No. 9652. VROUWENSTRIJD 52"'° jaargang. Donderdag 16 Juni 1898. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, Kennisgeving. een Onderwijzer, FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C ÏÏOELANTS. WETHOUDERSKEUZE. BUITENLAND. COURANT. Abonnementsprijs voer Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco por post, p. kwartaal. - 1.30 .Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAUBOTEKSTKAAT ÏO, Telephoon Mo. 123. Ad vketksttspkijb van 1—5 gewone regels met iake« grip van eeno Courantf Ö.M Iedere gewone regel meerAIO Bij abonnement wordt korting verleend. Demping sloot langs de Groenelaan. Burgemeester en wethouders van Schiedam, brengen ter kennis van belanghebbenden dat, in verband met de voorgenomen demping der sloot langs de Groenelaan, alle tot, wederopzegging verleende vergunningen tot bet hebben van bruggen o er genoemde sloot bij deze worden opgezegd dat die bruggen moeten worden opgeruimd naar gelang de voortgang van het werk dar demping zulks vordert, en in ieder geval binnen drie dagen na daartoe verkregen aanzegging door of namens bun college; dat. indien aan deze aanzegging niet tijdig wordt gevolg gegeven, de opruiming zal geschieden door de Gemeente op kosten van den nalatigen eigenaar Opdat geen van de belanghebbenden onwetendheid ten deze zou kunnen vooi wenden, is van deze kennis geving openbare afkondiging geschied, terwijl zij op verschillende plaatsen, in de onmiddellijke nabijheid der genoemde sloot, zal worden aangeplakt. Schiedam, den tSden Juni 1898. Burgemeester en Kell.ov.iers voornoemd MERSTEE&. De Secretaris VERNÈDE. Aan de le Openbare kostelooze School te Schiedam (Hoofd de heer C. Kerdel), wordt gevraagd boven 23 jaar, met Iioofdahte. jaarwedde ƒ600 en ƒ50 voor akte hand- teekenen, wanneer in dat vak onderwijs wordt gegeven. Bovendien kan de jaarwedde wegens dienst tijd 4 maal (om de 2 jnar) telkens met fbO worden verhoogd. Sollicilatiestukken franco in te zenden aan den Burgemeester vóór 30 Juni a.s. De Nieuwe Schiedamsche Courant van Zon dag j.l. wijdt haar sin onze Vroedschap" geheel aan de jongste wethoudersbenoeming. Het is een spijtig stukje journalistiek, en spijt maakt noch welsprekend noch logisch. Wij willen niet nalaten met een enkel woord op de beschouwingen van de N. S. Ct. te antwoorden, daarbij ons leedwezen uitdruk kend dat uitstedigheid onzerzijds dit antwoord vertraagde. Zoowel deze omstandigheid als die, dat wij de dagen die aan de wethoudersbe noeming voorafgingen en volgden, niet te Schie dam vertoefden, kan ons met xneer kalmte MmBkiiugrauftu .tff rui jr .msi DOOR UEaiHAM HEIBEB6. 18) Daar de bewoners van het kasteel reeds vrij groot in aantal waren, was het niet te verwon deren dat een dertigtal personen in de salons bijeen waren. Alle hooge beambten waren aanwezig met hun dames, de directeur-rentmeester, de rentmeester, de landbouw-directeur, de opperhoutvester met zijn twee ambtenaren, de heeren van het bureau, de secretaris van den graaf en de notabelen uit het dorp. Eerst werd er thee rondgediend. Toen maakten Lucile en de vrouw van den dominee muziek, en eene Kopenbaagscho logee van den apotheker zong met een goedgeschoolde sympathieke stem. Dat nam, met de ontvangst der gasten, waaraan de gravin met volmaakte wellevendheid een onbe vangen hartelijk karakter wist te verleenen, een klein uur in beslag. Toen werd het toeken gegeven otn aan tafel te gaan. De dominee, als de oudste en waardigste heer, geleidde de gravin on de graaf de vrouw van den dominee. Overigens koos, overeenkomstig de hier beerschende gewoonte, iedere heer zelf zijn dame, »n altijd kwam de schikking, ondanks deze vrij heid van