A YLAARPmGEi\. Rechtzaken. Kerk en School. 0 e in c ii d Nieuws. Telegram m e n. Finantieel. Y i s s c li e r ij. S c li e e p y a a r t. Handel» EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STMTSLEEfflMEN. Pro. ei Stedelijke Leeiiigea. HFBOtteeli-Baiien. Eol.CreM-MelL f,oM,-Oiieraemiifen. Taltoitaeiinieï. Fatetai. SclieepYiart-Miiatscl, Diïeim SDoorwegleeiiiiiieii. Tramweg-Maatscli. Meleenim «Vt» a k. n% 1*4? te midden der stralen. Gaarne ging het mede, toen iemand zich tot zijn geleide aanbood. 's Middags meldde de eigenaar zich bij de politie aan, onder wier hoede het paard was gesteld. Blijkens de opgave in de St.-Ct. no. 136 bedroeg de bevolking onzer gemeente op 1 Januari 1898: Mannen 7.558 VrouwenS.204 Totaal 15.762 Voor de arrondissements-rechtbank te Rotterdam stonden heden terecht F. J. v. D., ketelbikker, G. J., los werkman, J. N. d. D., ketelbikker, B. J. V., id., die in den nacht van 22 op 23 April te Overschic zich hadden schuldig gemaakt aan diefstal van een koperen spoelingpomp, ten nadecle van den veehouder J. Dijkshoorn tc Overschie. Don volgenden dag werden" twee der beklaagden op hceterdaad betrapt, toen zij de poinp opgroeven uit den grond, op een plek waar zij het toestel blijkbaar verstopt hadden. Allen ontkenden de ten laste legging. 10 getuigen legden evenwel bezwarende verklaringen ten hunnen opzichte af. Het O. M. requireerde tegen no. 1 on 3 ieder 2 jaar en tegen no. 2 en 4 ieder 3 jaar gevangenisstraf. Voor de arrondissements-rechtbank to Rotterdam stond heden terecht A. B., bakker te Nieuwe Tonge, wicn ten laste gelegd werd dat hij op 30 Juni en 12 Juli 1897 respectievelijk de volgende telephonische berichten of telegrammen had gezonden, geadresseerd aan Dnsseldorp Vlaardingeu, luidende le. Zend beden boot „Middelbands" 10/2 haaltjes bloem Both Nieuwe Tonge (was get.) Kantors, 2c. Zend heden boot Middelbands" 10/2 zakjes bloem Both. (was get.) Kantors. Met de ondertcekening Kauters werd telkens be doeld 13 woud Kantors, agent te Nieuwe Tonge der firma A. M. van Dusseldorp Co. Bekl. zeide met toestemming van den heer Kanters deze telegrammen verzonden te hebben en dat hij zulks reeds eenigo jaren deed, doch bij de laatste zending hij (bekt.) niet in staat was te betalen en Kanters daarop gezegd had: nu zal ik je wel op een andere manier krijgen, waarop de aanklacht volgde. Get. Kanters verklaarde nimmer permissie te hebben gegeven tot hot afzenden van telegrammen op zijn naam, dat hij het vroeger wel eens toegestaan had, toen bekt, nog een goede betaler was. Bekl. daaren tegen hield positief vol, dat get. Kanters hem een paar jaar geleden gezegd had, dat zoolang het goed ging, hij (Kanters) het wel zou trachten te modderen. Het bleek evenwel uit de verklaringen der getuigen dat bekl. de bewuste bestellingen niet betaald had en op grond daarvan failliet, verklaaid is. De rijkstelcphonisten te Nieuwe Tonge verklaarden bedoelde telegrammen ter overbrenging te hebben ont vangen, dat zij hun