52 jaargang. Zondag 26 en Maandag 27 Juni 1898. N°. 9661. Eer si e Blad VROUWENSTRIJD Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. uitgever! h. j. c. roelants. FEUILLETON. BUITENLAND. Abomtsmbhtspku» roer Schiedam, per kwartaal 1 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 franco per pont, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke Hommers- 0.02 BÜREAVi BOTEISSTiCAAT ÏO, TelcpJioon No. 123. Advertbjitiepiiijs: Tan 1—5 gewone regels met Inbe grip van ccne Courantf 0.S2 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Dit ntunmer bestaat uit drie binden. Algcnvcrn overzicht. ScHir.DAW,! 25 Juni "98. De Amerikaansche troepen zijn thans geland op Cuba, en het eerste dat zij nu te doen hebben, is: Santiago de Cuba te nemen. Voordat daarvan sprake zal kunnen zijn, vervracht men echter een beslissenden slag. De Amerikaansche bladen hebben reeds ver nomen, dat de strijd begonnen is. Van de persboot vóór Juragua kwam gisteren het volgende bericht Het Amerikaansche leger bereikte den boven rand van de hoogvlakte, die de haven van Santiago omringt. De Amerikaansche vlag is geplant te Juragua. Er werden slechts enkele schoten gewisseldde Spanjaarden blijven terug trekken. Men verwacht geen beslissende ont moeting voor over eenigc dagen. En het ^Evening Journal" ontv'ng een tele gram, meldende dat bij Santiago een scherp gevecht is geleverd tusschen Spanjaarden en Cubanen, in de bergen achter Daguiri, noord westelijk van Santiago. De regeering heeft nog niets vernomen van gevechten. In de tot middernacht van gisteren ontvangen telegrammen van admiraal Sampson wordt geen gewag gemaakt van een gevecht, dat generaal Shatter reeds zou geleverd hebben. In een officieel Spaan-ch telegram uit Ha vanna worden bijzonderheden medegedeeld om trent den slag bij Santiago. De Spanjaarden hadden een doode en drie gewonden. Aan boord van den Amerikaanschen kruiser Texas werden door de Spaansche pro jectielen twee manschappen gedood en eenige gewond. Uit verdere te Madrid ontvangen telegrammen blijkt omtrent de positie der Spanjaarden het volgende Generaal Linares beschikt over twaalf batal jons infanterie en een aantal batterijen artil lerie. De omstreken van Santiago zijn bezet door sterke troepenafdeelingen. Gebrek aan levens middelen bestaat er te Santiago niet. De Spaansche berichten zeggen dat er onder de Amerikaansche troepen gele koorts begint te heerschen. Of dit zoo is, moet nog blijkenin ieder geval is een telegram van Reuter's bericht gever voor Juragua niet zeer bemoedigend. Het luidt als volgt De Amerikaansche troepen, uitgeput van ver moeienis door een geforeeerden marsch in een vreeselijke hitte, lijden ook door gebrek aan levensmiddelen, die zich met de rest der troepen DOOR 1IEK9IAKN HBIBËBCi. 26) sNeen, neen, Lucile, zoo wil ik het nietZij moet nu terstond bij mij komen en plechtige be loften doen over ai wat ik heb gezegd. Zij moet zweren, het oproerige boerenvolk in liet dorp nooit weer met een blik te verwaardigen, zich niet verder bezig te houden met haar dwaze hersen schimmen, te denken om haar familie, aan baar zich te wijden, weder de kerk te bezoeken het eenvoudige geloof barer kinderjaren terug te krijgen, een beseheiden lief meisje te worden, inplaats van oproer ongeloof en zedenbederf te preeken." «Ook dat zal metten ijd wel komen, Lavard. Neem voor heden voor hel met haar boete over het gebeurde van dezen avond. Toe kom en Imgjor, hoor je niet?... nog eensdoe het om ir.ijnentwijl, buig je voor je vader, mijn lief kind I" Nu wankelde Imgjor weder. Maar toen ook zeids zij, terwijl zij zich met majesteit oprichtte iNeen, ik kan niet, mama, en ik doe het niet. Ik kan alleen den verm betreuren, wanneer ik werkelijk daarin tekort schoot. Ai het andere is mijn overtuiging, en ik ben geen riet dat door een wind been en weer wordt bewogen. Ik ben ik Ik bon Itngjor Lavard I" Was den aanwezigen tot nu toe slechts oen koude huivering van