RIJWIELEN, C. J. f. D. WISKELHlilS Een WOONHUIS. Simplex Rijwielen Tweede IVSeid STRIJKSTER stemt a.s. Vrijdag met ons op onzen Burgemeester M zmver Openbare TVrijwillige Stoowtmrij en CkemisGhe fasseSerij. KREIJMBORG en NIEUWENHUIS. NACHT- en THEELICHTJES, Geldersche Kade 6, ROTTERDAM. Handelsdrukwerk. ^VIDVEIRTENTIËj 1ST. DE VROUWENWERELD P. H. A. NI. R0ELANTS, üa 1 Telegram me n. Finantieel. S c li e e p v a a r t. Y i s s c h e r ij. It a ii il e 1. J c S Irini- J. J. GABEL. J. L. GOUKA. H. ONKOOP. J. PINSTER. A. TAP. J. YERBOOM. T© Koop: Me-TijMnfl lil] biImmM, Steeds ia Yoorraad li] Schiedam. O-iEZ. .rOlVlINO, Hoogstraat. YEKKADE'S met afzonderlijke Boven woning Pakhuizen Open Grond, Tuin en Erven, - Depót: j Lane Haren 141. - SeMeiai. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STMTSLEEM8EN, Pro?, en Stedelijke LeeniMsn. HyjötM-BanM Kol.Crediet-Mell. enCnlL-Onfleraemingen, FaMeken. Scleenyaart-IaatsclL Dim, V* SpoorfeöeeDimen, Traifeg-Iaatscl. en het sluksmjilen der riemen, waardoor de werkzaamheden stilstaan. Verder hebben ze het hok vernield, waarin de kuikens opgesloten waren. Eenige daarvan vond men dood en nuclei e worden vermist. Een nauwkeurig onderzoek door de politie ingesteld, heeft tot resultaat gehad, dat men de daders op het spoor is. MADRID, 15 Juni, Generaal Augusti zond een depêche, gedagteekend van Mandia den 28sten dezermaar den inhoud kent men niet. Vóór Havanna bevinden zich 17 Amerikaan- sche schepen; men heeft geen tijding dat de Amerikanen te Santiago zouden zijn ontscheept of Santiago hebben aangevallen, Het aantal schepen voor Santiago is verminderd; men ver moedt dat averij hersteld wordt. Overzicht van de Beurs van den dag. Met uitzondering van Spanje dat tamelijk prijs houdend sluit, vorkeerden buitenl. staatsfondsen over het algemeen in gedrukte stemming. Ook Amerik. sporen waren wat zwakker cn met wenig handel. Nationale staatsfondsen nagenoeg onveranderd. Buitenl. a lager, alleen Spanje vast. Hooger waren Amst. Deli 3, Cert id. 8, Deli Bat. 3, Cert, dito 7, Deli Mij. 4, Langkat Cult. 2, Medan Amerik. vaart 3/1( Java Pctr. B. 1, Nedcrï. Petr. Paleinbang 2. Lager Oei t. Arendsburg 3, Langkat Tabak 1, C'ert. Senembah 9, Serdang 1. Binnenlandschc sporen voor Gest. Boxtel 3%. 2e Hyp. id. lager, maar aand. Indische hooger. Russische sporen stil. Amerikaanschea 1 lager. NIET OFFICIEEL. Guyana Goud 105. Langkat B 150. Gulff Shares 16%, 17i/4. t pCt. Holl. Elcctr. 100. Opr. Euim 260. Ned. lud. Mijr.b. 103. Ie pref. Erie 351,5. SLOTKOBRSEN. Cert. Ned Werk. Sch. 2% pet. SGi%. do. 3 pet. 971/3. Atch. Top. Cert. v. gew. aand. 18%. Kans. Ct. B. v. A. N. M. Sub. Belt. Itailr. Co. 471/2. De volgende prijzen werden besteed grooie tong 50—65 e, rnuli id 30-10 e, KI ld. 13—20 c., tarbot 3.75-6.25, k' tarbot euet f 1.25-1.60 pel stuk; 100de [loonen f,1257, poontje» f 22 40, midd. schol 135, ki. id. ft 102 10, srhn f23.25 per mand. VI. AAR DINGEN, 15 Juni. Van de beugvissidierij is binnengekomen: V/j 113 Slelta Maris, L. Shnmer, met 35 ton viscb en l ton leng. Afslag Zoutevisüi f35.75, teug f 29 wappe f54.75, kibbeling f1550, schelvisch f 12.50, koolusch f 18. bot f32.