52"" jaargang. Donderdag 23 Juni 1898, N°. 9658, VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, uitgever" h. j. c. roelants. FEUILLETON. BUITENLAND. Abokkbithntspsim vcsr Schiedam, pet kwartaal f 0.90 omliggende piaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nonmsers- 0.02 BUREAU; ÏZOTERSTRAAT Telephoon TSo. 123. AnvHETEssTiZPEHBvan 1—3 gewone regels met inbe grip Tan eeae Courantf OM Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Aangifte van leerlingen voor dc open bare scholen voor lager onderwijs met uitgebreid leerplan. Ouders of voogden, die leerlingen voor boven genoemde scholen wenschen aan te geven, wordt verzocht zich vóór 1 Juli a.s. aan te melden, voor meisjes bij mej. A. Kdimijseh en voor jongens by den heer A. H. E. Tul. De leerlingen moeten geboren zyn vóór 1 Januari 1893. Algemeen overzicht. Schiedam, 22 Juni '98. Vijftienduizend man onder generaal Shafter zijn thans aan de zuidkust van Cuba, bij Santi ago, aangekomen. Een telegram uit Möle de St. Nicolas, waarin dit bericht officieel wordt bevestigd, voegt er aan toe dat ondanks eenige gevallen van typhus en mazelen onderweg, de gezondheidstoestand en de geest der troepen zeer goed is. "Waar en wanneer de troepen aan land zullen gaan, weet men niet. Het officieele telegram, door de Spaansche regeering ontvangen, zegt alleen dat er 50 Arneri- kaansche schepen met landingstroepen zijn aangekomenmaar welsprekend is hetgeen er aan wordt toegevoegd: De strijd is ophanden; de Spanjaarden bezetten de kust." Uit die korte toevoeging spreekt de gewone Spaansche zelfbewustheid de slechte voorbe reiding in Spanje voor den ooriog heeft echter reeds geleerd, wat men van die zelfbewustheid moet denken. Indien het om nog een voorbeeld te noe men niet zoo verderfelijk was voor het land zelf, zou het volgende bericht a la Munchhausen, te Madrid ontvangen, wel vermakelijk zijn. sin het zeegevecht bij Manilla" zoo zegt een brief uit Manilla hebben de B o s t o n, de Baltimore en de Oregon ern stige averij beloopen, twintig Amerikanen kwa men om het leven." En dat, terwijl de Oregon van Valperaïso op weg was naar de Antillen Keeren wij nu nog even naar Cuba terug. Naar aan de Daily Mail" uit Washington wordt bericht, heeft generaal Linares te San tiago 8000 man samengetrokken maar boven dien bewaken de Spanjaarden de kust over een groote uitgestrektheid. Zoo heel gemakkelijk zal dus de ontscheping der Amerikaansche troepen niet plaats kunnen vinden, en de regeering voorziet dan ook reeds de mogelijkheid dat er spoedig versterkingen noodig zullen zijn. DOOR HERMANN HEIBERG. 24) «Geloof je mij dan niet, Imgjor? Je krenkt mij diep door zulk wantrouwen sik geloof dat je mij liefhebt en dat je mij meer bemint dan haar. Maar toen wij elkander eerst kort kenden, sprak je van dat meisje op geheel andere wijze en maakte je geen gewag van een verwijdering die er ontstaan wasuit dat feit leid ik af dat je toch wellicht op een dwaalspoor bent, niet uit afkeuringswaarde redenen, maar onder den invloed van je liefde voor mij, die je de dingen in een voor jou gunstig licht doet zien, die je wenschen tot werkelijkheid maakt, Waarom deins je terug voor het bewijs? Wil je een slechtheid begaan Moet je zelf ook niet op zekerheid ge steld zijn?" s>Je kunt niet bezield zijn van ware liefde voor mij, indien je mij in staat acht tot een slechtheid. Ik zeg je nog eensik kan en wil haar niet huwen, en ik heb uit haar brieven de overtuiging gekregen dat zij alleen nog door dwang aan mij verbonden wordt." »Je ziet dus, mijn vriend, dat je geen volstrekte zekerheid bezit 1 Laat ons die verkrijgen, en dun zullen wij ons verbond sluiten. Wil ik dan iets fenders', dan ons geluk streef ik naar iets anders dar. dat wij dit in onze liefde en in toewijding aan de mensehheid zullen vinden V' Gisteren is daarom reeds een brigade uit het kamp van Alger te Falls Church"in Vir ginia naar Fort Monroe gezonden, om scheep te gaan naar Cuba. En de Herald" verneemt zelfs dat Mc Kin'ley nog 100.000 man