Vrijdag 17 Juni 1898 N°. 9653. 52""1 jaargang. Eerste Blad VROUWENSTRIJD. P. LOOPUYT H. J. VERSTEEG Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. Ter Stembus. FBXJILLBTON. UITGEVER: H. J. C. EOELANTS. BUITENLAND. GOURANT. ABOWrawiirrwiijii T«#f Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 A&onderlijke sommen>0 02 BUREAU: BOTERSTRAAT 70, Tclcphoon No. 123. A»YEBTanTtKPnxjsvan 16 gewone regels met inbe grip Tan eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Onze laatste opwekking tot de kiezers van ons district om morgen (Vrijdag) ter stembus te gaan kan kort zijn. In onzen wakkeren burgemeester, den heer H, J. Versteeg en in ons volijverig raadslid, den heer P. Loopuyt hebben wij een paar can didates waarvoor ieder die het wel meent met ons district, graag in het vuur gaat. Ze zijn de volkomen weerspiegeling van het herlevend SchiedamVersteeg, onder wieDS leiding eindelijk weer wat energie kwam in onze haast doodbloedende stad, Loopuyt die de incarnatie is van den band tusschen Schiedam, Overschie en Kethel geknoopt. Beter dan wie ook kunnen deze beiden als leden der Staten de belangen van ons district te 's-Gravenhage vertegenwoordigen, beter dan wie ook zijn zij op de hoogte van wat Schiedam en omgeving voor zijn ontwikkeling behoeft en door hun uitgebreide relatiën zullen zij veel voor ons kunnen en willen doen. Onbevooroordeeld zal ieder, ook de tegen stander, toegevengij liberalen, zijt met uwe candidaten ditmaal al bijzonder gelukkig, zij verheugen zich in een groote populariteit van de beste soort. Wie staan tegenover onze candidaten? De heer A. C. A. Nolet, een man stellig, die groote waardeering verdient, maar die, waar men naar Schiedam's belang vraagt in de Staten, het zeer zeker moet afleggen bij den heer Loopuyten de heer Krapeen Hagenaar voor wier. men tot aanbeveling slechts ■weet bij te brengen dat szoo'n Haagsche ingenieur zeker wel op de hoogte zal zijn van den watertoestand in de naastbijgelegen deelen der provincie", en van wien men vraagt, alweer als aanbevelingdzou hij wel zoo ver werpelijk zijn') Dat zijn al heel zwakke argumenten men zal het ons toegeven. Daaarvaor moet een man als Versteeg, die onze stad door en door kent, vallen, en daar voor moet een uitnemend zittend lid uitgeworpen worden. En waarom om een politiek winstje, dat Wij cursiveeren. DOOR HERMANN HEIBERG. 19) »£én hoop bestaat er misschien nog, freule", hervatte Axel. jU her.nnert zich wel dat, naar graaf Knut mij vertelde, PrestÖ verloofd is. Misschien heeft toch alleen de gemeenschappelijke zaak en hun overeenstemmende opvattingen hen tot elkaar gebracht." «Ja, oorspronkelijk is zij wel daardoor tot hem gelrokken," zeide Lucile«maar hem beeft geloof dat vrij beslist haar geld en de bevredi ging van zijn grenzelooze eerzucht verlokt. Te dien einde za! hij ook zijn verloving ten gunste van Imgjor verbreken. Ik acht dien man tot iedere slechtheid in staat, voorzoover het oen het ver krijgen van macht en rijkdom gaat «Ik beoordeel Prestö eveneens ongunstig hij is mij bovendien ontzaglijk antipathiek. Maar dat zou ik toch niet durven onderschrijven. Voor eerloos, voor een schurk houd ik hem niet. Hij is een sterk egoïst en een dweeper, maar «Ja, ja, dat is juist uw weldadig aandoend karakter. Ofschoon de natuur u een zoo scherp verstand beeft geschonken, ofschoon u een flinke dosis levenservaring bezit, blijft u toch een ver trouwend hart en geloof in menschen bewaren 1 En zulke mannen als u, bij wie dat samengaat, vindt men juist zoo weinig. Waar ligt de ware harmonie tusschen verstand en hart, tusschen strenge beginselen en edelmoedigheid?" toch niet te behalen is, en dat, al ware het behaald, geen winst zou blijken. Wij hebben te veel goed vertrouwen in het doorzicht onzer medeburgers in dit district, dat wij niet gaarne aan de victorie onzer candi daten gelooven. De groote meerderheid