52"e jaargang. Vrijdag 24 Juni 1898, N°. 9659. VROUWENSTRIJD Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. Kennisgeving. FEUILLETON. VY:-S4f#PIS UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. BINNENLAND. AsosrwBMEKTspHïjg vosr Schiedam, peï kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart -1.05 franco per post, p, kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers0.02 BUREAUROTERATRAAT ÏO, Telepl.oon STo. 123. ADVEETHwrarpsus.- van 1—5 gewone regels mot inbe grip ran eeno Conrant/"0.BS Iedere gewone regel meer<j,10 Bij abonnement wordt korting verleend. Inrichtingen welke gevaar, scliadc ol hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en wethouders van Schiedam, Gezien het verzoek van de firma J, J. AIELCHERS Wz., om vergunning tot oprichting eener Stoom-Kiitenmalcrij in liet pand aan den Nooidvestsingei no. 8i, kadaster sectie H no. 23-2; Geipt op de bepalingen der Hinderwet; Doen te weten dat voormeld verzoek mot de bijlagen op de secre tarie der gemeente is ter visie gelegd; dat op Donderdag den Ideu Juli a.s., des na middags ten 2 uie, ten raadhuize gelegenheid zal wonden gegeven om bezwaren togen liet toestaan van dat verzoek in te biengen en die mondeling of schnf- telijk toe te lichten; en dat gedurende drie dagen, vóói het tijdstip Uieiboven genoemd, op de secretin ie der gemeente, van do schriftuten, die ter zake mochten zyn ingekomen, kennis kan worden genomen. En is hiervan afkondiging geschied, waai het be hoort, den 23sten Juni 1898. Burgmeester en wethouders voornoemd VERSTEEG. De Secretaris VERNÈDE. Algemeen overzicht. Schiedam, 23 Juni '98. Dc Amerikanen draaien bij Santiago de Cuba als katten om de kcete brei been. Of de Ameri kanen gaan met groote behoedzaamheid te werk, of wel de positie der Spanjaarden in en om de stad is nog niet zoo heel slecht. Trouwens, is er niet reeds beweerd, dat wellicht een geregeld beleg noodig zal zijn? Een flinke krijgsmacht is nu aan de Zuid oostelijke kuststreek van Cuba aangekomen. Gis termorgen bij het aanbreken van den dag gin gen, naar uit Port Antonio aan de New-York Herald" werd bericht, 47 Amerikaansche sche pen, en wel 15 oorlogsschepen en 32 transport schepen, op 20 mijlen ten Zuidoosten van San tiago voor anker. Toen Admiraaal Sampson kennis had gekre gen van de aankomst der transportvloot, zond hij de Gloucester onder kapitein Chad- wick uib om generaal Shafter te ontvangen cn hem op de hoogte te brongen van den stand van zaken aan do kust. Daarop bebben Sampson on Shafter geconfe reerd en zijn aan wal gegaan om met Calixto Garcia overleg te plegen. Deze moet hun hebben aanbevolen de troepen te Guantanamo te ont schepen; andere Cubanen van gezag raden daarentegen Cerra-Deras aan. Het aantal troepen, die aan de zuidkust van DOOR HERMAMW 11EÏBERR. 25) Aan tafel viel niets bijzonders voor. De graaf vertelde van de roodvonk-epidemie te Kneedeholm. Toen werd over het ophanden zijnde feest gespro ken, en ten laatste kwam ook de reis naar Kopen hagen ter sprake, waarbij tegelijk herhaald werd dat de Lavards het als een vanzelf sprekende zaak beschouwden dat graaf Knut en graaf Dehn zich bij hen zouden aansluiten. Itngjor was als altijd ernstig en teruggetrokken zij gaf echter door haar houding geeneriei aan leiding tot eenig misnoegen. Graaf Dehn bejegende zij zooals hij ook gedacht had met haat- gewone volkomen onverschilligheid in blik en gedrag. Eerst na tafel vond Axel gelegenheid om de gravin te spreken. Zij vulde, zelf daarover begin nend, haar laatste inlichtingen aan door do mede deeling dat Itngjor op de vraag haars vaders, of zij in betrekking stond tot Prestö, geantwoord had dat de mogelijkheid bestond dat er ernstige betrek kingen tusschen hen zooden ontstaan. Voorshands wisselde zij echter alleen hun gemeenschappelijke ideeën met den man, dien zij sympathie, vertrouwen en vriendschappelijke gevoelens toedroeg. «En wat was uw beider antwoord daarop, gravin »Wij verklaarden baar dat wij niet alleen nooit Cuba zullen landen, wordt in oflïcieele telegram men, die te Madrid ontvangen