Uit de Staatscourant. YL A AK I)IN GEN Kunst en Wetenschap. Rechtzaken, Kerk en Seïiool. S PORT. Gemengd Nieuws. malen persoonlek het Zeeuwsche Gewest bezocht en dank zij de medewerking van verschillende autoriteiten zullen verschillende drachten geen onaardig figuur maken naast die uit andere streken des vaderlands. m Te Middelburg zal van 23 Augustus tot 2 September a.s. een Zeeuwsche Oranje-Tentoon stelling worden gehouden, welke zeer belangrijk belooft worden. In alle .'öelen van Zeeland hebben ach eenige invloedrijke heeren bereid verklaard hunne medewerking te verleerien en dezen verzoeken thans in de locale bladen allen, die voorwerpen of bescheiden bezitten, betrekking hebbende op het Huis van Oianje-Nassau, die tijdelijk te willen afstaan voor bovengenoemde tentoon stelling. Ylsltec-rcndo ambtenaren. Aan den minister van financiën heeft het bestuur der Vereeniging ter bevordering der belangen van visiteerende ambtenaren een adres gericht, waarin de rnotie, op de algemeene vergadering, gehouden te Rotterdam den 3n April, met algeineene stemmen aangenomen, ter kennis van den minister wordt gebracht en aangedrongen wordt op eene wijziging der pensioenwet voor burgerlijke ambtenaren in dien geest, dat voor de ambtenaren, die recht op pensioen kunnen doen gelden op vijfenvyfüg- jarigen leeftijd het aantal dienstjaren ter ver krijging van vol pensioen worde gebracht van veertig of vijfendertig. Tentoonstelling te Parijs. Do leden der bijzondere commissie voor de 16e groep voor de wereldtentoonstelling te Parijs hebben hot voornemen, over de verschillende daarbij betrokken onderwerpen een reeks van af zonderlijke geschriften saam te stellen, ten einde een beeld te leveren van hetgeen op dit gebied in Nederland gedaan en thans te vinden is. De vorenbedoelde onderwerpen zijn in hoofd zaak de navolgende leerlingwezen, bescherming van jeugdige arbeiders; loon, aandeel in de winst; coöperatieve verbnüks-, voo.tbrengings- en crediet-vereenigingenvakvercenisingen grootc en kleino cultuur-landbouwvereenigingen veiligheid in de werkplaats, wettelijke regeling van den arbeidarbeiderswoningeninstellingen voor de geestelijke en zedelijke ontwikkehng der werkliedenvoorzorgsinstellingengezondheids leer; armenzorg. In zake ambaektsonderwijs enz. wordt beant woording der navolgende vragen verzocht a. Bestaan in uw omgeving vrije ambachts scholen, of scholen waar tevens ambacktsonder- wijs gegeven wordt, dosi vereenigingen van werklieden of van patroons, of van beiden ver- eenigd, of door bijzondere personen opgericht? b. Wordt in de weeshuizen, werkinrichtingen, huishoudscholen tevens ambachts- of hand- werks-onderwijs gegeven c. Bestaat bij u het leerling-stelsel en, zoo ja, in welke vormen? d. Vindt men inrichtingen van herhalings- of verder voortgezet onderlijs, door do patroons voor hun werklieden pgericht Of vereenigin- yerder voortgezet onderwijs, door de patroons werklieden zeiven Of tot het houden en hooren van nuttige voordrachten? Ned. R.-K Yolksbond. Zondag 26 Juni a.s. te 12 uur voormiddag zal de Centrale Raad van den Ned. R.-K. Yolks bond zijn negende algemeene vergadering houden in het Gebouw der Mij. voor den Wer kenden Stand te Amsterdam. Het eerste gedeelte dezer Alg. Vergadering zal gewijd worden aan de behandeling van zaken, het tweede gedeelte aan de herdenking van het 10-jarig bestaan van den Bond. Slechts 2 punten komen aan de orde, en wel lo. Voorstel der afdeeling Schiedam, over genomen door het Centraal Bestuur: >Pension- neering van ouden van dagen", in te leiden door den heer P, B. Kok te Amsterdam. 