52"e jaargang. Dinsdag 28 Juni 1898. N°. 9662. VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. BINNENLAND, Wj»** C O U fl IIN T. Aboskbmehtspbus roer Schiedam, p« kwartaal 1 f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 ff franco par post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke aommers- 0.02 BUREAUBGTER8TRAAT 70, Telephorm Ho. 123. AaTKwismEWHJs: van 18 gewone regels met Inbe grip van eene Conrantf 0.51 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 27 Juni '98. De komische klacht van een inzender in een Duitsch blad, die eenigen tijd geleden klaagde niet over de duurte van het brood, niet over het barbaarsche van een oorlog op zichzelf, maar wel over de onbelangwekkende en vervelende wijze van oorlog voeren, die Spanje en de Ver- eenio-de Staten volgen, die klacht heeft thans geen reden van bestaan meer. De inzender heeft thans reden tot tevredenheid: er wordt op Cuba gevochten, en er beginnen flinke sla gen te vallen. Om Santiago is het te doen. Van de land en de zeezijde beide belagen de Amerikanen de stad, en zij twijfelen er geen oogenbhk aan of de stad zal spoedig in hun handen vallen. Dat de benchten van Amerikaansche en van Spaansche zijde over de gevechten der laatste dagen in lijnrechte tegenspraak met elkander zijn, mag geen verwondering baren. Van den aanvang van den oorlog af is dit liet geval ge weest, maar gebleken is reeds herhaalde malen dat het optimisme der Spanjaarden volmaakt ongegrond is. Te "Washington is van generaal Shafter het eerste officieele telegram ontvangen uit Dai quiri. Het luidt: „Generaal Wheeler meldt dat de verliezen der .Amerikanen in het gevecht van hedenmor gen (het telegram is van Vrijdag jl, gedateerd) ongeveer 10 dooden en 40 gewonden bedragen. De Spanjaarden hielden een sterk verschanste positie bezet op den top van een heuvel. Het geweervuur hield ongeveer een uur aan. De vijand is uit zijn positie verdreven, die nu door de Amerikaansche troepen is bezet. De Span jaarden hebben zich teruggetrokken naar San tiago." Uit verdere berichten blijkt dat de oorlogs schepen niet veel dienst hebben kunnen bewij zen. De artillerie der vloot droeg niet ver ge noeg, en de drie schepen, waarvan de Ameri kanen hulp hadden kunnen genieten, lagen verderop om de vernietiging van een ijzeren spoorbrug door de Spanjaarden te beletten. Een afdeeling Amerikaansche cavalerie is in een hinderlaag gevallen. Niet gewend aan den guerilla-oorlog rukte de troep onbezorgd verder, nog wel onder luid gepraat, toen de ruiters plotseling uit het struikgewas aan weerskanten van den weg onder vuur werden genomen. In de verwarring moeten de Amerikaansche ruiters het was de millionnairsbrigade van .Roosveldt, de z.g.n. „Rough Riders" op el kander hebben geschoten. Leest men nu de Spaansche berichten, dan zou men zeggen dat de zege aan do zijde der Spanjaarden is gebleven. Een officieel telegram uit Santiago zegt n.l., dat de troepen onder generaal Linares op de heuvels van Sevilla door de Amerikanen en de opstandelingen werden aangevallen. soon HERMANN HEIBERG. 27) pNeem het niet kwalijkbegon graaf Lavard toen zijn vrouw zich verwijderd had, terwijl hij graaf Dehii met een eerlijken blik de hand reikte, pik wenschte dat u andere indrukken op Rankholm had gekregen, en ik betreur het dat u mij zoo zwak heeft gezien. Maar wij menschen blijven afhankelijk van ons bloed. Ieder heeft een kleineren of grooieren duivel in zich zelf te bestrijden." Graaf Debn drukte Lavard zwijgend de hand, maar Luclle, door deze eerlijke schuldbekentenis getroffen, snelde naar haar vader toe, sloeg haar armen om zijn hals en kuste hem teeder op beide wangen. Tien minuten later kwam de gravin reeds weder de kamer binnen. Zij was bleek en zenuwachtig en haar gelaat voorspelde niets goed; »Nu, lieve mama? Hoe is 'tgegaan vroeg Lucile, die met een bezorgd gelaat naar haar moeder toeliep. »lk heb Imgjor in 't geheel niet kunnen spreken, tenminste geen antwoord kunnen krijgen," ver klaarde de gravin en liet zich, blijkbaar uitgeput, in een stoel zinken, »Ik vrees dat Imgjor roodvonk krijgt. Zij heeft hard koorts. Haar lichaam was