zijn, geschat op ongeveer 20.000 man. Volgens de „Daily Tele graph gaan er spoedig nog 8000 man heen. De Spaansclie rogeering verklaart volkomen vertrouwen te stellen in de generaals Linaie» en Pareja, die to Santiago het bevel voeren. Onder do troepen en onder de burgerij hcerscht groote geestdrift om .den aanval 'der vreemdelingen af te slaan. Evenwel, men be weert tlians dat de vreemdelingen volstrekt niet van plan zijn Santiago als basis van hun ope ratién to gebruikenhun doel is alleen Cervera's eskader to vernietigen. Een Amerikaansch oorlogsschip heeft, volgens een ambtelijk telegram uit Havanna, Casilda ge bombardeerd. De Amerikanen zouden weinig schade hebben aangericht, cn zeiven zouden zij door het vuur der Spanjaarden gedwongen zijn te wijken. Omtrent de 'Pliilippijneu geen nieuws, dan dat Maandag a.s. liet derde deel der expeditie van San Francisco naar Manilla vertrekt. Waar schijnlijk gaat de opperbevelhebber, generaal Merritt, dan zelf mede. De nationale inschrijving in Spanje heeft meer dan 20 milüoen peseta's opgebracht. Te Cadix doet men proeven met een nieuwe onderzeesche boot. Eenige tegenspraken. lo. Er is geen aanslag gedaan op maarschalk Blanco, zegt een officieel bericht uit Madrid. 2o. De Regentes heeft er niet aan gedacht het regentschap neer te leggen, maar heeft in tegendeel een voorbeeld gegeven door haar waar dige houding en haar energie. Aldus de Spaansche pers. 3o. De op Cuba gesneuvelde Amerikanen zijn niet verminkt. De chef van den geneeskundigen dienst op Sampson's eskader verklaart zelf dat de wonden door de kogels van het Mauser-geweer zijn toegebracht. Daardoor is dus reeds antwoord gegeven op een der vragen waarover de Senaat besloot aan den minister van marine, den lieer Long, in lichtingen te vragen, nl.Is het waar dat luite nant Hobson en cle bemanning van de Merri- m a c opgesloten werden op een plaats, waar zij •«varen blootgesteld aan het vuur van het Amen- kaansche eskader? En is het waar dat de Spaan sche troepen de lijken der Amerikaansche zee lieden, gevallen in den strijd bij Guantanamo, mishandeld bebben? Naar aanleiding der weigering om de gevange nen van de Mcrrimac uit tc leveren, heeft de Amerikaansche regcering op haar beurt aan de autoriteiten te Key-West bevolen tot nader order alle personen die zich aan boord van op gebrachte Spaansche schepen bevonden, gevan gen te houden. Alleen op hun eerewoord zullen zij in vrijheid gesteld worden- De „Gaulois", wellicht zijn wenschen tot wer kelijkheid makende, zegt dat president Fauro voornemens is in een open brief nogmaals oen beroep te doen op Méiine's vaderlandsliefde om tot een oplossing to komen d ministerieele crisis die nu reeds acht dagen aanhoudt. zouden toestemmen in een huwelijk tusschen haar on dien noodlottigen man, maar dat wij alles zouden doen om hem, zooais reeds vroeger gezegd is, zoo spoedig mogelijk uit de nabijheid te doen verdwijnen." »En toen? Wat zeide uw dochter daarop?" sToen kwam zij met haar vei zoek van haar erfdeel en volkomen vrijheid. Zij stelde een vreed zame scheiding voor daar haar opvattingen niet langer overeenstemden met de onze. Toen mijn man haar vroeg of zij dan in het geheel geen band met haar nabestaanden voelde, antwoordde zij: Zeker! Maar ik moet mijn groote doel inliet oog houdenjegens dat doe! ben ik verplicht de neigingen van mijn hart te bedwingen. Ik behoor de menschheid in het algemeen toe, niet individueel. Ik ben hier een onnutte eter, die noch tevredenheid schenkt en gelukkig maakt, noch zelf gelukkig is. zMaar zij wilde toch niet aldus wierp ik haar tegen alzien van een huwelijk met Presto, met een man die iedereen haar zeide dat aller minst door ideale, maar alleen door zelfzuchtige, zelfs onedele gedachten beheerscht werd, die haar zeker, wanneer de eerste roes voorbij was, nameloos ongelukkig zou maken. Dit hangen aan één enkelen onwaardigen persoon, vooral waar dit geschiedde ten koste van haar liefde voor en den band met de haren, die alleen het goede voor haar beoogen, was toch in strijd met de door haar verkondigde beginselen." joEn ontwapende die logica baar niet, gravin ïNeen. Zij verklaarde dat er geen tegenstrijdig heid was, omdat voor haar Piestö de drager der nieuwe ideeën was. Zij werd tot hem getrokken door de gemeenschappelijke overtuiging, maar ook Het conservatieve bind beweert zelfs dat de President er niet voor zou terugdeinzen om de Kamer te ontbinden. 