Traaw-Maatt, Meleenim SPORT, Gemengd Nieuws. Laatste Nieuws. Te 1 egr a mm en. F i n a ii t i c e 1. T i s s c h e r ij. f Scheepvaart. Handel. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STAATSLEEHMEH. Proi ei stedelijke Leem». HypoMk-Banien. lol. Met-MeH iCnlt-Oideraeiin®! FaMekem L I 112 Scbeepyaart-MaaM, Diïersei Spoorfegieenim Utrecht: Prop. ex. theologie A. van Soest. Voorber. kerkelijk ex. A. J. W. van Ingen. Groningen: Bevorderd tot doctor in de rechts wetenschap de heer Benjamin Hes, geboren te Leeu warden, na verdediging van een proefschrift, ge titeld: „Poging tot misdrijf volgens het Italiaansche recht". Bevorderd tot arts de heeren S. van Mesdag, cand.- arts, geboren te Groningen en N.L. Keinders, cand.- arts, geboren te Stadskanaal. Het eerste gedeelte van het artsexamen werd met goed gevolg afgelegd door den heer A. L. Vrind, eand.-arts, geboren te Zuid- laren. Verder slaagde voor het doctoraal examen in de staatswetenschap de heer F. Sleutelaar voor het kerkelijk voorbereidend examen de heer T. Oostra. Prof. Ondemans heeft gisteren te Utrecht afscheid genomen van zijn collega's en zijn leerlingen. Namens de vele vrienden en oud-leerlingen bood prof. Bosseba het portret van Oudemans aan, in zil ver gedreven. De studenten schonken een notenhou ten 'boekenkast. Prof. Oudemans dankte zeer geroerd voor al deze bewijzen van verknochtheid. Den leden, die voornemens zijn de Vaandelover dracht, Zaterdagavond te 8 uur in het sociëteitsge bouw van den Dierentuin te 's Hage bij te wonen, wordt verzocht er aan te willen denken, dat in de zaal niet mag worden gerookt en dat de drie eerste rijen stoelen worden gereserveerd voor genoodigden. In het sociëteitsgebouw is een afzonderlijke rookzaal. De leden, die per fiets komen, kunnen hunne machine onder de veranda stallen. (Kampioen.) Cordang is weer hersteld van zijn val op de baan te Londen. Den lldcn en den 19den komt hij te Parijs uit; den 26sten rijdt hij te Amsterdam. Jaap Eden keert met verschillende andere rijders waarschijnlijk naar Europa terug. Er is in Amerika te weinig te verdienen en de behaalde prijzen en gecontracteerde sommen worden zelfs niet betaald. Een echtelijk drama. In het Gemeente-Ziekenhuis te 's-Gravenhage werd Woensdag binnengebracht eene kraam vrouw, wier man zich niet ontzien had haar in dien toestand ergerlijk te mishandelen, zóó, dat de ongelukkige aan de gevolgen stierf. Omtrent deze zaak is nader gebleken, dat Zaterdagavond een hoogloopende twist ontstaan is in de echtelijke woning tusschen bedoelde vrouw en haar man en dochter, over het ver panden van een stuk huisraad. In drift sloeg de man zijn vrouw, die in hoogst zwangeren toe stand verkeerde, met een strijkplank op het hoofd. Toen haar toeafcand overbrenging naar liet Ziekenhuis noodzakelijk had gemaakt, werd zij aldaar verpleegd. Het lijk wordt ter schouwing naar het Aca demisch Ziekenhuis te Leiden overgebracht. Omtrent de aanhouding van den man en diens dochter vernemen