J. DÜVAL, H. JL M. MTS, Zijden-Damast 65 Gts. Scliiedamsche Courant. GEMBERBIER. KRAEPELIEN H0LMs REGISTERS Dienstbode. WOONHUIS. Kantoorboeken, T.KNQTTEHBELT O R A N E-COL LEKTE. Mineraalwaterfabriek DE STER". Firma H00GERBRÜGGE, V lui All 1. NACHT- en THEELICHTJES, Tanfljasta 10.35 per luie. 0.80 laten. VAN HENGEL C°„ Eikel-Cacao. XBAEPELM HOLM, Meveraicier, Zeist. ADVERTENTIËN, Kunst en Wetenschap. Landbouw en Yeeteelt. Koloniën. Fiuantiëel. Y i s s c li e r ij. Scli eepyaart. ïl a 11 d e 1. 50-jarige ECHTYEREENIGING Een WOONHUIS GEVESTIGD: te Schiedam, Lange Haven 98, Tandarts S' Fabriek van f^STERbt' 6. Henneberg's Zijde-Fabrieken a at Hol) Zurich. .A.. TAP, Correspondent. F. W. KEIJSER, Broersveld 84, P. J. YAK HER REE, Hoofdstraat 125, Scliiedamsche a 1 BAD ILMENAÜ in Mr. HATER GENEES INRICHT ING FIJNE YLEESCHWAREN, Boter- en Kaashandel. GrelderscheW orst, Tft) A A f' TL vERKADE'S Pro/". Dr. S. Hoekstra, f Tc Ellccom is gistermorgen in den lcefüjd van 75 jaren overleden dr. Sytske Hoekstra Bzn., oud- hoogleeraar aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam en aan het Doopsgezind Seminarie aldaar. Met hem daalt een der meest bekende geleerden op het gebied der godgeleerdheid en wijsbegeerte ten grave. Sytsko Hoekstra werd in 1822 te Wicringerwaard m Noord-Holland geboren en werd na voltooiing zijner studiën in 1848 Doopsgezind predikant te Akkrum. Van daar aanvaardde hij in 1852 een be roep naar Rotterdam. ïn 1856 door den Senaat der Leidsche hoogeschool honoris causa tot doctor inde godgeleerdheid bevorderd, werd Hoekstra in 1857 de opvolger van prof. Muller aan het Doopsgezind Seminarium en iu 1877 tot hoogleeraar aan de Am- sterdamscbe universiteit benoemd, welk ambt hij in 1892, wegens het bereikeu van der. T'i-jarigen leeftijd nedcrlegde. Hoekstra was tevens lid der Kon., jke Academie van Wetenschappen, afdeeling taal t n letterkunde, ve.ar hij sedert 1S92 tot de rustende leden behoorde. Hij was bovendien Ridder in de Orde van den Neder- landschen Leeuw. Tal van geschriften op theologisch en wijsgeerig gebied zagt van zijn hand het iclit, o. a. „Deleer der Evangelies in haar eenheid en samenhang'' 'tHooglied vertaald en toegelicht"; „Beginselenen leer der onde Doopsgezinden"', enz. alsmede tal van artikelen ki de „Doopsgezinde Bijdragen", waarvan hij sedert 1876 redacteur was, en in „De Gids". De Staatscommissie tot bestrijding der tuberculose heeft zich tot bet bestuur van den Nederlandschen slagershond gewend met verzoek om inlichtingen omtrent het voorkomen en de verspreiding van parel- ziekto (tuberculose) in verschillende streken van Nederland. Atjeh. Volgens een van den Gouverneur van Atjeh en onderliooriglieden ontvangen telegram werd den 7en Mei door eene patrouille in kampong Lam Mej en Daja gearresteerd Habib Oemar, een panglima van Toekoe Oemar, met eenige volgelingentevens werden vier goede voor- laad-geweren buitgemaakt, terwijl een familielid van Datoeq Moektara, hoofd van de Moekim Lam Boeng, genaamd Nja Abbas, die amok maakte, doodgeschoten werd. Aan onze zijde werden licht gewond een Europeesch sergeant en een Europeesch korpo raal. (Java-Ct.) Uit Atjeh schrijft men aan de ,,J.-B." dat officieren en minderen in het kampement te Lok Nga veel te lijden hebben van een alleronaan genaamste ziekte, door de geneesheeren gequali- ficeerd als influenza in den buik. De stemming in dat kampement moet dientengevolge zeer gedrukt zijn. Do ,,J.