IUNNEXLAXI). Stateii-Geueraal. Uit de Staatscourant. STADSNIEUWS. VLAAK 1)INGEX. Rechtzaken. Kerk cn School. Gemengd Nieuws. Do minister verweet daarop MillerancI een radicale ui Bourgeui-, ecu soenilritriche n\lc te hebbel; griiouxieu. Hi) uoeiud»- hoi oiunugclijk zicli met Bourgooi-, en diens, vrienden te ver staan hij (Méline) zou blijven steunen op zijne republikeinen va:t goeden wil; want „er wa lit ten rcvoiuue-v,irul die reactie uitlokt." Léon Bourgeois repliceerde. Hij hoopte dat tl1' me. lioid na l zijn denkbeelden zou in stemmen, en ontkende een socialistische rede te hebbeu gehouden. Hij verdedigde -Donna-rN m komstei.L I -ting",-:, en \t jjri.nïrd" ton Joü ouder de roejuiv.liin0en van de liiuiJo linker zijde, hierin v.i.i Méline te verschillen, dat deze de «oiktstivislisehe beginselen wilde bestrijden door geweld, terwijl de radicalen dit willen doen door hervormingspolitiek. 1 u betrad isuouard ihuinont, de groote jodenhater, de tribune cm ie antw.a.id, n ,.p Millennia's ernstige bestrijding van het antr- semietisme. Hij verklaarde altijd do groote geldmannen, wie ztj ook waren, bestreden te hebben, joden of geen joden. Het anti-s,jnii.twne, gmg hij vooit, laaft geen godsdienstig karakter. Zij ue- staat mt vrijdenkers zoowel als uit geloovigen, uit allen die den occulton en internationalen invloed der joden willen bestrijden. Ten slotte eisehte hij, na een schildering der onlusten in Algerije, het ontslag van den gou verneur Lépine. Hij kondigde nog aan dat hij later door een uitzonderingswet herziening van alle groote vermogens zou vragen. Trouillot viel in een schitterende redevoeiing het ministerie heftig aan, om zijn bondgenoot schap met de rechterzijde en het weinige dat het gepraesteerd had- Over het program dat het ministerie vóór twee jaar had ontwikkeld en waarvan ongeveer niets was uitgevoerd, wilde hij niet eens spreken. Terwijl de voorzitter met moeite in de woe lige Kanier de orde wist te handhaven, ant woordde Méline. Hij verklaarde dat de regee ring aileen een votum zou aannemen, waarbij de Kamer zijn staatkunde der beide laatste jaren goedkeurde. Om de partijen de gelegenheid te geven zich te meten, en de Kamer in staat te stellen haar afkeuring uit te spreken, stelde Trouillot nu deze motie voor,,Dc Kamer keurt de staat kunde van het kabinet-Móline goed." Daartegenover vroeg de minister-president do prioriteit voor een motie van Ribot, Dupuy en Poincaré, luidende,,De Kamer, goedkeurende de verklaringen door de regeenng afgelegd, wenscht zich te wijden aan een democratische hervormingspolitiek, gegrond op dc vereeniging der Rcpublikeinsche groepen." De prioriteit van Trouillot's motie werd met 23 stemmen verworpen, waarop Móiine de rnotie- Ribot aanvaardde. Op verlangen der linkerzijde werd over do twee gedeelten dezer motie afzon derlijk gestemd. Het eerste deal der motie, waarin de verkla- rineen der Reseering worden goedgekeurd, werd O O O O c aangenomen met 205 tegen 2/2 stemmen. Het tweede deel, waarin gezegd wordt dat de Kamer besloten is zich re wijden aan een democratische hervormingsstaatkurde, gegrond op de vereeni- ging der republikcr iie groepen, werd aange nomen met 527 1 i 5 stemmen. De regeering Su. ,n dus het pleit gewonnen te hebben. Maar nu stelden Ricard en Bour geois (niet Léon Bourgeois) een derde gedeelte voor, luidende„waarbij zij steunt op een uit sluitend republikeinscho meerderheid." Ondanks het verzet van Méline werd dit ge deelte aangenomen met 295 tegen 246 stemmen. i.vji geweldig rumoer brak nu los. Er wem geschreeuwd: ,.Er