op het kantoor mondeling werden medegedeeld door bekl. of een zijner huisgenooten en zij dan door den beambte werden opgeschreven. Het O. M. requireerde wegens het valschelijk doen opmaken van een telegram en daarvan gebruik maken tweemaal gepleegd één jaar gevangenisstraf. Bekl. beweerde deze straf niet te aanvaarden. De 18-jarige W. A. Claris, verdacht van de brand stichting in het Huis van Bewaring, alwaar hij gedetineerd was, in den avond van den lón April j.L, is te dier zake van rechtsvervolging ontslagen. Naar wij vernemen is hij ontoerekenbaar verklaard. De giftmenger van Kampen te Sassenheim heeft berust in zijn veroordccling tot levenslange gevange nisstraf. Nkd. Herv. Keek. Beroepen: Te Alfen aan den Rijn, E, W. J. Posthumus Meijjes Jz., te Hcinenoord. To Valken burg, W. Snethlage, te Lisse. Bedankt: Voor Iïuins c. a., door D. T. Uden liasman Hz., te Zweeloo. Voor Sehcrmerhorn, door F. S. Knipscheer oand. Ger. Kerken. Beroepen; To Brussel, J. H. M. G. Wolf to Maasland. Aangenomen: Naar Ulsen (Gr. Benth.), door L. H. Duin, cand. te Coevorden. Bedankt: Voor Zuidwolde en Pieterburen, door L. H, Duin, oand. te Coevorden. Voor Winsum, door D. Steenhuis, to Blija, Hooger Onderwijs. Amsterdam. Theoretisch apothekers-examen G. P. Cath en H. J. J. M Haakman van den Bergh Leiden. Voorbereidend examen godgeleerdheid A. Hoving en B. J. Andier; candidaats-examen genees kunde F. A. W. Kroner. Utrecht. Cand. ex. Ned. Letteren: H. A. West- stratc (met lof.) en H. Pomesle natuurk. ex.J. V. R. v. Romondt, J. L. B. Grebling en A. W. van der Haar. Cand. ex. theol. 1H. C. A. Gerlings. ïheor. geneesk. ex. 1Jos. Cahen. GroningenCandidaats-examen in de godgeleerd heid, tweede gedeelte, G. Strating. Professor Nieman. Dr. G. K. Niemann herdacht gisteren den dag, waarop hij vijf-en-twintig jaren geleden tot hoog- loeraar aan de Indische Instelling werd benoemd. Talrijk waren de bewijzen van sympathie in al lerlei vorm den zoozeer hooggeaebten geleerde aan geboden. Prof. Spanjaard, hoogleeraar-dirccteur, wenschte den jubilaris geluk namens de rcgcering en deelde hem zijn benoeming tot ridder van den Nederlaudscken Leeuw mede. Dr. Niemann deeldo in zijn woord van dank tnedo, dat hij voornemens is wegens zijn hoogen leeftijd tegen 1 September ontslag aan to vragen. Tot privaat-docent aan de Universiteit te Amster dam in de latere Latiniteit (vooral de Latijnsche taai en letterkunde van den lateren keizerstijd van af keizer Hadrianus) is toegelaten de heer dr. J. W. Beck, leeraar in de oude talen aldaar. Tohey op Soesldijk. Een der weinige Afrikaansche negeis iu ons Indisch leger, Tobey geheeten, had reeds in Indië den wensch te kennen gegeven om de Kouingin eens te zien. Dezer dagen kon hij daartoe in Indië verlof bekomen en van Har derwijk kwam li ij Zaterdag te Baarn. Al heel vtoog was Tobey Zondagmorgen in de weer, poetste zijn uniform op en spoedde zich naar Soestdijk. Daar was men zeker van de komst en het .verlangen van Tobey veiwittigd, want