onbehagelijkheid en medelijden op de transportschepen bevinden, die bij Jurugua voor anker liggend. Het was echter onmogelijk heden (d. w. z. Donderdag) manschappen of levensmiddelen te ontschepen, daar de zee zoo onstuimig was. Intusschen gaan er heden versterkingen naar Cuba. Waatsehijnlijk zou de opperbevelhebber, generaal Miles, zich met de troepen inschepen. De Ilaiuard heeft reeds twee millioen pa tronen overgebracht. Manilla schijnt zich aan den vijand te hebben overgegeven. Een te Brussel ontvangen particulier tele gram uit Hongkong zegt dat het Spaansche consulaat aldaar de geruchien omtrent de capitulatie van de hoofdstad der Phiiippijnen bevestigt. De equipages der vreemde oorlogsschepen zouden aan wal zijn gegaan om het leven en de bezittingen hunner landgenooten te be schermen. Dit komt overeen met een bericht in de »New-York Herald" volgens dit blad zou aan de vreemde oorlogsschepen vergunning zijn verleend troepen te ontschepen ter bescherming der consulaten. Het verzoek daartoe zou zijn uitgegaan van Duitschland. Maar officieus wordt thans uit Washington gemeld, dat het onjuist is, dat de Duit=che regeering verzocht heeft marine-troepen te mogen ontschepen te Manilla. Geen onderhan delingen hebben over dit onderwerp plaats ge had met Duitschland of eenige andere mogend heid, zoodat de vergunning om troepen te ontschepen aan geen mogendheid, welke ook, geschonken is. De Amerikaansche ministerraad heeft zich gisteren bezig gehouden met de houding van Duitschland ten opzichte van de Phiiippijnen. Uit gezaghebbende bron wordt verzekerd, aldus bericht Beuter uit de Bondsstad, dat de staatssecretaris van buitenlandsche zaken, Wil liam Day, verzekeringen ontvangen heeft, die het buiten twijfel stellen, dat Duitschland niet voornemens is zich te mengen in de staatkunde of zich te bemoeien met de plannen der Ver- eenigde Staten, doch blijft voortgaan een vol strekte neutraliteit te handhaven, De Spaansche minister-prerident Sagasta ver klaarde gisteren, toen hij het koninklijk paleis na den gehouden ministerraad verliet, dat de regeering nog geen berichten had gekregen omtrent de overgave van Manilla en de ont scheping van equipages der vreemde oorlogs schepen. De minister deelde mede, dat er actief zal worden opgetreden tegenover de Amerikanen, die zich versterkt hebben in hunne posities, op het eiland Cuba ingenomen. door de leden gevaren nu stolde het bloed bijna in hun aderen. Woest, gereed tot den sprong, met een woede die iets dierlijks bad, vloog de graaf op zijn dochter toe, greep haar polsen, duwde het doodsbleeks meisje tegen den grond en zeide heersch dJ.i, een Lavanl! Maar... en nu zal je het weten geboren uit een moeder dio, haar naam en haar hoogs afkomst vergetend, haar hart en haar hand had geschonken aan een paardrijder, eon man van duistere afkomst en eon laag karakter. Zij was mijn zuster! Uit medelijden heb ik je opgeheven tot wat je bent. Je bent met mijn kind. Ik heb je als zoodanig aangenomen. Niet mijn, niet het edele bioeii der Lavard's waarop je zoo trotsch bent, woelt door je a leren, maar het zigeunei bloed van een ellendigen schuik, je vader 1 En je zult je loon hebben 1 Ik verstoot je, daar je ondanks al onze liefde, zorg en aansporingen geen rijs wilt zijn aan den voornamen stam van mijn geslacht, daar je zelfs tegen mij, tegen je redder uit de ellende, den moker en de brandfakkel wilt ophef fen GaGaLoop maar de wereld inDoe wat je moet! Maar reken niet meer op ons en op geenerlei erfdeel, al was het een aalmoes. Ik ben voor jou, jij bent voor mij dood!" Hij stiet haar van zich af. Imgjor stond haastig op en snelde naar buiten. Deze gebeurtenissen hadden op de achterblijven den een machtigen indruk gemaakt. De gravin was ontsteld, verward en verlegen, omdat haai man het geheim, dat zij sedert hun huwelijk had den bewaard, op zulke wijze en bij deze gelegen heid had prijs gegeven, en hij zelf kreeg reeds in zooverre zijn bezinning