brandend heet, toen ik bij haar kwam, en zaoeven De vijand werd met) groote verliezen terug geworpen Alleen moest generaal Lmares de kuststreek, die door het bombardement geheel was schoon geveegd, verlaten, en daar duurde ae ontscheping voort. Nu schijnen de Amerikanen hij Juragua wer- jkclijk een oogenblilc te hebben moeten wijken. De correspondent van dc „Post" seinde althans uit Playadeleste, dat de Spanjaarden onzicht baar waren door hun opstelling. Hun herhaalde salvo's noodzaakten de Amerikanen een hon derd yards terug te gaan, doch zij werden we der verzameld door de bemoedigend^ toeroepen der officieren. Een andere verklaring van de tegenstrijdige berichten is deze. Er is geen overwinning be haald en geen nederlaag geleden. De zaak is eenvoudig dezede Spanjaarden hebben, ge bruik makende van de voordeelen van het ter rein om de Amerikanen zooveel mogelijk kwaad te doen, zich binnen Santiago teruggetrokken. De toestand is nu aldus. Zaterdagmiddag is de ontscheping der 15000 Amerikanen geëin digd, en hun voorhoede staat op niet meer dan 4 of 5 kilometers ten Oosten van Santiago. Westelijk van de stad rukken de insurgenten ender Calixto Garcia op, en dezen zijn tot op 7 a 8 mijlen Santiago genaderd. Men verwacht dat heden de insluiting der staa een voldongen feit zai zijn. Van tweeën zal dan één geschie den of er za! een beslissende slag worden ge leverd onder de muren der stad, bf de stad zal belegerd moeten worden; met het oog op het gebrek aan mondkost te Santiago, rekenen de Amerikanen er op in een week of twee ten hoogste de stad tot overgave te kunnen chrin- gem Hierbij dient echter in 't oog gehouden te worden, dat generaal Pando met versterkingen op Santiago aanrukt, en generaal Linares hoopt de stad zoolang te kunnen houden totdat Pando op het terrein van den oorlog is aangekomen. Daarenboven hebben de Amerikanen veel te lijden van de warmte, terwijl zij gebrek hebben aan paarden voor de artillerie en voor den tiein. De Amerikanen verwachten dat de Cubanen onder Garcia generaal Pando zullen tegenhou den. Bij een bestorming van Santiago zullen de Cubanen de voorhoede vormen. Intusselien heeft admiraal Sampson de han den vrij gekregen. De vloot kan het landings leger nu dit het binnenland in is gerukt, niet meer van dienst zijn, en de vereenigde eska ders van Sampson en Scliley gaan nu op de vloot van Cervera los. Reeds is fort Morro aan den ingang der baai aan een hevig bombardement onderworpen, en het gerucht loopt zelfs dat de Spanjaarden deze sterkte hebben moeten ontruimen. In het Westen van Cuba zijn, volgens mede- deelingen van Cubanen te Key-West, 2000 man, gewapend met geweren, geland om zich te voe gen bij de insurgenten onder Gomez. Terwijl aldus de zaken op Cuba gesteld zijn, rilde zij van koude. Zij was reeds te bed gegaan, toen juffrouw Merville bij haar kwam. Ik heb mij er dus toe moeten bepalen haar te troosten en de noodige maatregelen te treffen. Juffrouw Merville zal van nacht bij haar blijven. Maar er moet om een dokter gezonden worden. Hoe zal nu alles gaan, Lavard?" ïZoü I" riep de graaf, weder zeer opgewonden uit, en de aderen zwollen op in zijn rood gelaat iDaar heb je 'tall Natuurlijk is zij toch naar het dorp geweest, en wat wij voorspeld hebben, is gebeurd. Waarlijk, onverantwoordelijk misdadig heeft zij gehandeld jegens zichzelfen jegens ons l Dat is nu een bewijs van wat wij vroeger zeiden Het beste kan door een ongeschikte hand verderfelijk worden. Ja.., welke dokter? In ieder geval mag geen Prestö ooit weer onzen drempel overschrijden. Andreas moet terstond naar Oerebye rijden. Schel even om Frederik, Lucile. Hij moet dadelijk weg. Ik zal een briefje schrijven aan dokter Matiger te Oerebye." En Frederik verscheen, kreeg een briefje dat de graaf in het boudoir zijner vrouw had geschreven, en snelde daarna weg. Toen dit was afgedaan, wijdden de aanwezigen hun aandacht aan de toekomst. Men sprak over de mogelijkheid of onmogelijkheid om onder zulke omstandigheden het ba! te laten doorgaan. Ten slotte werd besloten de beslissing ie doen afhangen van hetgeen dokter Mangor zou zeggen. Was hij er tegen, dan zou in de