2o. Voorstel van het Centraal-Bestuur ^Minimum loon en maximum arbeidsduur," In te leiden door den Centraal-President. Verder komen aan de orde de gewone huis houdelijke werkzaamheden. Na afloop der vergadering wordt een gemeen schappelijke maaltijd gehouden, terwijl 's avonds in hetzelfde lokaal een feestelijke bijeenkomst zal plaats vinden ter herdenking van het tien jarig bestaan. Voor zoover de plaatsruimte het toelaat, hebben ook leden, niet afgevaardigden, tot de geheele vergadering toegang. Tesselschade. Het 26e jaarverslag der Algemeene Neder- landsche Vrouwen-Vereeniging Tesselschade van 1 April 1897 tot 31 Maart) is verschenen. Daaraan is het volgende ontleend: Het aantal leden der verschillende afdeeliogen en correspondentschappen is toegenomen met 107, waarvan het leeuwendeel (62) valt op Koog-Zaandqk. Het aantal vestigingsplaatsen bleef hetzelfde; er worden evenwel onderhan delingen gevoerd over een correspondentschap in het noorden. Iïet aantal werksters vermin derde met 14 en ook het uitgekeerde werkloon -was iets minder, n.l. f 19,400. De verschillende bemiddelings-bureaux plaatsten 272 candidaten; het mocht" aan de directrice te Haarlem ge lukken twee jonge meisjes te plaatsen als contróle-beambten, en aan Den Haag een dame een betrekking te bezorgen aan een Ministerie, iets wat, zoover bekend, nog niet bij Tessel schade voorkwam, en misschien iets meer be; looft voor de toekomst. Elders werd een dame aanbevolen voor schaken. De 14 depóthoudsters, ook behoorende tot de vrouwen, die door Tesselschade geholpen worden om in eigen onderhoud te voorzien, verdienen wederom te zamen aan salaris en pCt. ongeveer 13000, benevens voor sommigen vrije woning en vergoeding voor vuur en licht. De afdeelingen en correspondenten besteedden dit jaar ruim f2850 aan opleiding, behalve de giften aan de fondskas. De fondskas keerde f1295 uit, zoodat in het geheel direct aan op leiding weid besteed f4145 en wel ter geheele of gedeeltelijke opleiding van 56 personen. De beoelende vakken waren muziek 17, L. O. 5, post- en telegraphic 1, boekhouden 2. apotheke res 4, retoucheuse 1, normaallessen 1, kook school 1, industrie- en huishoudschool te Alk maar 3, handwerken 4, onderwijzeres aan naai en breischool 1, tandarts 1, Franscfi 1, U. L. 0. 1, handelsbediende 1, huip-apothekerc-s 3, M. O. teekenen 1, schilderen 2, huishoudschool 1, verloskundige '1, doctores geneeskunde 1. Aan geschenken werd ontvangen ruim f 400. Bij het Zegers-Veeckens-fonds kwamen vele aanvragen inhet fonds steunt nu 19 onver mogende dames, die door ziekte of ouderdom buiten staat zijn geraakt om in eigen onderhoud te voorzien. Op 1 April 1898 telde Tesselschade 4569 leden, over 28 afdeelingen en 19 correspon dentschappen verdeeld. Bij Kon. Besluit is voor den tijd van drio jaren benoemd tot plaatsvervanger van den districtsvecarts wien 's-Gravenhage als standplaats is aangewezen, \V. F. Ililwig, veearts te Alkemade. Bij Kon. Besluit is aan J. H. Bongaerts, geboren te Wceze (Duitschland) mejuffrouw A. M. E. A. Bruckwilder, geboren te Dileseldorf (Duitschland) en mejuffrouw (II. J. Schild, geboren te Treiscnbach (Duitsehiand; vergunning verleend tot geven van lager onderwijs, mits zij overigens aan de daartoe bij dc wet gevorderde vercischten voldoen. Bij Kon. besluit is toestemming verleend aan J. Barendregt Az., burgemeester der gemeente Znamslag, om tot 1 November 1898 te Ter Neuzen te blijven