Laatste Nieuws. T e 1 e ff r a m in e 11. F i n a n t x e e 1. No. 1)8980 Y i s s c Ti e r ij. Sclieepvaart. 11 a 11 (1 81. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STAATSLEENIMEN, Prav. ei SteïeUjte iMim XolMiet-Mell. FaMta. Scleeouart-IaatsclL Diversen. SDoarwegleeaiigeiL Trweg-laatsÉ. Meleenim <fj~~ - man liet volgende telegramskom stemmen, kosten worden vergoed." Of de man toevallig verhinderd was persoon lijk te komen, of dat hij gedacht heeft, dat zijn collega hem in het «stemmen" in bekwaam heid evenaarde, is niet bekend. Evenwel daags daarna vervoegde zich te haren huize de collega van haar man met de vraag: waar moet het orgel gestemd worden 1 tableau. (Historisch). Een held. Waaraclitigen heldenmoed heeft een machi nist op een der Fransche spoorwegen getoond. De „Éclair" verhaalt dat den 4en Juni (en eerst den 20ea werd de daad bekendeen trein in volle vaart door het station Landy stoomde tot grocte verbazing van den stationchef en de reizigers. Op de locomotief stonden de stoker en de machinist Aviez, onze held. De vaart van den trein minderde niet en bij den eerstvolgen- den wissel moest hij noodzakelijk botsen op een anderen trein. De hoofdconducteur vroeg zich verbaasd af wat er toch aan de hand kon zijn, toen hij den stoker brandend van de locomotief zag vallen. Een vlam uit den vuurhaard had de ldoederen van den ongelukkige in brand gesto ken. Dc conducteur wilde den armen man ter hulp springen, toen hij bemerkte dat de machi nist eveneens in brand stond. Maar hij verliet zijn post niet. De eene hand rustte op de kraan om den stoom af te sluiten, de andero op het remtoestel. Langzamerhand vertraagde de trein zija loop, al minder werd zijn vaart en ten laatste stond hij stil. De brandende machinist had het ijzeren menster getemd. Thans ligt hij in het hospitaal jvan St- Denis te sterven. Vreesalijk. Een boot van een Russisch schip dat te Noumea op Nieuw-Caledonië binnenliep, is in de branding omgeslagen. Veertien menschen die er in zaten, werden door de haaien verscheurd, voor de oogen van de lieden die hen te hulp kwamen. Hofbericht. Naar men ons meldt, zullen Hare Majesteiten morgen te Soestdijt Zijne Hoogheid den Sultan van Siak in audiëntie ontvangen. Ter gelegenheid van den SOsten verjaardag van den Groot-Hertog van Saksen Weimar- Eisenach wapperde heden van het paleis «Bui tenrust" aan den Ouden Scbevenïngschen weg te 's-Gravenhage de vlag van het Groothertogdom en was in het paleis een felicitatieboek ter teskening gelegd. Het uitvoerend Comité voor de inhuldigings feesten te 's-Gravenhage krijgt den lOden Septem ber vrije beschikking, over den Schouwburg, het Kurhaus, het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen en de zaal sDiligentia,' tot het geven van kosteloos toegankelijke volks voorstellingen, concerten en uitvoeringen. Het plan bestaat om de rechtstreeksche spoor wegverbinding Rotterdam Scheveningenachter het Haagsche Bosch om te leggen. Het station te 's-Gravenhage is ontworpen op de terreinen van de Alg. 