uit' Oij zijt geslagen' De deur uit'" enz-, en over de be teekenis dezer laatste stemming was men het vrijwel eens: :ij is er. nederlaag voor het ministerie. Ka dat een Joor den monarchist Dulaure voorgestelde toevoeging„met uitzondering der socialisten," met 490 tegen 36 stemmen ver worpen was, en Denis Cochin en Bourgeois zich teen de motie in haar geheel hadden verklaard, werd deze bij eindstemming aangenomen met 281 tegen 272 stemmen. Men verwachtte tegen heden de collectie ontslagaanvrage van het ministerie. Wie met het vonnen van ten nieuw kabinet zal woulen be last, schijnt moeilijk te zeggen. De geheeie Spaansche vloot onder Cervera kgt in de haven van Santiago. Luitenant Blue, die een verkenning heeft gedaan in de baai, ra- porteerde dit aan admiraal Sampson, en deze seinde het naar Washington. Een telegram uit het Amerikaansche kamp aan da buitenhaven van Guantanamo, gedag- teekend van 13 Juni, twaalf uur des middags, meldt „Tot dusver hebben de rnarinetroepen zich uitstekend gehouden in den strijd, maar de toe stand wordt ernstig, daar zij uitgeput raken doordat zij bijna voortdurend de aanvallen dor Spanjaarden moeten afslaan. Zij zonden reeds vernietigd zijn, wanneer zij niet beschermd wer den door de kanonnen der Amerikaansche oor logschepen. Le Spanjaarden omringen het Ame rikaansche kamp. Des nachts rakken enkelen door de bosschen op tot kanen dertig yards van het kamp. Ir. het gevecht van Zondagnacht was de nicdoweiking dor opstandelingen niet be paald een succes, daar deze salvo's op de Ame rikanen afgaven, van wie velen ternauwernood konden ontkomen." Volgens admiraal Sampson zijn de lijken der Amerikanen, die bij liet gevecht in de baai van Guantanamo zijn omgekomen, op barbaarsche wijze verminkt. De Spaansche regeering heeft intusschcn nog geen berichten ontvangen, die den beweerden aanval op Santiago bevestigen. Een persoon, die tot de regeeriag behoort, verklaarde, dat he', vwnnlde ip vocht bij Guantanamo een eenvou dig, i irtiui i icr i,i"t op-LisKl iiwgen was, /."i.di r i iv-V 1» tu'-„ De hoepin, naar Cuba bi-tflin!, ».ij'i ri'in iiuUr.l, »u uit ile Wreungtle Sinten up weg go- -i. Hel t.'ttd' g !i u der expeditie H1„r de 1 - 'i h d- :i v G li Fr. i„o ia r- Irekk n. Da Sj aan-.che mini Ter v.,a curing veikL.ul >la1 1: t er te Manilla neg ltï»i ?>m - hi "-.it IC Je k ïpitein-generaal heeft er 20-000 man s.i- ttxt:v<4 'trokken er. beschikt over 199 verdragende kanonnen. De geruchten van vredesonderhandelingen in '1 r d"» minister van 'nutonlandvriie za ken in oen gesprok met cenige journalisten lege r.gesproken. Hofbericht. Professor Kiaerner gaf heden zijn Iuatste les aan Hare Majesteit. De hoogleeraar werd benoemd tot ridder van den Nederlandschcn Leeuw en ontving van II. M. de Komngin- Rogenles een fraai brons «Pro Patria". Bij Kon. besluit is dr. J. D. van der Waals, boogleeiaar aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, benoemd tot ridder in de orde van den Nedei landschen Leeuw. OVERSCHIE, 15 Juni. Hedenmorgen om 7 uur is met een stoombootje van de Reederij ,.de Schie'" de jaarlijkscho processie uit deze gemeente naar Delftshaven vertrokken, alwaar zij zich met de proces sie uit laatstgenoemde plaats vercenigt, om gezamen lijk te Brielle dc graren der Gorkumsche martelaren te gann bezoeken. KEÏHEL EX SP ALAND, 15 Juni. Zaterdag avond vervoegde zich bij een ingezetene dezer ge meente ecu net gekleed persoon, voorgevende werk zaam te zijn bij diens familie, met verzoek hem voor dien familie twee a drie honderd gulden mede te geven. Verstandig genoeg voldeed onze ingezetene niet aan dit verzoek en stuurde den boodschapper zonder iets naar Vlaardingen terug. Bij nader onder zoek is thans gebleken dat men met een oplichter te doen heeft gehad. Men zij dus op zijn hoede. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag l-l Juni, (V ery olg.) Iu antwoord op de vraag van den heer Van d c Velde omtrent bet boezemwater van Delfland, ver klaarde de Minister van Binnenlandscke Zaken met verschillende beschouwingen van den interpellant niet medu te gaan. De regeering ver wacht van instelling eener speciale commissie geen afdoend middel tegen watervervuiling. Zij heeft voor lichting gevraagd en de staatscommissie heeft ook reeds een rapport uitgebracht en daarin middelen aangewezen tegen vervuiling, speciaal van de wateren van Den Haag en Delft. De regeering heeft de tusschenkomst van Ged. Staten gevraagd en het gemeentebestuur van Den Haag alsmede de besturen van Delfland en Schieland om advies gevraagd. De pas ontvangen antwoorden dier besturen dienen overwogen te wordendaarom kan de regeering thans niet meer mededcelen. Zij kan ook niet zeggen wanneer het voorloopig rapport gepubliceerd zal worden. De Vijf Sluizen zijn met 1 Juni opgeleverd, en thans wordt een proef genomen met een door do staatscommissie aanbevolen denkbeeld. De heer Van de Velde is niet voldaan maar dankt toch voor de verkregen inlichtingen. Do heer Van Kerkwijk protesteert tegen het nicts-doen van rijks- en provinciale regcering, waar door Den Haag iu den stank blijft zitten. De Minister van Binneniandsehe Za ken noemt die beschuldiging ongegrond. Hij ver wijst den heer Van Kerkwijk naar de Handelingen. De heer Van Kerkwijk houdt zijn woorden staande. De interpellatie is geëindigd. Zitting van Woensdag 15 juni. (Per telegraaf.) Naar de huishoudelijke commissie is verzonden een adres Tan mr, "Patijn, houdende verzoek om ontslag als commies-griffier bij de Kamer. Goedgekeurd worden vervolgeus onderscheidene wetsontwerpen o. a. tot nadere regeling van de pensioensnanvragen van oude weduwen, (voor 1888) onderhandschen verkoop van vestinggron! te Coe- vorden; restauratie van het Gouvernements-gebouw te Groningen; wijziging van art 13; Grondwet (.in ver band met de kieswet), na verwerping met 40 tegen 25 stemmen van een amcndement-Hartogh strekkende om voor gesplitste gemeenten het aantal leden van de commissie uit de ingezetenen bij grensregelingen, niet naar het zielental to bepalen, maar een vast cijfer aan te nemen en wel voor Utrecht 16, 's Gravea- hage 21, Rotterdam 25 en Amsterdam 27, en voorts voor genieenten van 6 tot 35 duizend 9 loden, voor andere gemeenten boven 35 duizend zielen 15 leden. Aanbouw Pantserschip. Bij de beraadslaging over hot wetsontwerp tot verhooging Tan de marine-begrooting met f 4.200.000 toot aanbouw van een nieuw pantserschip, voor landsverdediging en voor Indië, verklaart de heer G o e k o o p zich weinig ingenomen met het denkbeeld van 5 schepen van het voorgestelde type. Schepen voor dubbel gebruik acht hij weinig geschikt en te duur. Hij wenscht afzonderlijke schepen voor Indië en voor 'slandg defensie. De eischen voor hier en Indië zijn geheel verschillend. Voor 's lands defensie kan men met minder kostbare schepen volstaan. Hij betoogt dat voor algeheele reconstructie van ons materiaal een omschrijving van de taak van de zeemacht onmisbaar is, en spr. vraagt voorts inlich tingen omtrent dc diensten van het nieuwe schip in de Indische Archipel. Ondanks zijne bezwaren tegen het voorgestelde type, en hoewel hij grootcr waarde hecht