vroegte het geheele personeel van het landgoed worden uitge zonden om de genoodigden kennis te geven wel is waar een omvangrijk en misschien niet eens volkomen doeltreffend werk. Er waren nl. niet alleen gasten van het land, is het Spaansche eskader onder admiraal Ca- nara te Port-Said aangekomen waar het nadere orders afwacht. Het eskader bestaat uit de kola y o, de Carlos Quinto, twee pant serkruisers, drie torpedo-booten en vijf trans portschepen met 4000 man. In Spanje zelf heeft de regeering maatregelen genomen naar aanleiding van het gerucht dat de Amerikanen een of meer Spaansche havens zouden komen bombardeeren. De kustlichten zijn gedoofd, en in de havens worden torpedo's gelegd. Wat den binnenlandschcn toestand aangaat, moet Sagasti er in geslaagd zijn al zijn collega's over te halen om de binnenlandsche quaesties, vooral een wijziging in het Kabinet, voorloopig te laten rusten. De telkens opnieuw eirculeerende geruchten omtrent vredesonderhandelingen worden door Sagasta tegengesproken. Woensdag a.s. vertrekt generaal Merritt, mmr hij zelf mededeelt, aan boord van de N e w- p o r t naar de Phihppijnen, om zich aan het Loofd te stellen van het Amerikaansche legve. Gemensde Mededeellngen. De internationale suikerconferentie te Brus sel is tot nadere bijeenroeping gescheiden, na op voorstel van den Duilschen gezant eenstem mig aan de Belgische regeering de taak te heb ben toevertrouwd om de diplomatieke onderhan delingen te voeren, die zullen moeten leiden tot do formuleering van een voorstel tot bemidde ling der gebleken verschillen. Ook Peytral's combinatie voor een Fransch ministerie is op hot laatste oogenblik mislukt. Daarop heeft president Faure aan Brisson verzocht een Kabinet te vormen, en deze heeft de opdracht aangenomen. Hij meent een minis terie van geavanceerde republikeinen te kunnen wormen met een gemengd program, dat do ge matigden zou kunnen bevredigen. Naar aanleiding van een bewering door Jau- lès op een vergadering te Toulon heeft de oud- inmister-president Dupuy nogmaals aan een medewerker van de „Temps" verzekerd, dat de kapitein van de gendarmerie Lebrun-Renault op den dag van Dreyfus' degradatie diens be kentenis zou hebben ontvangen, waarvan toen enkel acte genomen was. Eerst in het najaar van 1897, bevestigt ook Duphy, heeft de ka pitein op verzoek van den minister van oorlog zijn herinnering op papier gesteld en het stuk onderteekend. Joseph Reinach is, wegens zijn artikel in de „Siècle", ontslagen als kapitein van liet terri toria leger. In zijn felicitatie-schrijven aan den 80-jarigen groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach brengt keizer Wilhelm een eigenaardige hulde aan de overleden groothertogin, wijlen prinses Sopliie der Nederlanden. De Keizer deelt in zijn brief nl. mede dat hij maar ook uit de omliggende steden genoodigd. In den linkervleugel van het kasteel, die grensde aan Imgjor's vertrekken, waren alle logeerkamers reeds in orde gemaakt, evenals die beneden in den rech tervleugel boven bevonden zich daar de zalen waarin gedanst en gesoupeerd zon worden. Ilonderdvijftig personen hadden uitnoodigingen ontvangen, en reeds wapperde van de torens de vlag der Lavards in haar bloedroods kleur en in het midden bet familiewapen de vuist met den dolk, opgeheven tegen een woest dreigenden gier. Het was ditmaal nog goed afgeloopen. Imgjor was niet door het roodvonk aangetast. Mangor, die nog Iaat in den avond gekomen was, had verklaard dat men slechts te doen had met een ongevaarlijke maag-ongesteldheid. De freule zou bij voldoende rust reeds in den loop van den vol genden dag haar ongesteldheid te boven zijn ge komen. Het kwijt raken van zware zorg pleegt altijd een des te grootere innerlijke verlichting tengevolge ie hebben; zoo was het ook nu. De zekerheid dat het dreigende gevaar der epidemie van het kasteel was afgeweord, dat het niet noodig was zijn gasten af te zeggen en dat derhalve alle moeite en kosten niet tevergeefsch waren geweest, bracht de graaf in een opgewekte stemming, waarin hij gehoor gaf aan de bede der gravin om met Imgjor een en ander te mogen bespreken. Nadat Lucile en