's-Gravenhaagsche Bouwgrondmaatschappij in de van den Bosch straat, terwijl het station te Scheveningen zal komen t hter het Oranje-hotel. De beeren J. Romijn en L. Bijl, alhier, heb ben te zamen, bij de heden aan het Ministerie van "Waterstaat, Handel en Nijverheid gehouden aanbestedingen, het minst ingeschreven: io. voor den aanleg van eene lelophoonlijn met twee draden langs den Staatsspoorweg tusschen Arnhem en de Duitsche grens bij Babberich en daarmede iri verband staande werkzaamheden, 4 oor fl3GG; 2o. voor het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaflijnen in de prov. Noord-Holland, voor f 1564. NEWPORT NEWS (Virginia), 23 Juni. De kruiser Yale zeilde hedenavond te zes uur met troepen bestemd voor Santiago. NEW-YORK, 2-1 Juni. De avond-editie van de sWoiid" bevat een telegram uit Washington waarin gezegd wordt dat waarschijnlijk een groote slag wordt gestreden tusschen Shafter's leger en de Spanjaarden. De kabelgemeenschap met Guantanamo is gedurende drie uren ver stoord volgens het laatste bericht echter waren de schermutselingen reeds begonnen zoodat men elk oogenblik den slag kon verwachten. MADRID, 24 Juni. In de Kamer verklaarde de minister van marine dat het eskader van admiiaa! Camara naar de Philippijnen gaat om de Spaansche vlag te verdedigen. De Senaat nam zonder discussie het voorstel aan tot betaling der Cubaansche schuld in peseta's. MADRID, 24 Juni. üe zitting der Kamer was zeer bewogen ten gevolge van het tusschen beiden treden van Rometo in een woorden wisseling tusschen den minister van marine en Salrneron. Romero vroeg of de regeeririg oor log of vrede wil. Als zij tot den vrede is ge neigd, iaat zij dan liever rechtstreeks met den vijand onderhandelen, want de mogendheden •zullen voor een eventueele bemiddeling makelaars loon nemen. De piesident moest eerst eenigen tijd de zitting schorsen en vervolgens het debat ver dagen, met de verklaring dat voor de binnen- landsciie aangelegenheden de Kamer in comité- generaal zal gaan. In de couloirs deed zich een incident voor tusschen Salmeron en Sampez; laatstgenoemde werd voor den president gevoerd ten einde opheldering te geven. In den Senaat werd de quaestie der ver antwoordelijkheid behandeld door Gonzales. Ook daar hadden zeer levendige debitten plaats. MADRID, 24 Juni. In den Senaat verklaarde de republikein Fernando Gonzales dat men het land de wanrheid moet zeggen. De kastijding die het volk wordt toegediend is niet onverdiend. Men moet het volk doen weten, op wien de verantwoordelijkheid rustnooit heeft men in Spanje eenig begrip gehad van een