52"" jaargang. Zaterdag 18 Juni 1S98. N». 9654. VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. üitgevebT^ET^röelants. FETJITiLETOISr. BUITENLAND. COURANT. AaosraEHENTSPRUg voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart - 1,05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers0.02 BUREAUBOTEBITRAAT 70, Telephoon No. 123. Adtoktwtskprmb: yan 1—5 gewone regels met Inbe grip Tan eene Courantf o.jj Iedere gewone regel meer 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 17 Juoi '98. Er valt weinig nieuws mede te deelen om trent den oorlog. Zoowel op Cuba als op de Philippijnen is de toestand stationnair, en men mag verwachten dat er eerst verandering zal komen, wanneer de versterkingen die thans de Vereenigde Staten verlaten hebben, ter bestem der plaatse zijn aangekomen. Te Guantanamo, op de zuidkust van Cuba, wordt nog voortdurend gevochten. Dinsdag avond hebben de Amerikanen, ondersteund door de opstandelingen, de versterkingen der Span- jaarden aangevallen en het kamp met de putten, waaruit de Spanjaarden zich van water voor zagen, vernield. In een later gevecht schijnen de Amerikanen mede de overhand te hebben gehad. Volgens de „Evening Journal" althans keerden zij met 18 gevangenen, waaronder een officier, en met een honderdtal Mauser-geweren benevens 10.000 patronen naar hun stellingen terug. Ook de vloot laat zich niet onbetuigd. De Texas, de Marble head en de Yankee hebben de verdedigingswerken van Caimarmera vernield. Negentien minuten lang deden de schepen hun geschut spelen, tegen een steenen fort en aarden verschansingen met het resultaat dat die geheel vernield werden. Het doel der actie om Santiago is, naar thans uit Washington wordt gemeld, uitsuitend de Spaansche vloot, die door het Amerikaanselie eskader met steun van het landleger moet wor den genomen. Zoodra dit is geschied, zullen de Amerikaan- sche troepen naar een andere plaats worden ge zonden met achterlating van een bezettingsdeta chement en eenige kruisers te Santiago. Ook over Porto-Rico wordt weer ernstig ge dacht. Het departement van ooilog maakt groote toebereidselen om troepen samen te trekken te Feraandina (in Florida). Er zullen 20.000 man heen gezonden worden. Deze toerustingen, wordt er bijgevoegd, staan in verband met het zenden eener expeditie naar Porto-Rico. Men verzekert dat op Cuba en Porto-Rico drie oorlogsballons zullen gebruikt worden. De Amerikanen mopperen over schending der neutraliteit van Jamaica, vanwaar uit Cuba van levensmiddelen voorzien wordt. Volgens een telegram uit Kingston aan het „Evening Journal" zit de vork zoo in den steel, dat tal van Spaansche schepen verlof hebben ge kregen om zich van Engelsche papieren te voi~ zie om zoodoende lading te kunnen innnr.fr voor Cuba, met name voor Batabano. Van de Philippijnen weet „EI liberal" nieuws te vertellen. Volgens een telegram uit Manilla aan dit blad, is Aguinaldo, de generaal der op standelingen, den ödcn dezer de Zapote-rivier overgetrokken en rukte hij met een groote macht aan op Las Pinas en Paranaque, waarvan zij DOOK HERMANN HEIBERG. 20) ■«Ja, ja, Imgjor, uit zulke antwoorden blijken je hersenschimmen. Zich bezig te houden met het hoogste in de wereld ban verderfelijk in plaats van zegenrijk zijn, wanneer een ongeschikte hand dat ontijdig wil overbrengen in het practische leven. Hoe, wanneer wij je laten begaan en allen hier door de ziekte worden aangestoken, wanneer zelfs de ziekte een doodelijk verloop heeft? Denk je dat de bewoners van het dorp hierheen zullen snellen om ons te verplegen, zelfs wanneer wij lieten blijken dat wij verwachtten dat zij het zouden doen Niemand, uitgenomen de dominee die met zijn ambt zulke Samaritaansche plichten jpgens zijn gemeente op zich heeft genomen, zou er zelfs aan denken. En daarin ligt het juist 1 "Voortdurend wordt door de boeren aanspraak gemaakt op offer vaardigheid onzerzijds, en naar hun vermogen Wordt door de goedgezinden ook aan die eischen voldaan. Maar wie helpt den landeigenaar wanneer hij huip behoeft, wanneer hij zelfs tot den bedel staf geraakt? Hij zal vergeefs de handen om hulp uitstrekken. Je moest eindelijk eens je verstand gebruiken in plaats van blindelings gehoor te geven aan zulke gevoelsideeën. Staan wij je nader of de menschen te Kneedehoim