De terfeim voor ie Provimale Stalen. 52"" jaargang. Zondag 12 en Maandag 13 Juni 1898. N°. 9649 Eerste Blad. feuilleton: VROUWENSTRIJD. P. LOOPUYT H. J. VERSTEEG. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER" H. J. C. ROELANTS. hlMESLAND. AaoxxsKBirrsFKUi rooi Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAUBOTEKST1MAT 70, Telcplioon JVo. 133. URANT. Advebtïntieprij8 van 1—5 gewone regels met inbe grip van eeno Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 By abonnement wordt korting verleend. Ter wiile van het behoud van oen opgewekt politiek leven, in onzen tijd zoo nauw verwant aan de sociaal-oeconomisciie ontwikkeling van ons volk, zijn verkiezingen niet te onderschat ten voedingsmiddelen. Soms is de tafel wat erg schraal voorzien en is de verkiezing niet anders dan de formaliteit door de wet ver- eischt om het oude' mandaat te doen hernieu wen, elders zijn de spijzen wat sterk gekruid eri raken, als dit jaar te Almelo bij de Staten verkiezing, de gasten onder den bedwelmenden invloed der koppige verkiezingsdranken, m courantartikel, In vlugschrift en in strooibiljet geschonken. Wij in Schiedam houden de gulden middel maat; aan felheid ontbreekt het, maar aan lauwheid gaat men niet mank, voor zooverre dit laatste ten minste kan blijken uit het stel len van een voldoend aantal serieuze candi- daten van verschillende richting. Eene verkiezing van leden voor de Provinciale Staten is eene eigenaardigenaast de beteeke- nis van te zijn administratief en besturend college hebben de Staten-Provineiaal nog die van daarnevens te wezen politiek kiescollege, voor zooverre zij de leden der Eerste Kamer verkiezen. Van verschillende zijden is deze bevoegdheid, den Staten der provinciën naar de wet toe komend, meer dan eens betreurd en is op wijziging in deze aangedrongen. Niet ten on- reohte, want deze tweeledige beteekenis der Staten moge hare beteekenis vergrooten, haar kracht wordt er niet door versterkt. Zoolang echter eene wijziging nog niet tot stand ge bracht is, zullen wij rekening te houden hebben met den bestaanden staat van zaken. En dan achten wij de politieke beteekenis der Staten niet van overwegenden aard, omdat wij de Eerste Kamer geen groote be teekenis toekennen of liever nog omdat wij van een politiek-anders-gekleurde Eerste Kamer in het algemeen geen andere verwachtingen koes teren dan van de huidige. Slechts hoogst zeiden grijpt de Eerste Kamer feitelijk zelve in, terwijl zij overigens bijna zonder uitzondering blijk, geeft van een welbegrepen meegaandheid. Het op de spits drijven van de politieke a—m—mima——ai—uiman BOOR JI£KjKABiI HGIBË&6. 15) Had het reeds eerder in graaf Dehn gekookt, had hij zich reeds letterlijk moeten bedwingen om het woord te vragen ten einde Usholra's betoog te weei leggen en door zijn beantwoording het be reikbare van het volstrekt onverstandige en daarom onbeieikbare te scheiden, nu brandde hij van be geerte om het tegen den dokter op te nemen. Hij kon zich dan ook niet meer inhouden. Zich niet het minst bekommerend om de deels nieuws gierig, deels vijandig onderzoekende blikken van de menschen, door wier rijen hij heen drong, trad hij voor den president, die hem reeds had opgenomen, en verzocht dezen hem het woord te verleenen. En rechtop bleef hij staan. Hij was het Deenscb even goed meester als het Duitsch en het Fransch. Toch leidde bij zijn redo in met een verontschnl- diging voor het geval dat hij zich eenigszins on volkomen mocht uitdrukken. Ik wil zoo begon hij spreken over het gevaailijke van esn hemel te openen in plaats van als mensch bij het aardsche te blijven. Bij al wat de met verstand begaafde doet, moet hij zich richten naar zijn moeder, de Aarde, Zij moet hem een voorbeeld zijn en blijven. Zij leert hem welis waar ook dagelijks en ieder uur te