koloniale politiek. De spreker laakt de conservatieven en zegt dat Canovas Cuba wilde temmen met geweld toen het eiland behoelte had aan gron dige hervormingen. Overzicht van de Beurs van den dag. Vooral voor Uuanje verkeerde heden de huitenl staatsfondsenmarkt in zeer willige stemming, terwijl do overige soorten zich nagenoeg op vorige koersen bewogen. Amerik. sporen ondanks van New-York ontvangen willige merken, hier niet zoo willighoogstens zou men van een vaste stemming kunnen gewag maken. Nationale staatsfondsen waren prijshoudend. Buitenl. soorten voor enkele i/,4 a 11/2 beter. Lager Amst. Deli Cert. 9, Lnngkat Tabak 2, Ned. Pcti i/2, Ned. Ind Bxpl. 1, Banqneaux. Hooger Franco TJeli 13/4) Langkat Cult. 1%, Holl. Rum. ï/o, Blauwhoedenveem Binnenl. sporen voor Deli spoor 2 lager, Geet. Boxtel IV2 hooger. Russische sporen stil. Amerik. 1/4 a s/4 beter. NIET OFFICIEEL. 3 pCt. Amsterdam 1898 97 a 97 Namoo Djawï 102, 102%. Guyana Goud 183%,. Koetic 81. Gulff Shares I6->hI ife. Langkat Tabak 127, 131. Pref. Sckibaieff 90, 90!/.,. SLOTKOERSEN. Mocara Enim. 135Sum. Palcmb. Petr. Mij. aand. 110%, Atch. Top. Adjustw. Obl. 4 pet. 6CV,5 Faillissementen. Uitgesproken: S Juni. Leendert van Dam, winkelier in boter, vet en rleeschwareu te Utrecht, heelster-commissaris jhr. mr. 11. M. J. van Aseh van Wijck. Curator M. Nauta. i7 Juni. Mathilda Josephma Maria lieubsaet, echt- gonoote van Heiniich Beinaid Paul Ainbrosius llungel- ii.amt, zonder beroep, te Ut)edit, Kechter-eoinm. mr. R. Melvil baion van Lyndeu. Cur. mr P. G. II. Dop 20 Juni I. L. Blitz, koopman in diamant, te Amster dam. Rechter-comm. urn, J. J. Ermerins. Cur. mr. 3. Spier. I. Valk, inelkslijter, te Amsterdam. Rechter- comm mr. J. J. Ermerins. Cur V. Sickenga. M. E. Boekman, boekhandelaar, en U. Ie Conté, winkelier. Rechter-comm. mr. J. J. Ermerins. Cur. mr. W. Coops. '21 Juni. Johannes liubeitus Wink, winkelier in manufacturen, te Amsteidam. Rechter-comm. mr J. J. Ermenus. Cur. mr. A. C. Mulder. Johannes van Beek. eerder winkelier te Utrecht, thans surveillant aan de suikeifabriek der firma van Loon te Steenbergen. Rechter-comm jhr. mr van Sasse mn Ysselt. Cur. mr P. C. E. van Wijinen, te Rteda. 22 Juni. Willem Fredenk Sterner, meubelfabrikant en stoffeerder te Dordrecht. Reehter-commissans mr II. W. de Bas. Cur. rnr. A. II. Nobbcns Sterling. Opgeheven: Door het verbindend worden der slotuitdeelingslijst wed. tl. Smits, geb. Klauer, landbouwster t" Arnhem. Cur. mr. II. E. van Ib.es. Door het verbindend worden der eenige uitdeelings- lijst: A. de Ridder, loodgieter te Rotterdam. Cur. mr. J. II. D Schenken berg van Mierop. .1. Eykelen, vroeger aannemer te Nijmegen. Cur. mr. A. van der Goes, J. Boerkamp. Cur. mr. M. B. II. Salomonson. (Titlotlngen. LOTEN CREDIT FONC1ER DE FRANCE (Communales) 3'/s pet. a