zou oproepen, indien de inneming bij Santiago en San Juan do Porto- Rico niet zoo vlug gaan als men wel heeft gedacht. Met Calixto Garcia heeft admiraal Sampson geconfereerdGarcia zal met 7000 man de operatiën der Amerikanen ondersteunen. De directe telegrafische gemeenschap tus- schen Washington en Guantanamo langs den Fransehen kabel is hersteld. Een zekere Salva heeft een aanslag gedaan op het leven van maarschalk Blanco en de/en aan het linkerbeen gewond. Sedert dien heeft Blanco, volgens aan het «Evening Journal" te New-York overgeseinde particuliere telegram men, van uit Havanna aan Cubanen gericht, het regecringspaleis verlaten en zijn intrek genomen in de vesting El Principe. De toestand te Manilla wordt met den dag onhoudbaarder voor de Spanjaarden. Een offici eel telegram vandaar zegt dat de stand van zaken nog kritieker is geworden. De voorstad Marabon is door de opstande lingen genomen. Een bataillon inlandsche militie, op wier trouw men meende staat te kunnen maken, doodde zijn eigen officieren en liep naai den vijand over. Ook te Zapote heeft zich een dergelijk feit voorgedaan. Generaal Monet is in de provincie Bulacan in een hinderlaag gevallen. Nadat generaal Monet na een hardnekkig gevecht van drie dagen gesneuveld was, liepen 2500 man naai den vijand overde overige 500 werden ge vangen gemaakt. De familie van den kapitein-generaal Augusti bevindt zich in gevangenschap bij den insur- genten-generaal Aguinaldo. Deze moet gewei gerd hebben hun de vrijheid terug te geven, omdat te Manilla eenige verdachten zonder vorm van proces zijn terechtgesteld. liet gerucht gaat te Manilla dat admiraal Devvey spoedig de stad van de zeezijde zal aangrijpen. Volgens een telegram uit Hongkong aan het New-Yorksche «Journal" heeft de Chineesche regeeringhet Amerikaansche adviesjacht Zaf i r o bevolen terstond de Chineesche wateren te ver laten, zonder het zelfs de gebruikelijke 24 uur toe te staan voor het innemen van proviand en steenkool. De parlementaire toestand in het moeder land blijft inmiddels verward. Te Madrid loopt het gerucht dat de Kamers in den loop der volgende week de zitting zullen schorsen. De minister van finantiün zou ontslag nemen. Sagasta moet voornemens zijndequaeslie van vertrouwen te stellen en indien het gevolg van de stemming aftreden van het Kabinet zou Van dien aard was do inhoud van hun gesprek en nadat zij van dit onderwerp waren afgestapt, dat eindigde met denzelfden beslisten eisch van Imgjor, vertelde Prestö van do in het dorp woe dende epidemie. Hij zeide dat het goed was, het dorp te mijden. De grootste voorzichtigheid was noodig. Hij- zelf had do ziekie gehad en was daarom veilig, maar zij, Imgjor, mocht zich aan geen gevaar blootstellen, hoe edelmoedig ook baar bedoelingen waren. Graaf Dehn zag er van af nog langer te luisteren. Wat hij wilde weten had hij gehoord. Behoedzaam lieerde hij door den tuin naar het kasteel terug. De volgende dag bracht Axel andermaal een groote, met pijnlijke indrukken gepaard gaande verrassing. Toen hij 's middags na een wandeling zijn kamer betrad, vond hij weder een brief van Imgjor's hand op zijn schrijftafel. Deze luidde: «Nog eens doe ik een beroep op uw ridderlijk heid, graaf Dehn 1 Ik smeek u veriaat Rankholm of bevrijd mij van den onverdraaglijken druk uwer nuttelooze en ongevraagde waarnemingen, Ik her haal hiermede alleen wat ik vroeger reeds zeide Lang wandelde graaf Dehn, na het leren van dezen brief heen en weer en hij verdiepte zich zoowol in vermoedens over de omstandigheden die zijn ontdekking konden veroorzaakt hebben als in ge dachten over dit meisje, dat hem dagelijks meer aantrok en toch voor hem verloren was. Een roman werd tusschen hen afgespeeld, waarin beide partijen zonder mondelinge gedachtanwisse- ling en persoonlijk verkeer toch één zelfde oplossing trachtten te verkrijgen. zijn, zou het worden vervangen door een krach tige regeert ng. De Kamer heeft het voorstel der Republikei nen tot invoering van den algemeenen en ver plichten militairen