der kiezers zal, hopen wij. de waarachtige belangen van Schiedam en dit geheele district boven politieke overwegingen weten te stellen, waar mede wij wel achteruit, maar niet vooruit raken in onze stad. Maar toch sporen wij onzerzijds tot groote krachtsinspanning aan. De verkiezingen deze week in andere districten van ons vaderland, met name in Amsterdam, kunnen ons doen zien, hoe de niet-liberale partij in stilte maar met groote kracht arbeidde en hoe zij aldus, de tegenpartij tot weinig krachtsinspanning prikkelend, de overwinning behaalde. Laat hier het niet aldus gebeuren, maar vervulle hier ieder trouw zijn burgerplicht. Laten dan morgenavond met groote meerder heid uit de bus komen onze candidaten en Algemeen overzicht. Schiedam, 16 Juoi '98. De expeditionnaïre troepenmacht is uit Tampa vertrokken. Vijfendertig transportschepen zullen het leger overbrengen, het grootste voegen de telegrammen er bjj dat sedert den Krim- oorlog over zee werd gezonden. Veertien oorlogs schepen begeleiden de transportschepen. Tegelijk is ook de tweede expeditie naar de Philippijnen vertrokken. Van Honolulu af zal zij mede geeonvoieerd worden door oorlogs bodems. Eerst nu gaat dus blijkbaar de strijd met volle kracht beginnen. Manilla moet vallen in het Oosten, Santiago in het Westen, en na Santiago het geheele eiland. De laatste dagen lijken wel eenigszins de stilte voor den storm te zijn geweest. Wel is er te Guantanamo voortdurend gestreden, maar het belangrijke van dien strijd is alleen gelegen in het feit dat de Amerikanen, zij het ook met moeite, zich wuen te handhaven. Zelfs hebben zij volgens een gisteren te New-York ontvangen telegram 400 Spanjaarden op de vlucht gejaagd, waarbij éen Amerikaan gewond en veertig Spanjaarden gedood werden. »U beschaamt mij diep, freule mik zeg wat ik meen, graaf Debn. En indien Imgjor niet krank was haar overspannen ideeën zijn van ziekeiijken aard dan zou zij de goede vrouw zijn voor een man als uAch, mijn moeder heeft veel te verantwoorden I Zijzij heeft Imgjor door overgroote strengheid in haar jeugd naar deze wereld van verzet gedreven «Hoe? Dat zegt d, freule Reeds een andermaal zinspeelde u op iets dergelijksHoe pijnlijk is het voor mij dat u in een in roijn oogen zoo uitmun tende vrouw als uw moeder is, niet alles kan prijzen, dat u haar niet onbeperkt lief heeft Lucile trok de schouders naar achteren, zoodat de volmaakte vormen van haar aristocratiscue gestalte in de onberispelijk zittende japon van teêr-groene zijde nog schooner uitkwamen. Zij kiemde de fijn gesneden lippen opeen en zeide toen met krachtigen nadruk «Toch niet; ik heb mijn moeder innig lief. Maar juist omdat ik haar zoo lief heb, zou ik wiiien dat ik haar als het hoogste ideaal kon beschouwen. Er is iets dat ik niet begrijp. Ik spreek met alleen over mama's houding ten opzichte van Imgjor Op dit oogenblik tikte graaf Lavard aan zijn glas om een dronk uit te brengen op de gasten. Daardoor werd Lucile in haar uiteenzetting ge stoord, en bovendien bemerkten beiden dat men hen gadesloeg. Dientengevolge richtten zij hun blikken onafgebroken op den spreker, en slechts eens sloeg graaf Delm een blik op zijn omgeving. En toen die ook op Imgjor viel, zag hij eerst dat Prestö haar iets toefluisterde, en toen dat zij hem haastig met een harer lieve blikken antwoordde, een dier blikken waarin het gansche wezen van haar liefderijk gemoed zich uit i. Maar een nog sterker bevestiging zijner droeve Deze cijfers rieken anders wel eenigszins naar den muilezel van Matanzas Admiraal Sampson heeft aan den minister van marine bericht dat Asseradores, een stad westelijk van Santiago, door troepen onder graaf Rabi, gesteund door de insurgenten onder Gaicia, is bezet. Van Spaansche zijde wordt gemeld dat Maan dagnacht een Amerikaansch schip den ingang der baai van Santiago naderde. De Spaansche batterijen dwongen het zich