wij nog Het huisgezin van den 41-jarigen Van Dijk in het hofje aan de Hooftskade getuigde nu juist niet van echtelijk geluk. Eendracht en orde waren daaruit reeds sedert lang gebannen en de drankduivel had daartoe het zijne bijgedragen. Ook de vrouw moet maar al te vaak naar de jeneverflesch hebben gegrepen. Gevolg was dat menigmaal huisraad en kleederen werden ver pand, waarvan de man niets wist. Twisten wa ren dikwijls hiervan 't gevolg. Een paar weken geleden zijn man en vrouw, dicht bij hun woning, 's avonds in het water ge- loopen en toen met moeite door schippers gered. Zaterdagavond, toen de 16-jarige dochter thuis kwam en haar moeder om hare kleederen vroeg, kreeg zij een weinig vriendelijk antwoord en ook toen bleek, dat het goed te gelde was ge maakt. Een woordenwisseling ontstond hier over, waarin zich ook de man mengde, die, lood gieter van zijn vak, een goed werkman moet zijn. De man moet bij den twist niet geheel nuch ter zijn geweest. Beweerd wordt, dat de dochter hare moeder, een vrouw van ongeveer 38 jaren, bij die gelegenheid getrapt en met een strijk ijzer gedreigd zou hebben. Man en dochter zijn voorloopig in bewaring gesteld aan het politie-commissariaat aan de Groenmarkt. De Haagsche moord. Naar men verneemt heeft de officier van justi tie te 's-Gravenhage aan de Rechtbank aldaar machtiging gevraagd om den oud-kapitein Vemer in een krankzinnigengesticht te doen opnemen. Dat het proces tot echtscheiding tusschen Vemer en zijne echtgenoote in het voordeel van eerstgenoemde zou zijn heslist, Is onjuist. In dit proces (waarin mevr. Vemer eischeresse was en de kapitein gedaagde) heeft de Rechtbank nog geen besiiQsing genomen. De begrafenis van mevr. Meyer heeft neden plaats geliad. Bij het sterfhuis waren eenige nieuwsgierigen en op de begraafplaats slechts enkelen tegenwoordig. Van deelneming bleek niets Er was één volgrijtuig. Onschuldig veroordeeld In 1894 of 1895 werden twee personen, M. Stadhouders en J. Ruis, tot resp. 6 en 4 jaar ge vangenisstraf veroordeeld wegens diefstal met inklimming enz. te Delft. Thans meldt men dat twee andere personen vermoed worden dien diefstal gepleegd te heb ben, van wie één reeds bekend heeft. Deze laatstbedoelde personen zullen 23 dezer voor de Haagsche Rechtbank deswege moeten terecht staan. Worden zij veroordeeld dan zal de Hooge Raad de vonnissen zoowel wat S. en R. als wat de beide nu verdachten betreft, wegens tegen strijdigheid moeten vernietigen, en zal de zaak naar eene Rechtbank moeten verwezen worden die nog geen kennis van het feit heeft genomen. De aan S. en R. opgelegde straffen zijn nog niet ten uitvoer gelegd, daar zij nog uit anderen hoofde in hechtenis zijn. Is hier dus eene rechterlijke dwaling, dan zal die zonder nadeelen voor S. en R. kunnen her steld worden. Vreeselijk. Gisteravond viel een boerenarbeider te Goudswaard, die in de tram wilde stappen, terwijl deze reeds in beweging was, tusschen de wagens. De ongelukkige was terstond dood. Zijn