528<e jaargang. Zaterdag 25 Juni 1898. 9660, V ROU W ENSTRIJD. r38 y—-'-^a Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, uitgever! h. j c röelants. FEUILLETON. lï ét - i >L j - BUITENLAND. BINNENLAND. Aboskbuestsprijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1,05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke notmners- 0.02 BUREAUBOTERSTRAAI ÏO, Telephwm Wo. 123. AnvEMiamKPEiJs: van 15 gewone regels met inbe grip van eexso Courantf 0.58 Iedere gewone regel meet0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. De COMMISSIE voor het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Schiedam is voornemens op Woensdag den 29sten Juni 1898, des namiddags 2'A aar in het Stads-Ziekenhuis te doen aannemen: de levering van Reik, Brood, Vlcesch en Vet ten dienste van het Stads-Ziekenhuis. De voorsvaarden liggen ter inzage in den D o e I e, alwaar tevens model inschrijvings biljetten verkrijgbaar zijn. Schiedam, 24 Juni 1898. De Commissie voornoemd H. A. M. ROELANTS, Voorzitter. V. LUIK, Secretaris. Algemeen overciciit. Schiedam, 24 Juni '98. De Amerikaansche expeditie onder generaal Shatter is op de zuidkust van Cuba aan land gegaan, een feit zeker belangrijk genoeg om aanleiding te geven tot zeer uitecnloopende berichten. Het telegram, dat de Spaansche regeering gisteren uit Santiago ontving, zegt dat de aan val Woensdag begonnen is. De linkervleugel der Spanjaarden verdedigde over een afstand van acht mijlen de kust, maar de Amerikanen brachten voor de ontscheping alles bijeen te Punta Berracos, een meer oostelijk gelegen punt. Dit was de eerste aanval die, volgens een door den minister van oorlog ontvangen offi cieel telegram uit Santiago, na een lang en bloedig gevecht werd afgeslagen. De gouverneur van Santiago seinde Het Amerikaansche smaldeel zette daarop den aanval tegen Siboney en tegen Daiquiri tot het aanbreken van den nacht voort. De vijand werd over de geheele linie teruggeslagen, behalve aan den linkervleugel, waar een om trekkende beweging de Spanjaarden tot terug trekken noodzaakte. De Amerikaansche troepni gingen eenige mijlen ten oosten van Dai juiri aan land, terwijl de Spanjaarden in goeA orde naar de bergen terugtrokken. De dorpen Siboney en Daiquiri werden door de Amerikaansche granaten vernield. Nog hebben evenwel de berichten van Spaansche zijde in het moederland een goeden indruk gemaakt omdat er uit blijkt hoe groot de moeilijkheden voor de Amerikanen zijn, terwijl de plaats waar zij geland zijn, nog gekenschetst wordt als een broeiplaats voor gele koorts. De Spaansche bladen wijzen er ook op, dat alleen de linkervleugel van het Spaansche leger noon UERIIAÏKar HEIBERG. 26) Eerst zweeg de gravin zij werd bleek en wierp zwijgend het hoofd eenigszins achterover. Toen zeide zij met kalme waardigheid aLuciie kwam immers vroeger terug, omdat wij dit bal wilden geven. Wij waren het er over eens, dat wij het niet langer konden uitstellen bij de vele verplichtingen die wij hebben. Toen wij plan maakten voor onze reis naar Kopenhagen, werd in gemeen overleg besloten, dat wij nog haastig de uitnoodigingen zouden verzenden. Je verwijt treft mij dus geenszins, Lavard". Getroffen door de waarheid van haar woorden, zweeg de graaf. Maar zijn misnoegen was niet verdwenen; door die tegenwerpingen werd het integendeel in zulke mate versterkt, dat hij naar iemand zocht, tegen wien hij uiting kon geven aan zijn toorn. Én daar Imgjor's duidelijk zichtbar© onverschilligheid ten opzichte van deze besprekingen hem reeds ten zeerste ontstemd had, daar hij wist dat zij al zulke feesten afkeurde en dientengevolge zich vermat in woorden of zwijgend een oordeol over hem te vellen, wendde hij zich tot zijn dochter, daarbij tevens indirect antwoordende op de woorden zijner vrouw, en zeide; teruggetrokken is. De Amerikanen zijn geland op negen K. M. afstand ten oosten van Daiquiri, waar zich geen Spaansche troepen