W°. 9656. 52'" jaargang. Dinsdag 21 Juni 1898. VROUWENSTR1JD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEXJILXiETOlSr. It f UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUREAUz BOHRITKAAT fO, Telephoon No. 123. A»rKEfwm«5KEi8: Tan 1—5 gewone regela met inbe grip van eene Courant/>o.SJ BUITENLAND. COURANT. Abossbhshtspbijs voer Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per poet, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nommerspg Iedere gewone regel meer£vo Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Als zulk een stoute verklaring nu nog aan den keizer zelf werd toegeschreven... Volgens de „World" bestond er oneenijrheid Schiedam, '20 Juni '98. tusschen generaal Miles en den minister Het loopt ten einde niet Spanje's heerschappij op de Plulippijnen, althans op Lupon. Wel is het bericht, dat Manilla reeds gecapituleerd had, nog eens tegengesproken; maar de corres pondent der „Temps" te Madrid beweert dat de ,val der stad aanstaande is, schoon de ministers het tegendeel volhouden. Zeer goed is het mogelijk dat Manilla reeds in handen van den vijand is. Want de berichten die van de Philippijnen komen, zijn gewoonlijk van vrij ouden datum. Zoo vernemen vrij nu eerst dat in den naclit van 11 of 12 dezer de opstandelingen een alge- meenen aanval op de stad deden. Do Spanjaarden hadden vernomen dat de op standelingen voornemens waren de kruitmaga zijnen te Malute en Santamesa te bemachtigen zij concentreerden hunne troepen om deze pun ten te beschermen. Maar intusscheu namen de opstandelingen de noordelijke voorsteden Mala- bon en Caboocan in. De Duitschers stelden voor de gewonde Span jaarden aan boord van hunne oorlogsschepen te nemen, maar Dewey weigerde daartoe vergun ning te verleenen. Zeer ernstig klinkt hetgeen aan de „Temps" uit Madrid werd geseind „Men zegt dat generaal August! het opper bevel heeft neergelegd en de capitulatie van Manilla heeft geteekend. echter niet in zijn qualiteit van gouverneur-generaal. „Het bericht dat het reserve-eskader Gibral tar gepasseerd is en op weg is naar Suez, heeft veel voldoening gewekt, want men hoopt dat de troepen der expeditie do bezetting van Luijon door de Amerikanen zullen kunnen verhinderen of ten minste het verlies (zij het ook zelfs tijde lijk) van de rest van den Archipel zullen kunnen voorkomen." Het eerste gedeelte van dit telegram is echter onmiddellijk tegengesproken. Wat het tweede gedeelte aangaat, verklaart de kapitein van een te Gibraltar aangekomen Engelsch schip dat hij het Spaansche smaldeel heeft gezien ter hoogte van Cabo da Gata, de zuidoostpunt van Spanje aan de Middellandsche Zee. Sommigen verwachten van deze vloot heil voor de Philippijnen; maar anderen zijn van meening dac het eskader voor de Philippijnen te laat zal komen, en zij meenen dat het naar Cuba op weg is- Mocht Manilla het niet meer kunnen houden, dan zal do zetel van het gouvernement worden 'overgebracht naar Do-Do. Ten eenenmale ongelooflijk klinkt een tele gram van 12 dezer uit Manilla, waarin gemeld wordt dat aan een dejeuner met den Spaanschen état-major de commandant van het Duitsche oorlogsschip Irene gezegd zou hebben dat de Amerikanen nooit do Philippijnen zullen an- nexeeren, zoolang Wilhelm keizer van Duibscli- land blijft. oorlog Alger; de eerste zou o. a. het zenden van troepen aan admiraal Sampson tegenhou den, zoodat deze ree.ds naar Washington de on- duldige vraag had geseind, wanneer de landings troepen zouden komen. Sampson noemde nl. den toestand kritiekhij achtte het dringend nood zakelijk dat de stad genomen werd. De „World" achtte het zeer wel mogelijk dat aan generaal Miles het opperbevel zou worden ontnomen. Maar de minister van oorlog heeft die onrustwekkende mededeeliugen ongegrond ge noemd. Dat het dringend noodzakelijk is Santiago te nemen, is wellicht het eenige ware in het „World"-borichtwant de Amerikaansclie troe pen hebben ontzettend te lijden van de vree- selijke hitte, de dagelijksche regens en het moe rassig terrein. Volgens berichten van Spaansche zijde zou onder de Amerikanen te Guantanamo de gele koorts zijn uitgebroken, en zouden ook cp de vloot enkele gevallen zijn