I 52 jaargang. Zondag 19 en Maandag 20 Juni 1898. N°. 9655. Eers/e Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. Kennisgeving. Kenni sgering. Provinciale Staten van Zuid-Holland. FETJ ILLETOISr. VROUWENSTRIJD. UITGEVERH. J. C. ROELANTS. Wordt vervolgd.) ABON?rE»rKM3Paij8 voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUR® IBBmKCTRAAT JO, Telephoon IV©. 123. AmvBSTEHTrBpRijs: van 15 gewone regels met inbe grip van eene Conrantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Inrichtingen weihe gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgeheester en wethouders van Schiedam, Gezien het verzoek van de firma VAN DEVEN TER Co. om vergunning tot uitbreiding harer glas' Ha ze-rij aan den Buitenhavenveg no. 122, kadaster Sectie L no. 1GG3, door de bestaande stoomkracht te vervangen door een stoomwerktuig van 18 paardenkracht en ketel met een verwarmingsoppervlak van 16 ll5, en bij te plaatsen een dynamo ter vei krijging van eleetrisch licht. Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Doen te weten dat voormeid verzoek met de bijlagen op de secre tarie der gemeente is ter visie gelegd; dat op Donderdag den 30sfen Juni a s., des na middags ten 2 ure, ten raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bczwaien tegen het toestaan van dat verzoek in te biengen en die mondeling of schrif telijk toe te lichten; en dat gedurende drie dagen, vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secretarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den IGden Juni 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VERSTEEG. De Secretaris VERNÈDE. Kleinhandel In sterken drank. Burgemeester en wethouders van Schiedam, brengen, ingevolge art. 5 der wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap (Staatsblad no. 118 van 1885), ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoek van A. II. DE KONING, om vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein voor het huis aan de Hoofdstraat no. 97. Schiedam, 16 Juni 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VERSTEEG. De secretaris VERNÈDE. ALPHEN. Geldige stemmen 3259. Gekozen N. D. Kemink (aftr. vry-antir.) met 2213 en F. H. van Wichen (aftr. kath.) met 1973 stem men. H. Ie Coultre (lib.) kreeg 1078 stemmen. DOOR HËBKAM beibeb«. 21) ïJa, u heeft gelijk, graaf. Wat zou u raden V' »Ik ken uw connecties niet, freule. Maar ik weet wel een familie, waar sNu ïBij mijn ouders te Dresden. Zij zullen uw zuster met blijdschap ontvangen." Een glans vloog over Lueile's gelaat, die welis waar uit betere overtuiging streng tegen haar zuster kon optreden, maar baar niettemin teeder lief had. »Ja, ja, dat is een uitmuntend idee, riep zij uit. sik zal er dadelijk met mijn ouders over spreken, wanneer het plan uw ouders werkelijk aangenaam zou zijn." 5Mijn ouders zullen zich gelukkig schatten," antwoordde Axel, wanneer u hun de gelegenheid geeft hun vriendschappelijke gevoebn te bevestigen. Daarover bestaat geen twijfel. Maar of freule Iungjor er mee zal instemmen, daarvoor vrees ik wel. Ik vrees dat zij zal weigeren de gastvrijheid aan te nemen van de familie van den man, jegens wien ïij zoo ondubbelzinnig blijk geeft van haar anti pathie, Ik vrees zelfs dat zij mij sedert de laatste gebeurtenissen haat Lucïle schudde ditmaal slechts zachtjes het hoofd en zag Axel aan met een uitdrukking op het gelaat alsof zij zich rekenschap wilde geven De uitslag van Alkemade en Nieuwkoop is nog niet bekend. BRIELLE. Geldige stemmen 2410. Gekozen J. W. Hein van Rockanje (aftr. iib.) met 4 626 stemmen. A, R. van Beekum Maurisse kreeg 784 stemmen. DELFT. Geldige stemmen 2483. Gekozen mr. H. van de Velde (antir.) met 1359 en L. A. Vreeburg met 1303 stemmen. Herstem ming tusschen mr, P. A. Tukker (antir.) met 1233 en mr. W. K. S. van der Mandele (aftr. lib.) met 1156 stemmen. DORDRECHT. Vacature-Bos uitgebracht 2080 geldige stemmen. Gekozen N. P. Jon kindt (lib.) met 1110 stemmen. Mr. J. M.Rerts (antir.) kreeg 969 stemmen. Peiiodieke altreding van de heeren De Jone- heere eu Van Schaardenburg. L'itgebracht 2238 geldige stemmen. Herstemming tusschen A. C. Volker Az. (lib.) met 976, G. van Aar denne (antir.) met 964, E. van der Grijp Baren- dregt (hb.) met 873 en F. R. J. Albers (kath.) met 749 stemmen. P. J. A. de Bruine (lib.) kieeg 450 stemmen. GORINCHEM. Gekozen mr. A. C. Visser (aftr. lib met 1605 en T. C. Hoogendoorn (lib.) met 1502 stemmen, Mr. L. van Andel (antir.) kreeg 1450 en A. W. de Leeuw (antir.) 