Koperslagers, BUfnOONHUIS. COjUSERVEZOUT. dPiiliM moi, P. J, I B. J. LINDEBOOM Z03JEN, HEEREN FANTASIE JAQUET COSTUMES, f 16 - 20,-, 25,-, f 30.- en loop Zeer uitgebreide sorteering HEtRENPANTALONS, Tatar ofte tap pvraaii: Firma f ei. J. Znerei Zn., Firma HOOGERBRUGGE, I A,EGE] s S3 EMC Klnisteta met paart en sjees. Ringsteken te paard. KOPSTEKEN TI PAABD. Korps, parsoneele en vrije baan. Heeren aquet Heeren Jaquet Heeren aquet Heeren J aquet Costumes zwart Cheviot, diagonaal en effen, 1*13.—, 1*14. ZOND^GPS GEOPEND van 9 tot 1 uur Heeren Slagers. jBotervlinders, Maantjes, JKoffiebroodjes, Gemberbroodjes, j Roombroodjes, Fleur du Congc Kroningsbrood JAARBOEKJE I KOFFIEPAUZEN npMen. Nergens beter en goedkooper. Onze Boter van 16 Gent is goed. Onze Boter van 20 Cent is best. Onze Boter van 25 en 30 Cent is uitstekend. Coze Boter van 40 Cent is heel lekker. G. A. FREERICKS. ZONDAG 26 JUNI, HEEREN HEEREN HEEREN HEEREN HEEREN HEEREN HEEREN HEEREN COLBERT COLBERT COLBERT COLBERT COLBERT COLBERT COLBERT COLBERT COSTUMES van blauw en zwart Cheviot, f 8. COSTUMES van blauw en zwart Cheviot, Diagonaal, f IO. COSTUMES n verschillende Fantasiestoffen, U12.50, 1*13.114. COSTUMES blauw en zwart Cheviot, bijzonder sterk, echt van kleur, f 13. COSTUMES Fantasie, prachtige dessins, 1*15.—, 1*16.1*17.1*18. COSTUMES Eng. Fantasiestoffen, elegante modellen, 1*10.f20.1*21.f22.133.— COSTUMES laatste Nouveauté's Engelsche Fantasiestoffen, 1*35.1*36.1*37.en hooger. COSTUMES bl. en zw. Diagonaal, Cheviot en Kamgaren, zeer solide afwerking. 1*31.1*33.1*35. Costumes zwart Kamgaren en Cheviot, zeer solide, 1*15.1*16. Costumes zwart Cheviot, effen, bij z on der aanbevelenswaard» g, 1*18. bstumes in betere kwaliteiten Kamgaren, Cheviot en Diagonaal, 1*31.,1*33.f35. a Amsterdam, Haag, Utrecht, Haarlem, Leiden, Breda, Arnhem, Groningen en Leeuwarden. ABONNEMENTEN ADVERTENTIE S. de Heer JAN VAN KATWIJK, TJ X>E CITROEN LIM. SIROOP, FRAIVIBOZEN LIM. SIROOP, LEMON SQUASH vsm SC1IIKDAM. Znivere MELIS-SUIKER. 22 Cents. Prima kwaliteit Sigaren. BORNEO, HUISMOEDERSUw voordeel is om bij ons, die niet toegevente fcoopen. Botcrstraat 70. Café-Ilestaurant. id aaestsaaaaffaataaeaaaaaeaaaaesee ia ONTBIJT-, SUCADEKRUID- en GEMBERKOEK, BOTERSPRITS en BOTERBATONS, Den Haag'. Entree f 1.50f 1.- en f 0.50. GBOOTE f27.en hooffer. in groote verscheidenheid en alle maten voorhanden. van f 1.75, f2.-, f2.25, f2.50, f2.75, f3.-, f4.-, f4.50, f5.-, f6.-, f7.- en hooger. Mijn hartelijken dank aan allen die mij hunne belangstelling toonden bij mijne benoeming tot Lid van de Pro vinciale Staten. II. J. VERSTEEG. Schiedam, 24 Juni 1898. Gevraagd te ARNHEM: tegen hoog salaris en vast werk. Brieven onder letter Z aan het gureau van dit blad. Een Frlssche en gezonde ligging is hoofdverdachte. Brieven onder letters W V R i»>u het bureau van dit blad. PRO DEO. Door het verbindend wordeu der eenige uitdeelingslijst, is het faillisse ment van JOHANNES KLAVER broodbakker te Schiedam, geëindigd. De Curator W. A. VAN DOLDEU Dz. Schiedam, 25 Juni 1898. AIIceaverkoo|icr voor Schiedam van het beroemde merk „Conservation", lïrocrsveld OS en hoek Kethclstrant en Brccdstraat. Aanbevelend, merk »v. TUBERGEN Co., Iiaarlem", worden uitsluitend uit vruchtensap en suiker bereid en zijn dus geurig en xo I ver. Te SCHIEDAM alleen verkrijg baar bi Broersveld 170. Pt ijs f O. GO. 0. extra GO ets. per pond. No. 1. 50 i s No. 00. *40 j> No. 3. 30 s Heerlijke .lava-Thee, 45 ets. Hoogstraat Sg. geurige 3-Cents Sigaar. q HOOGSTRAAT OA, tegenover de Pastorie. OP DE worden dagelijks aangenomen JAROIA' BK PliAISAWCB is naast Scheveningen de meest bezochte uitspanning. Geregelde tram- en omnibusdienst ran Rotterdam. uit de Koehfabrielt va» JPrlsfenjrracfct 579, Amsterdam. BS5 Heeren Winkelier» kunnen op aanvrage PRDSCOURANT bekome» van alle soorten GRONINSER-KOEK en BANKET- BAKKBBS-ABTIUELEN. Zuivere grondstoffen gewaarborgd. Bekroond met Gouden Medaille Brussel 1891 en Amsterdam 1895. ten IV» ure, B Plaatsen kunnen voor de tribune besproken worden a IO cents per plaats Zaterdag 25 Juni, van IOA uur, Bureau Sportterrein. Zaterdag 25, Zondag 24», Haandag 2? en flin&dag 28 .f nul. Zie Aanplakbiljetten. PEEK CL0PPENBUR6

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4