wonen. Bij Kon. besluit zijn bevorderd tot commies der posterijen 3e klasse, de commiezen 4e klasse J. P. ïïaanscboten, H. J. Éyssell, Th. Aberson, W. G. H. Lc Fèvre en J. Booster. De heer E. E. H. Löhr, benoemd tot consul der Nederlanden to Montevideo, is in die hoedanigheid door de regcering der Republiek Uruguay erkend. Heden slaagde te Leiden voor het propae- deutisch geneeskundig examen de heer B. Vaan drager, van hier. Mej. S. Dura, alhier, komt als no. 1 voor op de voordracht voor een onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onder was te Rotterdam. Een minderjarig meisje, sedert Pinksteren uit de ouderlijke woning vertrokken, is door de politie alhier aangehouden en gisteren naar haar ouders te Barendrecht teruggebracht. Hedenmiddag te 4'A uur viel de meester knecht A. Kroese, werkzaam in de branderij van den heer M. Kranen aan de Noordvest, terwjjl hij een paar menschen met een bootje zou overvaren, te water. Op het hulpgeroep der wachtenden snelde Bast. van der Kru'yt, timmerman bij den heer C. H. Windhorst, te hulp, die er spoedig in slaagde den drenkeling op het droge te brengen. Hedenmorgen waren aan de vischmarkt aan gevoerd 7 partijen schol, tong, tarbot en griet; de prijzen waren voor schol van f 0.25 tot 1.50, tong van f 0.60 tot f 3. tarbot van f 2.tot f5.—, griet van f0.50 tot fl.50, alles per koop. BURGERLIJKE STAND. Overleden 23 Juni. Wilhelmus IClekamp, oud 73 jaar, Hoogstraat. Willem Groer.eweg, oud 56 jaar, Leliestraat. 24 Juni. Hendricus Johannes Landsbergen, oud 39 jaar, Prinsestecg. Ondertrouwd 23 Juni. C. H. Lameyn, 20 jaar, en W. G. Berger, 21 jaar. Zondag 3 Juli a.s. des avonds te 7'/a uur zal de afdeeling Ylaardingen van den R.-K, Volksbond een algemeene vergadering houden, waarin als spreker zal optreden de voorzitter van het hoofdbestuur, de heer W. G.)- Passtoors. Br. M. A. N. Rovers, f Gisteren overleed te Utrecht, na een zeer lang durig lijdeD, de bekende theoloog dr. M. A. N. Rovers. Hij was achtereenvolgens te Houtrijk, Ossendrecht, Kediehcm en Krommenie predikant bij de Ned. Herv. Kerk, tot hij in 1878 zijne bediening, wegens zijn slechten gezondheidstoestand, moest neerleggen. In dc wetenschappelijke wereld heeft dr. Rovors zich bekendheid verworven door vele artikelen, die hij 6chreef in het tijdschrift voor moderne theologie, waarvan hij zelf redacteur is geweest, en vele die in het theologisch tijdschrift werden opgenomen. Van zijne afzonderlijke geschriften ia zijne N. T. letterkunde, die twee drukken beleefde, het bekendste werk. Zijne laatste jaren woonde hij te Utrecht, waar hij zich aan de stndie wijdde, maar ook te vinden was voor velen die zyn hulp inriepen. Tot het begin van zijne laatste ziekte toch bleef hij prediken hier en ginds, bereid steeds om do plaats van een zieken collega in te neme— fn de wetenschappelijke en kerkelijke wereld zal men hem zeer missen. Rechterlijke dwaling Gisteren diende voor de Haagschc Rechtbank de zaak betreffende den diefstal met braak enz. te Delft (in de Oranje-plantage ten huize van den heer v. E.), waaromtrent vermoed wordt dat eene rechterlijke dwaling bestaat, zoodat zekere Stadhouders en Ruis indertijd ten onrechte wegens dezen diefstal zouden zijn veroordeeld. W. May, die nu met M. dc Graaf als verdachte terechtstond, lichtte uitvoerig zijn opgave toe, dat hij door wroeging gekweld, aan den rechtor-com- missaris had geschreven een der daders te zijn. De Graaf ontkende, bewerende dat May uit wraak tegenover hem de bekentenis zou