de adjudant, jhr. Van Sucbtelen van de Ilaere, wees Tobey en zijn geleider, den sergeant Van Hardinxveld, een plaats aan binnen het bek, waarlangs de Koningin zou passeeren als HH. MM. naar de kerk te Soest reden. Het zwarte gelaat van deu neger toekende vergenoegdheid, toen 3 hofrijtuigen voorkwamen. Daar komt de Koningin aan en laat haar rijtuig stapvoets rijden. De Koningin, die waarschijnlijk het verlangen van Tobey kende, groette hem lachende, en Tobey, die een streng militaire houding bad aangenomen, staarde het rijtuig nog een oogenblik na. AVel had bij zich de Koningin anders voorgesteld, zooals hij dat in Indië op een plaatje gezien had met een kroon op, doch zoo vond hij de Koningin ook lief. Van weggaan was geen sprake. Nog eens wilde hij de Koningin zien en toen dat gebeurd was, was hij tevreden. Spoedig keert hij weer naar Indië terug en zï# aldaar of misschien later in zijn vaderland, in het zonnige Liberia, veel te vertellen hebben van Holland en de lieve Koningin, die Tobey zoo vriendelijk gioette. {Tel.) Itet llaagsche drama. Tegen 15 dezer zijn de getuigen gedagvaard in zake kapitein Venier, om door den rechter van instructie te worden geboord. Als deskundigen zijn gedagvaard om door den rechter van instructie gehoord te worden de heeren dr. H. C. Lammerts van Bueren en dr. J. L. O. G. A. le Rütte, hulpgeneesheer in het gemeente-ziekenhuis alhier. Het andere llaagsche drama. De loodgieter Van Dijk, die verdacht wordt zijne vrouw zoodanig te hebben mishandeld dat zij een paar dagen later in het Ziekenhuis is overleden, is naar het Huis van Bewaring over gebracht. De 16-jarige dochter, die eveneens van mishandeling werd verdacht, is op vrije voeten gesteld. Kwartjesvinders. Zondagmiddag bevonden zich in een trein der H. S. AI. tusschen Haarlem en Halfweg twee vaLehe kaartspelera, aan wie het gelukt was een heer ruim f 25 afhandig te maken. Een hunner, cLe het geld bij zich had, koos te Halfweg het hazenpad, terwijl de ander, omdat- de conducteur bij hem had plaats genomen, niet meer weg kon. De politie te Amsterdam, per telegraaf gewaarschuwd, arresteerde den laatste hij aankomst van den trein. Mori of Muori. Omtrent de belangrijke vraag, of het spreek woord „Napels zien en dan sterven", niet op een verwarring berust van „muori" (sterfmet „Mori" (een plaatsnaam), vinden wij thans in de Temps" opgemerkt, dat er in den omtrek van Napels, en in geheel Zuid-Italië, geen dorp „Mori" is te vinden 1 Voor stalhouders. Een goed middel tegen vliegen en horzels, die ft paarden dikwijls zoo lastig maken, is, naar den „Nature" mededeelt, het volgende. Een handvol laurierbladen laat men gedurende vijf minuten koken in een kilo reuzel. Met de zoo verkregen zalf wordt do huid van het paard ingesmeerd, en het dier is voor een geheelen dag gevrij waard tegen den aanval van bremsen en vliegen. MADRID, 14 Juni. In de Kamer verlangde Uria een enquête naar liet bestuur der Philip- pijuen onder Blanco en Poiovieja. Primo