lichaam werd letterlijk doorgesneden. Voor onze dapperen. De luitenant Clockener Brousson, thans te Kota Radja, vraagt den steun van het publiek in Nederland voor een goed maatschappelijk werkhet zenden van oude, maar tocli nog leesbare boeken, tijdschriften, ja zelfs jongens boeken van weleer aan de Commissie tot ver schaffing van lectuur aan militairen te Kota- Radja, Atjeh. Ieder kan één boek in een papier wikkelen met één touwtje er om heen en dit zenden per „Zeepost", als zijnde het goedkoopste, nl. 2 cent per 50 gram, aan de commissie voornoemd. Fransche en Duitsche lectuur zijn ook wel kom, evenals couranten, maar niet van te ouden datum. Geen landlooper. De bekende "Wagner-zanger Van Byk is het slachtoffer geweest van een dwaling. Eenige dagen geleden verscheen in het Weener blad een gerechtelijke aankondiging, waarin werd gezegd dat tegen van Dijk een vordering van 437 florijnen was ingesteld wegens onbetaalde dassen en dal aangezien zijn verblijf onbe kend was een curator was benoemd. Weldra kwam aan den dag, dat Van Dijk volstrekt geen landlooper was geworden, zoodat de be schikking reeds is ingetrokken. De Sultan van Siak is heden in Den Haag aangekomen. MADRID, 9 Juni. In den ministerraad trachtte de minister van oorlog den slechten in druk, veroorzaakt door de jongste telegrammen, wat weg to nemen door te betwisten dat gene raal August! zich in zulk een ongunstige positie zou bevinden. De ministerraad nam voorts eenige radicale maatregelen ten opzichte van de Phiiippijnen, welke echter geheim -gehouden wor den D minister van marine is gemachtigd om de verst strekkende maatregelen te nemen, die hij ten opzichte van genoemde eilanden noodig zal achten. Sagasta verklaarde dat de Regeering volstrekt niet voornemens is het initiatief te nemen tot vredesonderhandelingen en dat, naar zijn weten, geen enkele mogendheid gezind was tot het doen van stappen in die richting-. MADRID, 9 Juni. Do minister van marine is gisteravond naar Cndix vertrokken. Men zal niets te web-u kunnen komen van den koers dien het reserve-eskader zal nemen, want de orders zullen eerst in volle zee worden geopend en het eskader zal zich bovendien verdoelen. MADRID, 9 Juni. De ministerraad heeft het ontslag aangenomen van den lieer Duban, kapi tein-generaal van Madridin zijn plaats werd de vroegere minister van oorlog Chin Chill be noemd. Tijdens de afwezigheid van den minister van marine, die naar Cadix is vertrokken, zal de minister van oorlog het departement van ma rine ad interim waarnemen. De minister van marine zal vier dagen te Cadix blijven, juist zoolang als noodig is om het reserve-kader in gereedheid te brengen, dat in zijn geheel van Cadix zal vertrekken en samengesteld zal zijn uit 15 schepen, waaronder de pantserschepen Pe- layo, Carlos V, Alfonso XIII, Vittoria, de krui sers Patria en Rapide en drie torpedojagers. De leiders der minderheid hadden een bij eenkomst met den minister van financiën, waar in de conservatieven