geconstateerd. Intusschen zijn de landingstroepen onder ge neraal Shafter aangekomen. Een te New-York i it Mole St. Nicolas ontvangen telegram zegt dat zich een aantal Amerikaansclie transport schepen ter hoogte van Santiago bevinden. En volgens een te Madrid ontvangen particulier telegram heeft generaal Shafter zijn strijdmacht reeds bij Santiago ontscheept; hij zal onver wijld tot den aanval overgaan, voegt het tele gram er bij. Omtrent de vijandelijkheden in de laatste dagen zijn de Spaansche berichten erg rooskleu rig getint. Een officieel bericht uit Santiago de Cuba zegt dat de Amerikanen Vrijdagmorgen te Ca- beir-is met 3 sloepen vol soldaten een landing be proefden onder bescherming van het vuur der Amerikaansche schepen. De aanvallers werden door het 1011» der Spaansche infanterie terugge dreven. Particuliere berichten te Madrid ontvangen, zeggen dat na den laatsten aanval op Santiago, de bemanning van een Amerikaan schen kruiser werd „weggeveegd" door een Spaansche granaat- Een andere granaat drong door den schoorsteen van een Amerikaanschen kruiser en veroorzaakte grooten schade. De colonne van generaal Nunez doodde in een gevecht bij Puerto Principe 38 opstandelin gen, terwijl de Spanjaarden slechts 6 dooden en 44 gewonden hadden. Zaterdagmorgen is er volgens te New-York ontvangen telegrammen weder bij Santiago ge streden. Bij het aanbreken van den dag had een scher mutseling plaats tusschen Spaansche troepen in een blokhuis en twee Amerikaansche stoomsloe- pen, die een verkenning ondernamen. Een der stoomsloepen werd tienmaal getroffenniemand werd echter gedood of gewond. De Texas en de Vixen openden daarop het vuur, waarop de Spanjaarden terug trokken. De Yankee werd Maandag in een gevecht gewikkeld met de forten bij Ciènfuegos; een Spaansche granaat ontplofte op de Yankee waardoor één man zwaar gewond w.;,2. De blokkade van Cuba schijnt intusschen niet veel te bctcekenen. Terwijl van Spaansche zijde gezegd wordt dat het Amerïkaansch eskader werkeloos voor Havanna blijft, verneemt de „Herald" dat, naar het departement van manne te weten is gekomen, Havanna leeftocht krijgt, waarschijnlijk van de naburige eilanden. Er zul len daarom maatregelen worden getroffen om de blokkade te verscherpen. Op het Witte Huis te Washington is gisteren een conferentie gehouden die twee uur duurde, en waaraan deelnamen Mc Kinley, admiraal Long, generaal Alger, resp. ministers van marine en oorlog, generaal Miles, admiraal Sicard en kapitein Mahan. De Cubaansche regeering heeft veertien pro fessoren der universiteit te Havanna hun ont slag gegeven, omdat zij gevlucht waren uit vrees voor den oorlog. In de Spaansche Kamer wordt nog steeds ge handeld over het beleid der regeering. Men ge looft dat de Kamer een votum van vertrouwen aan den minister-president zal geven, die in het tegenovergestelde geval voornemens is af te treden. Een ernstige poging, om het Spaansche volk aan to sporen, vrede te sluiten, gaat uit van de steeds naar automie strevende provincie Cata- lonië. De Catalaansche Liga heeft een manifest uit gevaardigd. Dit manifest, door 35 vereenigingen en 18 dagbladen in Catalonië onderteekend, zegt dat het kwaad van heden het gevolg is van liet feit dat de regeering noch een absoluut, noch een constitutioneel, noch een parlementair regiem is, maar een regiem van wanorde. De Liga noemt de houding der Vereenigde Staten niet te qualificeeren, maar acht het niettemin practisclier dat Spanje tot de amputatie overgaat cu den verschrikte] ijken oorlog staakt en vraagt derhalve een onmiddellijken vrede- Geen enkel groot blad in Catalonië heeft het manifest mede-onderteekendde aanhangers onder de bladen zijn over het algemeen week bladen, die in de Catalaansche taal -verschijnen. De regeering van haar kant gaat voort met krijgstoerustingen. De minister van marine moet hebben aangekondigd, dat de pantserschepen Lepanto, Cisneros en Asturias bin nen een maand gereed zijn om zee te kiezen. De Spaansche bladen gaan voort te protes- teeren tegen de lasteringen der Amerikanen be treffende de beweerde verminking van lijkfen van soldaten der Unie. Het Italiaansche ministerie heeft het voor beeld van zijn collega's