streven naar beteekenis van de Provinciale Staten als kies college van de Eerste Kamer is dan ook o. i, in strijd met de waarheid. Wanneer een liberaal candidaat-lid van de Staten eener provincie de verklaring aflegt dat hij zal medewerken tot bet kiezen vair liberale leden der Eerste Kamer, dan wordt hier en daar een waarde aart zoo danige verklaring gehecht, die daaraan niet toekomtalsof men het tegendeel zou mogen verwachten 1 En also! door die verklaring Neder land irr gevaar zou komen De laatste jaren is de meerderheid der Eerste Kamer-leden liberaal geweest, in de beteekenis van anti-clericaal, en welke beslissing is er door die Kamer genomen tegen 's lands belang of in strijd met den door de Tweede Kamer of de regeering uitgedrukten wenscii, zelfs gedurende het bewind van het i kostelijk kabinet" Of zoude men willen, dat b.v. de Eerste Kamer thans het door de Tweede Kamer aangenomen ontwerp tot wijzi ging der Militiewet ging verwerpen Zelfs al bestond onze geheele Senaat uit anti-liberalen, dan zoude eene dergelijke beslissing in strijd met den wil van de groote meerdeiheid des volks wel niet genomen worden. Wij hebben eenigszins uitvoerig bij dit punt stil gestaan, omdat hier en daar op verwarrin brengende wijze op de politieke beteekenis Jer Provinciale Staten de aandacht is gevestigd, een beteekenis die zelfs de radicalen, die toch niet blind zijn waar een politiek winstje te behalen valt, daaraan nimmer hebben toegekend. Van meer gewicht achten wij de bestuurs bevoegdheid der Staten, met name voor zoo verre zij de Gedeputeerde Staten kiezen, een college, dat in vele gevallen van administra- tieven aard, ook voor de gemeenten, in hoogste ressort beslissingen geeft. Dat politieke over wegingen hier echter overheersehend zijn meenen wij eveneens te moeten ontkennen. Op den voorgrond staat bij het afvaardigen van leden naar de Provinciale Staten het uit zenden van mannen, bekend met de behoeften van het afvaardigend district. Dat daartoe inwoners van zoodanig district de aangewezenen zijn zal wel geen nader betoog behoeven. Slechts absoluut gebrek aan goede krachten gedoogt op dezen regel eene uitzondering en dit nog slechts, zoo men de candidaten der tegenpartij ten eenenmale verwerpelijk acht. Met eenige bevreemding hebben wij dan ook gelijkhaid en een steeds hoogere volmaking, maar ook voortdurend de eeuwige wet van het recht van den sterkste en begaafdste over de door de natuur minder begunstigde. Hij stelde zich op hetzelfde standpunt als de vorige sprekers, nl. dat metterdaad het christen dom te betrachten niet alleen een ieders plicht is, maar dat het ook verstandig is, daar alien ten slotte slechts tot één, door gemeenschappelijke be langen verbonden familie behooren. In zooverre waren ook de voorstellen die gedaan waren, goed en de gedeeltelijke uitvoering er van zeer gewenscht. Maar daarmede moest bet ook ophouden, en ook dit betere moest langs een kalmen, zedelijken weg nagestreefd worden. Hij betoogde dat het thans levende geslacht in een volkomen dwaling vet keerde, wanneer het meende dat het tot iets anders geroepen is dan om allereerst offers te brengen. Daar de resultaten alleen langzamerhand kunnen rijpen, zullen zij eerst aan latere geslachten ten goede kunnen komen. En nogmaals wees bij op de Natuur, wanneer hij voor alle overijling waarschuwde. Heeft ook zij, de groote toovenares, niet voor alles tijd en voorbereiding noodig Heeft niet ieder blad aan den boom licht, zon en regen noodig Wordt het niet door storm en koude, dus door geweid, ver nietigd Een vooruitzicht te openen als de eerste spre ker had gedaan, noemde hij een verkeerde daad. Ilij beloofde iets dat juist met het oog op de Natuur wier zijn en wezen den menschen stilzwij gend de wetten stelde voor hun doen en laten, onbereikbaar was. De