hebben gedaan. May zou hebben uitgelaten dat het bcm niets zou kunnen schelen om zijn geheele leven in de gevan genis door te brengen omdat hij het loven er goed vond. (May was ook na het zenden van zijn brief aan den recbter-commissaris opzijn verklaring terug gekomen.) Daar nu May bij zijne bekentenis en De Graaf bij zijne onibentenis bleef volharden, werd opnieuw tot bet hooren van getuigen overgegaan. De beer van E. (de bestolene) kon geen ophelde ring geven omtrent do personen van de daders. In do gevangenis te Rotterdam had May aan een werkmeester en aan een onderwijzer ook inededeelingcn gedaan omtrent zijn schuld en die van De Graaf. Evenzoo aan een inspecteur van politie te Rotterdam. Een opkooper te Rotterdam bad van de Graaf een aantal zilveren lepels en vorken van den diefstal afkomstig, gekocht. Twee juffrouwen verklaarden nog dat zij Stadhouders en Ruis (de aanvankelijk veroordeelden) herkenden als degenen die zij op tijd en plaats van het misdrijf of in de nabijheid van het terrein van den diefstal hadden gezien. Ook andere getuigen zagen in Stad houders en Ruis meer overeenstemming met de daders dan in de nu verdachten. Ruis ontkende evenwel op den bewusten avond in Delft te zijn geweest en verklaarde zeer nadruk kelijk, onschuldig te zijn aan den diefstal ten huize van den heer v. E. Hij verklaarde geen enkel ver moeden te hebben wie de eigenlijke daders zijn. Wel had hij in de gevangenis verschillende namen hooren noemen, o. a. ook van De Graaf en May, maar hij kon niemand aanwijzen. Ook Stadhouders, die er zeer slecht uitziet, werd door den president gewezen op het zorgvolle van zijn toestand en hem werd aangeraden juist onder deze omstandigheden de waarheid te zeggen. Hij verklaarde daarop, wei den diefstal bij den heer H. te Delft te hebben gepleegd hetgeen hij vroeger ook ontkend had, doch waarvoor hij niettemin veroordeeld was doch bleef volhouden onschuldig te zijn aan den diefstal bij den heer v. E. Dat De Graaf en May dien diefstal hadden gepleegd had May hem zelf be kend. Hij had dit vroeger maar verzwegen omdat hij meende dat hem dit toch niet helpen zou en bij van meening was dat hij toch wel vrij zou loopen. De ware reden scheen evenwel dat de leden van de club het raadzamer vonden maar niet van elkaar te klappen en die noodzakelijkheid bleek te meer toen Stadhouders en De Graaf gisteren ter terecht zitting een oogenblik „de broederschap" verloochenden en een kijkje achter de schermen gaven. Stadhouders had ook nog aan een veldwachter, die hem had overgebracht, verklaard, dat hij onschul dig was aan den diefstal bij v. E., dat May en een ander dien gepleegd hadden, doch dat hij maar zweeg omdat, als May ging praten, hij misschien nog meer kreeg dan de straf hem nu opgelegd. Ten slotte werd nog door een medegevangene ver teld, dat May hem gezegd had, dat bij met De Graaf verschillende diefstallen had gepleegd en daarvoor slechts een jongcnsloon had gekregen. Aan dienzelfden medegevangene had Do Graaf ook verteld,' dat hij den diefstal bij v. E. had gepleegd en dat de juf frouwen, die beweerden Stadhouders en Ruis in de woning te hebben gezien, dat onmogelijk gezien konden hebben, omdat De Graaf eerst de gordijnen had neergelaten. Ook had hij zijn wrevel geuit: „dat die leelijke snotneus (May) aan het kletsen was geweest" en zijn leedwezen er over uitgesproken, dat hij hem maar niet dadelijk „verzopen" had. Natuurlijk verklaarde De Graaf dit alles weer voor leugens, evenals de andere verklaringen door mede