te verwijderen. Dinsdagmorgen kwamen een Amerikaansche kruiser en een adviesjacht naar den ingang der baai toe en losten 60 kanonschoten op de ver stel kingen, zonder daaraan echter schade toe te brengen. Wat den toestand op de Philippijnen betreft, daaromtrent zegt een telegram van generaal Augusii, den kapitein-generaal, gedagteekend 8 dezer, het volgende: »De toestand is nog steeds kritiek. De hoofd stad is door den vijand ingesloten. Ik heb mijn troepen bijeengetrokken binnen de lijn der forten, van afstand tot afstand bevestigd door grachten. üDe gemeenschap is nog altijd verbroken. Ik verwacht generaal Marret met versterkingen, maar ik heb geen tijding van hem ontvangen. »De blanke bevolking der voorsteden heeft, uit vrees van door de opstandelingen vermoord te worden, zich liever willen blootstellen aan een bombardement en is geweken naar de vesting. Wanneer het bombardement zal aan vangen, is onbekend." De Petersburgsche Novosti wijdt een artikel aan den oorlog, waarin zij dezen bespreekt uit het oogpunt van zedelijkheid en beschaving. Het blad noodigt Spanje uit de bemiddeling der mogendheden in te roepen, terwijl het tegelijkertijd de wijze, waarop de Amerikanen met minachting van alle beginselen van het volkenrecht den oorlog voeren, scherp afkeurt. Het is hoog tijd, zegt de Novosti, een einde te maken aan een weerzinwekkenden strijd voorda 'e Amerikaansche bommen alles op de Antiller /ernield hebben, voordat de Europeesche bevolking der Phillippijnen vermoord wordt door de inboorlingen onder welwillende tus- schenkomst van den Amerikaanschen vlootvoogd. Welke daden van geweld, welke vreedheden, vraagt het blad, moeten nog worden afgewacht voordat Europa het recht al hebben te zeggen ï>Genoeg Houd op I" Van meer belang dan deze platonische ver ontwaardiging is voor de Vereenigde Staten de dreigende inmenging van Duitsehland op de Philippijnen. Vier oorlogsschepen met 3000 goed gedisci plineerde manschappen aan boord, onder admi raal Diederichs, dezelfds die ook Kiautschauin bezit heeft genomen, bevinden zich in de baai vermoedens kreeg graaf Dehn toen hij kort vóór het eind der partij, zonder het te willen, getuige was van een gesprek tusschen haar en Prestö. Toen hij het park, waarheen allen en ook hij gegaan waren, voor een oogenblik verliet ora uit het rooksalon naast de eetzaal een sigaar te halen, zag hij in de laatste Imgjor en Prestö elkaar teeder de hand drukken en hoorde hij het jonge meisje duidelijk zeggen «Dus zooais afgesproken, overmorgenavond." Meteen deinsden beiden evenwei, toen zij Axel bemerkten, terug. Imgjor wendde zich naar den tuin, en de dokter die toch reeds dezen avond Axel voortdurend hoogmoedig ontweken was, maakte een korte en koel-beleefde buiging en verliet het vertrek. «Ja, dokter Prestö is zooeven bij een zieke ge roepen. s Hij ontmoette mij hier juist toen hij weg ging zei Imgjor, toen Axel zich met ridderlijke beleefdheid bij haar aansloot en, om toch iets te zeg gen, de vraag deed of Prestö het gezelschap reeds wilde verlaten. Maar een gedachtenwisseling over wat onuitge sproken tusschen hen lag en van zoo diepe betee- kenis was, wist zij daardoor te ontwijken dat zij, toen hij juist wilde beginnen te spreken, over haar hond begon. En dat gebeurde met zooveel onbevangenheid, dat graaf Dehn de mogelijkheid terstond werd benomen om een ander onderwerp aan te roeren. En toen zij de trappen naar den tuin waren afgegaan, boog zij beleefd, maar kortaf het hoofd en voegde zich bij de nicht van den dominee, die hen juist tegemoet kwam. Den volgenden dag werden de bewoners tan van Manilla, en opmerkelijk is de toon waarop de Duitsche bladen dit feit bespreken. Ronduit wordt in de Marhic-polilische Cor respondent de hoop uitgesproken, dat deze actie zal leiden tot een duurzaam resultaat op de Philppijnen. Het blad zegt »Duitschland kan m _r dan eenige andere