fr. 500 van 189 2. Trekking 22 Juni. Betaalbaar 15 Juli. 8 339274 162793 230759 105543 fr. 100000 s 30000 10000 -10000 No. 150307 270083 477947 37-2133 De volgende nummers elk fr. 1000 44436I 26919 150338 183130 57930 295999 234445 357350 298130 77475 108199 448784 116459 90698 225592 46024 84056 16-2808 48n274 262442 449229 120942 •298760 354373 fr. 5000 5000 5000 z 5000 112568 3G908 341356 25044 402614 LOTEN CRED T FONCIER DE FRANCE (FonciOres) 2% pet a fr 500 van 1895. Trekking 22 Juin. Betaalbaar 15 Juli. No. 421805 fr. a 12698 15899G s ■100000 2 5t 00 40000 No 107013 343093 4G6G89 fr. 5000 s 5000 1 5000 KRALINGSCHEVEER, 24 Juni. Hedenochtend wer den aan de markt alhier aangevoerd 45 groote zalmen, fl.30 a f 1,40, 175 kleine zahnen, f0.90 a fl.lOen St-Jacobszalm f af per K.G., benevens 1 steur. SCHEVENINGEN, '23 Juni. Heden kwam een bom schuit met versche visch aan. Van Nieuwediep en IJmuiden werden aangevoerd '200 mand. Tarbot gold f0.75 tot f3.25, tongen 15 tot 45 c, griet 30 ct. tot f 1.25, zeehanen 20 tot 55 c. por stuk schol f2.50 tot f4.50, scharren f3 tot f5 en zeehanen f 2 tot f 4 per mand. IJMUIDEN, 23 Juni. Heden waren hier 14 ko,ters aan de markt met 120280 tongen, enkele 'arbotten eis giiet, 1024 mandjes midd.schol, 1630 manden kl. schol, 410 mandjes schar, 37 mandjes poontjes, 35 mandjes schclvisch De volgende prijzen werden besteedgroote tong 5070 c., midd. id. 2540 c., kl. id. 1520 c., tarbot f3.506.50, kl. id. fl.251.90, schar f 1.60 2.95, schelvisch f 1.252.60, roode poonen f2.80 5.90 prentjes f 1.301.80 alles por mand. ELSENEUR, 21 Juni. Gepasseerds.s. Martha, kapt. J. Cbristensen, van Pernau naar Schiedam, LOB1TFI, '22 Juni. (Na '2 uur). Gepasseerd en be stemd naar Vlaardingen: IndustrieRobbei s. Hoogwater te Schiedam. Juni 25 van, 7.46 11 m. S 10 26 -s S 20 j 8 50 TLoa en JSaan. /.onsopgang Juni '25 3.39 v.1,1 ondergang 8.25 n.m. 3 4(1 1 11 8.24 26: Eerste kwaitier 27 Juni. Vuile Maan 3 Juli. SCHIEDAM, 24 Juni 189S. ROGGE: Zware Dorpit f150 Ct. GERSTzonder handel. MAÏS: Mixed f90 G/w. SPOELING: fO.OO. MOUTWIJN: Not. van de Makelaars f8.25. por HL. Ct. Stemming: vast. JENEVER, f 12.25 per III. Amst. proef f 13.75 t 'onder fust en zonder belasting. MOUTWIJN: Not. Ihandersbond f7i/4. SnUTUS f 14:% 5 f 15. AMSTERDAM, '24 Juni. Rogge op levering vast; pet October f114. ROTTERDAM, 24 Juni. Rogge op termijn: per Oct. f 113, f114. Tarwe op termijn: per Nov. ffniet ge noteerd. HET WESTRAND, 23 Juni. Op de veilingen van gisteravond werden de volgende prijzen besteed witte asperges 2d a 30 ct., blauwe 15 a 18 ct. per bos; aaidbeien 44 a '26 ct. per kilo; aardappelen f 1,40 a 1*1.80 por Kin; perziken 10 a 45 ct., komkommers 3 a 10 ct per stuk; aardap pelen voor het buitenland, hoorntjes 11.15 a 1.25, ronde f4.40 a 1.221 /o per 26 kilo; aanvoer 2800 kin kruisbessen f2.90 a f3 45 per 50 kilo; aanvoer 44,250 kilo. LONDEN, 23 Juni. Op de veemarkt werden aangeroerd runde ren, 5000 schapen en lammeren. 