-B." verneemt, dat de majoor-intendant W. K, M. Ilazeu, die met den staf der expe ditie naar Segli zou vertrekken, plotseling zoo ernstig ongesteld is geworden, dat hij in zijn dienst te velde moet worden vervangen. Alsnu vertrok in zijne plaats de majoor-intendant J. H. de Sauvagc. Ilct zal voor den heer Hazeu, die do gebeele intendance-regeling voor de espeditie had sa mengesteld, een teleurstelling zijn, zegt de nu het werk in andere handen te zien overgaan, evenals het voor zijn vervanger een koopje is zoo onvoorbereid een hoogst belang rijken post te moeten aanvaarden. De vertrekdata der verschillende bestanddee- leu van de expeditionnaire colonne zijn nu offi cieel in de kazernes ekend gemaakt. De berg- batterij vertrekt het eerst; de beide volgende dagen wordt het reserve-ataljbon ingescheept, terwijl de cavalerie twee dagen later volgt. Het 2e bataljon en de genie-troepen embarkeeren te Semarang gelijktijdig met het reserve-bataljon. Bitua. Omtrent den storm, die den 16en Mei te Bima heeft gewoed, werd aan de J. B. uit Makassar geseind Het stoomschip Generaal Peldat hier heden is aangekomen, brengt het bericht mee dat som mige der kleine Soenda-eilanden in de laatste dagen van April door zware stormen geteisterd zijn. Te Bima (op Soembawa) zijn eenige kampongs geheel verwoest de baai was als bezaaid met drijvende lijken, deelen van huizen en boomstammen. Te Laboean Badjoe zijn verscheidene lijken aan gedreven en eveneens tal van huizen vernield, waar onder de woning van den heer de Siso. Te Dilly (Portugeesche Timor) hebben vele koffieplantages zware schade geleden en zijn ongeveer zestig personen om het leven gekomen. Naar verder gemeld wordt, bleef Koepang (Nederlandsch Timor) gespaard. Faillissementen. Uitgesproken: 7 Juni. J. C. Meijer, molenaarsknecht te St-Phi- lipsland. R.-comm. mr. L. J. A. van Lindth de Jeudc Cur. D. van de Velde. 8 Juni. II. H, van Ileeswijk, schoenmaker te Baard wijk. R.-comm. inr. D. Wesseling Cur. mr. J. J. J. D. Bink. Opgeheven: R. A. van der Veer, timmerman te 8 lest. Cur. mr. S. J. van Zijst, IToUandsche IJzeren Sjioortee^-Maalschappij In de gisteren te Amsterdam gehouden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders werden de balans- en winst- en verliesrekening over het boekjaar 1897 goedgekeurd en het dividend vastgesteld op 4'/i pc., f42.50 per aandeel De hecren J. J. van Kerkwijk commissaris en mr. F. Th. Westenvoudt, lid van den raad van administratie, weiden als zoodanig herkozen. Voorts werd machtiging veileend tot het aangaan van een geldteening gioot f 12,000,000. Aan het jaarverslag zij het volgende ontleend Vergeleken inet 1896 wijst de balans op eene ver meerdering van de waarde van a wijzigingen en uit breidingen met f116,1719!1/.; 6. rollend materieel met f 439,337 40; c. exploitatie-inrichtingen met f200.037.71. Deze uitgaven werden vereiseht door de vermeei de ring van verkeer. Zoo moest op enkele baanvakken dubbel spoor worden gelegd, het wagenpark belangrijk worden uitgebreid, de seuiini ichtingen verbeterd en vergroot worden en in de weikplaats en op de stations meer werktuigen worden aangeschaft. Het voorschot aan de Koninklijke Nedeilsnd- sche Locaal Spoorweg-Maatschappij verminderde met f92,437.30 en bedraagt nu nog slechts f 1,434.23. Voor een gewijzigde overeenkomst rnet deze Maat schappij zijn opnieuw onderhandelingen aangeknoopt. De bouw van den Vei bindingespooi weg te Rotterdam weid zoo krachtig mogelijk voortgezet. Aan dezen