de Riveira veroordeelde het bestuur van Blanco, dien hij aansprakelijk stelt voor de te Manilla als verdacht doodgeschoten personen. Uria keurt ten sterkste het bestuur af van Primo de Riveira, dien hij verantwoordelijk acht voor de desorganisatie van de Philippynen. De minister van koloniën antwoordt dat de regeering niet verplicht is vorige ministeries te verdedigen. MADRID, 14 Juni. In de Kamer verklaarde de minister van binnenlandsche zaken, dat er geen bericht is over het bezetten van de Marianne- eiUnden door de Amerikanen. De minister van oorlog zeide, dat geen officieele dépêche was aangekomen over een landing der Amerikanen op Cuba. NEW-YORK, 14 Juni. De luitenants Neville on Shaw, die de Amerikaansche voorposten aanvoerden, keerden uitgeput naar liet kamp terugzij hadden één man verloren. De voor posten waren omringd door een overmacht maar hielden stand, terwijl zij bijna voortdurend vuurden. Men gelooft dat zij den vijand zware verliezen toebrachten men weet dat vijf vijanden werden gedood. Het oorlogschip Texas zette verdere versterkingen en twee kanonnen aan wal. Overzicht van de Beurs van den dag. Do meeste buitenl. staatsfondsen verkeerden heden in schier onveranderde stemming, alleen Portugal en Brazilianen waren iets flauwer. Arnerik, sporen flauw en met weinig handel. Nationale staatsfondsen voor 3 pets. obligation meer aangeboden. Bnitenl. soorten onveranderd, alleen Portugal en Brazilië :/s a Vs lagc-r. Lager waren Koninkl. 8, franco Deli Rott. Deli 2. Hooger Atnsterd. Deli 3, Cert Arendsburg 18, Deli Bat. 2, Laugkat Tabak 3, Kalibagar 2, Nederl. Veem 1, Nat. Bank Zuid-Afrika 1. Binnenl sporen voor 2c Hyp. Boxtel 1, aand. Indische 2 lager, Haarlem 2 hooger. Russische sporen stil. Amerikaansehe a 1 lager. NIET OFFICIEEL. Gulff Shares 17 Vs, Ned. Ind. Mijnb. 103. Pref. Schibaieff 96, 96i/a. Laugkat Tabak B 140, 146. Namoe Djawi 108%, 109. SLOTKOERSEN. Cert. Ned. Werk. Scb. 8 pet. 9711 m- Kon. Mij. Expl. Petrbr. aand. 595ii>. Kans. Ct. B. A. N. M. Sub Belt Railr. Co. -17i/2. N. H. Ver. Witte Kruis 73. SCHIEDAM, 14 Juni Vertrokken ter Int ingvisschmj SC 11 13 Drie Gezusters, schipper A. Dog; SCM 16£ Cornells Margarethascluppet VV. Tal, en de logger SDM 15 De Maasschipper J. I3al. YLAARD1NGEN, 14 Juni. Van de beugvisscherij 7Ïjn binnengekomen rü 5 Arheid AdeltJ. v. d. Pijl, met 25 ton visch en 1 ton leng; VL 182 Annafy yico, A. Schriel, met 40 ton visch en 1 ton leng. Afslag: Zoutevisch f33 50 tot f34.50, woppe f53. kibbeling f15.schelvisch f 12.50, kool visch f 1B. bot f34. KRALINGSCHEVEER, 14 Junu Hedenochtend wer den aan de rmrkt alhier aangevoerd 108 groote zalmen fl.30 a f 1.40, 191 kleine zalmen f 0.90 a f 1.05 en St-Jacobszalrn faf per X K.G., benevens 1 steur. SCHIEDAM, 14 Juni. Zeilklaar: Cormopoliet, kapt. R. Struijs, naar Helgoland. HOLTENAU, t3 Juni. Gepasseerds s. Prima, kapt, J. P. Bakker, van Peinau naar Schiedam. PERN*AU, 10 Juni. Bevracht: s.s. Marthavoor Schiedam. LOBITII, 13 Juni. Gepulseerd