y N°. 9650. 52"c jaargang. Dinsdag 14 Juni 1898. VROUWENSTRIJD Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, uitgever! hTXcTröelants. Kennisgeving. FEUILLETON. BUITENLAND. COMMIT. AsoHKEMEiresPKijg ro»r Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per poet, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAUBOTEKSTRAAT 70, Telephoon Itfo. 133. Advektbhtupbijb pan 1S gewone regels met inbe grip van eene Courantf O.SS Iedere gewone regel meer- 8.10 Bij abonnement wordt korting verleend. De Burgemeester van de hoofdplaats van HET KIESDISTRICT SCHIEDAM VOOR DE VERKIEZING VAN LEDEN DEK PROVINCIALE STATEN brengt ter openbare kennis dat de stemming over de candidaten P. LOOPUYT en A. C. A. NOLET ter vervulling der vacature door periodieke aftreding in de Staten dezer Provincie ontstaande, zoowel als die over de candidaten J. KRAP en H. J. VERSTEEG ter vervulling der vacature in genoemd college ont staan door het overlijden van den heer S. A. MAAS, die volgens den rooster in 1901 zou hebben moeten aftreden, zal gehouden worden op Vrijdag 17 dezer van des voormiddags acht tot des avonds vijf uur dat tot de stemming niemand wordt toegelaten dan die volgens de kiezerslijst bevoegd is tot de keuze mede te werken en in het bezit is van de bij art. 55 der kieswet vermelde kaait, bevattende eene oproe ping voor de stemming; dat aan een kiezer, die zijn kaait heeft verloren, of wien geen kaart is toegezonden, op zijne aanvraag door of vanwege den burgemeester ter Gemeente- Secretarie eene kaart wordt uitgereikt, mits hij vol doende van zijne identiteit doe blijken; dat art. 128 van het wetboek van stiafrecht luidt: Hij die opzettelijk zich vooi een ander uitgevende, aan eene krachtens wettelijk vooischiiftuitgeschieven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenis straf van ten hoogste een jaar en dat voor hoofden of bestuurders van fabrieken of werkplaatsen, ter gemeente-'-ecretarie, tegen betaiing van 21/o cent, verkiijgbaar zijn formulieren ter invul ling van de uren, waai op de personen, die onder hen arbeiden, gelegenheid kunnen vinden, aan de stemming deel te nemen. Schiedam, den 13den Juni 1898. Se Burgemeester van Schiedam, VISSER, L. B. Algemeen ©verlicht. Schiedam, 13 Juni '98. Spanje heeft een bondgenoot gekregen de gele koorts. In de zuidelijke staten heeft zich deze gevreesde vijand vertoond, zij het ook op vrij grooten afstand van de kampementen dei- troepen. Ernstiger nog is hetgeen een te Madrid ontvangen telegram zegt, dat nl. ook op het eskader van admiraal Sampson de gele koorts is uitgebroken, en er wordt bijgevoegd dat Santiago de provincie is, die steeds door deze ziekte het sterkst wordt geteisterd. Of het Spaansche telegram waarheid behelst, mogen latere berichten leerenvoorloopig is het feit alleen dat de gele koorts zich in het Zuiden der Vereenigde Staten heeft vertoond, reeds op zich zelf ernstig genoeg. Tweeërlei is te vreezen. Eenerzijds dreigt er DOOR HEBflAWW HEIBERG. 10) Slechts één verstandige volkshuishoudkunde is erop de basis van arbeid en plicht een christen dom der daad, inzicht onzer engere plichten in dien zin, dat wij onze kinderen opvoeden tot zedelijke menschen, hen zoowel iets goeds trachten te laten leeren, als ook hen het geleerde prac- tisch nuttig te doen maken voor het leven, opdat zij daardoor, en daardoor alleen, in staat worden zoo vast mogelijke mateiieole voordeelen te bereiken; dat wij ons voelen als grootere en kleinere leden van één geheeldat wij eindelijk voortdurend allen eerst voor onze eigen deur vegen, en dan eerst den bezem ter hand neuien om den drempel van onzen buurman te reinigen. En zoo besluit ik: laat u niet verleiden door het wijzen op een paradijs dat nooit in vervulling zal gaan, dat nooit in vervulling kan gaan I Blijft op de aarde en helpt mede om door een op arbeid en plicht gegrondvest voorbeeld uw kinderen en kindskinderen dat te verzekeren wat bereikt kan worden I Niet ieder kan hetzelfde hebben I De over winning, zoo materieel ais moreel, zal altijd hij wegdragen, die goed en flink en wijs tevens, die in den besten zin van het woord iets doe tl Graaf Dehn had na bet eindigen zijner met koud stilzwijgen