52"° jaargang. Woensdag 15 Juni 1898. No. 9651. VROUWENSTRIJEh Kennisgeving. FEUILLETON". Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. mm coimiit. Abohkekeotspwjs voer Schiedam, per Wartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. Wart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers0.02 BUREAUBOTERSTRAAT gQ, Telephoon Mo. 123. An vMTEwmtrKijsvan 1—5 gewone regels met inke- grip van eens Courant0.51 Iedere gewone regel meer5.15 Bij abonnement wordt korting verleend. Burgemeester en -wethouders van Schiedam, brengen ter kennis van de ingezetenen, dat het 2e suppletoir-kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienstjaar 1897/98, den 31sten Mei 1898 door den gemeenteraad vastgesteld en den 6den Juni 1898 daaraanvolgende door heeren gedeputeerde staten dezer provincie goedgekeurd, aan den ontvanger der gemeente ter invordering is uitgereikt en in afschrift gedurende vijf maanden, te rekenen van heden, op de secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Wordende voorts een ieder aangemaand zijnen aan slag op de bepaalde termijnen te voldoen, op straffe van vervolging volgens de wet. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, Jen llden Juni 1898. Burgmeester en weihouders voornoemd. VERSTEEG. De Secretaris, VERNÈDE. Aangifte van leerlingen voor de open' bare scholen voor lager onderwijs met uitgebreid leerplan. Ouders of voogden, die leerlingen voor boven genoemde scholen wensehen aan te geven, wordt verzocht zich voor 1 Juli a.s. aan te melden, "oor meisjes bij mej. A. Kimmijser en voor jongens bij den heer A. H. E. Tijl. De leerlingen moeten geboren zijn vóór 1 Januari 1893. Algemeen overzicht. Schiedam, li Juni '98. „Manilla heeft zich overgegeven. In officieele kringen weet men niet of dit geschied is aan ad miraal Devvey of aan de msurgenten." Ziedaar het bericht, dat de „New-York Herald" gisteren uit Washington ontving, en dat terstond weder door den gezant te Londen, van wien het heette afkomstig te zijn, werd tegengesproken. Toch mag men aannemen dat de stad het niet lang meer zal kunnen honden, ingesloten als liet is aan de landzijde door de oproerlingen, aan de zeezijde door de Amerikaansche vloot. Een bombardement der stad zal, naar de cor respondent der „Daily Mail" uit goede bron wil weten, door Duitschland worden belet, dat een flinke zeemacht in de wateren der Philippijnen handhaaft. Uit het Verre Oosten zijn overigens de be richten al even schaarsch als van de Antillen. Op de Zuidkust van Cuba wordt voortdurend gevochten, en slechts met moeite handhaven de Amerikanen zich tegenover de met groote dapperheid strijdende Spanjaarden. DOOR HERMANN" HEIBERG. 17) En tot den bediende, die haar intussüien eer biedig genaderd was, met de baar eigen vriende lijkheid jegens ondergeschikten«Dank je wel, Cliristiaan Ik zal er niet van gebruiken Er trad nu een pauze in. Allen waren bezig met eten en de heeren dronken op aandringen van den graaf een ouden, heerlijken rooden wijn dien Frederik zooeven bad ingeschonken. Toen zeide de gravin: sNu, Imgjor? Waar ben je nu den geheelen morgen geweest? Lucile vroeg het je, en je hebt geen antwoord gegeven." Als uit een droom opschrikkend hief Imgjor, die nauwelijks van de pastei had geproefd, het hootd op, maar zij bedwong zich, fronste de wenkbrauwen en zeide op zenuwachtigen, ongeduldigen toon Ik ben toch geen schoolkind meer, dat men voortdurend moet ondervragen, mama 1 Daarom gaf ik Lucile ook geen antwoord sNu ja Maar waar ben je geweest 1 Nu vraag i k het je V' Imgjor haaide met-een beweging van verzet de schouders op en klemde do lippen opeen, maar antwoordde niet. Een leugen stuitte haar tegen de borst, en bekennen wat er gebeurd was neen, dat kon zij niet over zich verkrijgen. Zog werd te New-York uit Caimarmera ver nomen, dat kolonel Huntington gisteren be sloten heeft de stelling die de Amerikanen ecr=t hadden ingenomen, te latea varen, daar er geen versterking van troepen te wachten is, en hem integendeel ter oore is gekomen dat een groo- tere Spaanscjie troepenmacht zich m de buurt van het kamp bevindt. De Amerikanen trekken daarom op naar een heuvel, dicht bij de haven, die