keuze, goed uit. de zaak doen beschouwen dan dit wellicht aan onzen confrère, die de stemming, welke zijn spijt opwekte, bijwoonde, mogelijk was. Vooral de Schiedamsche Courant heeft het gedaan. »De Schicd. Ct, kan gerust zijn; de liberale wethouder, die althans het eerste jaar niet kan gemist worden, is verkregen", heet het en een eindje verder5De Schicd. Ct., die dit stukje uitsluitende partijpolitiek hielp in elkaar zetten, toont zich daarbij in haar volle licht". Dat zijn booze woorden, maar welke op ons weinig indruk maken. Toen er in de vacature-Maas voorzien moest worden, werd onzerzijds een liberaal candidaat aanbevolen. Van niet-liberale zijde werd daar tegenover een katholiek gesteld. Wij voerden aan, dat het in de gegeven omstandigheden vooral noodig was een liberale meerderheid in den gemeenteraad te houden, omdat deze slechts een liberaal wethouder kon geven en dit een vereischte mocht heeten bij de grootsche gemeenteplannen, opdat smen omtrent andere punten niet in verderfelijken strijd zou geraken". Wat deden de kiezers in district III? Zij schaarden zich aan onze zijde. Waar bij vorige verkiezingen dat district gebleken was van te zijn niet-liberaalwaar zelfs een liberaal candidaat met al zijn geest verwanten toen in dat district viel, op wien naderhand de katholieken bieken zooveel prijs te stellen, dat zij diens verkiezing in een ander district verzekerden, waar dus zelfs een door allen hooggeacht liberaal man met niet onbe langrijk verschil viel, daar had men ook thans kunnen verwachten, dat een niet-liberaal zoude zijn gekozen, indien niet de kiezers gemeend hadden, dat nog iets anders den doorslag hier had te geven dan het voeren van een partij politiek, die de Nieuwe Schied. Ct. NB. thans in ons bestrijdt. Jtv de laatste verkiezing in district III was er niet eene van partijpolitiek, maar van argumenten. Anders ware zij stellig anders uitgevallen. Men wenschte vastheid van regeering, en slechts een liberaal lid en daardoor een liberale meerderheid van den Raad kon daartoe de mogelijkheid openen. Van het wegen van den eenen candidaat voor de vacante wethouderszetel tegenover den ander Ieder wist uit zichzelf op welke plaats hij be hoorde. Gewoonte an natuurlijke tact leidden hem daarbij, en hetzelfde gold van het kiezen zijner tafeldame. Axel had eer» snel besluit genomen en Lucile zijn arm geboden, Zij zag hem verwonderd vragend, maar ook blijkbaar aangenaam getroffen aan en glimlachte met een fijn lachje. aHoe, graaf? Een Lucile, waar een Imgjor be staat?" plaagde zij. En hij antwoordde, terwijl zij aan den met goud, zitver en kristal kwistig var- sierde tafel plaats namen«Daarop mag ik ant woorden, freule, dat zulke minzame woorden graaf Debn des te meer verrassen en beschamen, omdat talrijke leden van vorstenfamilies den blik naar Rankholm gewend hebben 1" «0, dat is niet mooi van u 1 Dat was recht boosaardig, graaf Debn antwoordde Lucile. »U beloont mijn openhartigheid met spot. Denkt u dat ik geen waarde hecht aan de versterking onzer vriendschap «Ja, ik voel het, en dat maakt mij zeer gelukkig, freule," zei Axel, zijn vroolijken toon prijs gevend. «Vandaag vooral doet goedheid en hartelijkheid mij dubbel aangenaam aan, nu u sprak zooeven van uw zuster mijn lot reeds beslist is." «Hoe Is er iets gebeurd O ik dacht het wel 1" sprak Lucile met levendige belangstelling, en zij weigerde op de haar eigen, korte, hooge wijze een schotel, dien een der bedienden tusschen haar en haar tafelbuur wilde inschuiven. «O, vertel mij als 'tu belieft!" ging zij voort, terwijl zij tegelijk een blik wierp op haar zuster, die naast Preslö zat en ondanks het drukke gesprek met hem