dienst in behandeling ge nomen. In den Senaat vroeg een der leden of het waar is, dat de maatschappij, die het recht van tabakverkoop gepacht heeft, niet in staat is aan de regeering de pachtsom te betalen, die 95 millioen pesetas bedraagt. De minister van financiën zeide, in antwoord hierop, dat hij het bericht van grond ontbloot acht. De Brusselsche correspondent der slmparcial" heeft don Carlos, die zich nog steeds in de Belgische hoofdstad bevindt, gein tem ieowd. De Pretendent verklaarde dat hij er niet aan dacht het der regeering moeilijk te maken, maar dat hij zijn stilzwijgen zal laten varen, zoodra het uur der groote regeling is geslagen. Don Carlos is vastbesloten voor geen enkel offer terug te deinzen om Spanje te wreken. Hij meent dat de Spanjaarden tot het laatste oogenblik moeten strijden, en hij verklaart dat, indien Spanje niettemin gedwongen zou worden in weinig eervolle voorwaarden toe te stemmen, hij (don Carlos) al het mogelijke zou doen om de eer van het vaderland te wreken. De Fransche oud-minister Sarrien heeft zijn poging om een nieuw ministerie te vormen moeten opgeven. Hij was anders reeds zoo aardig op weg. Men had reeds een heel lijstje opgemaakt van de nieuwe ministers. Sarrien zelf zou binuen- landsche zaken nemen, Leygues justitie, Frcyci- net buitcnlandsche zaken. Trouillot handel. Delcassó marine, Marnejouls koloniën, Dupuy onderwijs, Deloinbre financiën, en er was sprake van Cavaignae voor oorlog of voor publieke werken. Aan Freycinet's en Dupuy's bereidwilligheid om de hun toegedachte portefeuilles te aanvaar den, werd wel eenigszins getwijfeld, en de socialisten bestreden de benoeming van Delombie tot minister von finantiün, Ei- is druk geconfereerd door Sarrien met Delombre, Delcassé en Bourgeois, en de moeilijk heid schijnt te zijn geweest of aan Dupuy een politieke portefeuille zou worden aangeboden of niet. Daarop is Dupuy dc portefeuille van builenlandsche zaken aangeboden. Dupuy nam dit aanbod aan, maar na een nieuwe bespreking met zijn politieke vrienden, heeft Dupuy ten slotte geweigerd. Het is niet gem ik 1; el ijk een oplos-ing te vinden van deze crisis, tegenover een Kamer waarin de partijen vrijwel van gelijke kracht zijn. President Faure moet nog eens Méline hebben geraadpleegd, en naar verluidt, zouden Dupuy en Freycinet op het Elysée zijn ontboden. Maar voorloopig lag die in werkelijkheid nog in een verre toekomst. Graaf Dehn wilde niet wijken en geen afstand doen. Hij wilde het meisje dat met scherpe logica de kern in de dingen wist te vinden en wat zij te zeggen had, met zulke laconiscbe, van allen over- tolhgen omhaal bevrijde kortheid wist te uiten, het bewijs leveren dat de door haar begeerde man niets anders was nu stemde hij in met Lucile's tneening dan een door wangunst verteerde, koelhartige egoïst, een man die tevens zulk een eigenwaan en pedanterie bezat dat hij zelfs de hotn ten dienste staande gave van te huichelen ver smaadde, waar zij niet zijn afgoden, macht en geld behoefden te dienen. Na lang en rijp overleg schreef graaf Dehn aan Iragjor het volgende «Verleen mij met uw groot en goed hart dat zich alleen tegenover mij zoo koel toont, nochtans verlof nog eenigen tijd in uw nabijheid te mogen blijvenMijn liefde on mijn be-.vondering voor u houden in mij de begeerte staande u te bewaren voor een onversiandigen stap dien u op het punt staat te doen. Ik waag het te zeggen wantrouw het karakter en de beweegredenen van den man ten zeerste, aan wien u, een zoo volmaakt wezen, a! uw rijke schatten wil verkwisten. Houd rekening met de ervaring en de menschenkennis van hem die uw waarachtige vriend is, die zijn eigen hoop laat varen, maar u aiihans gelukkig wil weien. Indien u niet met mij wenscht samen te gaan ter bereiking van dat doel, dan vraag ik u, toch ten minste graaf Knut te raadplegen. A. D." Axel bracht zelf dezen brief naar boven, naar Imgjor's vertrekken. Hij hoopte die open te vinden. De «Siècle" publiceert thans het facsimile van een brief van