natie die zich wenscht te \estigen op dePhilip- pijnen die voor Spanje verloren gaan er canspraak op maken daar een steunpunt te vinden voor zijn belangen, zonder daardoor op den huidigen politieken toestand inbreuk te maken. jiMet hetzelfde recht waarmede wij den afstand van een Chineesche haven hebben ge- eischt, kan Duitsehland, om beter zijn handels belangen te kunnen verdedigen, van de toe komstige Republiek der Philippijnen (Het blad neemt dus aan dat de archipel onafhankelijk zal worden i Red.) een haven erlangen die ons de volstrekte bescherming onzer belangen waar borgt. "Wij hopen dat de aanwezigheid van ons eskader bij de Philippijnen een tastbaar resul taat zal hebben." 't Spreekt wel vanzelf dat men in de Ver eenigde Staten hierover al bitter weinig ge sticht is. In het Huis van Afgevaardigden bleek dit duidelijk uit de rede die de democraat Berry gisteren hield bij de discussie over het ontwerp tot inlijving der Sandwich-eilanden. Berry sprak over het bezetten der Marianne- eilanden, ten minste van Guajan, door de Ameri kanen, en gaf als zijn meening te kennen dat de Vereenigde Staten de Philippijnsche eilanden niet moeten annexeeren. Maar hij voegde er bij dat de Amerikaansche waardigheid niet toeliet de inmenging van Duitsehland, die meer en meer waarschijnlijk wordt geacht, goed te keuren. Indien Duitseh land zoo besloot Berry tracht de Ver eenigde Staten aan te tasten in hun rechten, dan zouden de Amerikanen, die een volk van 75 millioen zielen vormen en beschikken over 158 goed gebouwde en bewapende schepen, bereid zijn tot ieder ofler voor de verdediging van hel land, en zij zouden in staat zijn iedere vreemde bemoeiing af te wijzen. De regeering te Washington van haar kant slaat een verzoenenden toon aan. De autori teiten, zoo wordt uit Washington gemeld, zijn van meening dat de een of andere mogendheid haar best doet om, ten einde haar eigen belan gen te bevorderen, de Vereenigde Staten en Duitsehland van elkaar te vervreemden. Het departement van buitenlandsche zaken, heet het verder, heeft officieel vernomen, dat de geruchten, volgens welke Duitsehland een Philippijnsche quaeslie zou opwerpen, van grond ontbloot zijn. De Duitsche schepen zijn naar Manilla gegaan alleen om de Duitsche inge zetenen en de Duitsche eigendommen aldaar te beschermen. Maar Duitsehland koestert vol- Rankholm verrast door de hoogst onverkwikkelijke boodschap, dat in het dorp roodvonk was uitge broken en dat er reeds vierentwintig menschen, grooten en kleinen, door waien aangetast. De graaf vertelde het bij het tweede ontbijten vermaande zijn huisgenooten den omgang met be woners van het dorp uit voorzichtigheid te ver mijden. Zelfs werd overwogen of niet het gewone kerkbezoek den eerstvoigenden Zondag achterwege zou worden gelaten. De graaf was er voor om niet te gaan, de overigen sloten zich stilzwijgend bij hem aan, en alleen Imgjor deed haar meening niet blijken. «Nu, kind. beb je het gehoord? Blijf dus uit het dorpzei de gravin met een vragenden blik tot haar dochter, Imgjor schudde het hoofd. «Naar de kerk zal Ik ook niet gaan. Maar naar het dorp zou ik nu juist willenik zou willen zien of ik geen hulp verieenen, misschien mij ais zieken verpleegster nuttig maken kan." «Dat zal je niet doen, onder geen voorwaarde! Ik wil het niet..." besliste de gravin. «Wil u mij dan beletten een goed werk te doen, mama Welke waarde heeft elk geloof, wanneer het niet leidt tot practische resultaten «Je hebt niet alleen rekening te houden", ant woordde de gravin, «met je aandrang om te helpen, dien ik volstrekt niet afkeur, maar met de geheele familie en alle andere bewoners van Rankholm. Roodvonk is zoo besmettelijk, dat het roekeloos zon zijn zich onnoodig in gevaar te begeven..." «Onnoodig, mama Moeten wij ons niet ontfer men over armen en behoeftigen IVordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1