juist met een uitdrukking van spanning naar hen keek. onthouden wij ons. In groote waardeering voor den gevallen candidaat-wethouder doen wij heusch niet onder voor de N. S. Cl., daarvan zijn bewijzen te over, en wij zoeken onze kracht niet als een inzender in dat blad in een kin derachtig verkleinen en belachelijk maken van de bekwaamheden van diens tegenstander. Van personaliteiten waren wij immer wars. In ons nummer van 22 en 23 Mei j.l. schreven wij «Wij zouden het betreuren indien dit wel geschiedde" (n. 1. dat de Raad o>n. ging), «niet omdat wij eene eventueele meerderheid niet de vrijheid zouden willen laten van de macht die zij bezat, maar omdat wij zoodanigen omme keer met in Schiedam's belang oordeelen. Er is thans door het Dagelijksch Bestuur te veel ondernomen dan dat niet vóór alles het in één richting werken moet worden bestendigd." Daarop en daarop alleen kwam het aan; duidelijker ons uitdrukken vermogen wij niet. Welke bij de periodieke wethouders verkiezing van het volgend jaar onze houding zal zijn, daarop anteeedeerden wij niet. Slechts wilden wij, totdat alle plannen in veilige haven waren aangeland, afsnijding van geschillen over punten van anderen aard. Die afsnijding is thans meer in het belang onzer stad dan de val, ook van den bekwaamsten tegenstander, lioe deze ook met hart en ziel de havenplannen is toegedaan, haar kan schaden. Dat de N. Sch. Ct. dit niet kan inzien betreuren wij. Ter vergemakkelijking van een misschien voortgezet debat over deze zaak leggen wij aan do N. S. Ct. de volgende vragen voor. De redactie gelieve die dan met baar antwoord in haar blad af te drukken. lo. Stemt gij toe dat district III, blijkens de gegevens van vroeger, eer is anti-libe raal dan liberaal 2o. Had niet persoonlijk in dat districtuw can didaat door werkkring een voorsprong 3o. Viel er dus in gewone omstandigheden niet op de verkiezing van uwen candidaat te rekenen 4o. Hebben niet juist andere oorzaken der halve dan die hun grond vinden in de z. g. partij-politiek (in kwaden zin) hiel den doorslag gegeven? Indien wij op deze vragen een bevestigend of ontkennend antwoord, en dan natuurlijk Axel haalde de schouders op en glimlachte droef geestig. «Bespaar mij bijzonderheden, freule. De zaak heeft een voorspel, waarover ik nu niet ban spre ken, waarover ik mij ook tegenover u niet eerder wil uitlaten, dan wanneer de gebeurtenissen van een andere zijde tot u zijn doorgedrongen. Slechts ditfreule Imgjor heeft mij vandaag nog eens verklaard dat er geen weg is, die ons tot elkander zou kunnen brengen." Eerst blonk er iets in Lucile's oog na deze woorden. Maar toen werd haar gelaat weer ernstig, en terwijl zij graaf Dehn kalm en vriendelijk aan zag, zeide zij «Natuurlijk kan ik zonder het vei band der dingen te kennen, geen juist oordeel uitspreken. Maar dat zulke verklaringen van mijn zuster dikwijls juist het tegendeel beteekenen, kan ik u wol verzekeren. Ieder mensch heeft zijn eigenaardigheden. Zij heeft da hare. Bórne, de Duitsche denker, zeide eens Ernstige vrouwen gelijken leege koffers met zeven sloten. Ik zou van mijn zuster kunnen zeggen dat zij tot die soort vrouwen behoort, waarvan getuigd mag worden Achter de ijsbergen van haar gelaat gloeien duizend blakende vlammentongen..." «Hoe U denkt Lucile knikte. «Eén mogelijkheid zonder ik uit. Heeft zij reeds de even groote onbezonnenheid als onbehoorlijk heid begaan, om zich met dien plebejer te verloven, dan is er natuurlijk niets meer aan te doen." «Ik houd dat althans voor hoogst waarschijnlijk, freule «Eon moer dan verschrikkelijke gedachte, graaf Debn 1 Waarop grondt u uw meening als ik vragen mag nader toegelicht, ontvangen