verklaarden het ministerie voor de begrooting te willen steunen. De repu blikeinen zeiden eveneens hun steun toe mits de regeering zich wil verbinden om de Cortez niet te sluiten. En de nieuw-conservatieven van Romero Robledo vroegen opheffing van de 20 pCt. extra op de grondbelasting benevens in stelling van een vermogensbelasting welke de regeering zou kunnen toepassen zoodra het haar noodig voorkomt. Eindelijk vroeg Robledo ook nog de betaling in peseta's van den coupon der buitenlandsche schuld, te beginnen met 1 Juli. LONDEN, 10 Juni, De „Morning-Posc" ont vangt een telegram uit Washington waarin ge zegd wordt dat, volgens herhaalde berichten uit Port-au-Prince, Amerikaansche troepen geland zijn bij Aguadores en Daiquiri, zij hebben een slag geleverd, de Spanjaarden verslagen en een sterke positie ingenomen op de hoogten rondom Santiago. LONDEN, 10 Juli. Aan de „Times" wordt uit New-York geseind dat een Amerikaansche kanonneerboot bij Santiago een militairen spoor trein heeft beschoten en vele soldaten heeft ge dood. WASHINGTON, 10 Juni. Het Huis van Af gevaardigden heeft met 154 tegen 107 stem men het rapport der commissie voor de wet op de oorlogsmiddelen aangenomen. PRETORIA, 9 Juni. De regeering van de Transvaal heeft besloten om krachtige maatre gelen te nemen tegen Bonu, het hoofd van Swaziland, die onlangs een raadsman van zijn moeder heeft gedood en een uitdagende houding aannam toen de Transvaal hem daarvan reken schap vroeg. De artillerie is marsehvaardig en verschillende korpsen vrijwilligers zijn gemo biliseerd. LONDEN, 10 Juni. Aan de „Times" wordt van 9 dezer uit Peking geseindDoor eene heden geteekende overeenkomst krijgt Engeland een gtbied van 200 vierkante mijlen rondom Hongkong, met inbegrip van het eiland Lan- Tao en de wateren der Mira-baai en van de Diepe baai, voor 99 jaar in paclit. Japan gaf aan China te kennen dat het to Fu-Chau, Wu-Sung, Shashi, Fu-Ning, Yo-Chau en Chin-Wan-Tas eenig gebied verlangt tot uit sluitend gebruik voor de Japanneezen. Voorts vordert het een schadevergoeding van 15000 pond voor de benadeeling van Japansche eigen dommen bij de onlusten te Shashi. Overzicht van de Beurs van den dag-. Buitenl. staatsfondsen waren voor het meerendeel vast gestemd, alleen Spanje en Brazilië flauw. Amerik. sporen waren flauw cn lusteloos. Nationale staatsfondsen nagenoeg onveranderd. Buitenl. soorten vast, alleen Spanje en Brazilië Va a 1 lager. Hooger waren Koninkl. Petr. 4, Amst. Deli 7%, Cert. Arendsbnrg 5, Franco Deli %,Langkat Tabak 1, Padang 1. Lager Deli Cult. Rott. Deli 3%, Cert. Senem- bab 5, Wester Suikerr. 1, Koninkl. Boot 2, Medan 4%, Sum. Joana 8. Binnen!, sporen voor Gcst. Boxtel lager, doch 2c Hyp. idem 2, Haarlcm-Zandvoort hooger. Russische sporen stil. Amerik. sporen a li/s lager. NIET OFFICIEEL. Java Petr. B 155. 