Ja, wanneer het werke- zich ondanks de heldhaftige verdediging der Spanjaarden meester maakten. Wegens de overmacht in aantal der vijanden trokken de Spanjaarden zich terug, en gebrek aan levensmiddelen dwong de Spanjaarden na talrijke schermutselingen, waarin zij met helden moed streden, verder terug te trekken. Te Manilla zijn kerken en kloosters veranderd in hospitalen vol gewonden. Ten einde den haat der opstandelingen te bezweren heeft de aarts bisschop zich ingescheept, terwijl de jezuïeten ge weken zijn naar de provincie Bataugas, de mort niken naar Lagune. Men gelooft dat Manilla zal moeten capitu leeren, en dat dan de Amerikanen de bezetting der stad zullen komen verzekeren. De Spaansche minister-president deelde m de Kamer mede, dat op Lupon nog twee provinciën aan de zijde van Spanje staan, maar dat de toe stand te Manilla zeer kritiek is. De bevelhebbers der Vizeaya-eilanden en van Mindanao seinen dat zij sedert 30 Mei beroofd zijn van gemeen schap met den kapitein-generaal, daar de insur- genten de telegraaflijnen hebben vernield. Volgens een te Hongkong loopend gerucht heeft men den 9den dezer op Ilo-Ilo Amerikaan- sche transportschepen zien passeeren, die van San Francisco kwamen. Gisteren is van Hongkong een stoomboot met levensmiddelen naar Manilla vertrokken. Het reserve-eskader heeft eindelijk Cadix ver laten De minister van marine, admiraal Aunou, is met het smaldeel vertrokken om dit in open zee te verlaten, na vooraf zijn instructies te hebben gegeven. Op die wijze is bet geheim dei- bestemming van het eskader gewaarborgd. In de Kamer heeft de minister van koloniën voorlezing gedaan van het wetsontwerp tot con tinueering der begrooting voor de Antillen. De minister van binnenlandsche zaken deelde in antwoord op een vraag mede, dat er geen andere berichten over den oorlog zijn dan die de bladen openbaar maken. De gouverneur van Santiago de Cuba seint dat er geen nieuws is. De republikein Muro viel het bestuur i an Primo Riveira als kapitein-generaal der Philip pijnen aan. Hij zeide dat deze aan de inboor lingen beloofd hadverbanning der monniken, vrijheid van vereeniging en van drukpers, ver tegenwoordiging in de Cortez, administratieve hervormingen en storting van 1.700,000 dollars. Geen dezer beloften was echter gehouden. De „Temps" verneemt uit Madrid dat de Spaansche Bank er in heeft toegestemd om een geldvoorraad van 28 millioen peseta's ter be schikking der regeering te stellen tot bestrij ding der oorlogskosten. De onderstaatssecretaris Merino noemt het interview dat de correspondent der „Petit Bleu" met hem beweerde gehad te hebben, en waarin hij gezegd zou hebben dat Spanje naar vrede verlangt, volkomen ongegrond. De „Köln. Ztg." spreekt krachtens inlichtin gen uit zekere bron tegen dat Duitschland er aan denkt om ten opzichte der Philippijnen zijn neutraliteit prijs te geven, in Spaansche kringen vindt men de aankomst van Duitsche oorlogs- lijk noodig was I Maar in het dorp hebben zij menschen en middelen genoeg om zich zelf te helpen." »Ik kan immers te Kneedehoim blijven, mama. Dan breng ik u niet in gevaar hernam Imgjor, zonder te antwoorden op wat haar moeder in hei algemeen in 't midden had gebracht, met groote hardnekkigheid. sNeen," verklaarde nu ook de graaf, voordat de gravin nog gelegenheid had om te antwoorden. sOok ik verbied je het dorp in den eersten tijd te bezoeken, als was het alleen omdat ik niet wensch dat je verder in aanraking komt met Prestö, en dat zou bij dien arbeid onvermijdelijk zijn. Ik loos zoo juist in de Oerebye Tidende wat die mijnheer daar gisteren op een vergadering van mijn boeren heeft gesproken. Dat is immers gewoonweg ophitsen tegen den landadel. Ik zou hem reeds vandaag de ies hebben gelezen wanneer die epidemie niet was uitgebroken. Maar als die bedwongen is, dan kan hij gaan. Ik wil hem hier niet meer hebben." «Kan u hem bevelen heen te gaan, papa? Hij staat toch niet in uw dienst? Hij kan toch zijn werk doen waar hij wil. U kan hem hoogstens als huisdokter afschaffen lie zult het we! aan mij overlaten, daarover te beslissen. Ik heb je lessen niet gevraagd en ver klaar die ook voor volkomen onjuist. Maar aan gezien daaruit en uit je voortdurend sterk pat tij- kiezen voor dien man nog slechts duidelijker blijkt welk een vergif