—. Ivli ALt KG SCI IE VEER, 15 Juni. Hedenochtend wer den aan de 1n.11 kt alhier aangevoerd 70 grootezalmen, f 1.30 a f 1.50, 163 kleine zalmen, f0.90 a ft.en St-Jacobszalm f af per K.G. SCUEVENtNGEN, li Jum. Heden kwamen alhier 6 Katwijkschc bomschuiten met versehe wsch aan. Kleine taibot gold fl tot f2, tongen 25 tot 60 c, griet f0.75 tot f 1.50 per stuk; schol ft tot f3.70, scharren f3 tot f5 en zeehanen f2 tot f4 SCUEVENINGEN, 14 lum. Volgens hier ontvangen bericht uit Lerwick was door de reeds aanwezige schepen nog niets gevangeneen vaartuig had, 11a viei schoten gedaan te hebben, zelfs nog geen enkele haring gevangen. IJMU1DEN, 14 Juni. Heden waren hier 15 kotter- loggers aan de mat kt met 140-250 tongen, enkele tarbotten griet, 58 mandjes midd. Schol, 1530 mandjes hl, schol, 47 mandjes schar, 2—3 manden roode poonen en poontjes Ook kwam de stoomtrawler Holland I binnen met een partij tarbot, tong, roode poonen, midd. en ki. schol, wat rog en vveitmg, en de Engelsehe stoomtrawler G Y 346 met een paitij midd. en kl schol, wat toog, tarbot en roode poonen. SCHIEDAM, 15 lom. Aangekomen: s.s.JViwm, kapt. P. Hakker, van Peinau geladen met 462 200 kilo rogge, 293.700 kilo geist, en 109 balen vlas. Koog wafer tc Sch iedam. Juni 16 v.m. 2 03 urn. 2.30 17 251 3.16 '£oa cn Kaan. /oisopgaug Juni 16: 3 40 v.m ndergang 8.21 11 m. 173,39 j j 8.22 Nieuwe Maan 19 Juni. Eerste kwartier 27 Juni. SCHIEDAM, 15 Juni 1S98. ROGGE zonder handel. GERST: Pernau f144 Ct. M4IS: zondei handel, SPOELING: 0.60. MOUTWIJN: Not. van de Makelaars f8.25. po" 1IL. Ct. Stemming: vast IENEVER f 12.25 per Hl. Amst proef f 13.75 -onder fust en zonder belasting MOUTWIJNNot. Brandeisbond f7%. SPIRITUS: fI41/4 a f 15. AMSTERDAM, 15 Juni. Rogge op levering flauw; pei October flIC, 115 ROTTERDAM, 15 Juni. Rogge op termijn: per Oct. f 115, f116 Tarwe op termijn per Nov. f185, f182. 114. HET WESTRAND, 14 film. Op de veilingen van gisteiaiond weiden de volgende prijzen besteed: witte asperges 17 a 31 ct, blauwe 9 a li ct pei bos; aaidbeien 32 a CO ct. per Kilo; aaidappelen f0 50 a f0 80 pei %f postelein f 0.10 .1 f0.55 pei I/,; Komkommers 3 a 11 ct. per stuk; sla a 2 ct pei knip; kniisbes-.cn f330 per 50 kilo, aanvoei 2600 kilo. ANTW1 Rl'LN, li Jum. Tai we kalm Califurme fi.25'Aafr. 25'/,La Plata fr. 20% a fi, 2i; Dei,au fl. 100, a li, 23%. Maïs dalend, tmeiikaiiiseh Mixed li.8%afr. l,a Plata fr. 9% a fr,Dunau fr. 9% a ft. Petiofptmi vist. Jum fi, 15%. Juli fi.15%. BERLIJN, li jfuin. Spiritus. Loco 52 PARUn, li lum. Tarwe. Loopende maand fi 27.00, Juli fr. 20.75, Juli/Aug. fi 25.70, 4 laatste mdn fr. 22.15, prijsh. Rogge. Loopende maand fi 19Juni ft. 10.25, Juli/Aug. fr. 15.50, i laatste mdn fi H.kalm. HAMBURG, Si lum. Petioleum loco 5.85, bnef. dito geld. Spiritus per Juni 23V41 Juli/Utg. 235/b- Stemming: Hauw. Tarwe zwak. BUDAPEST, li Juni. PETERSBURG, I i Juni 14 Jum. 13 11 14 Juni. 13 1! Jum. Juni NEW-YORK, li Jum. Tar vv e Juli. Aug Sept. 83%75 83 75% 92%78% Mais. Juli. Aug. Sept. 3b 37% 36 'A-j7% 37%38% Oct. Oct Dec. 75% 75 763/4 Dec. 38% 381 De Heer en Mevrouw MAN "WES TENDORP—Terburgii geven kennis van de gebooite van een ZOON. Getrouwd E. VAN ZON en A. M. ENGERS, die, ook namens wederzijdsche familie, hunnen dank betuigen voorde bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondei vonden. 