aan kruisers, zal hij het ontwerp steunen, om dat hij versterking van onze Indische marine drin gend noodzakelijk acht. Echter maakt hij zijn stem los van verderen aanbouw van schepen van het voor gestelde type. De heer V e r h e ij acht ook versterking onzer Indische Marine noodig. Voorkeur geeft hij echter aan gepantserde Kruisers, omdat men daarbij naast goede bescherming grootcr snelheid heeft dan hij het t\ pe door den Minister vooigesteld. Hij behoort niet tot hen die dit schip losmaken van 's Ministers voorstelleu. Door dit schip te vo- teerui moet men verder gaan, maar niet tot 5 schepen, zooals de Minister voorstelt. Voldoende zijn 3 pantsersehepeii en wel 2 ter versterking van het auxiliair eskader, dat z. i. behalve uit bedoelde 2 schepen uit 3 kruisers moet bestaan, terwijl hij voor den algemeenen dienst 1 pantsersehip en 4 kruisers voldoende acht. Hij zal dus voor dit schip stemmen. De heer Van G ij n zal óok voor stemmen, maar hij maakt zijn stem los van verderen aanbouw. Met meerdere snelheid zou het thans voorgedragen schip goed passen in het stelscl-v. d. Wijck. Ook stemt hij voor omdat hij de versterking van onze Indische Marine niet wil vertragen. Dat hij tegen het schip van Minister Jansen stemde was omdat hij overtuigd was dat zelfs het verbeterd type-Kortenacr gebleken was niet het type te zijn waarvoor het bestemd was en waaraan de Marine behoefte had. De heer Groen van Waarder zal het ont werp steunen, omdat hij voorshands geen beteren aanbouw voor onze vloot kent, maar wil zich niet binden aan verdere aanschaffing. De heer Van V 1 ij m e u acht versterking voor Indië noodzakelijk. Voor handhaving onzer neutrali teit in Indië hebben wij in plaits van kruisers-type- Van der Wijck, noodig zware gepantserde kruisers met gepantserd dek en gordel. Zoowel uit een strategisch als tactisch oogpunt acht hij zulke krach tige kruisers voor Indië meest geschikt, Hoe denkt de Minister over deze gepantserde kruisers liet voorgestelde schip moge krachtig zijn, maar spr. meent dat 't in de gegeven omstandigheden niet het doelmatigst is. De heer Van Kol vindt'tonverantwoordelijk zooveel miliioen te besteden. Wij kunnen toch den wedstrijd niet volhouden en zullen toch steeds hij andere mogendheden achterblijven. De gelden, die zoo nutteloos verspild worden, kunnen zoo dringend voor maatschappelijke doeleinden aangevoerd worden, nij komt^ er tegeo op dat een deel der kosten van het auxiliair eskader drukt op de schouders van den Javaan. Resumeerende zal hij tegen stemmenomdat hij hot ontwerp beschouwt als een onrecht tegenover Indië en eenvoudig als een dwaasheid tegenover Nederland. De heer Iluyper wil afgescheiden van de quaes! ie van vertrouwen in dc bestaande omstandigheden een bruikbaar schip niet weigeren, maar ook hij verbindt zich niet voor verderen aanbouw. Het votum strekt niet verder dan dit wetsontwerp, "t Bezwaar tegen verdere aanschaffing ligt niet hierin dat de anti- revoi. partij geen. gelden voor de vloot wil voteeren, maar omdat volgons spr. hetgeen de Minister omtrent zijn plannen zegt, vervat is in te vage termen. Hoe zullen de pantserschepen in geval van oorlog in Indie komen? De hoer De Ras zal, ondanks zijne bezwaren tegen de weinige snelheid, zich met het oog op de verdere voordeden van het schip, bij het ontwerp ncderleggen hij dringt aan op verdediging van havens op Java, cn protesteert tegen aanbouw van schepen buitengaats optredende. Ook hij maakt zijn stemlos van verderen aanbouw. De heer De II a m zal tegen stemmen omdat hij schepen voor dubbel