aangehoorde redevoering groote moeite ora de zaal te verlaten. gevaar voor een epidemie, evenals reeds vroeger in de Zuidelijke Staten heeft gehcerseht, of liever in veel heviger mate nog. Want terwijl b.v. tijdens de epidemie van verleden jaar een zeer strenge quarantaine werd gehandhaafd, is dit thans vrijwel onmogelijk. De zuidelijke Staten worden overstroomd door vluchtelingen, journalisten enz-, die van Cuba te Key-West aankomen, en men weet dat op Cuba de gele koorts vrijwel endemisch is. Maar ook voor de militaire operation bestaat gevaar. Wel worden de kampementen nog niet. direct bedreigd rnaar uit vrees voor een verspreiding der ziekte over geheel de Unie en een epidemie onder bet leger, wordt er bij de regeering op aangedrongen de bivouaks op te breken en te verplaatsen van de vlakte naar de heuvels. Het gevolg daarvan zou zijn, dat het uitzenden van troepen naar Cuba geruimen tijd zou ver traagd worden. Intusschen is te New-York een schrijven ontvangen uit Tampa, waaruit blijkt dat Woens dag j 1. het legerkorps van generaal Shafter werd iugescheept op dertig stoombooten, met ammunitie, levensmiddelen en paarden, liet transport was gereed om te vertrekken, toen de regeering seinde, dat het vertrek moest worden verdaagd het gei uclit liep, dat vier Spaansche oorlogsschepen waren waargenomen. Iri de haven werden toebereidselen gemaakt om zich te beschermen tegen den mogelijken aanval van een Stiaansche torpedoboot. Dit schrijven zegt verder, dat veertien paar den van de hitte zijn gestorven, de overige werden Donderdagmorgen ontscheept. De troe pen bleven aan boord, waar zij dicht opeen gepakt zijn en veel te lijden hebben van de hitte. Een ZTeraW-telegram uit Washington meldde, dat het legerkorps van generaal Shafter Zater dag beslist op weg zou gaan naar Key-West. De Amerikanen gaan voort troepen, krijgs voorraad en levensmiddelen op de zuidoostkust van Cuba aan land te brengen. Volgens een te New-York van Kingston (Jamaica) ontvangen telegram, is Vrijdag een afdeeling A merikaansche rnarinetroepen bij de baai van Guantanamo geland. Zij neschen de Amerikaansche vlag op de puiuhoopen van de versterkingen aldaar. De landing werd gedekt door Amerikaansche oorlogsschepen, die de Spanjaarden door hun granaat-kartetsvuur uit de loopgraven verdreven. Het aantal manschappen dat in het geheel te Guantanamo en te Carmamera geland is, bedraagt (500. Als maatregel tegen de gele koorts hebben de marine-troepen te Carma mera de huizen in brand gestoken. Een telegram uit Kingston meldt, dat de kanonneerboot Vixen te Assarado 100 geweren, vijf ton levensmiddelen en 60.000 patronen heeft ontscheept voor de opstandelingen in het Zuidoosten van Cuba. Niemand maakte bij zijn poging om door de menigte keen te dringen, goedschiks plaats; men drong integendeel vijandig tegen hem op of drong hem als toevallig op zij, zoodat hij tweemaal bijna gestruikeld en gevallen was. Maar hij wist zijn toorn te bedwingen; hij deed of hij het niet bemerkte. Buiten aangekomen, daalde hij haastig den heuvel af en begaf zich langs den naasten weg naar het hotel. En hier aangekomen, liet hij terstond zijn paard zadelen, betaalde de rekening en reed in gestrekte galop naar Rankholm terug. Zijn gevoel van delicatesse weerhield hem een ontmoeting met Imgjor uit te lokken, en ook wenschte hij den doktor die hem nog antipathieker was geworden, in ieder geval te mijden. Hij had bem goed gadegeslagen. Die man werd veiteerd door zijn fanatisme. De begeerte om zich te wreken op de klasse der maatschappij waartoe de man behoorde die eens zijn ouders in de kluisters van afhankelijkheid had geslagen, be- heerschte hem alleen. En naast dat wraakgevoel werd hij beheerseht door eerzucht. Hij wilde beerschen, en dat hij als heerschar een ijzeren schepter zou zwaaien, dat hij een veel grooter tyran zou zijn dan hij tegen wien hij in zijn jeugd haat en verachting had ingezogen, be wees zijn geheele hoogmoedige, norsche en zelf voldane houding. En aan dezen man wilde Imgjor met haar, zij 'took uiterlijk barsch, maar van louter menschen- liefde bezield gemoed zich overgeven I Toen Axel een halfuur voor het middagmaal op Rankholm terugkeerde, deelde