's-Gravenhnge, 15 Juni 1898, In een klein gezin in Ben Haag wordt wegens ziekte der tegenwooi- dige, tegen Augustus eene nette, fatsoenlijke, bckuanie gevraagd, P. G., leeftijd omstreeks twintig jaar, liefst daarboven, muts dragende. Ounoodig zich aan te melden zonder goede mondelinge getuigen. Nadere inlichtingen te bekomen aan het Bureau van dit Blad. zag zich gaarne belast met eenige fijne HASSCHEV. Adres Bureau dezer Courant. OP EEK NETTEN STAMB: Huurprijs f 15Ö per jaar. Te bevragenNieuwstraat 24. Drie zoo goed als nieuwe van af f 45. AdresI. M. "RASKE, Nieuwstraat 24, in ijzeren of stalen cylinders a 10 Kilo. Prijs beueden alle concurrentie. Agentuur SCHIEDAM doos van 12 stuks 35 Ct Verkrijgbaar bij GEB St. MAI.SE, Bam 5. KASTPAPIER cn K A STS4 Ti BES In groote verscheidenheid De Nota.is IV. J. A. ROLDANUS te Schiedam, is voornemens in bet gebouw uMusis Sactum" aldaar, op Vrijdag lï Juni 1898, des voor- middags te II uren, te veilen en op Zaterdag 18 Juni 1898, des avonds te 8 uren, te verkoopen: EEN te S c h i e d a m aan de Hoofdstraat No. 87, kadaster Sectie L No. 1398, groot 589 Centiaren, voorzien van waterleiding en door ligging en grootte uitnemend geschikt tot inrichting van pakhuizen of bergplaatsen voor de haringvisscherij. Aanvaarding en betalinglSJuh 1898. Te-bezichtigen Woensdagen Donder dag vóór de veiling,, van des voormid dags 11 tot des namiddags 5 uren en omtrent de koopvoorwaarden nadere inlichting te bekomen zoo ten kantore van genoemden Notaris als ten kantore van den Makelaar J. F. W. MEIJER alhier. kosten f250, f 180 en f125. Pond Sterling Frank of Lire. Zilveren Roebel. Papieren Roebel 1. Oostenrijksche Florijn 1.20 Zmdduitsclie florijn. 1. De mot gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laitste vier weken een fonds niet is genoteerd, vei valt do opgaaf van den vouigbn koers. Duitscbe Reiclismaik f 0 60 Portugeesche Mdreis. i 2.70 Spaansche Piaster i 2.50 Spaansche Peseta f0 50 Deenscne Kroon »0.66« Amerikaansche Dollar »2.50 AMSTERDAM. V. It. L. K. H. K 15 Juni 1898. EDROPA, Nederland. pCt. Ceit. N. VV. Scli. 2% 86% 865/8 87 Cert dito 3 97"/j8 977/10 97u/i6 Hongarije. Obl. Goudl. 1876 5 10! Italië. Inschr. 1802/81 5 85% Paus. Ln. '60/64 5 92 Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/Nv. 5 84% 84% 8411/ig Jan./Juli 5 846/16 84% 84% Portugal. 'Obl. met ticket 3 177/10 17% "dito met ticket 4% 276/16 Rusland. CertHamb, 1820 5 77% Obl.'80Gc.GR.125 97%6 973/6 do.'89/00 Hope &CO.GR.1254 98 933/8 d.'67/69t£20 4 101% 1011% 401JS/16 in goud 18845 1037/u 1031% Spanje. Pp. Sch. pes.6000 4 31% 33 35 do. pes. 12-240004 321/is 32 32% Bimi. Am, Sch. 4 dito Perpetueele 4 20 Turkije. Douane Obl. '86 5 93 dito Leen, 1S88 5 96% ditoGecv serie D. 22 22 dito Gecv, serie C. 26% 261/a 26% N.-AMERIKA. Mexico. Obi. Ail. Binnl. 5 Amst. Obl. '61 3J4 dito 1886/90. 3M Rott. L '94/07 3 Schiedam 1S95 3 Alg.Hyp.Bk.Pbr 4 do. do. (m uitk.) 3% do. do. (z. uitk.) 3'/j Amst.Hyp.Bk P. 4 'sGrav. Hyp. Bk. 4 Holl.Hyp.8k.Pb 4 Nat. Hvp. Bank 4 N.