't Zou van Felix Faure een stout stuk zijn zoo krachtig op te treden, en du President, is zeker niet de energieke persoon van. wien men zulk een daad, die nog maar even door zijn gi ondwettige bevoegdheid zou gedekt zijn, mag verwachten. Voorloopig althans staan do zaken anders- Faure lieeft gisteren andermaal overleg ge pleegd met Loubet cn Deschanel, de voorzitters van Senaat en Kamer. Daai-op heeft hij den senator Peytral ontboden en hem de opdracht aangeboden om een nieuw Kabinet te vormen Na een conferentie van twee uur heeft Peytral zich bereid verkaard om stappen te doen ten einde tot een oplossing der crisis te geraken. Daarop heeft Peytral, die in 1893 minister van finantiën is geweest in het Kabinet-Dupuy en sterk overhelt naar de radicalen, zicli in ver binding gesteld met Frevcinet. Hij zelf heeft daarop geconfereerd met Guerin, zijn vroegeien collega van justitie, terwijl Frcycmel met de radicale leiders in overleg is getreden. Ook Peytral zou, ondanks de slechte ervarin gen van Ribol cn Samen, naar men vezekcrl, trachten een ministerie van verzoening te vol' men, en daartoe nog eens bij Dupuy aankloppen- Hedenmiddag zou Peytral den uitslag zijner be moeiingen aan den president der Republiek ko men vertellen. In welonderrichte kringen geeft men reeds het volgende lijstje van ministers Peytral, mi nister-president, binnenlandsche zaken, Freyci- net, buitenlandsche zaken, Cavaignac oorlog, Delombre finantiën, Dupuy onderwijs, Delcassé marine, Samen justitie, Jonnart koloniën, Ley- gues publieke werken, Marvéjouls handel en Vigor landbouw. E zijn cr die zich verwonderen over de veel zijdige genialiteit van verschillende in aanmer kng komende personen. Zoo is Delombre in een paar dagen tijds nu eens genoemd voor koloniën, dan weer voor handel, eindelijk voor finantiën' Gemengde Mededeel Inheit- De sociaal-democratische „Vorwiirts" spoort ds partijgenooten aan om bij de herstemmingen te bewijzen dat de socialisten te Berlijn niet achterailboercn, zooals do conservatieven be weren. Het algemeene parool dat dc „Vorwiirts" uit geeft is: „Tegen dc reactie, van welke zijde die ook komt." Het proces der schriftkundigen tegen Zola en Perreux is gisteren veertien dagen uitgesteld. Tusschen 7 en 15 Juli zal het proees-Zola te Versailles in behandeling komen. Ter gelegenheid der Slavische Palacky-fcesten to Praag had de gouverneur aan dc Duitsclio universiteit last gegeven om te vlaggen. De pro fessoren beklaagden zich daarover bij den minis- door baar wcnsch om een krachtigen steun en eon mannelijke hulp te hebben voor haar plannen. De gevoelens van haar hart kwamen eerst op de tweede plaats in aanmerking. Mocht het blijken dat zij elkander niet kondon toebehooren, dan zou zij afstand weten te doen. Zij trachtte daarin een beslissing uit te lokken. Mocht zij besluiten om met hem te huwen, dan vroeg zij onzerzijds goed schiks toe te stemmen. Zoo niet, dan zou zij zonder die toestemming moeten handelen. Haar geweten sprak haar vrij van elke schuld. Zij was geen levenloos voorwerp, zeide zij, geen ding waarover men een volkomen of beperkt recht om te be schikken had." De eerstvolgende dagen der week gingen zonder buitengewone incidenten voorbij. Het ophanden zijnde bal nam de gedachten en de werkzaamheid der gravin bijna geheel en van den graaf niet minder in beslag. Ook Lncile liad het druk, daar zij bezig was met. verrassingen voor het bal. Alleen 's avonds werd als gewoonlijk een partij boston, piquet of schaak gespeeld, of men wisselde van ge dachten over bijzonderheden betreffende het avond feest. Er kwamen toezeggingen en bedankjes in, en voor de laatste moest er nog op het laatste oogen- blik plaatsvervangers gezocht worden. Dan moest er overlegd worden in