en bestemd naar Schiedam God met onsA. Meegen. SCHIEDAM, 14 Juni 1898. ROGGEzonder handel. GERSTzonder handel. MAÏS: zonder handel. SPOELING: f0.30. MOUTWIJN: Not. van de Makelaars f8.25. per HL. Ct. Stemming: vast IENEVER f 12.25 pei 111.. Amst. proef f 13.75 ■onder fust en zonder belasting. MOUTWIJN: Not. Bran.iersbon,i 17 SPIRITUS f 14 a f 14%. AMSTERDAM, 14 Juni. Rogge op levering flauw; per October f118. ROTTERDAM, 14 Juni, Rogge op termijn: per Oct. f Ui, f116, f115. ROTTERDAM, 14 Juni. Ter veemarkt waren aangevoerd: 38 paarden, veulen, ezel, 729 magere runderen, 690 vette runderen, 24t vette en graskalveren, 207 nuchtere kalveren, schapen of lammeren, 2 varkens, 256 biggen, 2 bokken of ge,ten. Runderen le qual 60 ct. 2e qual. 52 ct., 3e qual. 42 c ossen le qual. 60 c., 2e qual. 50 c, 3e qual. 42 c.; stieren le qual. 50 c., 2e qual. 40 c., 3e qual. c.; kalveren 1e qual. 75 c., 2e qual. 67 a 56 c. p. kilo. Handel tamelijk Melkkoeien f140210, kalfkoeien f150180, stie ren f 65180, pinken f 4565, graskalveren f f vaarzen f701-20, paarden f4060, biggen f per stuk. Op de botermarkt werden heden aangevoerd: 130/8 en 106/10 vaten en 062 stukken a kilo. Prijzen: le qual. f42.,2e qual f38. 3e qual. f34.Per kilo werd 55 a 05 ct. betaald. AGENDA. Juni 16. R.-K. Volksbond. Audiëntie-avond, 8 s u. 19. R.-K. Volkshond, Alg. Verg., Offi.-Ver., 12% u. Te Rotterdameiken avond Circus Variété, Stationsplein, 8 uur; Flora, Coolsingel, 8 uur. Pond Sterling. Frank of Lire. Zilveren Roebel. 12.— 0.50 I 2.— Papieren Roebel f 1. Oostenrijksdie Florijn 1.20 Zuidduitsche ""lorijn. j 1. De met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste tier weken een fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vorigen koers. Duitsehe Reiehsmark 0 60 Portugeesdie Milreis, 2.70 Spaansche Piaster 2.50 Spaansche Peseta f 0 50 Deensche Kroon >0.66* Amerikaansche Dollar >2.50 AMSTERDAM. 14 Juni 1898. EUROPA. Nederland. pCt. Cert. N. W. Sch. 2% Cert dito 3 Hongarije. Obl. Goudl. 1876 5 Italië. Inschr. 1802/81 5 Paus. Ln. '60/64 5 Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/Nv. 5 v Jan./Juli 5 Portugal, 'Obl.met ticket 3 'dito met ticket 4 i/t Rusland. Certilamb.1820 5 0bl.'80Gc.GR.125 do.'89/90 Hope ScCo.GR.1254 d.'C7/69t£20 4 in goud 1884 5 Spanje. Pp. Sch. pes.6000 4 do. pes. 12-240004 Binn. Ara. Sch. 4 dito Perpetueele 4 Turkije. Bouane Obl. *86 5 dito Leen. 1888 5 dito Gecv. serie D. dito Gecv. serie G. V. IC. L. K. II. K. 86% 971%, SOVv 97% 87 97% 1007/» 101 857/a 92 85 847/m 84% 841/4 84% 17%» 27% 177/1» '27% 17% 27% 77% 977/8 97% 97% 98 101% 103%» 1037/u 31% 31 '°/is 32 321/s 20 93 96% 22 26 93 26% 267/8 N.-AMERIKA. Mexico. Obl. All. Binnl. 5 Amst. Obl. '61 3)4 dito 1886/00. 3K Rott. L. '94/97 3 Schiedam 1895 3 Alg.IIyp.Bk.Pbr. do. do. (in uitk.) 3% do. do. (z. uitk.) 3'/i Amst.ilyp.Bk P. 4 'sGrav. Hyp. Bk. 4 lloll. Ilyp.Bk.Pb 4 Nat. Hyp. Bank 4 N.&Pae.H.Bk.Pb, Rott.Hyp.Bk. Pb. 4 Westl. Hyp. Pb. 4 Cult.