&Pa"e,H.Bk.Pb. RottHyp.Bk. Pb. 4 Westl. Hyp. Pb. 4 Cult.-Mij. Vorst. A. Ned. Handlm.Aand. dito dito resc. 5 Deli Cult. Mij. Aand. Deli-Maatseh. Aand. Rott. Deli-Mij. dito Senembah-Mij. dito Ned.Fabr.v Werken Spw.-Mat. ser.A,A. N. Gist enSpir.F.A. V. K. 34 3/l6 !00% 100 7/l6 943/ia 10t% 100 981/2 100% 101 101 Va 101 59% 102% 1003/4 46 145% 1403/4 150% 481 114 507 112 L. K. H. K. V. K. L. K. 11. ft. 3316/16 34 Paketv.-Maatsch A. 1643/a 1643% Rott. Lloyd Aand. 112% 100% Dordt. Petr.Mij.prA. 1293/4 Elzasscr Petr.Mij A. .124 K. Mij Ex. Petbr.A. 5971/3 586 592 M. Moeara En.A. 1393/a 139 Ned. Petiol. Mij. A. 34 34 343/4 Sum. Palemb. 11. A. 108 108 1091% V.-S. v. N. Amer. Atk.ConstSynd.TC. 355 Kans. CyPittb. G. 4 95 1007a 1003% Maxw.Pr.afg C.v A. dito Cert. v. Iticom. 3% 6% 07/16 6% 1007/8 Nederland. i023/8 Holl. IJzeren Aand. 118% H4% 100% M.t.E.v. S.S. Aatid. 112 112 Ned. Centr. Aand. Ned Z -A.Sp. do. 6 N.-Br.-Bokstel A. 33 217 15 16 47 48 Italië. 145% 141 Spwgl.'87/89A-E 3 55% 141% Z.I.Spw. A-H do. 3 571% 57U/j6 5713/10 POLEN. Wars.-Weenen A. Rusland. 157 4S5 Gr.Spw.Mij.Obl. 41/, 9834 114 Wladik.ZR.S 250.4 Z.-Oost,Spw.Obl. 4 Zuid-W. Sp. Obl. 4 V.S. v. N.-Amer. 977/8 100% 97% lOOi/s Atch. Tp.C.v.gew. A. 13 12% 127/a dito Crt. pref. dito 3213/16 32% 323/8 do,Alg.Hyp.ObL 4 907/8 90% do Adjust Obl. 4 At!, Pac Trustb. C./ Centr. Pac. Aand. Cl. Ak &Col.C.v.A. Denv.-Rio-Gr. dito Erie Sp. Mij. Aand Fl. C. P. C. v. g. A. Iliin. Centr. C. r. A. Kans.Ct. B.v.A.N.M. Sub Belt Railr. Co. Louisv. Nashv, Cert. Miss K.&T.C.v. A. do.Crt v.4pCt,prf.A. do, te Hyp. Obi. 4 do. 2e Hyp dito 4 Wabash afg.C.v.p. A. W.N, Y. Pens. O.V.A. Canada. Canadian Pac. C.v.A. Rott. Tramw. Aand. Westl. Stoomtr. A. Nederland Amsterd./1000 3 N.-H. V. Witte Kr. P, v.Vo!ksvl.'67 fiO do. 1869 kf 2.50 België. Antwerpen 1887 2-7 Brussei 1886 2% I. v. Brt-Spw. 2% Hongarije. "heissloten 4 Italië. V. It. 65% 10 ««/is 155/g 42% 13% 8 Vie 1033% L. K. 647/a 13% 123/16 13 7i%0 104 II. K. 1-41/16 12 "As 13% 8 17% 52% 11% 36% 86% 60% 18% 65% 47 51% 14% 867/8 60% 18% 03/g 47% 52% llS/g 6% 84% 197% 116 105% 72% 162% 1.65 73 157% 1.60 73% 1.62'% 100 IOOI/4 89% 1007/g 1007/a 117 96 Oostenrijk. V. K. L. It. Stnatfl. 1854. .4 1361/2 136 dito 1860. 5 119% 118 dito 1864 1613/4 Bod.-Cr.-Anstalt 3 98% 100% Stad Weenenl874 143% 144% Spanje. Madrid 1868. 3 293/4 Turkije. "Spoorwegl. 3 201/3 207/46 Koers van hel geld. Piciongatie. H. K. Beleemng pCt. 23/4 pCt Wisselkoersen te Rotterdam. 15 Juni. Londen kort f 12.06 Disc. 3% pCt Parijs - 47.772 Antwerpen - 47 671/3 3 Prijzen van Coupons. Amsterdam, 15 Juni. Met. Pap, p. fl. 21 20.95 Zilv. Jan. 21 20.95 Engelsehe per «11.53 EngelscUe met affi11.93 Portugeesche Fransche47.35 Belgische 47.25 Diversen in Reichsmark 58.70 Hamburger-Russen. 1,22 Russen in Gouden Roebel 1.89% Russen m Zilveren Roebel 1.25 Russen in papieren Roebel 1.24% Polen per Zilveren Roebel Spaansche buitl. in frs. p. Juh 47.10 Spaansche binnenl. in piasters 1.05 Amerikaansche Dollar Goud 2.461/3 Mexicaansche Dollar si 6

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3