gevangenen ten zijnen nadeele afgelegd. Naar aanleiding van door den beklaagde May aan het slot der zitting gedane medcdeelingen requireerdo het O. M. te 6 uur, dat de zaak zou worden ge schorst tot Vrijdag 1 Juli, hetgeen door de recht bank werd toegestaan. Voor de arrondissements-reehtbank te Rotterdam stond gisteren te recht, J. de L., 41 jaar, koopman to Schiedam, die op 9 Mei in het café Coomans aan de Hoofdsteeg te Rotterdam zekeren G. H. K. heb ben toegevoegd de woorden „dief, afzetter en smeer lap." Beklaagde bekende dit en zeide deze woorden ge zegd te hebben omdat hij van K, nog geld moet hebben, dat deze weigert te betalen, die zelfs de leveriDg onder cede heelt ontkend. Eisch f25 boete, subs. 5 dagen hechtenis. Nbd. Herv. Kerk. Beroepen: Te Hoogkarspcl, D. Bnurma, te Pckela. Bedankt: Voor Nieuw-Beierland, door L. Bolke- stein cand. Voor Oost- en West-Souburg, door F. C. Geerling, te Mcdcmblik. Gbr. Kerken. Bedankt: Voor Strijen, door J. A. de Vries, theol. cand. te Amsterdam. Hooöeb Onderwijs. Amsterdam. Candidaatsexamen in de rechten C. A. van Renterghem en H. W. Groeneveld; theore tisch geneeskundig examen W. A. A. van Binsbcrgcn le natuurkundig examen C. L, A. v. d. Wcijden: pro- pacdeutiscb medisch examen, C. W. van Schaick; candidaats examen in de geneeskunde, K. H. Bonman en M. P. A. Bellini. Leiden. Bevorderd tot doctor in de rechtsweten schap de hoeren J. Jorissen, geb. te Ellekom en P. Carst, geb. te Amsterdam, beiden op stellingen. Candidaatsexamen in de rechten J. de JoDg van Beek en Donkdoctoraal examen in de rechten B. J. Verheij; le natuurkundig examen 0. M. Meer burg; 2e natuurk. examen J. J. C. de Boer; voor bereidend examen wis- en natuurkunde J. A. Mol- huyzen en H. W. Borel. Utrecht. 2e natuurk. ex.J. F. W. S. Niel Schuuren, S. P. Timmsrs; mej. C. B. Knobel en L. Bouthoorn Prop. ex. goneesk.H. W. Bleeker, D. J. A. van Reekum, A. P. Quirijns en J. W. PlantenVoorber. kerkel. ex.E. J. B. Janzen, B. C. Verhagen en H. Akersloot v. Houten Roos. Groningen. Bevorderd tot arts A. Kappers, cand.- arts, geboren te Oosterzee; bet candidaats in de god geleerdheid (II) P. J. Folmers en J. J. Cannegieter candidaats in de godgeleerdheid (1) C. Hazewinkel' prop. theol. T. Dijkstra; cand. in de rechtsgeL P. A*. Zeven eerste natuurk. P. Huizinga en J. A. Groen man; tweede natuurk. H. Heringa en doctoraal in de geneeskunde A. Landweer. Dr. A. J. Dronkers, leeraar aan het gymnasium to Kampen, die 6 dezer benoemd werd tot conrector aan 't gymnasium te Zwolle, heeft voor die benoeming' bedankt. Middelbaar Onderwijs. Polytechnische School. Bij het gisteren gebonden examen aan de Polytech nische School zijn geslaagd voor Bouwkundig ingenieur: J. A. Pool Jr., W. van Veen. Scheepsbmiwhtndig ingenieurM. A. Cornelissen F. H. van Lindern en F. Smit. Werktuigkundig ingenieur: M. A. Cornelissen, M. H. Damme, H. G. Dnijns, G. de Gelder, M. J. F. Groenier, F. J. Kleijn, S. Lindeman, M. E. A. W Mohr, C. Muller, H. A. Ravenek Jr., J. O. S. Schok king, F. F. M. Wirtz, G. Brouwer Mijnen-mgcnieurL. Houwink, P. van Tiel. Technologen: J. D. Ferman, W. Jansen, G.B. van Kampen, C. F. Loke, A. S. van Nierop, E. van Eibergen Santhagens. Bij de overgangsexamens slaagde.' Technologen le gedeelte: H. J. W". A, A. Bakker, H. C. Barendrecht, H. J. Belinfante, D. J. Bunschoten, M. Holleman, G. van Iterson, S. C. J. Olivier, A. van Oven, J. H. Scheper, B. W. van EldikThieme, C. G. M. Vrins, H. van der Waerden. De uitslag der overige examens wordt den 2en