slaat der volkomen-gelijk gerechtigden zou na een dag uiteenspatten. De onwaard, dat men hier is komen aandragen van anti-revolutionnnire zijde, uit 's-Gravenhage via Oversciiiéj met den Haagsdien ingenieur Krap, een man van, naar men zegt. groote ver diensten, maar dien wij den residentiebewoners maar niet moeten afsnoepen. Wilde men hem in Scheveningen, waar hij voor den aanleg eener haven hoeft geijverd, candideeren, dan had men dat daar gemakkelijk kunnen doen. Beter dan door een Ifaagschen ingenieur kunnen de Schie- damsche belangen gediend worden door inwo ners uit het district zelve, die geloond hebben een warm hart aan dat district toe te dragen Dat do heer A. C. A. Noiel van katholieke zijde gesteld is, kunnen wij ons begrijpen. Onder zijne mede-katholieken is hij een man van invloed en gezag. Onze candidaat is hij echter niet; daarvoor heeft hij zich in de laatste jaren te weinig ïu liet publieke leven bewogen, en een candidaat te steunen, eenvoudig omdat hij een invloedrijk katholiek is, komt ons niet wenschelijk voor. NV ij moeten mannen hebben, die mede heb ben geholpen aan de eerste stappen om te geraken tot een herleving onzer zoo erbarmelijk achteruitgegane stad. Met groote warmte hebben wij daarom indertijd een kort woord gewijd aan de even tueele candidatuur van »den boven de partijen slaanden man, die beter dan ieder ander op de hoogte was van wat Schiedam behoeft." Die candidatuur is werkelijkheid gewordenonze burgemeester, de lieer IJ. ,1. Versteeg, is met zeldzame eensgezindheid door alle liberalen gesteld. Over zijn verdiensten weiden wij hier niet uit, noch over wat er van hem voor onze stad te verwachten is, Wie den ontwikkelingsgang onzer stad sedert zijn optreden heeft nagegaan, wie heeft ontwaard, hoe er met zooveel ver derfelijks reeds is gebroken en een ré veil" gekomen is, waardoor Schiedam zijn plaats onder de rijen va. de midden-steden weder gaat hernemen, n>™?t met ingenomenheid de candidatuur des heeren Versteeg hebben be groet. Als het van onzen burgemeester alleen afhing, dan zouden wij hier al heel wat verder zijn opgeschoten wat in Schiedam's belang is heeft zijn sympathie en steun. De andere candidaat, de heer Loopuyt, het aftredende Statenlid, is te welbekend in ons district, zoowel in onze stad als op het platte land, dan dat wij diens candidatuur met veel adelaar heerscht in de natuur over den sperwer, en bij den mensch hebben de hoogere verstandelijke begaving en het krachtiger strijden der voorwaarts- strevenden hot overwicht boven de tragen. Hoe? Moet de vlijtige en ijverige het resultaat van zijn inspanning den luie in den schoot werpen? Hij zou er voor bedanken! De vlijtige bezit eerzucht en heeft een aandrang om vooruit te komen, naar persoonlijk bezit. .Mijne vrienden I" vervolgde hij. s Wanneer gij heden een eifenis krijgt, of wanneer gij door een uitvinding, die u jarenlang bezig hield, een groot vermogen vei werft, wilt gij het dan zoo maar over geven, wilt gij u vergenoegen met een duizendste gedeelte Neen, dat wilt gij niet, en niemand zal het u kwalijk nemen dat gij het weigert. Een betere toekomst ligt alleen in het streven naar volmaking van den zedelijken mensch, in verbete ring der scholen, in het beoefenen van een gods dienst die aanspoort tot daden van plicht en daden van liefde en verdraagzaamheid jegens den mede- mensch. Waar was hier heden sprake van naasten liefde? Nergens! Zelfs het aanprijzen van het streven naar naastenliefde en welvaart in de gedaante van ziekenhuizen, nachtverblijven, open bare gaarkeukens, schadevergoeding bij ongelukken en verzorging van den ouden dag, werd alleen behandeld uit het oogpunt van het recht om eischen te stellen aan de beurs van den landheer. Wat er van die klasse der bevolking wordt, is dokter Presto onverschillig. Zij mag