1294 stemmen. GOUDA. Geldige stemmen 5662, H e r- stemming tusschen J. van Galen (antii met 2820, C. Bruut P.Jzn. (vrij antir.) met 2814, mr. D. N. Brouwer (aftr. lib.) met 2797, A. Knijff Az. (aftr. lib.) met 2724, P. van dei- Hoog (aftr. lib.) met 2607 en M. C. J. van der Weijden (kath.) met 2463 stemmen, 's-GRAVENHAGE. Geldige stemmen 8341. Volstrekte meerderheid 4109. Gekozen jlu*. mr. W. Th. Gevers Deijnoot (eons.) met 4506 en J. D, baron van Wassenaar van Rosande (vrij-antir.) met 4221 stemmen. Herstem ming tusschen M, de Mos Jzn. (antir.) met 4087, mr. J. B. van Berckel (kath.) met 4047, mr. M, J. C. M. Kolkman (kath.) met 3953, mr. W. J. Snouck Hurgronje (altr. lib.) met 3890, P. C. Evers (aftr. lib.) met 3847 en J. C, van Hattum van Ellewoutsdijk (aftr. lib.) met 3862 stemmen. Jhr. mr. W. Th. C. van Doorn (hb.) kieeg 3771, M. Hijmans van Wadenoijen (aftr. lib.) 3732 stemmen. LEIDEN. Geldige stemmen 3120. Her kozen A. E. van Kempen (aftr. antir.) met 1793 stemmen. Gekozen J. A, Bots (kath.) met 1568 stemmen. Verder verkregen H.Paul (lib.) 1410 en J. Rinkes Borger (aftr, lib.) 1326 stemmen. LEIDERDORP, Gekozen J. J. van Hoeken (antir.) en mr. L. M J. H. Kerstens (aftr. Kath.). Jhr, mr. H. A. C. de la Bassecour Caan (aftr. lib.) werd niet herkozen. M1DDELHARNIS. Geldige stemmen 2487. Gekozen J. Roodzant Kz. (antir.) met 1287 stemmen. Herstemming tusschen W. Kuypers (antir.) met 1176 en mr. G. J. Goekoop van den dieperen zin zijner woorden. En toen nog eens; maar zij antwoordde niets. Dat Imgjor hét met dokter PrestÖ eens was, had do vergadering te Oerebye, hadden alle overige, vroegere en latere gebeurtenissen bewezen. Maar of er een liefdesbetrekking tusschen beiden bestond, was nog niet duidelijk. Die overweging deed graaf Dehn al zijn gedachten hierop richten, hoe hij het kon inrichten om daarover tot klaarheid te komen. Daar hij getuige was geweest van de afspraak tusschen Imgjor en Prestb, had hij er zijn hoofd mede gebroken, waar toch wel die samenkomst zou plaats vinden, en steeds weer was hij tot resultaat gekomen dat de door hem ontdekte gang in den toren, waarvan hij later ook de beide eind punten had opgespoord, daarbij een rol zou spelen. In de naar den tuin gekeerde zijde van dezen lusschenbouw bevond zich een kleine, met klimop orogroeide, blijkbaar overigens sedert menschen- heugenis niet meer geopende deur. Die leidde be paald naar het voorvertrek van Imgjor's woning van hier ging de daar uitkomende, in den dikken, van lichtspleten voorzienen muur gebouwde trap uit. En dit deel van den toren zelf was achter dicht struikgewas verborgenniemand lette op het verborgen hoekje. Ook Axel zou er kwalijk ooit een blik op hebben geworpen, als hij niet van zulke veronderstellingen was uitgegaan. Van het dorp leidde behalve den rijweg een pad over het weiland naar het landgoed. De voet gangers, die van Kneedeholm of Rankholtn kwamen, maakten er bij voorkeur gebruik van. Het kwam recht op het rechts naast het slot gelegen erf uit. (aftr. lib.) met 1038 stemmen. J. van Schouwen (lib.) kreeg 977, dr. T. Breesnee (aftr. lib.) 271 en mr. C. van Mens (lib.) 38 stemmen. OUD-BEIJERLAND. Geldige stemmen 2326. tl e r k o z e n G. A. van Driel (aftr. lib.) met 1334 stemmen. Jb. Vos Iz. (antir.) kreeg 992 stemmen. RIDDERKERK. G e k o z e n L. A. de Raadt M.Fzn. (antir.). A. van Namen (antir.) en J. P. Havelaar (antir.) ROTTERDAM I. Gekozen: mr. S. Muller Hzn. (aftr) 875 St. en mr. P. D. Kley (aftr.) 892 st., beiden libeiaal: verder verkregen de heeren P. van Rossem (chr. hist.) 331, T, Tromp (autir.) 