bevonden. De vijand maakte een omtrekkende beweging en noodzaakte daardoor de Spanjaarden tot den terugtocht. Aldus het Spaansche optimisme dat naar het schijnt blind is voor de verpletterende belcekc- nis van het telegram van admiraal Cervera van dezen inhoud De Amerikanen gingen bij Punta Berracos, ten Oosten van Santiago, aan land. De equipa ges van de Spaansche vloot waren ingedeeld bij het landleger om den vijand te bestrijden." De admiraal noemt den toestand hachelijk. Hoe luiden nu de berichten van Amerikaan sche zijde? Ecu te New-York ontvangen telegram uit Playadeleste van gistermorgen meldt, dat om één uur in den morgen de geheele strijdmacht van Shafter bij Daiquiri geland was. De Span jaarden boden geen tegenstand, met uitzondering \an enkele schoten. De Woensdagmorgen door de Texas en de kan non neerbooten tegen de batterijen tussehen Santiago en Daiquiri gerichte aanval bracht de artillerie van de versterkingen tot zwijgen en verhinderde de Spanjaarden om troepen oostelijk tegen de Amerikaansche landings troepen af te zenden. De landing is zonder eenig ongeval geschiedslechts werd een in surgent in een bergpas gewond, door een gra naat van een Amerikaansch oorlogsschip. Dat klinkt wel eenigszins anders dan de berichten van den gouverneur van Santiago; maar het doet begrijpen dat de depêche van admiraal Cervera zoo moedeloos klinkt. Uit Spaansche bron worden nog enkele krijgs verrichtingen gemeld. Een Amerikaansch oorlogsschip vernielde een houten fort bij Ciënfuegostwee officieren en vijf soldaten werden aan Spaansche zijde gewond. Uit Havanna wordt gemeld, dat een Spaansche Transatlantische stoomboot de blokkade forceerde en met levensmiddelen Ciënfuegos binnenviel. Een telegram uit Porto-Rico zegt, dat de kruiser Isabella, een kanonneerboot en de torpedojager Terror een Amerikaansch oorlogs schip op de vlucht dreven, dat zich voor de haven bevond. Aan Spaansche zijde werd een soldaat gedood en drie man gewond. Van Amerikaanschen kant komt de mede- deeling dat Calixto Garcia admiraal Sampson moet hebben gewaarschuwd dat generaal Pando met versterkingen op Santiago aanrukt. Omtrent de Philippijnen worden geruchten verspreid van een bezetting van Manilla door matrozen van de Duitsche, Engelsche, Fransche en Russische oorlogsschepen. Yan Duitsche zijde is dit reeds beslist tegengesproken. Volgens de »Diario", een te Barcelona ver schijnend blad, is de Engelsche consul te Ma nilla zeer partijdig voor de Amerikanen. Het blad zegt ook dat de Amerikanen, na de in- iNu ja; er schiot dan niets anders over, en jij, Imgjor, kunt nu morgenochtend meteon de heeren zonder hun dames mot een gepaste verklaring uitnoodigen." De toornige man verschafte zich door die woorden eonerzijds reeds bij voorbaat de voldoening over het antwoord, dat Imgjor zou gaven, en waardoor hij haar als bondgenoote tegenover zijn vrouw zou winnen, en anderzijds vond hij de gelegenheid om het vuur van den in hem kokenden vulkaan over haar zelf uit te gieten. Alles gebeurde ook zooals hij verwacht had. »Ik acht het niot doenlijk dat wij de heeren zonder hun dames uitnoodigen, papa. Een uitnoo- diging voor de families, ook al kwam die achteraan, zouden zij, wanneer die in een behoorlijken vorm werd gegoten, niet kwalijk nemen. Maar zij zullen het zeer slecht opvatten, dat de mannen als figu ranten aan tafel zullen zitten. Bij de gisting die toch reeds ook in deze kringen heerscht, zou ik u dringend ontra Je hebt geen lesjes en geen ra\d te geven, maar te doen wat ik je zeg," barstte de graaf uit. jAls 't goed wordt ingekleed, ais er op gewezen wordt dat wij geen plaats hebben, dat door een gelijktijdige uitnoodiging van de dames ons doel niet bereikt, maar de toestand nog erger wordt, dan zullen mijn beambten, die ik altijd met goed heid bejegen, die mij dank verschuldigd zijn en die volstrekt geen recht hebban om ontevreden te zijn, wel de noodige toegevendheid willen