gebruik afkeurt, 't Argument voor werkeloosheid weegt bij hem niet zoo zwaar om voor dit chip 4J4 miliioen te voteeren. Op andere wijze kan de werf in gang gehouden worden. De Minister van Marine, zijn ontwerp verdedigende, is bij zijn voorstellen uitgegaan van de hoofdgedachtena. de noodzakelijkheid van ver sterking der Indische marine; b. dat voor deze ver sterking naast dc pantserdekschepen zwaardere pant- serdekschepen noodig zijn, en c. voor offensief optreden in Nederland in oorlogstijd. Dit wordt gevorderd voor handhaving onzer neutraliteit en tot wering van vreemde aanvallen. Snelheid is z. i. geen hoofd- vercischte. De pantserdekschepen zijn niet voldoendedoor zijn voorstel wordt de vloot voldoende versterkt. Waar men gebonden is aan afmetingen en diepgang heeft men aan de kracht wol eenigo snelheid moeten opofferen. Bij de verdere beantwoording van de gemaakte opmerkingen, betoogt do Minister dat afzonder lijke schepen voor Nederland en Indië een onoor deelkundige en dure politiek zou zijn. Voor Nederland worden geen schepen aangebouwd; voor kustverde diging zijn torpedo's voldoende. Punt van uitgang voor bouw van het schip voor den dienst in Indië was duseen of twee schepen daar te hcbbcD, die in open zee kunnen optreden. Zoolang de kracht van den vijand geen overmacht wordt, in dat geval zullen zij medewerken aan havenverdediging. In 1902 kunnen 2 pantserschepen klaar zijn, want hoewel hij thans slechts één schip vraagt, hoopt de Minister dat hem 't volgende jaar ook het 2e schip zal worden toegestaan. (De zitting duurt voort.) Bij Kon. Besluit is benoemd tot plaatsvervanger van den districts-veearts wien Arnhem als standplaats is aangewezen, F. S. J. Veezc, veearts te Enschedé. Bij Kon. Besluit is aan K. R. Velthuis, ontvanger der gemeente Noorddijk, toestemming verleend om tot 1 Mei 1899 in de gemeente Groningen te blijven wonen. Bij Kon. Besluit is de Oost Indische ambtenaar met verlof A. Ph. L. van der Bent, laatstelijk militair ambtenaar der 3e klasse in Ned:-Jndië op zijn ver zoek, wegens pbysieke ongeschiktheid, eervol uit den dienst daar te lande ontslagen, met toekenning van pensioen. In een gisteren gehouden vergadering der Commissie voor de Leeszaal van het Volkshuis alhier is, na ampele bespreking, besloten de be hartiging der belangen van leeszaal en biblio theek voort te zetten. Er werd een definitief bureau gekozen, lerw"" verschillende sub-com missies werden beri id voor verschillende werkzaamheden. In een volgende vergadering zal een geregeld werkplan der commissie worden vastgesteld. Hedenmorgen te 10% uur ongeveer braken aan de Westvest tegenover de Branderssteeg de spaken uit het achterwiel van een molen wagen van den stoornmolen ®de Draak" met het gevolg dat de wagen omkantelde en de lading op de straat viel. De koetsier en de beide" knechts die op de zakken zalen bekwamen gelukkig geen letsel B U R G E 11 L IJ K E S T A N D, Geboren: •13 Juni, lansje Augusta Antonia, dochter A. M. Ziedses Desplantes en L. M. H. Ecken- hair-eu, Singel, 14 Juni. Cornelia, dochter van C. Gordijnen A. C. Jansen, 'Rotterd. dijk. Arie, zoon von A. Bijl en K. Lühring, KinJerLimrt. Overleden •12 Juni. Willem Verveen, 48 jaar, Houtstraat. De landbouwer A. M. aan »de Vergulde Hand" bleef gistermiddag, terwijl hij bezig was de koeien te melken, plotseling dood. B U RGERLIJKE STAND. Cieliuwil 15 Juni. George Laurens Kalkman en Hen- drika Proost, Adrianus de Bloois en Cor nelia Ommeiing. Geboren 1-4 Juni. Komelis, zoon van K. v. d. Linden en H. Nieuws,traten, Ged. Biervloot. J0. hannes, zoon van A. Poot en J. üoogerwerf Paterstraat. Overleden '13 Juni. "Willem Roodenburg, oud G7 jaren echtg. van Jb. v. d. Burg, Havenstraat, Vonnissen van het Kantongerecht te Schiedam. Zitting van 15 Juni 1898. Wegens overtreding der boter wet: W. v. W. te Overschie, tot 150 boete subs, •10 dagen hechtenis. P. S. v. B. W. te Overschie'. tol 1 25 boete subs. 5 dagen hechtenis. Wegens stroope'j J. J. te Schiedam, tot f3 boeto suits. 