weg werd voor f802,362.74 vei werkt. De spoorweg AlkmaarHoorn nadert, dank zij den krachtigen voortgang van de vverkzaatnheJen, zijn voltooiing, zoodat hij vermoedelijk in het najaar van 1898 voor den dienst geopend zal kunnen worden. Voor het eerst komt op de Balans voor de post nBelegd icservefonds". Wij hebben gemeend, dat, nu de reserve-rekening tot een eenigszins belangrijke som is aangegroeid, het de voorkeur verdient een gedeelte er van aan het bedrijf te onttrekken en in rentegevende fondsen te beleggen. Hiertoe bestond te meer aanlei ding omdat onze maatschappij een met onaanzienlijke som aan effecten in haar bezit heeft. Deze hebben in de eeiste plaats gediend voor de vorming van bedoeld fonds. Het saldo der winst- en veiliesrikening bedraagt f1,011,958.51, waarvan volgens ait. 33 der overeen komst dd. 21 Januari 1890 aan den Staat der Neder landen toekomt f55,979 25', zoodat voor aandeelhouders beschikbaar blijft f955,979.25%, hierbij het onver deeld saldo van winst over 1896 f972.36, te zamen f 950,951,61 SCHEVENINGEN, 13 Juni. Door slechts één bom schuit weid heden visch aangevoerd, beslaande uit tarbot, tongen en gezouten schol. De tarbot gold f2 tot f5, de tongen f0.2Ö tot f0.70 per stuk; en de schol 2 50 tot f4 50 per mand. SCHEVENINGEN, 13 Juni. Hedenavond kwamen alhier aan de markt van IJinuiden 200 mand kléin- schol, zeehanen en kleine tarbot. De kleinseliol gold f2 tot f 2.50 en de zeehanen f 1.75 tot f2 per mand en de tarbot f 0.75 tot f 1.50 per stuk. IJMUIDEN, 13 Juni. lieden waren hier 28 kotter- loggers aai; de markt met 150500 tongen, partijen tarbot, kleir.e id. en griet, 6— 30 mandjes midi. schol, 20—70 mandjes kl. schol, 420 mandjes schar, 2—6 manden roode en 38 mandjes kl. poonen. De vol gende prijzen werden besteed; groote tong 50— 05c., midd. id. 3040 c, kl id. 1520 c., tarbot f3.50- f8, kl. tarbot griet fl.502, midd. schol f 1.502.60 kl. id. '0 851.10, schar f 1.303, roode poonen f3 506, kleine id. f 1.40- Hoogwater te Slchlcdatn. Juni 15 v.rn. 1.05 n m '1.35 «16 2 03 2.30 Son cn Haan. /.OH'cpgang Juni 15: 3.40 v.m. ondergang 8.20 u.in, s '10: 3.40 8.21 Nieuwe Maan 19 Juni. Eerste kwartier 27 Juni. HET WEST LAND, 12 Juni. Op de veilingen van gisteravond werden de volgende prijzen besteed witte asperges 18 a 26 et, blauwe IP a 15 ct. per bos; aardbeien 70 a 80 ct. per kilo; aardappelen f0 70 a f0.90 per Vakruisbessen f3 50 tot f4 per 50 kilo, aanvoer 23,500 kilo. LONDEN, 13 Juni. Op de veemarkt werden aangevoerd 1200 runde ren, 11000 schapen en lammeren, kalveren en varkens. Prijzen besto runderen 2/4 a 4/3, schapen en lamineren 2/9 a 5/4, kalveren a varkens a per steen. ANTWERPEN, 13 Juni. Tarwe kalm. Californië fr 25% a fr. 26La Plata fr. 21 »/i a fr. 24 t/aDanau fr. 22 a fr. 24, Mais. Amerikaansch Mixed fr. 9 a fr.La Plata fr. a fr. Dotiau fr. 9 a fr. Petroleum vast. Juni fr. fp%, Juli fr. 15%. BERLIJN, 13 Juni. Spiritus. Loco 53.60. PARUS, 13 Juni. Tarwe. Loopende rnaand fr 23.20, Juli fr. 27.30, Juli/Aug. fr. 26.25, 4 laatste mdn fr. 22.35, kalm. Rogge. Loopende maand fr 19.Juni fr. 16.25, Juli/Aug. fr. 15.50, 4 laatste mdn fr. 14.25, kalm. HAMBURG, 13 Juni. Petroleum loco 5.85, brief, dito -.geld. Spiritus per Juni 23%, Juli/Aug. 23%. Stemming: kalm. BUDAPEST, 13 Juni. Tarwe vol prijsh. LONDEN, 13 Juni. Granen. Tarwe gedrukt. Eng. 1 a 2 sh., vreemde 2 sh. lager voor de week. Gerst prijshoudend. Mais vast. NEW-YORK, 13 Juni. Tarwe. Juni. Juli. Aug Sept. Oct. Dec. 13 Juni. 11 10 Juni. 13 Juni. 1! 