemerkte een vau hen, D. Bouman, dat een 8 jarig jongetje, dat daar had loopen spelen, verdwenen was. Hij zag daarop spoedig het kereltje in het water liggen. Met een haak wist hij den drenkeling, Gerrit Golhof, weder op den kant te heipen, waarbij zijn kameraad van den Bosch de be hulpzame hand bood. De knaap werd vervolgens naar de ouderlijke woning in de Groenelaan gebracht. Hedenmiddag te 21,2 uur ontplofte een spiritus- iampje, waarmede de verversknecht Hickendorf, in dienst bij de firma Lindeman, in de gang van pand 29 aan de Nieuwstraat werkzaam was. De man bekwam een brandwond in het aangezicht. Hedenmorgen aan de vischmarkt aangevoerd G partijen schol, tong, en griet; de prijzen waren voor schol van f0.25 tot f2.62:/s, tong vr.n fü.82Vs tot f4.00, griet van fl.ÜO tot f 1.82Vs, alles per koop. BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd i 9 Juni. J. P. Windhorst, 22 jaar, en P. v. d. Have, 25 jaar. A. Groenewegen, 24 jaar, en A. van Eijk, 24 jaar. C. Bernard, 26 jaar, en A. M. Bronsgeest, 21 jaar. J. Wessel, 30 jaar, en W. Zonneveld, 23 jaar. A. Kool, 30 jaar, en C. J. van Rhijn, 34 jaar. Geboren 8 Juni. Wilhelmus Jacobus, zoon van J, A. Feelders en J. M. van Wel, Nieuwe Haven. 9 Juni. Catharina Maria, dochter van C. van der Most en H. de Ronde, Broersveld. 10 Juni. Johanna Maria, dochter van J. H. Staal en J. M. v. d. Rest, Rotterd. dijk. Gysberta Clasina, dochter van G. Groenewegen en J. van Eijk, Dwarsstraat. Overleden t 8 Juni. Cornelis van den Berg, oud 1 maand, Nieuwsticht Z.Z. 10 Juni. Johannes Laurentius Bosch, oud 56 jaar, Zijlstraat. Vergadering op Vrijdag 10 Juni, des namiddags ten uur. Voorzitter de Burgemeester, de heer H. J. Versteeg. Alvorens tot de gewone behandeling der stukken over te gaan, stelde de Voorzitter aan de orde de beëediging van het nieuwbenoemde raadslid, den heer A. Gouka. Tegen de toelating van dat lid waren, binnen den bij de gemeentewet bepaalden tijd, bij Gedeputeerde Staten geen bezwaren ingebracht. Door den Secretaris ter vergadering binnengeleid legde de heer Gouka nu de bij art. 39 der gemeente wet gevorderde eeden in handen van den Voorzitter af. De Voorzitter zegt daarop o. a.Mijnheer Gouka, ik wensch u geluk met de benoeming tot lid dezer vergadering en beet u welkom hier namens alle medeleden. Ik spreek hierbij tevens den wensch uit dat de keuze moge zijn tot welzijn der gemeente en dat gij u zult toeleggen op de bevorderfng harer belangen. De heer Gouka neemt hierop zitting. Tegenwoordig zijn nu alle leden. De vaststelling der notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 31 Mei j.l. werd ver daagd tot een volgende vergadering. Ingekomen zijn de volgende stukken: Van B. en "VV., Missive ten geleide van een schrij ven van den heer J. L. Gouka, regent van de hofjes van Belois, inlichtingen bevattende omtrent de reke ning over 1897 en de begrooting voor 1899 van die Stichting; hierop zal morden gelet wanneer straks de rekening, waarop een en ander betrekking heeft, aan do orde komt. Van de Financiéele Commissie, Rapport op de in hare handen gestelde rekening over 1897 van het pakhuis ,,de Nederlanden"; Idem, Rapport op do in hare handen gestelde reke ning over 1897 der Gasfabriek Idem, Rapport op de in hare handen gestelde rekening over 1897 der gemeente-drinkwaterleiding; Idem, Rapport op de in hare handen gestelde rekening over 1897 en de begrooting voor 1899 van het St.