Frederik hem mede dat men zich over zijn wegblijven reeds ongerust had gemaakt. Hij zou terstond gaan zeggen, dat mijnheer de graaf terug was. Over Imgjor werd Minder fortuinlijk zijn de Amerikanen, vol gens een telegram uit Havanna, Zaterdagmor gen geweest. Toen bombardeerden n.l. acht schepen van het eskader van admiraal Sampson Santiago de Cuba: terzelfder tijd naderden verschillende schepen, gesleepL door kleine stoombooten, de naburige kust, met het doel troepen te ont schepen. De beschieting duurde drie uren. De Spanjaarden, die handig waren opgesteld op het punt, waar de vijand wilde aan land gaan, dreven dezen terug. De Amerikanen konden er niet in slagen te landen, en trokken zich terug. De granaten der Amerikaansche oorlogsschepen veroorzaakten geen schade, want de schepen, die vreesden zich onder het be reik van de kanonnen der forten te wagen, waren te ver van de kust. Door een even optimistische» bril bekeken schijnen de gebeurtenissen, waarover andere berichten uit Spaansche bron bandelen. Zoo zegt een officieel te Madrid ontvangen bericht, dat de Spaansche schepen Conde Vena- dito, Nueva Espana en Ligcra van Havanna zijn vertrokken, om het Amerikaansche eskader, dat de haven blokkeert, aan te vallenmaar dit eskader trok zich terug. Een ander telegram meldt, dat elf koop vaardij vaartuigen voor Santiago de Cuba zijn aangekomen men gelooft, dat zij de troepen aan boord hebben, die voor de landing zijn be stemd, Alle maatregelen zijn genomen, om een landing af te slaan. De Temps daarentegen verneemt dat te Santiago gebiek begint te beerschen. Een handvol boonen wordt er reeds met 20 cents betaald. Uit een door hetzelfde blad ontvangen mede- deeling schijnt voort te vloeien dat bij de Span jaarden het voornemen beslaat om, ten einde te voorkomen dat de vloot die in de baai van Santiago ligt, in Amerikaansche handen valt, deze te vernielen. Naar de Temps n.l. uit New-York verneemt, heeft de Amerikaansche admiraliteit Cervera doen weten dat, zoo dit gebeurt, Spanje een suppletoire oorlogsschatting zal te betalen hebben, die overeenkomt met de waarde van het eskader. Omtrent .'e blokkade van Cuba verschaft een door de Spaansche regeering gisteravond van maarschalk Blanco ontvangen telegram eeriige inlichtingen, liet luidt: »1 kruizer en 2 kanon- neerbooten bevinden zich vóór Havanna, 2 vóór Martel, 1 vóór Cardenas en 2 vóór Kaibarien vóór Matanzas wordt er geen gesignaleerd. Wij zijn zonder berichten omtrent Caïmaneia. 15 Amerikaa- - he schepen bevinden zich op een afstand van 7 mijlen vóór Santiago. De berichten van de Philippijnen zijn al zeer tegenstrijdig. niet gesproken, Blijkbaar was reen van haar reeds zulke ongeregeldheden gewoon. Aan tafel vertelde graaf Dehn ingevolge van de tot hein gerichte vragen, hetgeen er te Oerebye was voorgevallen. Hij gaf den inhoud der verschillende redevoe ringen weer, maar verzweeg nobel zoowel Imgjor's uls des dokters naam en aanwezigheid. Het stuitte hem tegen de borst, ondanks zijn steike antipathie jegens Prestö, den verklikker te spelen. Men moest maar uit de couranten met juistheid te weten komen wat er gebeurd was en om zelfs Imgjor onnoodig in een ongunstig daglicht te stellen, was volkomen in strijd roet zijn positie tegenover haar. Teiwijl graaf Dehn nog bezig was met zijn ver haal, ging de deur open en trad Imgjor met de haar eigen, als het ware tegen haar schoonheid gerichte uitdrukking op het gelaat, de kamer binnen. Zij verontschuldigde zich kort dat zij zich ver laat had, en trachtte de vragen en de blikken van haar omgeving daaidoor te ontwijken dat zij met gragen eetlust aan de soep begon die haar terstond werd voorgezet. Bij haar binnenkomst had zij slechts in het alge meen met het hoofd een groet geknikt. Niets in haar houding wees er op dat zij kort te voren den gast des huizes onder zoo buitengewone om standigheden op een vreemde plaats had ontmoet. Maar zij kwam den man dien zij voortdurend met zooveel onvetschilügheid bejegende, schooner dan ooit voor. Die ovevgroote geslotenheid, gepaard met behoorlijkheden als de natuur niet verkwis- tender kan schenken, maakte haar in zijn oogen onweerstaanbaarjuist die ongenaakbaarheid stak zijn