door de oorlog schepen gedekt wordt. Intussclien houden de Amerikaansche mariniers nog steeds de loop graven en de batterijen op den top van den heuvel bezet. Dat de Spanjaarden voortgaan de Amerika nen te bestoken, blijkt ook uit liet gisteren te New-York ontvangen telgram van de persboot Dautless voor Guantanamo, Dit telegram zegt, dat de Amerikaansche voorposten een reeks scherpe aanvallen hadden te verduren van de Spanjaarden tussehen Zater dagmiddag en Zondag bij zonsopgang. Do Ame rikaansche marinesoldaten vormden om hun kamp drie zijden van een vierkant. De Spanjaar den verborgen zich eenigen tijd in het bosch, van waar zij op de Amerikanen vuurden. Een gewapende boot met een kanon op de voorsteven werd van de Marble head gezondenhet vuur daarvan enfileerdc do Spaansdie linie. Een allerhevigste aanval van de Spanjaarden ge schiedde kort na middernacht; de Spanjaarden attaqueerden langs de Zuidwestelijke helling, maar werden teruggedreven door geweersalvo's. De Spanjaarden hernieuwden liun aanvallen verscheidene malen gedurende het overige deel van den nacht, maar telkens zonder succces. De Amerikanen roemen zeer de dapperheid dei- Spanjaarden. Door de M a r b 1 e li e a d zijn nieuwe ver sterkingen geland. Krachtig wordt intusschen, naar de regeering te Washington bekend gemaakt heeft, de uit zending van een tweede landingsleger naar Cuba voorbereid. Eén expeditie is uit Key-West ver trokken, bestaande bijna geheel uit geregelde troepenbereden en niet-bereden infanterie, cavalerie, lichte artillerie en belegeringsgeschut. Gelukkig zijn de Amerikanen zeker nietin het kamp van generaal Merritt zijn de mazelen uitgebroken. De minister van binnenlandsche zaken deelde gisteren in de Spaansclie kamer mede, dat vol gens berichten uit officieele bron bij de jong ste gevechten om Santiago, de granaten van de Spaansclie batterijen een kanon van het Ameri kaansche pantserschip Massachussets bui ten gevecht gesteld, een groot aantal dooden en gekwetsten veroorzaakt hebben en zware averij aan boord van liet schip deden ontstaan. De kruiser N o w-Y o r k en verschillende andere schepen zijn door ernstige schade genoodzaakt geweest den strijd op te geven. De minister verzekerde, dat drie dezer sche pen naar de dokkeu moesten gezonden worden om de schade te doen herstellen. De kapitein-generaal van Porto-Rico meldt, dat de Terror, die in den grond heette ge boord te zijn, in de haven van San Juan ligt. iGeef toch antwoord, wanneer je moeder tot je spreekt," viel de graaf nu diifiig en ongeduldig uit. Imgjor's duidelijk merkbare trots nam allen en ook hem tegen haar in, en alleen juffrouw Merville dat zag Axel koos Imgjor's partij. Op baar gelaat verscheen een uitdrukking van onrust. «Spreek toch als 't u belieft en geef geen reden tot ergernis!" stond in baar op Imgjor gevestigden blik te lezen, terwijl Lucile's gelaat een trek van wrevel vertoonde en van die koele hooghartigheid, die weliswaar afbreuk deed aan haar schoonheid, maar de majesteit harer verschijning steeds ver hoogde. Maar wat de aanwezigen verwachtten, gebeurde ook nu niet. Eerst vertoonde zich een roerende, hulpelooze uitdrukking op Imgjor's kinderlijk gelaat. Toen schoof zij bord en servet terug, stond op en ver liet de kamer, terwijl zij door de tanden opeen te klemmen vruchteloos beproefde haar ontroering en ook de tranen, die haar in de oogen sprongen, te bedwingen. Blijkbaar was zij niet opgewasschen tegen de sterke zenuwoverspanning, die de machtige indruk ken van dezen dag bij haar te voorschijn had geroepen, en niet koppigheid en onwil, maar alleen een gevoel van onvrijheid en verzet tegen zulk een bejegening in tegenwoordigheid van den vreemden gast en de bedienden, deed haar zoo handelen. Had graaf Dehn reeds eerder partij voor baar getrokken door zwijgen, nu deed hij het door woorden. In de zaal van het i Land hof" hadden hun blikken elkaar een oogenblik gedurende zijn rede- Uit Havanna wordt melding gemaakt van verschillende overwinningen die op de insurgen- ten zijn behaald. Men verbaast zich in Spanje over de gemak kelijkheid, waarmede de bladen en het publiek de Amerikaansche berichten over den oorlog