aanwen den. Dat zp! ook wel weer een van de talrijke, dwaze horsenschimmen zijn, waarmede je je hoofd vult, in plaats van te denken aan de boogere plichten die je hebt jegens je ouders en je omgeving, neming van Cavita, de stad kalm hebben laten plunderen. Omtrent de plannen van Mc Kinley verneemt de correspondent der »Daily Mail" te Washing ton dat de President tegen inbezitneming der Philippijnen is, maar vóór hel onttrekken ook van dezen archipel aan de Spaansche heer schappij. Verscheiden leden van het Kabinet zijn voor een tijdelijke bezetting. Mochten de insurgenten niet in staat zijn een vasten regee- ringsvonn in te stellen, dan zou men de eilandengroep willen verkoopen, bij voorkeur aan Engeland. De inbezitneming van Porto-Rico zou wel door den President gewcnscht worden. In den Spaanschen Senaat hielden Fabie en Navarro gisteren vaderlandslievende toepraken. Rodrigo zeide, dat Europa en de geheele wereld een vreeselijke misdaad zouden plegen, als zij toestaan dat Spanje door ruw geweld wordt overwonnen. Hij wees op het groote gevaar van de Angel-Saksische overheersching. De begrooting werd aangenomen. Daar de regeeririg op de aanneming der begrooting wachtte om de zitting der Cortez te sluiten, gelooft irien dat het besluit, waarin de sluiting der zitting wordt bepaald, weldra zal verschijnen. De bladen verwachten een wijziging in het ministerie. Men vreest in Spanje voor een bombardement van een der Spaansche havens. Een Ameri kaansche oorlogsbodem zou nl. in liet Kanaal jacht hebben gemaakt op een Spanjool. Camara's eskader heeft zich, volgens oen telegiant uit Palermo, naar Suez begeven. Andere berichten zeggen evenwel dat het ter beschikking zal worden gehouden, om even tueel een aanval op een der Spaansche havens te helpen afweren. Gemengde Rcdcdcclingen. Groothertog Karei Alexander van Saksen- Weimar-Eisenach, de oom van onze Koningin en de oudoom van den Duitsehen Keizer, viert heden zijn SOsten verjaardag. De oflicieuse »Nordj, Algg. Ztg." wijdt aan den grijzen vorst een zeer waardeerend hoofd artikel. Te Hamburg hebben de brood- en koek bakkers het werk gestaakt. De Fransche senator Peytral heeft thans definitief aangenomen, een nieuw ministerie te vormen. Men noemt thans o.a. generaal Saus sier voor oorlog en admiraal Founder voor marine. Mocht ook Peytral niet slagen, dan zal pre sident Faure, naar men zegt, den grijzen Freycinet met de vorming van een ministerie belasten. In tegenwoordigheid der ministers heeft koning Alfons XIII van Spanje gisteren zijn Eerste Communie gedaan. plichten dia in liefderijkheid, gehoorzaamheid, ver lichting van hun zorg, deelneming in hun doen en laten behooren te bestaan. Zoo dat kun je onthouden t" Imgjor klemde de tanden opeen en men kon het haar aanzien dat zij het liefst eens goed van zich afgesproken had. Maar nog bedwong zij zich. Zij zeide alleen »U sprak toch tegenover mama dezelfde bezwaren uit als ik, papa. Ik begrijp daarom niet, dat ik nu om iets be »Voor den donder, zwijg nu en gehoorzaam of ga uit de kamer!" barstte de graaf los. nik wensch door jou niet gecontroleerd te worden ik wensch geen lesjes ie ontvangen! Ik herhaal ja wat ik reeds vroeger zeide Ik heb er juist genoeg van. En laat het je bij deze gelegenheid meteen gezegd zijn wanneer je niet eens vooral een eind maakt aan je betrekking tot dien man, daar in Kneedeholm, wanneer je niet uitscheidt met dien onzin van het volk gelukkig te willen maken, die tot geen ander resultaat zal leiden dan dat mijn boeren hier op Rankholm zitten te smullen en champagne te drin ken, ter wij! wij allen voor de ploeg gespannen worden, dan dUw boeren zijn menschen, die dezelfde rechten op welvaart en geluk hebban als wij, papa", viel Imgjor hem onverschrokken in de rede. a En als u het wenscht, dan ga ik heel graag heen. Dat komt immers juist overeen met het verzoek dat ik pas heb gedaan 1" slmgjor ik waarschuw je riep da graaf uit, hij sprong op en vloog zijn dochter bijna aan. Zijn drift bracht hem bijna tot razernij, en alleen doordat de gravin haastig tusschenbeide kwant es Dc bi.