terug dat hij zich ergerde, In dien ministerraad, waarin de Koningin- Regentes voorzat, is besloten de zitting der Cortez te schorsen. Het besluit daartoe werd door de Regentes geteekend. Daarop las Sagasta in de Kamer het besluit voor. De zitting werd opgeheven zonder het gebruikelijke vivat-geroep. Ook in den Senaat werd het schorsingsbesluit voorgelezen. Volgens een bericht uit igezagliebbende bron" uit Washington wordt ook Spanje zelf door de Amerikanen bedreigd. Zoodra n.l. het eskader van Camara het kanaal van Suez zal zjjn binnengeloopen, zal een machtig Amerikaansch eskader, samenge steld uit de beste en snel varendste schepen van Sampson's vloot, onmiddellijk naar de Middel landsche zee stoornen, om de Spaansche havens te bombardeeren. Volgens gemaakte berekenin gen is dat gemakkelijk te doen. Het Fransche ministeiie is nu waarschijnlijk gereed. Peytral zou hedenmiddag, wanneer er niet op het laatste oogenblik nog een kink in den kabel kwam, zich naar het Elysóe begeven om president Faure de samenstelling van het Kabinet voor te leggen. Het zou aldus zijn samengesteld. Peytral president en binnenlandsche zaken, Freycinet buitenlandsche zaken, Delombre finan ciën, Cavaignac oorlog, admiraal Fournier ma rine, Sarrien justitie, Delcassé koloniën, Dupuy openbaar onderwijs, Leygues openbare werken, Maruejols handel, Baduel landbouw. Cavaignac minister van oorlog, dat beteekent in geen geval revisie van het vonnis van Dreyfes. Gisteren is inmiddels Joseph Reinach voor den raad van ondeizoek gehoord over de hem ten laste gelegde beleediging van den generalen staf in de sSiècle". Na afloop daarvan heeft een medewerker van het nieuwsbureau Havas hem geïnterviewd. Reinack weigerde iets los te laten over wat er verhandeld wasdoch h^j deelde een brief mede, dien hij gistermorgen ontvangen had van den heer Conybeare te Londen, den schrij ver van het artikel in de ^National Review". Conybeare verklaart de verantwoording er van op zich te nemen en voegt er bij, dat de mededeelingen die hij deed omtrent de zaak- Dreyfus, geput zijn uit de meest zuivere en meest authentieke bron. Ilij tart elke tegen spraak van hetgeen hij schreef. De vroegere Duitsche attaché, kolonel Von Schwarzkoppen, zal niet ontkennen dat hij een maandelijksche toelage gaf aan zijn gewonen berichtgever, Esterhazy. De generale staf wordt bedreigd met de opneming in de buitenlandsche bladen van de facsimile's der documenten, door Esterhazy aan Schwarzkoppen verkocht. Dit zou in Februari reeds bijna geschied zijn en het zwaard van Damocles hangt nog steeds boven het hoofd van den generalen staf. Hij eindigt met de woorden er berouw over had dat hij zich zelf en bet kind zijner zuster op zoo ruwe wijze in het bijzijn van vreemden op de kaak bad gesteld. Graaf Knut en juffrouw Merville voelden diep medelijden met Imgjor, en graaf Dehn en Lucile waren voorloopig nog niet in staat van hun schrik te bekomen. Eerst was juffrouw Merville zoo bescheiden om zich te verwijderon. Zonder eerst verlcf te vragen om vroeger te mogen heengaan, verliet zij het vertrek. Blijkbaar vei langde zij er naar, naar Imgjor te gaan. Na haar brak ook graaf Knut op, nadat hij alleen de beide echtgenooten zwijgend de hand had ge drukt. Ook graaf Dehn wilde zich, toen graaf Knut heen was gegaan, verwijderen. Reeds stond hij op en richtte een blik van stille deelnem.ng op de beide dames, maar beiden hielden hem door de uitdrukking op haar gelaat en haar woorden terug. sBlijf, ais 't u belieft, beste graaf. Wij zullen gemeenschappelijk overleggen. U behoort bij ons 1" zei de gravin op innemenden toon. zNiet waar, Lavard V' En toen deze weliswaar niets antwoordde, maar ofschoon hij somber voor zich uitstaarde, toch ook niet tegensprak, ging zij voort »Nu je kalmer bent geworden, beste Lavard, zal je mij vergunnen Imgjor op te zoeken en haar mede te deeien dat ja haar nogmaals tijd geeft om na te denken. Ik smeek je, doe datDoor bij een