gelooven, terwijl de meeste daarvan toch onjuist zijn gebleken te zijn. Aldus een telegram, blijkbaar van officieusen aard, uit Madrid, waarin vei der gezegd wordt. „Men meldde de verwoesting van Mantanzas, die van de forten bij Portonco, liet afsluiten van de baai bij Santiago, liet verlies van de Terror, de inneming van Caimarmera en van Guantanamo, bet aan wal zetten van SüO sol daten enz. Niets van dit alles is waar. Er is geen enkele Amerikaansche troep gekampeerd in de nabijheid van Morro. Spanje is evenmin ontmoedigd, als aan het einde van zijn krachten. Integendeel, men is vol moeds en besloten den oorlog voort te zetten." Kwalijk is daarmede echter te rijmen hetgeen de speciale correspondent der „Petit Bleu" aan zijn blad seint. „Ik lieb het geluk gehad," zegt hij, „ontvan gen te worden door sennor Merino, den parti culieren secretaris van den president van den ministerraad. Merino verklaarde uitdrukkelijk, dat de Spaansclie Regeering op dit oogenblik elk vredesvoorstel zal aannemen dat haar ge daan wordt, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat het niet afkomstig is van den vijand, maar van een internationale bemiddeling. Deze tus- schenkomst, zeide Merino, zou bijzonder goed ontvangen worden door Spanje, indien het ini tiatief er toe uitging van Frankrijk of Oosten rijk." Bovendien wordt uit Madrid gemeld, dat er onderhandelingen zijn aangeknoopt tussehen de Regeoringeii te Madrid en te Berlijn, die niet rechtstreeks betrekking hebben op het sluiten van den vrede, maar toch belangrijk zijn wegens de gebeurtenissen, die er liet gevolg van kunnen wezen, vooral daar Duitschland vijandig ge stemd is tegen de ontwikkeling der Amerikaan sche interventie in den Oceanischen Archipel. De „Standard" heeft weer gehoord van een aanbod van den Paus om een interventie der mo gendheden uit te lokken. Intusschen is men in Spanje zeer ontstemd over de werkeloosheid van het reserve-eskader dat nog altijd te Cadix ligt. Het ministerie van marine te Washington moet uit zeer gezaghebbende, schoon niet offi cieele bron vernomen hebben, dat liet eskader niet in staat is bevonden zee te kiezen. De autonomische regeering van Cuba lieeft den vrijen invoer van levensmiddelen in alle havens van Cuba afgekondigd. De nieuwe president der Fransclie Kamer, Deschanel, heeft gisteren zijn taak aanvaard met een redevoering, waarin hij dankte voor liet in liem gestelde vertrouwen, hulde bracht aan zijn voorganger Brisson en beloofde onpartijdig te zullen waken voor de rechten der Kamer en voering ontmoet, en beiden hadden, als werden zij op iets verkeerds betrapt, den blik afgewend. Maar juist uit dit oogenblik, dat zij notitie van hem nam, had Axel gemerkt dat zij niet volkomen ongevoelig te zijnen opzichte was. «Freule Imgjor is blijkbaar niet welbegon hij op bezorgden toon, die er op berekend was verzoenend te stemmen. «Ik zag dat zij herhaal delijk in het oog loopend verbleekte, terwijl zij haar soep at." «Zoo zoo Inderdaad zei de graaf, die blijkbaar reeds spijt had van zijn driftigen toon. En toen Axel zijn blik op de anderen vestigde, zag hij on juffrouw Merville's aangezicht weder een zachten, vreedzamen trek, terwijl op het gelaat der gravin een uitdrukking van wilskracht, op dat van Lucile een van trotsche hooghartigheid bleef rusten. Maar de uitdrukking van Lucile's gelaat ver anderde onmiddellijk en ging, terwijl zij eerst een diep en droomeiigen blik op den gast richtte, over in een uitdrukking van innige teederheid. En graaf Dehn bemeikte het en werd er zóó door getroffen, dat zijn gedachten zich voor een oogenblik geheel met Lucile bezig hielden. Maar hij schudde driftig hot hoofd, en een tweede blik, dien hij op haar richtte, bevestigde een blijk baar door hem alleen gekoesterde illusie. Des te meer waren zijn gedachten evenwel bezig met Imgjor. Hij zou er alles ter wereld voor over hebben gehad om haar nu te spreken, om een blik te kunnen slaan in haar ziel. De uren tussehen het middagmaal en het avond feest nam graaf Dehn zich voor op zijn kamer de vrijheid van spreken. Den uitslag der ver kiezingen noemde bij een zegepraal voor de Re publiek. en breedvoerig betoogde hij welk