70 kolveren en varkens. Prijzen beste runde) en a schapen en lammeren '2/9 a 5/4, kalveren 3/6 ii 5/0, varkens a per steen. BERLIJN, 23 Juni. Spiritus, noco 53.30. ANTWERPEN, 23 Juni. Tarwe kalm. Amerik. fr. 21% a fr.Uruguay fr. 20% a fr. Donau fr 14% a fr. 19. Mais prijsh. Amerik. Mixed fr. 9 a fr. La Plata fr. S V, a fr. 9Donau fr. 0)/2 a fr. Petroleum kaltn. Dadelijk fr, 17t/g, Juni fr. 17%, Juli fr. 171/4, Sept. fr. 17%. PARIJS, 23 Juni. Tarwe. Loopende maand fr 26.Juli fr. 24.75, Juli/Aug. fr. 23.85, 4 laatste mdn fr. 21.15 a fr. dalende. Rogge. Loopende maand fr 4 7.Juni fr. 16.25, Juli/Aug. fr. 15.50, 4 laatste mdn fr. 13.50, kalm. HAMBURG, 23 Juni. Petroleum loco 5.9I), brief, dito geld. Spiritus per Juni 23, Juli/Ang. 23. Stemming: vast. BUDAPEST, 23 Juni. Tarwe dalende. NEW-YORK, 23 Juni. T a r w e Juni. Juli. Aug. Sept Oct. Dee, 80721/57'26/s 7972%721/4 80 73%74% Maïs. Juni. Juli. Aug. Sept. Oct Dec. '23 Juni.36%37%38% 22 30%371/5381/4 21 36%37% 38t/4 23 Juni. 22 21 A ft 15 If A. Juni 28. Gemeenteraad, Schiedam, 2 uur. Juii 3. R.-K, Volksb., afd. Vlaardingen. Alg, Vergspr. \V. C.J. Passtoors, 7% uur. Te Rotterdameiken avond Circus Variété, Stationsplein, 8 uur; Flora, Coolsingel, 8 uur. Pond Sterling. Frank of Lire. Zilveren Roebel. 1 12.— 0.50 2.— Papieren Roebel f 1. Oostenrijksche Florijn 1.20 Zuidduitsche plorijn1. De met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken een fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vuRIGEN koers. Duitsche Reiehsmark f 0.60 Portugeesche Milreis. 2.70 Spaansche Piaster 2.50 Spaansche Peseta f 0 50 Deensche Kroon »0.66J* A merikaansche Dollar 2.50 AMSTERDAM. 24 Juni 1898. EÜR0PA. Nederland. pCt, Cert N. W. Sch. 2'-/s Cert dito 3 Hongarije. Obl. Goudl. 1876 5 Italië. Inschr. 1802/81 5 Paus. Ln. '60/64 5 Oostenrijk. Obl.Pap, Mei/Nv. 5 Jan./Juli 5 Portugal. Obl. met ticket 3 'dito met ticket 4 Rusland. CcrtHainb. 1820 5 Obl.'80Gc.GR.l 25 do,'89/90 Hope &Co.GR.1254 d.'67/69o£20 4 in goud 1884 5 Spanje Pp. Sch. pes.6000 4 do. pes. 12-240004 Binn. Am. Sch. 4 dito Perpetueele 4 Turkije. Douane Obl. '86 5 dito Leen. 1888 5 dito Gecv. serie D. .dito Gecv. serie C. V. K. L. K. II. K. C 867Aa 97% 38% 97 i 863/g 1 97% 101 85% 92 8413/16 S43/18 846/g 84 Vs 841% 17% 2616/ib 17 26% 17% 77% 97% 0716/16 101% 103% 1011/4 1036/1, 328/, 3011/ig 31%; 313/4 34 3'2% 20 93 96i/s 22i/i6 261/4 22% 267/is N.-AMEKIKA. Mexico. )bl. All. Binn], 5 tmst. Obl. '61 3)i lito 1886/90. 3% ïott. L. '94/97 3 Schiedam 1895 3 Deli Cult. Mij. Aand, daatsch. Aand. Deli-Mij, dito nbah-Mij. dito Ned .Fabr.v. Werk en Spw.