10 v 83 92% 95i/i M a s. Juli. Aug. 36 37% 37% 75% 78% 70% Sept. 37% 38% 381/s Oct /a 76% 78% Dec. 38% 39% Den 2lsten dezer hopen onze"} geliefde Ouders en Grootouders, CORNELIS VAN DERTUfJN j EN j ANNA MARIA WIECH ERT HUNNE j te herdenken. Receptie: Dinsdag 21 dezer, Exctrcitielaan 38. Hunne dankbare Kinderen, 'j Behuwd- en Kleinkinderen, j Schiedam, 14 Juni 1898, Mevrouw A. DAALMEIJER, Groote Markt 25, vraagt tegen 1 Augustus eene flinke TE HUUB: op den besten stand, voorzien van Oas en Waterleiding, bevattende 4 Kamers, Keuken, Kelder en Zolder met Dier.st- bodekamer. Huurprijs f 35©. Te bevragen aan het Bureau dezer Courant. Spreekuur: Dagelijks wan O2 uur. Lange Haven No. '141 Schiedam Telephoon No. 103. in alle lormaten en prijzen. 8 C II E A m BEBEPONCtRO Wij vestigen de aandacht op ons systeem voor het stoomen js van Glacé-Haudsciioeueii. =a tot f 14L65 per Meter als zwarte, wille en gekleurde HElVA'EBERCi- ZIJDE van 35 Cts. tot f IA,©5 per Meter effen, gestreept, geruit, gewerkt, damast enz.; (circa 240 verschillende kwaliteiten en 2000 diverse kleuren en teekeningen enz.) Vr|) van vracht et inkomende rechten tehuis. Monsters per keerend. Dubbel briefport naar Zwitserland. Met toestemming van den EdIAchtb. Heer Burgemeester dezer gemeente zal bovengenoemde COLLEKTE langs de huizen der ingezetenen worden gehouden op WOENSDAG 13 JUNI a.s. Zij gaat uit van de ïVereeniging voor Chr. Volksonderwijs" en de opbrengst komt, na aftrek van enkele procenten, de Chr. School ajd. Broersvest ten goede. Worde de offervaardigheid in dit sOranje-jaar" groot bevonden, opdat een rijke oogst kan worden binnen gehaald I Bureau Boterstraat ITO, Telefoon 133. D A g e I Ij k s is, circa uur des namiddags, bij de firma's onze Courant ad twee cents per nummer verkrijgbaar. Jfe JLdminislrdtie. Gezondheidsraad Dr, PBELLERS voor: Zenuw-, Vrouwen en Chro nische ziekten. Uitsluitende na tuurgeneeswijze op wetenschappe- lijken grondslag. Schitterende genezingen. Pros-p. verkrijgb. bij den Direct, dirig. Arts Dr. Wich- mann, Arts voor Zenuwziekten. Het geheele jaar geopend. HOOGSTRAAT 94, Schiedam. Uitstekend adres voor Winkeliers. doos van 12 stuks 33 Ct. Verkrijgbaar bij GEBB. KAL9E, Dam 5. KASTPAPIER en KASTBASBEli In groote verscheidenheid. Onze TAft'OPASTA is daarorn aan te bevelen daar het geheel vrij van zeepbestanddeelen is, terwijl de platte vorm der flacons MONDWATER oorzaak is, dat liet gemakkelijk en onontbeerlijk op reis is. De AKATOL-Artlkelen behouden steeds hunne aangename ver- frisschende werking door hunne hermetische gepatenteerde sluiting. Tevens bevelen wij ten zeerste aan, onze A f« ATOL-Parfum, •Zeep, -Haarwater, -Poudre dc rlz, -Crème. En gros bij Alom verhrtfgbaar. AMSTERDAM. Aanbevolen door H.H. Genees- en Scheiknndlgen. Bekroond met Gouden en Zilveren Medailles. Voedzaam, Versterkend cn Aangenaam van Smaak. Met melk gekookt zeer aan te bevelen voor dagel|jkscli gebruik by kinderen, zwakke personen en klierachtige gestellen. Met water toebereid is zij als geneeskrachtige drank uitstekend by diarrhee, ook voor zuigelingen en kleine Fabrieksmerk, kinderen. Be echte Eikel-Cacao van KRAEPELIEN If OLM Is alom verkrijgbaar in vierk.ir.te bussen van een Vs Kilogr. f 1.70, 'A Kgfij a fOSP© m Vs Kgr. a fO.SO, voorzien van Etiquet, waarop nevensstaand fabrieksmerk on hnndteekening van de fabrikanten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4