1ste Pref. Erie 37I/a- N- Ind. Expl. 149. Gcw. Schibaieff 123%. Guyana Goud 105. Namoc Djami 1073/4, 108. Gnlff Shares 17%, a,ic Langkat B 130, 132. SLOTKOERSEN. Cert. Ned. Werk Scb. 3 pc. 98. Rott. Deli Mij. Aand. 115. SCHIEDAM, 10 Juni. Vertrokken ter haringvisscherij de logger SDM i t De Rijn, schipper J. Ros. VLAARDINGEN; 10 Juni. Van de beugvisscherij zijn binnengekomen: VL 141 Alpha, J. Wapenaar, met 50 ton visch en 1 ton leng. 10 Juni. In zeo ter haringvisscherij vertrokken: SCH 320 MartinaM. W. TaalSCH 230 Holland, P. Pronk. Afslag: Zoutevisch f32.woppe f52.kibbeling f 14.25, koolvisch f16 75, schelvisch f 12.50. KRAL1NGSCHEVEER, 10 Juni. Hedenochtend wer den aan de markt alhier aangevoerd 84 groote zalmen f 4.40 a f 1.55, 150 kleine zalmen f 1.10 a ft.20 en St-Jacobszalm fafper H K.G., benevens 4 steur. f SCHIEDAM, 10 Juni. Aangekomen van Windau s s. Forsüg, kapt. S. S3. Sagei, geladen met 285.600 kilo's gerst. LOB1TH, 9 Juni (vóór 2 uur). Gepasseerd on be stemd naarSchiedam Morgenstern, v. Ballehooij Freundschaft, Heesman. Vtaardmgen 2 Gebroeders, v, d. Linden. SCHIEDAM, 10 Jon! 1898. ROGGEzonder handel. GERSTzonder handel. MAIS: zonder handei. SPOELING: iiAO. MOUTWIJN: Not. van de Makelaars f8.25. por HL. Ct. Stemming: vast. JENEVER f 12.25 per HL. Arast. proef f 13.75 •ander fust en zonder belasting. MOUTWIJN: Not. Brandersboni) f7%. SPIRITUS f 14 a f 14% AMSTERDAM, 10 Juni. Rogge op levering flauw; per October f116, 115, ROTTERDAM, 10 Juni. Rogge op termijn: per Mei ffper October f 116, f117, f A C K 1V D A. - Juni 40. Off.-Vereen., Concert, Schied. Staf- muziek, 8 uur. Te Rotterdameiken avond Circus Variété, Stationsplein, 8 uur; Flora, Coolsingel, 8 uur. Pond Sterling, Frank of lire, Zilveren Roebel. 12.— 0.50 2.— Papieren Roebel f 1.— Oostenrijksche Florijn 1,50 Zuidduitsche Vlorijn 1. De met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken een fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vorigen koers. Duitsche Reichsraark f 0.60 Portugeeeche Milreis. 2.70 Spaansche Piaster t 2.50 Spaansche Peseta ƒ0 50 Deensche Kroon »0.66« Amerikaansche Dollar *2.50 AMSTERDAM. V. K. L. K. H. K 10 Juni 1898. EUROPA. Nederland. pCt. Cert N. W. Sch. 2% 867/s 867/8 87% Cert dito 3 97iVi« 97»Vi6 981/16 Hongarije. Obl. Goudl. 1876 5 1007/a Italië. Inschr. 1802/81 5 857/a Paus. Ln. '60/64 5 92 Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/Nv. 5 851/9 84'/i6 1. Jan./Juli 5 84% 84% Portugal. 'Obl.met ticket 3 177% 173/8 177/16 'dito met ticket 4% 279/14 279/16 27B/16 Rusland. Cert.Hamb.1820 5 77% Obl.'80Gc.GR.125 97% 97% do.'89/90 Hope 98 &C0.GR.1254 d.'67/69«£20 4 10 i Wie 401% in goud 1884 5 1031/2 Spanje. Pp. Sch.pes.60004 33i/s 31 32 do. pes. 12-240004 31% 31 31% Binn, Am. Sch. 4 dito Perpetueele 4 20 Turkije, Douane Obl. '86 5 93 dito Leen. 1888 5 96% dito Gecv. serie D. 21%% 2DVl6 dito Gecv. serie C. 95 N,-AMERIKA. Mexico. Obi. All. Binnl. 5 Arast. Obl. '61 3k dito 1886/90. 3> Rott. L. '94/97 3 Schiedam 1895 3 Alg.Hyp.Bk.Pbr. 4 Amst.Hyp.Bk.P.4 'sGrav. Hyp.Bk. 4 Holi.Hyp.Bk. Pb 4 Nat. Hyp. Bank 4 N. Pac,H.Bk. Pb. Rott.Hyp.Bk. Pb. 4 Westl. Hyp. Pb. 4 Cult-Mij. Vorst. A. Ned. Handlm.Aand. dito dito resc. 5 Deli Cult Mij. Aand. Deli-Maatsch. Aand. Rott. Deli-Mij. c nembah-Mij. c d.Fabr.v.Wer Spw.