ondergaan. »Ja, vrienden, zijt gij heiligen? Neemt gij ook niet wel eens een glaasje te veel? Zijt gij altijd vol zachtheid en vredelievendheid jegens uw om geving Ligt gij ook niet liever op een zacht bed woorden zouden beboeren aan te bevelen, degens landbouw en industrie heeft hij uit stekende verdiensten. Zat niet ook achter do/e verkiezing weerde politiek, dan zou ieder zeggen: dat zijn onze mannen, Versteeg en Loopuyt, de eerste bovenal de bevorderaar van den bloei der stad Schie dam ah liandeh- en industrieplaats, de laatste den band knoopend tusschen stad en land, beider belangen vereeuigctnl en in overeenstemming brengend. Maar de spolitiek" doet anders spreken, en men wil er zelfs on/.e eerste, onze naaste be langen aan opofferen. Ahof het beter voor ons ware, dat wij een paar politieke" mannen in de Staten hadden, dan een pnar mannen, doorkneed in de behoeften van ons district l Ons dunkt, de keuze kan niet moeilijk zijn voor ieder die, onafhankelijk van politieke over wegingen, die hier van weinig of geen gewicht zijn, candidaten eens tegen elkaar opweegt. Als "htrictsmannen van liet zuiverste water moet a.s. Vrijdag gestemd woiden op de heeren en Atjeh. De correspondent van liet ILbl. te Batavia seinde hedenmorgen aan zijn blad »De Selimoen-colonne is verder overbodig geoordeeld en keei t uaar den kraton terug. »Er worden wegen geconstrueerd naar Garoet en de VII Moekims. ïPoiim is met zijn familie naar Toekoe Bintara Kemangan gevlucht." Bakkerij-Tentoonstelling to 's-Hnge. Hoewel de termijn tot het aanvragen van plaatsruimte reeds lang gesloten is, gaat toch nog geen dag voorbij, zender dat weêr nieuwe aanvragen komen, welke echter alleen nog door liet Comité worden aangenomen, voor zooverre de mogelijkheid daartoe alsnog bestaat. Het is vooral het buitenland, dat in de laatste dagen met kracht komt opzetten. Duitschland zal iet talrijkst vertegenwoordigd zijn; daarop zal Belgie volgen. Voorts komen nog inzendingen uit Frankrijk, Zwitserland, Italië, Oosleurijk- Ilongarije, Rusland, Engeland, enz. Behalve brooden en broodjes, taartjes en al lerlei gebakjes zal er nog heel wat te zien zijn. De afdeelmg werktuigen belooft goed voorzien te zullen wordenverder komen er vervoermid delen rijtuigen en rijwielen natuurlijk dat in onzen Spott-tijd deze laatste niet ontbre- dan op steenen? Zal een van u het aanbod afslaan om meer te worden en meer te verdienen, en is hij niet ook vooruitstrevend op zijne wijze, op zulk een wijze dat hij zich zoo goed mogelijk tracht te nestelen? Spreekt gij altijd de waarheid? Zijt gij nooit van afgunst vervuld op uw buren Zijt gij niet even hoogmoedig als de zoogenaamde ont wikkelden? Legt de hand op het hart! Houdt gij u zelf niet voor beter dan hen? Hebt gij niet uw boerentrots? ïEen ongeluk voor het volk is een spreker als dokter Presto. Hij zou u dat moet ik uit zijn rede opmaken het liefst willen aanvoeren om alles te vernietigen, de landgoederen en de boeren hofsteden er bij. Maar wat dan De woestenij biedt toch niets dan honger en armoede en ellende! En hoe wil de boer en de veidarbeider leven, wanneer hij den landeigenaar in het water werpt Gij kunt alles koopen voor geld. Maar wanneer gij dat niet hebt, en wanneer gij den Staat de mogelijkheid ontneemt om door de wisseling van vraag en aanbod de levensquaestie en daarmede de bestaansquaestie te regelen wat goeds wacht u dan Ellende ellende is uw lot iAlle bescherming en verbetering die de Staat ons thans aanbiedt, is een uitvloeisel Yan eeuwen langen strijd. Geleidelijk heeft zich uit het voor beeld der natuur bet begrip voor het doelmatige ontwikkeld. Wij moeten zaaien, het zaad behoeden, door het onkruid van het gewas te scheiden, en wij moeten te rechter tijd oogsten. {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1