3 dagen hechtenis. 1'. O. te Schiedam, tot f2 boete subs. 2 dagen hechtenis. Wegens straatschenderij A. v. d. B., M. B. 't H., J. S., J, L. G., Ch. C. G„ A. J. S. en J. V. alien to Vlaardingen, ieder tot f3 boete subs. 2 dagen hechtenis. Wegens een trekdier op den openbaren weglaten staan, zonder de noodige voorzorgsmaatregelen tegen het aanrichten van schade te hebben genomenJ C. J. te Schiedam, tot f2 boete subs. 1 dag hechtenis. Wegens verwekken van nachtrumoer,: M. J. v. d. H. te Schiedam, tot f2 boeto subs. 1 dag hechtenis. Wegens openbare dronkenschap L. d. V. te Schiedam, tot f 1 boete subs. 1 dag hechtenis. O. V. S. te Overschie, tot fl boete subs. 1 dag hechtenis. G. V. R. te Schiedam, tot fl boete subs. 1 dag hechtenis. H. d, G. te Schiedam, tot f2 boete subs. 2 dagen hechtenis. C. J. 0. te Schiedam, tot f3 boeto subs. 3 dagen hechtenis. M. G. v. d.B. te Schiedam tot f3 boete snbs. 3 dagen hechtenis. B. L. V. te Vlaardingen, tot f 6 boete subs. 3 dagen hechtenis. Wegens openbare dronkenschap (3e herhaling): J. L. v. G. te Schiedam, tot 14 dagen hechtenis. Wegens openbare dronkenschap en een valschen naam opgegeven J. B. te Vlaardingen, tot twee boeten van fl en f10 subs. 1 en 5 dagen hechtenis. Wegens spoorweg-overtreding: J. W. te Overschie, tot f3 boete subs. 2 dagen hechtenis. Wegens politie-overtreding H. B. te- Schiedam, tot fl boeto subs. 1 dag hechtenis. J. B. M. te Schiedam, tot f2 boete subs. 1 dag hechtenis. A. W. te Vlaardingen, tot fl boete subs. 1 dag hechtenis. N. H. te Schiedam, tot fl boeto subs. 1 dag hechtenis. II. J. L. te Schiedam, tot f0.50 boete subs. 1 dag hechtenis. E. A. E. et N. v. D. beiden te Schiedam, ieder tot fl boete snbs. 1 dag hechtenis. R.-K. Keek. Tot opvolger van wijlen mgr. W. Staal S. J., apostolisch vicaris van Batavia, is door den Paus benoemd pater Edmnndus Luypen S. J., die den bisschoppelijken titel ontving van den zetel van Orope. De nieuwbenoemde kerkvorst werd den 3en Juni 1855 geboren te Hoofdplaat, in Zeeland. Hij vertrok in 1889 naar Indië, waar hij laatstelijk werkzaam was te Maumeri op het eiland Flores, als pastoor en superieur van de missies op gedoemd eiland. Hoooer Ouderwijs. Prof. van der Waals. Gisteren herdacht dr. J. D. van der Waals, hoog leeraar aan de Ainsterdamsche universiteit, het 25- jarig jubileum zijner promotie. Brandstichting. Men schrijft aau de N. R. Ct, uitHendrik- Ido-Amhacli t Op last der justitie is H. v. P. van Zwijn- drecht te Dordiecht in voorloopige bewaring gebracht, in verband met den brand te Hendrik- Ido-Ambacht. Bij den heer Steehouwer woonde eene dienst bode, die vroeger met r. P. in betrekking ge staan beeft. Hierdoor en door aanwezigheid bij den brand schijnen vermoedens gerezen te zijn; van bewijs is echter geen sprake. Ben lage streek. Te Nieuw-Vennep (Haarlemmermeer) heeft men gisternacht op ergerlijke wijze huisgehou den. Eenige baldadig-m hebben zich toegang verschaft tot de machine ran den korenmolenaar van Slaveren, aldaar, de sluiting verbroken, dc machine beschadigd door afneming der schroeven

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2