-Mat. ser. V. K. L. K. 1 34% 347% 100% 100% 100% 93% 94 101 3 99% 98% 100% 101 101 101% 101% 101 591/ï 102% 100% 100% 45% 45% 145% 145% 140 140% 152% 150 480 480 114 113 576% 1 505 H. K. 152 115 V. K. 165 S112 Paketv.-Maatsch. A. Rott. Lloyd Aand. Dordt Petr.Mij .prA. 128 Elzasser Petr.Mij .A. 124% K. Mij Ex. Petbr.A. 593 M, Moeara En. A. 139% Ned. Petrol. Mij. A. 34l/e Sum. Palerab. M. A. 106 V.-S. v. N. Aher. Ark.Const.Synd.TC. 355 Kans. Cy Pittb. G. 4 95 Maxw.Pr. afg.C.v.A. 3 3/JS dito Cert. v. Incom. 6 5% Nederland. Hol!, IJzeren Aand. 118% LE. v. S.S. Aand. 112 Ned. Centr. Aand. 33 Ned. Z -A.Sp.do. 6 217 N.-Br.-Bokstel A. 16% iTALlfi. Sp wgl, '87/89A-E 3 55% Z.LSpw. A-Hdo. 3 57% Polen. Wars.-Weenen A. 157 Rusland. Gr. Spw.Mij.Obl. 4% 9815% Wladik.ZR.1250.4 98 Z.-OostSpw.ObL 4 100% Zuid-W. Sp. Obl 4 98 V.S.v. N.-Aheb. Atch.Tp.C.v.gew,A. 13% dito Crt pret dito 329% jdo.Alg.Hyp.ObL 4 91 L. K. H. K. V. K. L. K. H. K. 1643/4 112% do Adjust ObL 4 65% 643/4 Atl. Pac.Trustb. C./ 10 Centr. Pac. Aand. CL Ak. Col.C.v.A. i*%4 15% 143/e 14% Denv.-Rio-Gr. dito 123/4 12% 123/4 Erie Sp. Mg. Aand 1315/14 13% 595 598 Fl. C. P. C. v. g. A. 7% 7% 8 1391/4 33% 106 1393/4 3d Illin. Centr. C. v. A. Kans,Ct. B.v. A.N.M. 1031/4 Sub Belt Railr. Co. 48 473/4 49 Louisv. Nashv. Cert. 553A Miss K.&T.C.V. A. 117/g 11 'Vis JIW/16 do.Crt.v. 4pCtprf.A. 36% 867/a 87%4. 31/4 6% 3% do. 1e Hyp. ObL 4 871/4 do. 2e Hyp. dito 4 SO'3/!, 60% Wabashafg.C.v.p.A. 19 193/a 6«/l4 W.N.Y. Pens. C.V.A. 67/14 63/8 Canada. 118 Canadian Pac. C.V.A. 86 33 Rott Tram w. Aand. 197% 16 167/18 WestL Stoomtr. A, 116 Nederland. 5711% 57% Amsterd. ƒ1000 3 105% 71% 72% N.-H. V, Witte Kr. 72% P.v.Volksvl.'67 ƒ10 157i/s 160 do. 1869 A f 2.50 1.65 98 België. 98 Antwerpen 1887 2% 100 100% 100% Brussel 1886 2'/» 100% 1007/s 977/a M. v. Brt-Spw. 2'/j Hongarije. 89% 12% 131/16 Theissloten 4 11613/% 32 32% Italië. 907/g 91% Roede Kruis 96 Oostenrijk. V. K. L. K. Staatiï. 1854. .4 135% dito 1860. .5 1195/a dito 1864. 160 löii/a Bod.-Cr.-Anstalt 3 981/2 Stad Weenen 1874 1437/g Spanje. Madrid 1868 3 2916/15 297/s Tugkije. 'SpoorwegL 3 261/g 26% H. K. 162 Koers van het geld. Beleening pCt. Prolongatie21/4 pCt Wisselkoersen te Rotterdam. 10 Juni Londen kort f 12.06% Disc. 3% pCt. Parijs - 47.75 s 2 Antwerpen - 47.65 3 Fryzen van Coupons. Amsterdam, 10 Juni. Met. Pap. p. fl. 21 j 20.95 Zilv. Jan. 21 20.95 Engelsehe per 11.53 Engelsche met afli. 11.93 Portugeesche Fransche 47.35 Belgische 47.25 Diversen in Keichsmark 58.65 Hamburger-Russen. 1.22 Russen in Gouden Roebel 1.89% Russen in Ziiseren Roebel 1,25 Russen in papieren Roebel 1.24% Polen per Zilveren Roebel - Spaansche bui tl. in frs. p. Juli 47.10 Spaansche binnenL in piasters 1.05 Amerikaansche Dollar Goud 1 2.46 Mexlcaansche Dollar 4»-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3