een belangrijke taak de volksvertegenwoordiging wachtte Ondr daverende toejuichingen eindigde bij met een toast op leger en vloot, „wier macht aan onze diplomatie de middelen zal geven om de verkregen resultaten te behouden. En nu begon onmiddellijk de strijd, ten over staan van een bijna voltallige Kamer en dicht bezette tribunes. Aan de ministertafel hadden plaats genomen Mélme, Bartuou, Cocliery, Bou cher, Milliard, Tui-rel en admiraal Besnard. Drie interpllaties waren bij den voorzitter ingediendeen van Millerand <-n een van Du- jardin c. s. over de algemeene politiek en een derde van Castelin over de houding der regee- ring in het proces-Dreyfus. De laatste werd op verzoek van Méline verdaagd, die zich daaren tegen bereid verklaarde de beide andere ter stond te behandelen. Millerand beklom nu de tribune. Spottend sprak bij over een regecring die „reeds een zijner leden lieeft zien amputceren". Hij vroeg of Méline de staatkunde tier rechter- of die der linkerzijde zou steunen. Hij verdedig de het program der socialisten die „geen sekte geest kermen". Hij deed een aanval op de kapi talisten en zeide, dat vaderlandsliefde met liet privilege is van één enkele partij, maar dat allo partijen de liefde voor het vaderland boven alle quaesties stellen. Daarna gaf Millerand een scherpe veroordee- hug van het anti-semietisme. Hij voegde daar bij „Als men liet volk er too brengt de groote vermogens der Joden eens van naderbij te be schouwen, zal men het er toe aanzetten om zich ook met de ovenge groote vermogens bezig to houden." Ten slotte zeide Millerand, dat als het Kabi net blijft voortgaan met zich in zijn staatkunde te schikken naar de rechterzijde, het slechts enkele maanden zal kunnen leven. Hij verweet der regeering haar strooptochten tijdens de ver kiezingen en beloofde zijn steun aan een Kabinet uit de linkerzijde, als dit zich zal beijveren om hervormingen in te voeren. De minister-president beantwoordde de inter pellatie terstond. Hij wees er op dat Millerand's vrienden het Kabinet gedwongen hebben voor de Kamer te verschijnen; nu het dii doet, wil liet verklaren dat het de staatkunde zal volgen die de Kamer zal aangeven. Vervolgens toonde Méline, die zien in de eerste plaats tegen de socialisten richtte, aan, dat dezen in de groote steden veel terrein ver loren hebben. Daarop hesprak liij de in de verkiczingspro- grams afgelegde beloften. De militaire diensttijd van twee jaar zou niet te verwezenlijken zijn zonder gevaa- voor het land. Indien men onlusten wil verm ;den dan moest men de staatkunde der regeering volgen. Het land wil geen inkomstenbelastmg, waar achter zich onteigening en confiscatie van het bezit verbergen. Het wil evenmin herziening der grond' et. Het wil, dat de Kamer wat minder door te brengen. Hij verklaarde dat hij brieven wilde schrijven, en men verzette zich daar niet tegen. Alle andere schenen beheersclit te worden door hetzelfde verlangen om nog een oogenblik alleen te zijn. Toen Axel zijn woonkamer betrad en, voor hij ging zitten, argeloos rondzag, vond hij op zijn schrijftafel een klein convert. Hij greep het haastig, en daar een onbestemd gevoel hem zeide dat het in verband stond roet Imgjor, opende hij het met koortsachtige haast. Inderdaad las hij eenige woor den van haar hand. Maar zij brachten hem niet wat hij begeerde, wat hij gehoopt had. Op een sierlijke kaart stonden de woorden: «Ik herhaal heter is geen weg die ons tot elkaar zou kunnen brengen. Laat mij dus met vredeIk smeek, ik bezweer het u! Voor uw discretie mijn dank. I." Zoo was er dus toch niets gewonnenAxel Het zich ontmoedigd op een stoel vallen en zat langen tijd als geestesafwezig in gedachten verzonken. Zeer ontstemd en allesbehalve in een stemming om zich met menschen te bemoeien, hoorde bij een tijdje later Frederik's mededeeling aan, dat de gasten in aantocht waren. Znoeven waren zij het slotplein overgegaan. »En dokter Prestö? Is die er ook bij Frederik Jawel, mijnheer de graaf, hij is in de vestibule. Christiaan helpt hem «Dank je. Ik zal dadelijk komen...", zei Axel verstrooid. Hij begon werktuigelijk toilet te maken. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1