het voor je is, met hem te blijven omgaan hem, hem alleen hebben wij blijkbaar je liefde voor de boeren ten koste van het welzijn van je eigen familie te danken komt het mij hoog tijd voor, dat ja Rankholm eens verlaat en schepen voor Manilla zeer natuurlijk met liet oog op de groote Duitsche belangen aldaar. Gisteren zijn in Duitschland de algemeene verkiezingen voor den Rijksdag gehouden. Kalm was het verloop der verkiezingscam pagne; kalm. is de strijd gestreden. Want geen enkel groot nationaal belang stond bij deze veikiezmg op het spel. Geen strijd van begin selen is er gevoerdmaar een zuivere strijd van partijen en personen. Het eemge wat nog eenige opgewektheid heeft gegeven aan de voorbereiding der laatste dagen was de levering van het slechte thomas- phosphaatmeel, door het bestuur van den Bund der Landwirthe, en dit bestuur heeft ook niet geaarzeld, schoon het de feiten niet ontkende de tegenpartij te verwijten, dat zij deze quaestie als verkiezingsmanoeuvre gebruikte. De eenige leuze is geweest: tegen de sociaal- demoeraten, die voor het eerst in ieder district cand'daten hebben gesteld, ook al hebben zij er niet dc minste kans. Zelfs te Meppen, de „vaste burcht" der katholieken, dat jarenlang door Wmdthorst is vertegenwoordigd geweest, is dit maal een sociaal-democratische candidaat gesteld. Het doel dat de socialisten hiermede beoogen, is alleen -. hun krachten te meten. Eén hoop der sociaal-democraten is reeds verijdeldzij hadden gedacht geheel Berlijn te veroveren; maar slechts twee districten hebben zij behouden; in de vier andere komen zij in herstemming met vrijzinnigen. Daarentegen hebben zij, behalve Straatsburg dat zij verloren hebben, al hun zetels voor de pro vincies behouden en Lübeck, Stuttgart en Dres den-Altstadt gewonnen. De conservatieven zijn Rostock en Kassei reeds kwijt de anti-semieten hebben te Dres den hun twee zetels en te Berlijn heel wat stemmen verloren. Te Essen heeft Krupp het afgelegd tegen Stoetzei, een ultramontaansch arbeiderscandi- daat. Vooral is dit te danken aan Richter, die zijn eigen candidatuur ingetrokken en de vrij zinnigen heeft aanbevolen den candidaat van het centrum te steunen. Richter zelf komt met groote kans in herstem ming met een sociaal-democraat. Voor zoover de uitslag reeds gebleken is, schijnt de nieuwe Rijksdag er niet veel anders uit te zullen zien dan de oude; wellicht zal hij een kleine verschuiving naar links hebben onder gaan. De oude Rijksdag bevatte 100 conservatie ven, 96 katholieken, 53 nationaal-liberalen, 44 sociaal-democraten, 16 democraten, 37 vooruit- strevenden, 19 Polen, 16 anti-semieten, 11 Ei- zassers, 8 Hanoveranen en 7 wilden. De Italiaansche Kamer is gisteren weder bij eengekomen. De Voorzitter deelde mede dat er aanvragen waren ingekomen om 8 afgevaardigden te ver volgen ter zake der jongste gebeurtenissen. in een omgeving komt, waar je ten eenenmale onttrokken wordt aan zulke invloedenNiet waar, je bent onlangs ook te Oerebye geweest?" Imgjor zag haar vader vast aan, zonder een spier te vertrekken; alleen in haar oogon trilde iets, waardoor men kon bemerken wat er in haar omging. Maar zij antwoordde niet. sïk heb uw voortreffelijke rede gelezen, waar voor ik u uit bet diepst van mijn bart dank zeg, beste graaf Dehn ging de graaf, zonder aan te dringen op een bepaalde bevestiging der tot zijn dochter gerichte vraag, voort, zich tot Axel wendende. cKan u ook zeggen of mijn dochter daar was aNeeri, giaaf. Ik kan daarover niets zeggen. Maar ik dank u voor uw vriendelijke lofspraak. Ik acht mij gelukkig dat het betoog waartoe dokter Prestö's rede mij drong, uw goedkeuring wegdiaagt." Imgjor's gelaat trilde even bij Axel's woorden, maar zelfs niet met een blik beloonde zij zijn ridderlijke houding. Maar wel richtte zij plotseling het bovenlijf op en zeide met groote beslistheid in haar toonsik zal straks op uw kamer komen, papa. Ik hoop dat u het goedvindt. Daar zal ik u op alles antwoord geven. Vergun mij nu^ dat ik mij verwijder." Na die woorden gesproken te hebben, stond zij op, deed haar servet af en was reeds aan de deur, voordat de graaf haar nog kon tegenhouden. Maar zij had buiten de gravin gerekend. sik wensch je nu terstond te spreken, Imgjor I Blijf I" beval zij. sik wil aan dat onderhoud deel