Esterlm/.y, gedagteekend van 1885, waarin hij zich bitter beklaagt over het feit. «lat hij naar Duinkerken is gezonden. De majoor, die zulk een eerbied heet te hebben loor den generale» staf, drukt zich in dien brief hoogst beleedigend uil over generaal Gallimard, directeur der infanterie, aan wien hij zijn overplaatsing naar Duinkerken te dan ken had. Hij noemt die overplaatsing gemeen en laag en zij die hot hevel daartoe gaven, groote ellendelingen. Generaal Gallimard wordt een schelm genoemd. De oSiècle" zegt dat deze brief geheel in den stijl van de brieven van mevr. de Boulancy ismaar zij voegt er de opmerking hij dat dc/e brief ook er toe bijdraagt het onware aan te toonen der bewering van Paul Dót-onlede e. a., dat Esterhazy aan het hoofd zou hebben gestaan van den tegenspionnage-dienst. Immers, ware dit. zoo geweest, dan zou het ministerie van oorlog zich wel gewacht hebben Esterhazy door een ongewensehte overplaatsing te ontstemmen. futusschen zal, naar ineu denkt, lieden de datum worden vastgesteld voor do behandeling van het proces-Zola voor de assisen te Versailles. Men leidt dit hieruit af. dat de president van het Hof, Pi-rivier, gisteren een conferentie heeft gehad met den procureur-geueraal der Republiek. Het is thans zeker dat alle getuigen zullen gedagvaard worden, en dat zij allen zullen opkomen, ook al leggen zij geen verklaringen af. Gemengde Mcdedeclingen. Hot wekt opzien dat de Duitschc staatssecre taris van binnenlandsclio zaken, graaf Posa- dowsky, nog vóó de herstemmingen voor don Rijksdag, mot verlof gaat. Do minister gaat eerst twee maanden naar Karlsbad, daarna oen maand naar Tyrol. Men wil er een bewijs in zien dat de Keizer ontevreden is over het leiden der verkiezingen, vooral met het oog op dc sociaal-democraten. Keizer Frans Joseph zal bij gelegenheid van zijn gouden regceringsfeest van de aartshertogen tc zamen ten geschenke ontvangen een ruit°r- standbeeld van Rudolf van Habshurg, den stich ter van het Iluis Habsburg. Het standbeeld zal in de nabijheid van den Hofburg worden go- plaatst, waarschijnlijk tegenover het oude kei zerlijke paleis. Iu Bohemen wordt door de Tsechcn met gro v t: geestdrift het honderdjarig jubileum geweid van de geboorte van Palaekij, den „vader der Tsechen". De „Ncue Prcsse" is zeer verontwaardigd over een telegram van grootvorst Konsla" 'in van Rusland, waarin deze hulde brengt aan a- lacky's nagedachtenis. De ministerieole crisis in Italië is nog met opgelost. De Koning heeft geconfereerd met Maar zij waren gesloten, en de sleutel hing niet zooais vroeger aan don haak. Terwijl hij nog aarzelde wat hij doen moest om haar het briefjo te doen geworden, hoorde hij schreden op de trap, en daar er geen andere uit weg was, nam hij snel besloten zijn toevlucht achter een portiere, waarachter hij zich verborg. liet stiet hem tegen de borst zich zoo te ver schuilen maar het denkbeeld van hier te worden aangetroffen, deed hem 't bloed naar het hoofd stijgen. En toen verscheen een der bedienden van hot kasteel, die anders alleen in het sousterrain bezig was, en klopte, terwij! liij een brief uit den zak haalde, aan Imgjor's deur. En nog eens, daar hij geen antwoord kreeg, maar nu reeds voorzichtiger en besluiteloos om zich heen ziende. Ten laatste schoof hij met een krachtigen duw den brief door de reet van de deur, en ging, nadat dit gebeurd vyas, weer behoedzaam de trap af. Dat was dus de man die ook bij hem, Axel, de brieven van Imgjor op de schrijitafel legdeEn het schrijven dat hij zoo juist had bezorgd Axel twijfelde er niet aan was van Presto Met die gedachte kwam graaf Dehn uit zijn schuilhoek te voorschijn, handelde met zijn brief op dezelfde wijze als de bediende had gedaan en keerde ook evenals deze voorzichtig naar zijn kamer terug. Hij was er zeer nieuwsgierig naar hoe Imgjor hem aan tafel zou bejegenen. Hij* kon zich dat wel is waar met zekerheid voorstellen. Zij kon, wanneer zij wilde, meesterlijk haar gevoelens verbergen. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1