431 en J. M. Voorhoeve (antir.) 685 stemmen. ROTTERDAM II. G e k o z e n S. J. R. de Morichy (aftr.), 1138 st., liberaal; verder ver kreeg de heer J. M. Voorhoeve (antir.) 1068 stemmen. ROTTERDAM III. G e k o z e nF. B. 's Jacob (aftr.), 1047 st., liberaal, en P. C. van Vollen- hoven (aftr.), 960 st., liberaalverder verkreeg de heer J. Ingeuhoes van Schaick (chrisl. bist.) 344 stemmen. ROTTERDAM IV. G e k o z e nP. Havelaar li. (altr.) 1225 st., libeiaal; verder verkreeg de heer W. Vaandrager (antir.) 793 stemmen. ROTTERDAM V. Gekozen: A. van H oboken van Cortgene (aftr.) 784 st. en P. R. Mees (aftr.) 1008 st., beiden liberaalde heer H. Dane Cz. (antir.) verkreeg 358 stemmen SCHIEDAM Periodieke verkiezing. Geldige stemmen 2669. Herkozen P. Loopuijt (aftr. lib.) met 1357 stemmen. A. C. A. Nolet (kath.) kreeg 1313 stemmen. Vacature Maas. Geldige stemmen 2686. G e- kozen H, J. Versteeg (lib.) met 1422 stem men. J. Krap (antir.) kreeg 1264 stemmen. SLIEDRECHT. Gekozen A. Ptji (antir.) met 1549 en T. Swets (aftr. antir.) met 1528 stemmen. L. A. Langeveld (lib.) kreeg 1078 en J. von Lindern 977 stemmen. VLAARDINGEN. Geldige stemmen 4779. Volstrekte meerderheid 2390. Gekozen M. P. van Ruyven (kath.) met 2790 en A. W. Schippers (antir.) met 2748 stemmen. Verder verkregen P. Kikkert (aftr. lib.) 1519. A. van Rees (aftr. lib.) 4366 en W. Janzen (chr.-hist.) 749 stemmen. ZOETERMEER: Herkozen: mr. J. G. S. Bevers, (aftr. Kath.) 1771, en R. G. S. baron van Rherners van Rhemershuizen (anti. rev.) 1686 stemmen. De heer L. Bos bekwam 1325 stemmen. Zie hier de volledige uitslag van de Staten verkiezingen in Zuid-Holland. Misschien zullen enkele cijfers naar den officieelen uitslag nog eenige wijziging ondergaan. De liberalen hebben in verschillende districten klop gehadreeds een achttal zetels ontging hun, en in een groot Daar bevonden zich de woningen van het personeel, en in een wijden kring lagen er omheen de zuivel fabriek, de koeien en paardenstallen en de schaaps kooien, de brouwerij, het machinehuis, de remisen voor de rijtuigen en de karron en de talrijke andere landbouwwerktuigen. Op dit erf, achter een schuur die juist terzijde van den ingang stond, besloot graaf Dehn's avonds post te vatten om te zien of Prestö kwam en dan diens schreden te volgen. Dit was de eenige weg die direct naar het park voerde, en indien Presto kwam, moest hij dien inslaan. Tusschen het ontbijt en het middageten maakte graaf Dehn met den graaf een lange wandelrit. De laatste sprak bij deze gelegenheid wel ook over Imgjor, maar hij liet niets uit over den inhoud en het verloop van zijn onderhoud met haar. Het maakte op Axel den indruk alsof Imgjor verlangd had dat over haar aangelegenheden het zwijgen werd bewaard. a Wij spreken er later nog wel over," aldus was de graaf geëindigd, sik koto met uw verlof ook nog terug op het vriendelijk aanbod dat u aan mijn dochter Lucile heeft gedaan. Ik zou, voordat ik een beslissenden stap doe, eerst nog de zekerheid willen bezitten die ik tot nog toe niet heb ver kregen. Op ons program staat ook dat wij allen Rankholm verlaten en eenigen tijd, ongeveer vier zes weken, naar Kopenhagen gaan. U weet, dat wij daar ons eigen paleis hebben. U gaat natuur lijk tnet ons mede 1 U blijft onze gast. Alleen onder die voorwaarde verlaten wij Rankholm." Later sprak de graaf nog over de vergadering te Oerebye en liet zich door Axel de bijzonder heden vertellen. De zaak hinderde hem buitenge- aantal districten komen zij, soms in ongunstige conditie, in herstemming. Tot nog toe hadden de liberalen een meer derheid van 36 stemmen; deze meerderheid is dus nu reeds tot 20 