te Parijs gevolgd en is afgetreden. Zaterdag kwam Di ïtudini in de Kamer ver klaren dat het Kabinet zijn ontslag had aange boden met het oog op den parlementairen toe stand. Hij zeide dat het ministerie niet had wil len anticipeeren op de gewichtige vraagstukken van openbare orde, die behandeld moeten wor sen. De Koning liecft zich zijn beslissing nog voorbehouden. Do minister-president verzocht daarop do Kamer haar zitting te verdagen. Na een korte, maar heftige discussie, waarin Fortis, Giohtti, Cnspi, Zanardelli en Sonnino het voorstel bestreden, voldeed de Kamer niet temin zonder stemming aan Di Rudmi's verzoek. In den Senaat legde de minister-president een gelijke verklaring af als in de Kamer, waarop cok de Senaat zijn zitting verdaagde. Wat de crisis in Frankrijk betreft, do ver wachting dat heden het nieuwe ministerie gereed zou zijn, is niet in vervulling gegaan. Ei bot heeft aan dc tot hem gerichte uitnoodi- ging om te trachten een ministerie te vormen, ■voldaan. Hij heeft verschillende personen ge raadpleegd, maar zonder tot een resultaat to komen. 't Was te voorzien toen men hoorde dat de radicalen zes van de elf portefeuilles voor zich verlangden Ribot wilde er hun twee aanbieden, lil. een voor Peytral cn een voor Samen; maar de radicalen wilden nog Dujardiu-Beaumetz en twee republikeinen, die evenals Delcassé reeds vroeger tegen liet kabinet-Méline hadden ge stemd, in het ministerie zien opgenomen. Daarenboven had Ribot zich wel bereid ver klaard op zijn program te plaatsen eon belas tinghervorming op den grondslag van een in komstenbelasting in den zin van het reeds vroe ger door Peytral uitgewerkte ontwerp, en daar- neven een successie-belasting. Maar hij had beslist geweigerd mede te wer ken tot grondwetsherziening. Men dacht dat president Faure nu aan Pey tral opdracht zou hebben gegeven om een ka binet te vormen en dat deze zich dan zou verze kerd hebben van den steun van Dupuy. Maar de President beeft Sarrien verzocht, zich met do verming van een ministerie te belasten. Sarrien heeft daarop verlof gevraagd zijn politieke vrien den te raadplegen, en zou hedenmiddag ant woord komen brengen. Gemengde Mededeeltngen. Yolgens j Daily News" zal de hertog van Connaught, die thans een commando heeft in het Britsclie leger, tot gouverneur van Canada worden benoemd. Van de 397 kiesdistricten in Duitschland zijn thans in 391 de uitslagen bekend. Gekozen zijn 39 conservatieven, 9 leden van de rijks- partij, 85 van het Centrum, 4 van de her vormingspartij, 9 nationaal-liberalen, 2 leden van de vrijzinnige vereeniging, 1 van de vrij zinnige volkspartij, 1 van den »Bund der Landwirthe", 34 sociaal-democraten, 14 Polen, 1 Deen, 9 onafhankelijken en 2 leden van den Boerenbond. Er moeten 181 herstemmingen plaats heb ben, waaraan deelnemen 48 conservatieven, 21 leden van de rijkspartij, 37 van het Centrum, DOOB HE It SI ANN HEIBERG» 22) Door zijn opgewektheid en zijn frissche leven digheid wekte hij als altijd een goede stemming op, en daar ook graaf Dehn naar gewoonte zeer onderhoudend was, gingen de avonduren op de aangenaamste wijze voorbij. Na een lange wande ling na tafel gingen de gravin en graaf Dehn aan de schaaktafel zitten, en de beide heeren speelden een partij piquet. Bij deze gelegenheid verbrak de gravin het zwijgen dat zij tot nu toe had bewaard en vertelde Axel dat Imgjor als haar verlangen had uitgesproken dat men haar erfdeel zou uit- keeren en baar volkomen vrijheid van doen en laten zou verleenen. zal morgen alles en nog andere dingen hooren zeide zij. nMijn man zou kunnen hooren wat ik zeg. Hij wil dat er voorloopig niet over die dingen gesproken wordt," voegde zij er met gedempte stem bij. Tot een antwoord, met name tot de vraag of Imgjor erkend bad in nauwe betrekking te staan tol Prestö, had graaf Dehn geen gelegenheid meer. Bij de thee verscheen Imgjor en ook dezen avond had zij Axel schoof het ditmaal op de haar Wachtende ontmoeting met Preste, waarvoor een lichte kleeding niet geschikt was een donkere japon aan. Zij zag er weer aanbiddelijk schoon uit en gedroeg zich jegens graaf Knut schalksch en vleiend. Zij hield van den ouden heer en wanneer zij lief