dergelijke gelegenheid het geheim van haar geboorte te onthullen in plaats van haar in een kalm oogenblik van rustige eensgezindheid een zoo belangrijke zaak mede te deeien, heb je haar, naar ik vrees, nog slechts meer gesterkt in haar plannen En daar zij merkte dat bet tijdstip nog te vroeg »Ik bid God, dat de generale staf zal handelen met wijsheid terwijl het nog tijd is, en gevoe lens van rechtvaardigheid en moed zal toonen." Kolonel Picquard is thans bij den Raad van State in hooger beroep gegaan tegen zijn ont slag uit den dienst bij wijze van disciplinaire maatregel. Gemengde mededeelingen. De uitslag der herstemmingen voor den Duitschen Rijksdag is voor de sociaal-democraten niet gunstig uitgevallen. Te Berlijn zijn zij verslagenzij verliezen daar twee districten. Verder hebben zij Leipzig, Stettin, Plauen, Solingen en Dortmund verlorendaarentegen Dresden, Darmstadt, Karlsruhe en Zittau ge wonnen. (Zie verder hierachter ouder «Telegrammen". Red.) ,0(> den generaal der cavalerie Von Rabe is te Duitsch-Eylau door een soldaat der infan terie een aanslag gepleegd. De generaal werd niet gevaarlijk gewond. Volgens een andere lezing is liet geen aan slag geweest, maar een ongeluk. Gisteren hebben de schoolkinderen van Weenen Keizer Frans Jozef gehuldigd ter ge legenheid van diens gouden regeeringsjtibilée. Burgemeester Lüger sprak den Keizer toe, en de kinderen defileerden. De Spaansche conservatieve oud-minister Elduayen is overleden. De Italiaansche Kamer heeft, een voorloopig crediet voor een maand toegestaan. Te Bukarest is op indrukwekkende wijze de revolutie van 1848 herdacht. Volgens een telegram aan de sPatl Mali Gazette" uit Kairo is daar van geloofwaardige zijde het bericht ontvangen, dat de Khalifa Abdullah Khartoum verlaten heeft en gevlucht is naar het zuiden, in de richting van El Obeid en Kordofan. Dit wordt gehouden voor de oorzaak van het vertrek van den Sirdar, Sir Horace Kit chener, naar hat leger, om de vervolging van den Khalifa te kunnen beginnen. Omtrent den opstand in Swazi-land meldt een telegram uit Johannesburg, dat Bunu tien duizend Swazies in een sterke stelling verza meld heeft. Zij hebben 400 Martini-geweren en een grooten voorraad ammunitie. De Swa zies spreken van hulp, die zij zouden krijgen van de Zoeloes, met wier hoofden zij in voort durende verbinding staan. gekozen was om op zulk een wijze tot hem te spreken, zeide zij op vleienden toon «Vergeef mij, Lavard, vergeef mij. Ik wilde je niets onaangenaams zeggen. Maar sta mijn verzöêk toe! Mag ik Imgjor gerust stellen?" Toch viel het antwoord op deze verstandige woorden anders uit dan de gravin, die de snel opgewekte drift van haar man kende, maar er ook op rekende dat hij even spoedig tot verzoening geneigd was, had verwacht. Nadat Ilij zwijgend was opgestaan en eerst niet groote passen de kamer op en neer hadgeloopen, zeide hij op vasten toon iNeen, Lucile, ik wil Imgjor niet verder tegemoet komen. Is zij bereid in ieder geval dien Prestö op te geven en haar dwaasheden vaarwel te zeggen, dan wil ik ondanks mijn gekwetsten trots trachten te vergeven. Anders blijft het zboals ik gezegd heb! Ik ben mij bewust te handelen zooals ik handelen moet 1Het valt mij waarlijk niet licht en de redenen behoef ik wel niet te ontvouwen het kind mijner zuster op zulke wijze van mij te laten gaan. Ik denk ook aan de wereld, die men niet noodeloos zulke tooneelen aanbiedt. Maar ik kan, ik mag, ik wil niet anders handelen. Ben ik dikwijls in mijii leven uit misplaatste liefde of uit andere in mijn karakter gelegen oorzaken zwak geweest in dit gevaj ben ik onwrikbaar. Zij gaat en verliest haar erfdeel wanneer zij niet bukt l Van dingen als waarover zij in ons laatste onderhoud sprak, is geen quaestie meerl" nGoeddan zal ik naar haar toe gaan en in dien zin met haar spreken." Met die woorden stond do gravin op en verliet het vertrek. Wordt vervólgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1