-Mat. ser.A.A. N, Gist en Spir. F. A. V. K. 34 i003/8 100% 94%, 101 99% 98% 100% 100% lOlVlO 101 63% 1021/4 1003/j 45 140 1441/lC 1461/4 475 115% 495 L. K. 33% IOOV4 100% 94% 112 lOil/ie 140 141 1461/4 47414 H5% 494 H. K. 34 4991/s Pakötv. -Maatsch. A. Rott. Lloyd Aand. Dordt Petr.Mij .prA. Elzasser Petr.Mij.A. K, Mij Ex. Petbr-A. M. Moeara En, A. Ned. Petrol. Mij. A. Snm. Paiemb. M. A. V.-S. v. N. Amer. Ark.Const.Synd.TC. Kans. Cy Pittb. G. 4 Maxw.Pr. afg.C.v.A. dito Cert. v. Incom. Nederland. Holl. IJzeren Aand. M, t. E. v. S.S. Aand. Ned. Centr. Aand. Ned Z-A.Sp.do. 6 N.-Br.-Bokslel A. Italië. Spwgl.'87/89A-E 3 Z.I.Spw. A-Hdo. 3 Polen. Wars -Weenen A. Rusland. Gr.Spw.Mij.Obl. 4% Wladik.ZR.1250.4 Z.-Oost.Spw.Obl. 4 Zuid-W. Sp. Obl. 4 V.S.v. N.-Ameb Atch.Tp.C.v.gew. A. dito Crt. pref. dito do,Alg.Hyp.ObL 4 V. K. 164 Uil/4 120 125 5S8)/o -1353/s 34% 1117/8 355 9411/10 3 0% 113 111% 33 217 16 55% 57 b/io '568/4 98% 977/s IOOI/4 976/8 1213/16 3211/26 916/16 L. IL 1111/4 120 125 ï85 1351/4 34% 109 943/4 3 G6/16 1133/4 Hl% 213 IO1/2 55% 571/jc 97% 127fe 32% 91 Vs H. K. V. K. L. K. H. K. do Adjust Obl. 4 05"/,6 66% CC 7/,, Atl. Pac.Trustb. C. 10 Centr. Pac. Aand. 14% 141/2 Cl. Ak. Col.C.v.A. 15% Denv.-Rio-Gr. dito 12% 121/2 12% Erie Sp. Mij. Aand 135% 589 135iD/i6 Fl. C.'P. G.v.g. A. 8V4 8 '/is 8% Win. Centr. C. v. A. Kans.Ct. B.v.A.N.M. •103% 111% Sub Belt Railr. Co. 40 6% 46 401/4 Louisv. Nashv. Cert. 511/2 Miss JC.&T.C.V. A. 11% 11 do.Crt.v.4pCt.prf.A. 36% do. Ie Hyp. Obl. 4 86% 80% 867/g 63/s do. 2e Hyp. dito 4 60% Wabashafg.C.v.p.A. 18" 63% W.N. Y. Pens. C.v.A. 6% Canada, Canadian Pac. C.v.A. 823/4 Rott. Tramw. Aand. 1971/3 106/g Westl. Stoomtr. A. 116 Nederland. 576/8 Amsterd. ƒ1000 3 106% 721/2 73 N.-H. V. Witte Kr. 72% P.v.VoïksvL'67 ƒ10 160 175% do, I860 k ƒ2.50 1.60 België. Antwerpen 1887 2'/j '0% Brussel 1886 21/» 100% M. v. Brt-Sp" 2% 896 891/s Hongarije, 13% Theissloten 4 1163/4 3213/10 Italië. 96 Roode Kruis Oostenrijk. Staatsl. 1854. ,4 dito 1360. 5 dito 1864. Bod.-Cr.-Anstalt 3 Stad Weenen 1874 Spanje. Madrid 1868 3 Turkije. 'Spoorwegl. 3 Koers van het geld. Prolongatie Wisselkoersen te Rotterdam 24 Juni. en kort f 12.04 s - 47.70 Antwerpen - 47.62% V. K. L. K. 137 118% 160 997/p 141 28% 283/4 251% 253/8 BeleeniiJfi H. K. 2% 29 25% pCt. pCt. Disc. 31/2 pCL 2 v 3 Prijzen van Coupons. Amsterdam, 24 Juni. Met. Pap. p. Ik 21 20.95 Ziiv. Jan. 21 s 20.97 Engelsche per 1 11.53 Engelsche met affi. 11.93 Portugeesche Fransche47.30 Belgische 47.25 Diversen in Reiehsmark 58.60 Ilamburger-Russen. 1.22 Russen in Gouden Roebel 1.89 Russen in Zilveren Roebel 1.25 Russen in papieren Roebel 1,241/3 Polen per Zilveren Roebel Spaansche buitl. in frs. p. Juli 47.10 Spaansche binnenl. in piasters 0.90 Amerikaanscbe Dollar Goud 2,46 Mexicaansche Dollar 1,—

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3