juffrouw Merville tegen den mid dag hadden gemeld dat Imgjor reeds weer was opgestaan, begaf de gravin zich naar haar kamer, en deelde later in Axel's tegenwoordigheid hem en de andeien het antwoord mede dat Imgjor haar gegeven had. ter herinnering aan de stichtster van het GoetheSchiller-archief te Weimar een photo- grafische copie van de manuscripten van Goetho in de Bcrhjnsche bibliotheek aan het archief znl doen toekomen. Keizer Frans -Jozef heeft op het kasteel Sehónbrunn de hulde ontvangen van 4000 jagers uit alle deelen der monarchie. Namens deze bonte schare sprak de troon sopvolger, aarts hertog Frans Ferdinand, den Keizer toe, dio diep bewogen antwoordde. Aartshertogin Elisabeth van Oostenrijk, de moeder der Koningin-Regentes van Spanje, is vrij ernstig ongesteld. Koning Umberto van Italië heeft gisteren aan het ministerie het gevraagde ontslag ver leend, cn aan generaal Pclloux de vorming van een nieuw Kabinet opgedragen. Do Kamer is tot nadere bijeenroeping uiteen gegaan, na vooraf goedgekeurd te hebben het besluit tot opheffing der graanrechten tot 30 Juni, tot wederinvoering op 1 Juli van een iccht van 5, en op 6 Juli van 7.5 francs. Do Porte heeft aan de gezanten van Turkije te Londen, Parijs, P me en St. Petersburg een rondschrijven gezonden, waarin zij protesteert tegen elke regeling van het bestuur van Kreta zonder dat de Porte daarin is gekend. Tot staatssecretaris voor buitenlandsche za ken der Zuid-Afrikaansche Republiek is, ter vervanging van Van Boesselioten, die aan het Europeeseho gezantschap is toegevoegd, be noemd de heer Piet Grobler, een achterneef van president Kruger. Inhuldiglngsfecsten. Het sHbl." schrijft Nu in een onzer bladen een onjuist bericht is opgenomen, meenen wij niet onbescheiden te handelen door mede te deelen dat aan een 20-tal onzer eerste-zangers en -zangeressen een vertrouwelijk schrijven is gezonden, waarbij zij worden uitgenoodigd mede te werken bij de inhuldigingsplechtigheid in de Nieuwe Kerk. Het is echter nog niet zeker of het plan slagen zal. Op liet concert, in liet Concertgebouw te geven door de hoofdcommissie voor de feesten bij ge legenheid der inhuldiging van EI. M. de Konining, welk concert Hare Majesteiten hebben beloold met hare tegenwoordigheid te zullen vereeren, zal uitgevoerd worden de feestcantate voor ge mengd koor van Bernard Ziveers, op woorden van Nic. Beets. Verder zullen door Messchaert liederen worden gezongen en zal de solfège-klasse van het Con servatorium vrouwenkoortjes ten gehoore bren gen onder leiding van Daniël de Lange. Zij (Imgjor) wilde zoo spoedig mogelijk een onderhoud uitlokken met Prestö en wanneer dit had plaats gevonden, haar ouders een definitief antwoord geven. Zij verzocht dat men haar dit uitstel zou toestaan, om haar woord tegenover Prestö niet te breken. Mocht zij, om het geluk van een ander meisje niet te vernietigen, gedwongen zijn afstand te doen van Prestö, dan zou zij nogmaals verzoeken Rank holm te mogen verlaten en een werkkring te zoeken. Zij zou zich aan werken van barmhartigheid wijden, wanneer het haar niet mocht gelukken in het groot te arbeiden. Zij zwoer dat zij haar vader geen schande zou aandoen. Zij smeekte hem haar te vergeven, wan neer zij hem door de inkieeding harer gedachten had gegriefd, en ook omdat zij geen ander antwoord kon geven. Eindelijk had zij op aandringen van haar pleeg moeder beloofd dat zij 's avonds op het bal zou verschijnen. Alle aanwezigen verkeerden nu in groote span ning over de houding die de graaf tegenover deze verklaring van Imgjor zou aannemen. Billijkheidshalve moest men bekennen dat haar verklaring verstandig en gematigd was, dat zij, wanneer zij zichzelf niet wild? verloochenen, geen ander antwoord had kunnen geven. Na langen tijd nagedacht te hebben, zeide hij sik sta nu alleen toe dat zij tot haar beslissing over haar betrekking tot Prestö op denzelfden voet als tot nu toe op Rankholm blijftmaar het spreekt vanzelf dat zij zich gedurende dien tijd onthoudt van elk vei keer met mijn oproerige boeren. Gebeurt er nog iets, dan vertrekt zij onmiddellijk." Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1