-schop van Igioü herinnerde i en jeug digen Koning aan zijn vader en vermaande licm om in zijn gebeden te gedenken de rampen des vaderlands en Godes bescherming in te roepen voor Spanje. Finali heef gereed te zijn niet een Italiaanse!) ministerie. Het zon samengesteld zijn als volgt: Finali president en schatkist, generaal Pclloux binnenlandse® zaken, markies di Yisconti-Ve- nosta of Capelli buitenlandsche zaken, Cremona onderwijs, Bonacci justitie, terwijl generaal San Mar/.ano de portefeuille van oorlog en admiraal Canevai'o die van marine zouden behouden. Te benoemen zouden dan nog zijn de titu larissen voor finanlien, openbare werken, handel en posterijen. Volgens anderen heeft Finali bedankt voor de opdracht om een kabinet te vormen. Volgens don Belgischen correspondent der >>Daüv News" heeft de Sultan toegestemd in de benoeming van print George van Grieken land tot gouverneur van Kreta. De nNordd. Alig. Ztg." brengt een officieele tegenspraak van het gerucht als zou prins fJeinrich aan keizer Wilhelm geschreven heb ben dat lviautschau geen waarde heeft als haven- en kolenstation. Uit Port-Arthur wordt bericht dat een Chi- ncesche torpedojager door een cycloon op de kust is geworpen, waarbij 130 matrozen om kwamen. Het Kaapschc Lagerhuis heeft met 45 tegen 30 stemmen aangenomen een motie van afkeu ring tegen het ministerie. Dit is een nederlaag voor Rhodes en een overwinning voor de Afrikaander partij. Reeds deelde de minister-president Spriggs mede dat de regeering besloten heeft liet Lager huis te ontbinden. In Spaansche diplomatieke kringen gewaagt men van een conferentie, die de Zuid-Ameri- kaansche republieken eerstdaags zullen houden, ten einde zich te verbinden tegen de Vereenigde Staten. De Koninginnen. In den namiddag van 2 Juli wordt door de Koningin-Regentes een Garden-partij op het paleis te Soestduk gegeven. Iuliuldigingsfeestcn. Naar aanleiding van het bericht van dc ten toonstelling in hot Stedelijk Museum te Amster dam, dat uit Zeeland nog weinig belangrijks was verkregen en dat pogingen zouden worden gedaan, om in deze leemte te voorzien, zij bericht, dat die pogingen niet te vergeefs zijn aangewend. De directeur van het Museum, do heer van Someren Brand, heeft reeds eenige Imgjor in haar armen nam, werden verschrikkelijke dingen voorkomen. Ook Lucile, al was zij het volkomen oneens met haar zuster, legde haar hand op den arm van den graaf en smeekte hem door haat* blikken om tot bpiiaren te komen. sLaat mij," riep de graaf uit, terwijl hij zich onzacht van zijn vrouw losmaakte. »Als ik bedenk, dat zij mijn naam draagt, dat ik dat zal verdragen zonder die onbeschaamdheid te straffen Weet je wel wie jo bent, ellendig schepsel V' voegde hij er bij, en de uitdrukking op zijn gelaat werd nog ontzettender. Maar op dit oogenblik vloog do gravin opnieuw op haar man toe, die blijkbaar iets wilde zeggen, dat nooit mocht gezegd worden, omarmde hem en sloot zijn mond met haar rechterhand. F.n nadat zij dit had gedaan, wendde zij zich tot Imgjor, nam deze in haar armen en sprak tot haar op zachten toon om haar tot kalmte te brengen. Men kon zien dat zij haar dochter bezwoer toe te geven maar men zag ook dat dit iots was, waar tegen het vlammend gemoed van haar dochter in trotsch verzet opkwam. zDoe het om mijnentwille, Imgjor Kns hem de hand en vraag hem om vergeving, dat je je ver geten hebt spoorde zij haar smeekend aan. Reeds wilde Imgjor toegeven. Haar goed hart, door deze liefderijke bejegening getroffen en ovei- wonnan, scheen de oveihand te krijgen, toen dn graaf, die zich met tegenzin had ingehouden en knarsetandend op en neer had geloopen, bij de laatste woorden' der gravin opnieuw door woedu overmeesterd werd. {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1