-Mij. Vorst. A. Ned. Handlm. Aand. dito dito resc. 5 Deli Cult. Mij. Aand. Deli-Maatsch. Aand. Rott. Deli-Mij. dito Senembah-Mij. dito Ned.Fabr.v.Werken Spw.-Mat. ser.A.A. N.GistenSpir.F.A. V. K. 34'/a 100% IÜ07/i6 94% i01% 100 981/3 1007/» 101 101 Va 101 591/2 102% 100% 45% 145% 140% 149 481 116 510 112 I.. K. 34% 94 Vis 1007/d 100-% 46 140% 130 114 507 112 H. K. 34% 94% 150% Paketv. -Maatsch. A. Rott. Lloyd Aand. Dordt. Petr.Mij.prA. Elzasser Petr.Mij.A. IC. Mij Ex.Petbr.A. M. Moeara En. A. Ned. Petrol. Mij. A. Sum. Palemb. M. A V.-S. v. N. Am er. Ark.Const.Synd.TC. Kans. Cy Pittb. G. i Maxw.Pr. afg.C.v A. dito Cert. v. lucom. Nederland. lloll. IJzeren Aand. M.t. E. v. S.S. Aand. Ned. Centr. Aand. Ned Z-A.-Sp.do. 0 N,-Br.-Bokstel A. Italië. Spwgl.'87/S9A-E3 Z.l.Spw. A-U do. 3 Polen. Wars.-Weenen A. Rusland, Gr. Spw. MijObl. 41/. Wladik.ZR.1250.4 Z.-Oost.Spw.Obl. 4 Zuid-W. Sp. Obl. 4 V. S. v. N.-Amer. Atch.Tp.C.v.gew.A. dito Crt. pref. dito [do. Alg. Hyp.Obl, 4 V. IC. L. K. II. K. 164i/3 1121/4 1643/4 112% 129% 124 609 1391/4 34 10 7 1293/4 124 593 1393/g 1073/4 600 IO81/4 355 95 31/4 0% 95 31/4 6% 118 112 3.1 217 16 118 Va 112 15 55% 577/s 55% 5711/ig 55 6/16 573/4 157 973/4 98 100% 9711/10 93% 97% 97% 133/g 333/g 91 13 32% 907/g 131 Ik 327/8 do Adjust Obl. 4 A tl. Pac Trustb. C. Centr. Pac. Aand. Cl. Ak. Col.C.v.A. Denv.-Rio-Gr. dito Erie Sp. Mij. Aand Fl. C. P. C. v. g. A. LUin. Centr. C. v. A. Kans.Ct. B,v. A.N.M. Sub Belt Railr. Co. Louisv. Nashv. Cert. Miss K.&T.C.v. A. do.Crt.v.4pCt.prf.A. do. 1e Hyp. Obl. 4 do. 2e lijp dito 4 Wabashafg.C.v.p.A. W.N. Y. Pens. O.v.A. Canada. Canadiau Pac. C.v.A. Rott. Tramw. Aand. Westl. Stoomtr. A. Nederland. Amsterd. ƒ1000 3 N.-II. V. Witte Kr. P.v.Volksvl.'67 ƒ10 do. 1869 A 2.50 België. Brussel 1886 M. v. Brt-Sp\ Hongarije. Theissloten Italië. Roods Kruis .4 V. IC. 05 i/s 10 15% 12!%o 13% 8%> 103% L. K. 65 141/8 12% 13i/, 8 1033/4 05% 14% 8%» 48 52% 11 36% 86% 60% 19% 6'%» 47 52 86% 6O3/4 18% 0% 47% 52% 11% 8611/js 0% 84% '97% 116 1051/s 73 162% 1.65 72 1.65 73 ,100 ,100% J 89% HG%6 117 96 Oostenrijk. Staatsl. 1854. .4 dito 1860. 5 dito 1864 Bod.-Cr.-Anstalt 3 Stad Weeneni874 Spanje, Madrid 1868 3 Turkije. 'Spoorweg!. 3 Koers van tiet geld. Beleening V. K. L. IC. 1361/2 1195/g 1613/4 98 1437/g 293/4 260/ie 263/g H. IC. Prolongatie. 26% pCt. 2% pCt Wisselkoersen te Botterdam. 14 Juni. Londen kort f 12.06 Disc. 3% pCt. Parijs - 47.771/g 2 Antwerpen - 47.67% 3 Prijzen van Coupons. Amsterdam, 14 Juni. Met. Pap. p. Ziiv, Jan ii. 21 21 Engelsche per Engelsclie met affi. Portugeesche F ransche Belgische Diversen in Reiehsmark Hamburger-Russen Russen in Gouden Roebei Russen in Zilveren Roebel Russen in papieren Roebel Polen per Zilveren Koebel Spaansche buitl. in i'rs. p. Juli Spaansche binnenl. in piasters Amerikaansche Dollar Goud Mexicaansche Dollar 20 20. 11 11, 47. 47, 58. 1. 1, 1. 1. hl. 1. 2. 1, ,95 95 .53 ,93 35 .25 .70 .22 .891/3 ,25 .24% 'l0 .05 ,46%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3