-Jaeobs-Gasthuis. Allen ter visie gelegd ter behandeling in eene volgende vergadering. Van do Commissie voor de Vaccinatiën, het ver slag dier verrichtingen over 1897aangenomen voor kennisgeving, zullende het worden opgenomen in het gedrukt verslag van den toestand der gemeente over 1897. Van den heer J. M. van der Schalk Jr., namens de Commissie voor de feestelijkheden alhier te houden bij gelegenheid van de aanstaande huldiging van H. M. de Koningin, adres houdende verzoek om eene bijdrage van f2000.uit do gemeentekas als sub sidie in de kosten van gemelde feestelijkheden; om advies in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders. Van den heer S. A. Vernèdc, namens den heer S. Rijnbende alhier, schrijven houdende bericht dat deze met den laatsten dezer maand zijne betrekking van makelaar in granen etc. zal nederleggcn; aan genomen voor kennisgeving. Van mej. H. H. van Katwijk, schrijven houdende dankbetuiging voor hare benoeming tot onderwijzeres aan de 2e Openbare Tussehenschool; aangenomen voor kennisgeving. Thans werd overgegaan tot de benoeming van een Wethouder ter aanvulling der vacature onstaan door het overlijden van den beer S. A. Maas, waarvoor voornamelijk deze vergadering was belegd. Bij eerste vrije stemming werden uitgebracht op den heer J. H. v. Westendorp 10, op den heerJ.J G. Nolet 10 stemmen en op den heer Loopuyt 1 stem Bij 2e stemming werden op den heer J. H. van Westendorp J.Dz. 11 stemmen uitgebracht, terwijl de heer J. J. G. Nolet 10 stemmen verkreeg. De heer v. Westendorp was alzoo benoemd. Op de vraag des Voorzitters of hij bereid is zich dadelijk nit te spreken, antwoordt de heer v. Wes tendorp Mijnheer, ik besef ten volie de verantwoordelijk heid die ik op mij laad door de opvolger te worden van een man dio door ons allen wegens zijn groote eigenschappen werd hooggeacht. Maar de overtuiging dat wij allen verschillen wij op menig pant ook onderling hetzelfde beoogen, doet mij vertrouwen dat ik van mijne medeleden den noodige steun erian- gen zal en geeft mij moed de benoeming te aanvaarden. De Voorzitter zegt daarop Ik wensch n geluk, mijnheer Van Westendorp, met de keuze op u uitgebracht. Wij kennen uwe toewijding in de behartiging der gemeentebelangen, en dit geeft mij aanleiding de verwachting uit te spreken dat gij met evenveel toewijding u zult toeleggen op die belangen in de nieuwe betrekking, thans door u aanvaard. Ik verzoek u aan de bestuurstafel zitting te nemen. Bij de verkiezing van den ambtenaar van den Burgerlijken Stand doet zich het feit voor dat de heeren v. Buijsen, Prins, Loopuyt en Elzevier Dom uit wie na de 2e vrije stemming een keuze zal moeten gedaau worden, allen verklaren niet bereid te zijn een eventneele benoeming aan te nemen. De voorzitter besluit hierna oin de benoeming uit te stellen tot een volgende vergadering. De heer A, Cool werd benoemd tot Regent der Hofjes van Belois. Bij de behandeling der rekening over 1897 van de Hofjes van Belois brengt de heer de Groot hulde aan de regenten dier hofjes, die niet gepikeerd door de vraag om inlichtingen aan den wensch zeer uitvoerig hebben voldaan. De rekening over 1897 en de begrooting voor 1898 der Hofjes van Belois werden, na de toelichting welke van Regenten was ontvangen, goedgekeurd. De rekening bedraagt in ontvang f 7330.36s, ia uitgaaf f 6431.83s, batig saldo f 898.53. De begroo ting sluit in ontvang en uitgaaf tot een bedrag van f5137.50. In behandeling kwam nu het voorstel van Burge meester en Wethouders om een gedeelte van het voormalig gymnasïumgebouw te doen inrichten voor localiteit tot regeling cn voorloopige bewaring van het oud archief en voorstellen daarmede in verband staande. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aan genomen. Door den Voorzitter wordt medegedeeld dat de Feestcommissie van 19 Februari 1887 aan B. en W. aangeboden heeft een hyraldieken leeuw op voetstuk, met het wapen van H. M. de Koningin-Regentes, geschikt om op een der grasperken in de Plantage te worden geplaatst. B. en W. stellen voor te besluiten die aanbieding voor de gemeente aan te nemen, onder dankbetuiging aan gezegde Commissie voor haar geschenk. De heer Smit vraagt of dit bepaald in de Plan tage moet geplaatst worden, waarop toestemmend wordt geantwoord. De heer mr. Jansen wil do beslissing aanhouden, doch d't wordt niet voldoende ondersteund. Hr. voorstel wordt daarna met 20 stemmen tegen 1 aa ogenomen. Daar B. en W. ook toezegging ontvangen hebben van eenige geschenken voor de gemeente, ter ge legenheid van- en als herinnering aan de a.s. inhul digingsfeesten, stellen zij den Raad voor te besluiten hun college te machtigen die geschenken allen door en voor de gemeente dankbaar te aanvaarden. De heer Nolet wenscht de zekerheid dat aan de geschenken geen kosten zijn verbonden. De heer mr, Jansen meent dat een dergelijke machtiging zou zijn in strijd met de wet. De Voorzitter antwoordt dat het voornemen bestaat om na aanvaarding der verschillende geschenken een besluit te doen nemen waarop de goedkeuring zal gevraagd worden van Gedeputeerde Staten vooralle geschenken te gelijkkosten zullen daaraan niet noemenswaard verbonden zijn. Voor den heer M r. J a n s e n is dit niet voldoende. Hij wenscht zich in elk geval voor te behouden het recht om een of meer der door het D. B. aanvaarde geschenken te weigeren. Spr. wenscht daarom de machtiging uitdrukkelijk voorwaardelijk te verleenen. De heer De Groot deelt wel het wettelijk be zwaar van den heer mr. Jansen en geeft daarom in overweging het voorstel terug te trekken, wat ten slotte ook geschiedde. Niets meer aan de orde zijnde sloot de Voorzitter de vergadering. BURGERLIJKE STAND. Geboren 10 Juni. Teuois Gijsbert zoon van G. van Santen en R. van Rossen, Gedempte Biersloot, Helena, dochter van L. L, de Neeffen H.R. de Ruijter, Ridderstraat. Leonardus Antho- nius, zoon van J. A. Suijker en W. C. v. d. Bosch, Rijkestraat. Machiel, zoon van W. den Bi'aber en A, v. d. Snoek, Kortedijk. Nkd. Herv. Kerk, Beroepen: Te Scherpenisse, J. de Voogd, cand, To Wouterswoude, L. G. Bolkestein, cand. to Utrecht. Aangenomen: Naar Geestoren (Geld.), door H, G. Botermans, te Engelen c. a. B o da nk t: Voor 's-Heerjansland, door J. de Voogd, cand. tc Rotterdam. Ger. Kerken. Beroepen: Te Maassluis, J. Schotel, te Haarlem. Hooger Osdeuwijs. Amsterdam. Propaedeutisch examen in de god geleerdheid J. Saarberg, I. H. C. van der Hoff, G- P. Ruijsch van Dugteren propaedeutisch examen in de geneeskundeJ." M. A. van Schuijlenburck. Leiden. Theoretisch apothekers-examen J. Groes- beekenndidaats-examen in de geneeskunde S. Bran- des en J. van den Borgcandidaats-examen in de klassieke letteren W. Werff. Geslaagd voor het candidaats-examen geneeskunde de heeren J. F. Maas en J. D. Blankenberg; voor het 2de natuurkundig examen de heer A. R. Roose- gaards.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2