gemoed steeds meer in vlam. Verscheiden malen wierp hij op haar een steel- Yolgens een telegram uit Hongkong aan het Evening Journalgedateerd van Zaterdag j.l., wordt het beslissend gevecht tusschen de op standelingen en de Spanjaarden om het bezit \an Manilla geleverd. Dewey neemt daaraan geeu dee!, maar hij ziet aandachtig toe, dat geen bloedbad door de insurgenten wordt aan gericht. Naar gemeld wordt, hebben de opstandelin gen Nieuvv-Manilla bezet. De hoofden van den opstand hebben den gouverneur aangezegd, dat hij niet op kwartier behoeft te rekenen, indien hij den prijs niet terugneemt, dien hij op het hoofd van Aguinaldo heeft gezet. Daarentegen stelt een te Madrid ontvangen telegram uit Manilla, gedagteekend van 8 dezer, den toestand voor als verbeterd, ondanks den opstand in de provincie Manilla. De hoofdstad is vast besloten tegenstand te bieden tot het uiterste, de geest onder de bevolking is uit stekend, de verdedigingsmiddelen zijn aangevuld, en er is een nieuw bataljon vrijwilligers ge organiseerd. De opstandelingen hebben het dan ook niet gewaagd de plaats aan te vallen, waar voor twee maanden levensmiddelen voorhanden zijn. Te New-York is bericht ontvangen dat de Amerikaansche kruiser Charleston die van San Francisco op weg was naar de Philippijnen, en passant bezit heeft genomen van Guajan, het voornaamste eiland der Ladronen of Marian- ne-eilanden, oostelijk van de Philippijnen. In den Spaanschen Senaat heeft de oud- gouverneur der Philippijnen, maarschalk Primo Riveira, de regeering geïnterpelleerd. Ilij ver dedigde breedvoerig zijn beheer van de Philip pijnen, en verklaarde dat men hem niet de noodige middelen ter verdediging der eilanden had toegestaan. De milliters van oorlog en van koloniën beant woordden den interpellant op hoffelijke wijze, en verklaarden dat de maarschalk niet verant woordelijk is voor den tegenwoordigen stand van zaken. Het incident was hiermede geëindigd. Over de plannen die zoowel aan de Spaansche als aan de Amerikaansche regeering worden toegedicht, zulien wij zwijgen. Het zijn niets dan vermoedens, die volkomen in de lucht zweven. Van meer belang is, dat er voortdurend stemmen opgaan ten gunste van een tusschen- komst der mogendheden. De Vveener bladen b. v. achten het oogenblik gekomen om vredesonderhandelingen aan te ltnoopen. Vooral denkt men daarbij aan de Philippijnen. Wat daar voorvalt, zegt het Frcmdenblatt moet alle mogendheden tot nadenken stemmen. Er werd beweerd dat Spanje zelf reeds stappen had gedaan bij de mogendheden om vrede te krijgen. Maar de campagne in de buitenlandsehe pers schen Mik, terwijl het gesprek zijn geregelden voortgang had of de aanwezigen vlijtig toetastten. Over haar wangen lag nu een zachte blos, die de opwinding over al wat vandaag haar innerlijk had getroflen, had achtergelaten. En in baar zwarte oogen gloeide een stil, liefelijk vuur van geestdrift voor de idealen die haar borst vulden. Daarbij was haar karakter zoo rein, waren de hjnon van haar lichaam zoo onschuldig, haar ver schijning en haar geheele wezen zoo jonkvrouwelijk ongenaakbaar, haar gestalte zoo edel, baar kleine handen zoo vastberaden, zoo energiek gevormd, ondanks de onvergelijkelijke tint, de blauwe door schijnende aderen I Met haar glad gekamd haar, dat vrij op het blanke voorhoofd neerviel, geleek zij een met de hoogsle schoonheid toegeruste Madonna. En de overweldigende indruk, dien haar schoon heid op hem maakte, veroorzaakte dat Axel een ernstig stilzwijgen bewaarde, zoodat Lucile, die reeds van den aanvang af beiden wantrouwend had gadegeslagen, nu haar zuster niet met rust liet, ïWaar ben je geweest, Imgjor 7 Ben je at dien tijd te paard geweest?" vroeg zij op levendigen toon. Imgjor antwoordde met een kort en zwak sJa." Daar juist door Frederik een pastei werd rond gediend, nam zij de gelegenheid te baat om te doen of zij al haar aandacht er aan wijdde om een deel daarvan op haar bord te leggen. Wil je niet eerst visch?" zei nu de gravin, daar juist een der bedienden verscheen en met een schotel naar Imgjor toe kwam om haar dit ge recht aan te bieden. iNeen, dank u Ik heb weinig trek {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1