welken vorm een late uitzondering op de beleefdste wijze plaats vond en de meeste kans op succes bood. Ook lieten leveranciers de keuken in den steek. De kok had reeds zijn nood geklaagd en, en de dames moesten ter van onderwijs, die evenwel hel bevel van den gouverneur bekrachtigde. Niettemin heeft de universiteit geweigerd do vlag uit te steken. De toestand der arbeiders in dc provincie B.ucelona, Spanje, is zeer treurig 17.000 man zijn zonder werk, en men vreest dat de fabrie ken in Juli stil zullen gaan staan. De crisis in Italië is nog altijd niet opgeloM. De Koning, die een ultra-conservatief minis terie wil, heeft gistermorgen Yiseonti-Vcnosta geraadpleegd. De bladen zeggen dat Finali geweigerd heeft een Kabinet to vormen. De Jtalia Militare" zegt dat van verschillende zijden generaal l'elloux genoemd wordt als de Kabinet formeerder. De gezondheidstoestand van den Paus is uit muntend. De Kerkvorst heeft gisteren eerst in zijn kapel de mis gelezen, heeft zich daarna in di tuinen van liet Vaticaan hegeven, waar hij den Ilongaarsthen bisschop Rimely ontving, en is na liet middagmaal uit geweest, deels per rijtuig, deels te voet. Van tijd tot tijd wordt men er aan herinnerd dat er nog een Kretenzische quacstic bestaat. Volgens den correspondent der „Intl. Beige" te Konstanlinopel zijn Frankrijk, Italië, Enge land en Rusland overeengekomen omtrent hot vestigen van oen voorloopig bewind. Aan do Porto is kennis gegeven dat dit be wind zal worden toevertrouwd aan een door do Nationale Vergadering van Kreta te benoemen commissie. Generaal Kitchener is met een groot aantal officieren Dinsdagavond van Kaïro naar Berber vertrokken. Hij zal niet teingkeeren voor dat Omdurman gevallen is. De Khalif heeft besloten zijn leger samen te trekken in het versterkte kamp van Kencri, 15 mijlen ten Noorden van Omdunnan, om daar het EngeLsch-Egyptische leger af te wachten. De Khalif is vast besloten Omdurman tot het uiterste te verdedigen. lil Zuid-Afrika houdt men zich onverdeeld bezig met de ministerieelc crisis te Kaapstad. Men is vast overtuigd dat Rhodes het volgend jaar weer minister-president van de Kaapkolonie zal worden, als liet Ivaapsclie parlement er thans niet in slaagt zich te ontslaan van het ministerie- Spriggs. Tc Pretoria is men overtuigd dat hot geschil met Swazi-land zonder oorlog zal kunnen opge lost worden. Inluildigïngsfeesten. De vïootschouwing op liet Hollandse!) Diep voor Hare Mali-teil de Koningin zal\ermoede- lijk tusschen 14 en 17 September a.s. gehouden worden. nog telegrammen en brieven opstellen, die door boden te paard verzonden werden. Toen men aan den vooravond van het feest gezamenlijk beraadslaagde over de tafelschikking, deden zich allerlei bezwaren voor. Ditmaal zaten alle aanwezigen, ook Imgjor om de ronde canape- tafel in de huiskamer, en luisterden naar den graaf die een teekening met alle plaatsen voor zich had. Er kwamen heeren te kort, en er schoot niets at.ders over dan nog eenige der bc-ambten van liet landgoed uit te noodigen. Maar dat beviel den graaf in het geheel niet, en daar kleinigheden juist opeens zijn toorn konden opwekken was hij ook dezen avond buitengewoon prikkelbaar. Hij gaf op weinig aangenamen toon lucht aan zijn wrevel over de geheelo zaak. nNiets komt er uit, en ik zie al aankomen dat wij van het heelo feest in plaats van genoegen rijkelijk onaangenaamheden zullen hebben", zeide hij. »Ik was al dadelijk tegen die overijling. Waarom moest de zaak zoo overhaast wor den «Zulke dingen kan men niet dwingen. Nu heb ben wij het!" sMaar, beste Lavard, de zaak is met een beetje goeden wil toch wel te schikken", merkte de gravin kalmeerend op. »Wij noodigen nog den opper- rentmeester, den opper-houtvester, den inspecteur en don houtvester uit. Dan zijn wij klaar." Ja, ja. Maar dat is mij hoogst onaangenaam. Eetst zijn zij niet goed genoeg, en nu worden zij er bij gehaaid. De menschen denken toch na zij hebben toch eergevoel. Maar jij moet ook altijd dadelijk je plotselinge luimen bevredigen, Lucile." Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1