hebben, dan zal een vruchtbaar debat mogelijk zijn; ontvangen wij dit niet, dan natuurlijk zullen wij het er voor moeten houden, dat het hoofdargument verklaarbare maar niet gerechtvaardigde spij tigheid is. Nu wij het artikel van de N. Schied. Ct. bespreken, willen wij nog een paar opmerkingen maken. Toen de verkiezing in de vacature-Maas zoude plaats vinden, schreven wij, dat. werd een niet-liberaal gekozen, de Raad jom" zou zijn. Daar begreep onze confrère niets van. »Qm?" Neen dat moesten de kiezers vooral niet ge- looven. En ziet Een andere opmerking. De Nieuwe Schied. Ct. prijst terecht de groote verdiensten van den man, die van niet- liberale zijde voor wethouder gestemd werd. »Aan bevordering van handel en nijverheid in onze stad wijdde hij bijna een menschen- leven steeds stond hij op de bres, waar die belangen werden bedreigd", zegt onze confrère. Straks moet er gestemd worden voor de Provinciale Staten. Er zijn candidaten uitenze gemeente, die, zij het ook om hun leeftijd nog geen menschenleven, toch voor de belangen van handel en nijverheid in onze stad steeds op de bres stonden. En wie beveelt onze confrère aan Een ingenieur, ons uit Den Haag door Over- schie gestuurd, wiens naam zelfs de meesten onzer kiezers niet kennen, en een geacht ingezetene, maar voor wien de N. S. Ct. niet schroomt een niet minder geacht en ijverig zittend lid uit te stooten. Dat is partijpolitiek. Algemeen overzicht. Schiedam, 15 Juni '98. De Fransclie Kamer heeft gisteren het debat over de elgemeenc politiek vooitgezet, en de uit slag is geweest, dat het ministerie Méline zal moeten heengaan. Immers, de Fransclie Kamer heeft zich uitgesproken vóór een politiek van repubhkciosclie concentratie en daarvoor zal het Kabinet dienen gewijzigd te worden. Aüereeist betrad de minister-president Méline de tribune om Bourgeois te beantwoorden. Telkens onderbroken door leden der linker zijde verweet Mcline den radicalen oud-minister dat deze zich weinig bekommerde om het veld winnen van het socialisme, dat op een gegeven oogenbük de Republiek in het verderf zou kun nen storten. Graaf Dehn aarzelde eerst; toen nam hij een besluit en zeide «Wanneer geest en gemoed van den mensch bezwaard zijn, dan is er geen beter balsem voor hem dan zijn hart te kunnen uitstorten, een ver trouwde te bezitten, met wien hij ongehinderd kan spreken over a! wat hem drukt. «Die overweging en de zekerheid dat mijn mede- deelingcn freule Imgjor nuttig kunnen zijn ik veroorloof mij later te zeggen, op welke wijze ik mij dat voorstel geven mij vrijheid om met een verzoek van voorloopige geheimhouding te spreken Na deze inleiding vertelde graaf Dehn Lucile al wat er gebeurd was en eindigde met de woorden «U sprak onlangs over de mogelijkheid dat uw zuster Rankholm zou verlaten U moet er ter stond op aandringen dat zij van Prestó gescheiden wordt, en ook dat men hem, wanneer zij terugkeert, hier niet meer aantreft." «Ja, ja antwoordde Lucile in gedachten. Zij had met groote spanning toegeluisterd en vooral had zij met levendige blikken gehoord wat graaf Dehn op het «Landhof' gesproken had. «Als het maar niet reeds te laat is! Ik vrees na al wat u mij verteld heeft, toch ook dat zij reeds dien onbegrijpeüjken stap heeft gedaan. En is dat het geval, dan zijn er geen sloten en ketens, geen landen en afstanden die haar van hem en haar voornemens af zouden brengen. Zelfs wanneer zij later inzag dat hij harer onwaardig was, zou dat haar niet haar eens gegeven woord doen breken; zij zou toch haar plicht vei vullen al bracht die de zwaarste en grootste opofferingen met zich." }VordL vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1