had, dan was zij ook betooverend. Zij ging dan geheel op in onderworpenheid, zachtmoedigheid, goedheid en hartelijk vriendelijkheid. Men kon zich niet begrijpen dat hetzelfde meisje zoo somber, zoo afstootend, zoo norsch en soms zelfs beleedigend kon zijn. Maar tegen alle anderen was zij ook van avond onverschillig en koel zooals gewoonlijk. Zelfs jegens haar vader, tegenover wien zij anders steeds onder worpen was, nam zij nu een koei-afwersnde hou ding aan. Voor het eerst zong zij op graaf Knut's herhaald en dringend verzoek oenige liederen. Graaf Dehn verkeerde, terwijl hij naar haar gezang luisterde, in een soort betoovering. Zijn geheele zijn baadde in een zee van verrukking. Het was niet mogelijk iets te hooren dat daarmede kon vergeleken worden, dat meer tot de ziel sprak en het hart trof. Alle tonen die het gemoed kunnen treffen en het oor bekorend kunnen aandoen, stonden haar ter beschikking. Men juichte en weende met haar zij sloeg haar hoorders als in boeien. En ook nu, zoo min als ooit, bleek uit haar doen en laten een streven om zich op eenige wijze te doen geiden en door de haar door de natuur geschonken gaven bijval of zelfs bewondering te oogsten. Zij was vrij van alle ijdelbeid. lederen spiegel ging zij met afgewend gelaat voorbij. Zij moest steeds door anderen aangespoord worden om zich buitengewoon te tooien en toch bezat zij, zooals Lucile gezegd had, japonnen die een koningin kon dragenzij was met haar ivoren hals, haar sneeuwwitte armen, haar psyche-buste, haar vol maakte vormen en haar aristocratische houding een wonder der natuur. En het zou Axel gegeven zijn haar in de eerst volgende dagen op ïtankholm zóó to zien. De gravin stond er op dat het voorgenomen bal nog vóór hun vertrek naar Kopenhagen zon plaats vinden. Reeds den volgenden morgen zouden de uitnoodi- gingen verzonden en het antwoord door rijdende boden meteen gehaald worden »Nog éen Toe, nog éen, freuledrong graaf Knut aan, nadat zij twee liederen gezongen had ïZingt 11 nu ten slotte nog mijn lievelingslied'?" »Uff lievelingslied? Ik weet niet... Wat be doelt u, graaf?" antwoordde Imgjor eerst aarzelend, maar toen, door zijn blikken overwonnen, zeer vriendeitjk. En »0 ja zeker ik weet'tal!" voegde zij er toen zachtmoedig en gewillig aan toe, verzocht Lucile baar te begeleiden en zong nu een klein Andalusisch lied, dat in een hartst- tochtehjk tempo was gecomponeerd, sMochten eens slechts mijne stille droomen sOvergaan in werkelijkheid i-Mocht ik eens slechts er toe komen, iU te kennen, zaligheid! ïZaligheld zijn mij uw lippen I z Zaligheid is mij uw borst 1 sScbenk mij, God, dien iiefdezwijmel i NV aar mijn arme ziel naar dorst." Imgjor zong dit lied met zulke innigheidin haar oogen verscheen zulk een bovenaardsch vuur en haar geopende mond ademde zulk een brandend verlangen, dat graaf Dehn, wien als stroomen vuurs door het lichaam gloeiden, daardoor her innerd werd aan Lucile's woorden. Deze had gezegd dat achter Imgjor's koel uiterlijk heete vlammen tongen verborgen gingen. Maar toen zij weer met haar zwijgende teruggetrokkenheid de piano verliet en onmiddellijk daarop goeden nacht zei, terwijl zij graaf Knut's luide toejuichingen met een trek van afwerende bescheidenheid op het gelaat en graaf Dehn's zwijgende bewondering met haar gewone koelheid beantwoordde, werd hij toch weer door twijfel aangegrepen of zij bij haar gezang werkelijk ook gewaarwordingen van getijken aard had gehad. Zij wijdde zich blijkbaar alleen aan haar taak. Haar gedachten en zinnen richten zich blijkbaar op geheel iets anders. Haar borst was niet vol van hai tstocht maar van dio liefde, van dat martelaarschap voor de menschheid, die zich zelf aan het kruis spijkert. Al wat wellicht een enkel maal in haar opvlamde, bedwong zij in dienst dier liefde. Misschien ook was haar genegenheid voor Prestö zoo die a! bestond alleen ont staan uit voldoening over het onverwacht vinden van iemand die haar denkbeelden deelde. Maar des te meer werd graaf Dehn verteerd door het verlangen om nu eindelijk zekerheid te krijgen. Zoodra hij maar eenigszins kon, wendde hij hoofdpijn voor en verdween. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1