nemen. Het is toch tijd om van tafel te gaan. U permitteert, beste graaf Dehn En je vindt bet pich goed, Lavard?" vroeg de gravin vriendelijk, Daarop stelde de minister-president Di Ru- dmi de Kamer in kennis van de samenstelling van het ministerie en diende een ontwerp in op de wettigverklaring van den staat van beleg, bet herstel van gedwongen woonplaats, het ver bod om ontbonden genootschappen weder op te richten, het uitstellen van partieele administra tieve verkiezingen tot 1899 en de bevoegdheid der regeering om de soldaten weder op te roe pen, die tot het personeel der sporen, der pos terijen en der telegraaf beliooren. Een en ander om de handhaving der orde tc verzekeren. Bovendien stelde de premier straffen voor tegen dagbladen, en diende ontwerpen in tob afschaffing van het octrooi en het vormen van vereenigingen. Hij verzocht de Kamer deze ont werpen van wet te laten onderzoeken door een conmdssie van 9 leden, aan te wijzen door den Voorzitter der Kamer- Verder verzocht Di Rudini de Kamer zes voorloopige twaalfden der begrooting toe te staan, teiwijl hij als zijn wensch te kennen gaf om terstond over tc gaan tot beraadslaging over de algemeene politiek. De wetsontwei pen werden daarop naar de commissie verwezen, en do Kamer bc-on de mededeelingen der regeering te hespreken. Son- nino en Baccelli vielen het kabinet daarbiï aan, waarna bet verdere debat tot heden werd uit gesteld. Gemengde Mcdcdccllngcn. In het Engelsche Lagerhuis heeft Curzon het tegengesproken dat Engeland, in ruil voor den steun van Rusland voor de Engelsche politiek in Tmkije, Rusland zou hebben aangeraden een ijsvrije haven in China te bezetten Zekere Trcdd heeft te Londen op den secre taris van het Duitsche gezantschap geschoten en dezen nicfc gevaarlijk gewond. De man zegt het eigenlijk gemunt gehad to hebben op den Amerikaanschen gezant. De correspondent der „Ind. Beige" tc Miin- clien zegt uit offieieuse bron te vernemen dat do beraadslagingen tussclien de afgevaardigden van Beieren en hun collega's in den Bondsraad over de hervorming van het militaire procesrecht ge leid hebben tot een gunstigen uitslag voor Beie ren, dat zijn eigen hoogsten krijgsraad zou be houden. Het Hof van Cassatie te Parijs heeft de voor ziening van Zola en Perreux tegen de ?erwij- zing van hun proces naar het Hof van Assises te Versailles verworpen. De Amerikaanselie Senaat heeft de resolutie betreffende de inlijving van Hawaii naar do commissie voor buitenlandsche zaken gezonden. De keizer van China heeft den Dubbelen Draak der 3do klasse verleend aan Li-Hung- Tscliang en Chang-Yin-Hun. Het is de eerste maal dat deze liooge orde geschonken wordt aan Chineesche onderdanen. en zij wist den aanvankelijk aarzelenden graaf te bewegen er in toe te stemmen. Dientengevolge stonden allen op, en allen richtten nu hun blikken op Imgjor. Zij stond als uit marmer gehouwen aan de deur, en eerst toen haar moeder een gebaar maakte waardoor zij haar bevel her haalde, blonk er een somber licht in haar oog. De graaf on de gravin reikten graaf Dehn vrien delijk de hand en verlieten met Imgjor het vertrek, en alleen Luciie, die haastig naar de courant had gegrepen, die haar vader onder het spreken uit zijn zak had gehaaid, bleef nog in de kamer. sik kan nauwelijks mijn ongeduld bedwingen om te lezen wat u dien onaangenamen man hebt geantwoord, graaf Dehn," begon zij. »En hoe vindt u Imgjor's gedrag ging zij voort. »Is het niet ongehoord, zooais zij alle égards tegenover haar familie op zijde wil schuiven Ik moet zeggen tk sta volkomen aan mama's zijde. En nu gebeurt immers ook zonder onze inmenging wat u nood zakelijk noemde. Imgjor zal ik hoop dat papa daarop staat Rankholm verlaten. Maar wat wordt er dan van u, waarde graaf? Zal u het bij ons alleen kunnen uithouden sü weet hoe ik over u alien denk, hoe hoog ik u allen acht en vereer, freule. Dat is mijn ant woord. Maar iets anders dringt zich aan mij op. Waarheen zal men uw zuster zenden Zal zij nut hebben van een verwijdering, dan moet 2ij niet in een omgeving komen, waar men haar streng tegemoet treedt. Men moet haar met liefde be jegenen en beproeven haar allengs te overtuigen van het onmogelijke en het waardelooze barer be ginselen." fVordi vcrmlqd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1