gereduceerd, zelfs indien alle herstemmingen gunstig uitvallen voor de libeiaien. vlaardingen, Leiderdorp gingen geheel ver loren's-Gravenhage, Dordrecht, Leiden, Delft, en Middelharnis gedeeltelijk, misschien straks na de herstemmingen geheel; Gouda zal slechts met moeite zich voor de liberale partij weten te handhaven. Dordrecht vaardigde opnieuw een liberaal af en zal voor de tweede plaats óf een antirevolutio nair, óf een katholiek, die in herstemming komen, moeten kiezen. In 's Gravenhage verloren de liberalen reeds nu twee plaatsen; de aftredende drie liberalen komen er in herstemming met anti-liberalen, Rotterdam, Schiedam, den Bi iel, Gorinehem en Oud-Beijerland hielden zich goed; vooral in Schiedam werd met groote warmte gestemd. Tachtig peicent van de kiezers kwamen er op in Rotterdam 50 percent, terwijl over het alge meen vrij slecht gestemd is. Om geraken de Stalen ditmaal nog niet, maar de liberalen zullen in het vervolg hard huu best hebben te doen, willen zij de meerderheid blijven behouden. BU1TEyj AX|> Algemeen overzicht. Schiedam, 18 Juni '98. In afwachting van ernstige gebeurtenissen die zich in de xAntillen en op de Philippijnen voorbereiden, staan de telegrammen vol met bij zonderheden over den huidigen toestand of de pas achter ons liggende feiten. 't Meest belangrijke dat lieden tot ons komt, is zeker het beeld dat Reuter's speciale correspon dent te Manilla schetst van den toestand zoo als die op het oogenblik van verzending van zijn telegram (5 Juni) was. De correspondent zegt dat de toestand voor de Spanjaarden steeds kritieker wordt- Zij heb ben groot gebrek aan levensmiddelen. Ambtelijk wordt erkend dat de opstandelingen aan aÜe kanten terrein winnen, dat zij zelfs nu in de stad Manilla vuren. Er waren kanonneerbooten uitgezonden naar do provinciën Lagonas, om mondvoorraad to gaan halen, maar zij keerden terug met de mede- deeling dat zij overal het hoofd hadden gestoo- teu. De garnizoenen in de heide provinciën Lago nas, die zij aandeden, waren vermoedelijk uit gemoord. Het telegram gaat dan voort met het vermoe den te uiten dat het in 't vervolg onmogelijk zal zijn om Manilla van levensmiddelen te voorzien, hetgeen ook reeds sedert een uur niet meer ge beurde. Over de krijgsverrichtingen zegt dit uiuvoerig bericht woon. Hij had den rentmeester-directeur Lorensen, zijn vertrouwde, reeds opgedragen uit te visschen wie van het landgoed, uit Kneedeholm of van de hoeven aan de vergadering hadden deelgenomen. sIedere land heer," verklaarde hij, aoioet zijn paard, zijn eigendom beschermen. Indien allen dat doen, indien zij zich even vast aaneensluiten als zij die hun eischen stellen, dan zal de tegenwoor dige boerenbeweging tot een veistandigen omvang worden teruggebracht. Ik zie die bescherming en de onherroepelijke verwijderingen aller onruststo kers, het handhaven van geregelde toestanden in een zooveel mogelijk tegemoetkomen aan hen, die tot ons komer met verstandige voorstellen tot verbetering van den toestand der boeren en veld- arbriders Deze woorden bewezen dat graaf Knut gelijk had gehad in het oordeel dat hij indertijd over den graaf velde. Alleen diens ongebreidelde drift, die in dolle woede ontaarde, had hij gelaakt. »De Lavard's zijn alle buitengewone menschen. Zij bezitten zeer veel karakter," zoo had hij gesproken. Bij de meesten zijn genialiteit en kracht over- heerschend; bij anderen groote verstandelijke gaven, groote prikkelbaarheid en een neiging tot weelde en een welbehaaglijk leven. Die neiging heeft de graaf reeds sinds lang verlorenmaar het on stuimige bloed zal hij behouden tot aan zijn dood en dat heeft hem en anderen reeds veel verdriet berokkend." Imgjor verscheen niet aan tafel. Daarentegen was graaf Knut gekomen, die een langere gastvrijheid had ingeroepen wegens de steeds heviger woedende epidemie in het dorp.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1