Juli bekend. Ingevolge dc den 18 dezer afgekondigde ver ordening op het rijden zijn de wielrijders in den vervolge in do gemeente Rotterdam gehouden af te stappen en hun rijwiel aan de hand méde te nemen in do straten, die met voertuigen niet of slechts onder beperkende bepalingen mogen bereden worden. Voorts is te hunnen opzichte bepaald dat het, be halve op de voetpaden in het Park en den Heuvel en de paden langs de Kievitslaan en do Parklaan, waarop het verboden is met een rijwiel te rijden of zich met een rijwiel te bevinden, ook verboden is op de overige tot bet Park en den Heuvel behoorende wegen, uitgezonderd den weg Jangs den voet van het terras, op een rijwiel te rijden of zich met een rijwiel te bevinden gedurende de uren van 's middags 2 tot 4, en op dagen waarop in het Park muziek uitvoeringen plaats hebben; bovendien gedurende den tijd van één uur vóór den aanvang tot één uur na afloop dier muziekuitvoeringen. (N. R. CL) Wandelaars. Een drietal jongelieden trokken gisteren te Rotterdam bijzondere aandacht door hunne vreemdsoortige kleeding, ransels op den rug, om den arm een rood-witten band en op den rug een zelfden band, waarop stond nTour du Monde". Zij maakten zich aldra bekend als voetreizigers, die te Antwerpen den 19en Juni 1.1. vertrokken waren, om vervolgens alle bezienswaardigheden van den aardbol in oogenschouw te nemen en hunne reisavonturen op schrift te brengen. Zij zijn genaamd Edmond Possoz (Belg), 23 jaar oud, J. van Engelen (ingezetene van Tilburg), 27 jaar oud, en René Barcheiet (Franschmanj, 17 jaar oud. Van Antwerpen vertrokken zij zonder een penning op zak en stellen zich voor door voordrachten of muzikale soirées in hun onderhoud te voorzien. In Dordrecht gaven zij reeds enkele voordrachten. Van Rotterdam gaat de reis naar Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, DeKt, Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Zut- phen, Zwolle, Assen, Groningen en via Bremen naar de voornaamste Duitsche steden. Na Duitschland bezoeken zij Denemarken, Skandinavië, Rusland, Oostenrijk, Turkije en vervolgens alle deelen van Azië, dan door Siberië naar de Behringslraat, over zee naar Alaska, Klondyke, Amerika door naar Buenos-Ayres, waarna Afrika attn de beurt komt om ten slotte door Frankrijk via Calais naar Engeland over te steken en in Antwerpen te retourneeren, welk einddoel zij in 10 jaar hopen te bereiken. Het is hun derhalve niet te doen om records te verbeteren, maar wel om wetenswaardigheden te verzamelen, die in sLe Matin" te Antwerpen gépubliceerd zullen worden. Hun geheele bagage voeren zij met zich mede, het linnengoed wordt telkens door nieuw ver vangen, dat zij onderweg zullen koopen. Behalve eenige reisgidsen gebben zij een tweetal registers bij zich, die zij doen afstempelen aan de post kantoren en door de autoriteiten met het stempel der stad als bewijs hunner passage. Tot nog toe hadden zij hunne reis ongehinderd kunnen voortzetten en ondervonden zij alom gastvrijheid en bewondering over hunne wils kracht. Verkeerd a propos. Dat tusschen nstemmen" en sstemmen" een groot verschil bestaat, werd dezer dagen tijdens de verkiezing te Roermond ondervonden» Door een der kiesvereemgingen werd eene vrouw, wier man orgelstemmer van beroep is en met een collega een dusdanige zaak exploi teert op eene plaats in Noord-Brabant, verzocht, haar man telegraphisch te verzoeken om toko- men stemmen. De vrouw voldeed hier aan en zond aan haar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2