1 Woensdag 29 Juni 1898. N°. 9663. 52"'° jaargang. VROUWENSTRUD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, FEUILLETON. ÜITGEYERTh. J. G. RÖELANTS. BUITENLAND. liieliim! jyaaaia AsoainuitBimPEUB vost Schiedam, p«r kwartaal 1 0.90 u omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.06 franco per post, p. kwartaal - 1.30 Afzonderlijke «oarmers- 0.02 BUREAU t BOTEKSTRA AT ÏO, Telephoon Ufo. 123. A»vr EnterTtsrTHjsvan 18 gewone regels met Inks- grip van eena Courant. f 0.B9 Iedere gfewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht, Schiedam, 28 Juni "98. Generaal Shafter, de opperbevelhebber der Amerikaanse'u e landingstroepen, is tevreden over de vorderingen die bij Santiago zijn ge maakt. In een interview verklaarde d~ generaal alleen op voldoende amunitie te wachten om den aanval te beginnen; wanneer hij dien krijgsvoorraad zou ontvangen, kon hij niet zeggen. y De opperbevelhebber wenscht bet hoofdkwar tier dat nog te Baiquiri is gevestigd, te ver plaatsen naar Juragua. Zondag zijn de laatste mond- en krijgsvoorraden die nog niet ont scheept waren, met vier lichte batterijen aan land gebracht en 's middags naar Juragua ge zonden. Van groot gewicht is nu natuurlijk de ver zorging van den troep met levensmiddelen. Te Baiquiri bevinden zich nog 500 muilezels voor vervoer van ammunitie en proviand het land in. De troepen hebben voor vijf dagen genoeg voorraadmaar men acht het noodig dat zij een provisie voor tien dagen hebben om ge wapend te zijn tegen een plotselinge beweging van den vijand. Voor bet transport van mond kost zal een trein van matrozen worden georga niseerd. Over nieuwe krijgsfeifcen zwijgen de berichten. Alleen zegt een telegram uit New-York aan do „Temps" dat generaal Shafter Zondag Sevilla de Cuba beeft bezet. Over de jongste gevechten zegt het oflicieele rapport van generaal Wheeler nog dat de ver liezen der Amerikanen, die bij Juraguasito in een hinderlaag vielen, 22 dooden en tusschen de 60 en 80 gewonden bedroegen. Aan Spaansche zijde werden vijf waggons met gewonden naar Santiago gezonden, terwijl nóg tal van Spaansche gekwetsten te paard of te voet Santiago bereikt hebben. Rocseveldt, wiens „Rough Elders" in de hinderlaag vielen, zegt dat de Spanjaarden voortdurend en ver wonderlijk goed schoten. Uit Amerikaansche telegrammen blijkt ver der het volgende. Zondag hebben de Vixen en de Glou cester 300 Cubanen aan land gezet te Sagua. De boot sloeg om, en zwemmend bereikten de Cubanen het land waar zij onmiddellijk door de Spanjaarden omringd werden. Nog juist bij tijds kwamen Amerikaansche troepen hen ont zetten. De dynamiet-kruiser Vesuvius heeft de baai van Santiago verkend ©n geconstateerd dat het wrak van de Merrimac geenszins de passage hindert. Twee pantserschepen kun nen naast elkander het wrak passeeren. De hulpkruiser Harvard is met troepen uit Newport naar Santiago vertrokken. De „Daily Telegraph" verneemt uit Was hington dab heb garnizoen van Santiago 40.000 man sterk is. D0QB HERKANST HEIBERG. 28) Toen Axel later alleen was met de gravin deelde zij hem mede dat Imgjor oorspronkelijk volstrekt niet zoo verzoeningsgezind had gesprokendat zij. de gravin, verstandigerwijze vee! had verzwegen en haar echtgenoot alleen dat had gezegd wat zij voor een deel na heel veel moeite van Imgjor ge daen had gekregen of voor een deel nog hoopte gedaan te krijgen. In baar had alleen toorn jegens haar pleegvader plaatsgevonden; maar haar pleeg moeder bad zij in het gevoel van dankbaarheid voor haar zorg en haar vertroosting in roerende woorden vergiffenis gevraagd voor alle norschheid waaraan zij zich in den loop der jaren had schuldig gemaakt. •Het toeval, beste graaf," zoo eindigde zij, «heeft voor u onthuld wat ik u na een voorafgaand nauwkeurig onderzoek naar uw betrouwbaarheid bad willen mededeelen u daarom had willen mededeelen om u te laten zien in hoeverre mijn kinderen het recht hebben mij verwijten te doen Maar dat is nog niet eens alles. Het overige zal u later wel uit znijn mond vernemen." Graaf Dehn beloonde deza woorden met een warme dankbetuiging toen zeide hij in de begeerte om nog meer te hooren»En hoe neemt freule De Amerikaansche regeering heeft, naar uit Washington aan de New-Yorksche „World" wordt geseind, uit Key-West een cijfertelegram ontvangen, welks inhoud geheim wordt ge houden Naar verluidt, zou deze depêche het bericht bevatten dat de monitor Miantonamab en het pantserschip Puritan averij hebben beloopenvan welken aard weet men niet. Men vermoedt dat zij zich te dicht bij Havanna gewaagd hebben en door de batterijen beschoten zijn. De blokkade van Cuba schijnt weinig waarde te hebben. Naar aan de „Times" uit Havanna wordt geseind, zijn verscheiden schepen met proviand ongedeerd Cubaansche havens bin- nengeloopen. Daarentegen wordt uit St. Thomas bericht dat do S t, Paul na een vervolging van zes uur, de F r a n c i a heeft aangehouden, een Hamburgsclie boot, die met passagiers van St. Domingo kwam en San Juan de Porto-Rico trachtte te bereiken. Naar het departement van marine te Was hington bekend maakt, is commodore Watson aan boord van de Newark vertrokken om zich bij admiraal Sampson te voegen en het bevel te aanvaarden over een eskader van pant- serschepen en kruisers, ten einde daarmede on middellijk koers te zetten naar do kust van Spanje. Een bulletin van het ministerie van marine zegt dat het eskader van commodore Watson, het Oostersch eskader, genaamd, zal be staan uit het admiraalschip Newark, de krui sers Yosemite, Yankee en Dixie en drie kolenschepen. Tegelijkertijd werd Zondag uit Washington aan de „New-York Herald" het volgende ge meld „De regeering heeft besloten een vloot naar da Spaansche kusten te zenden. De President heeft het besluit genomen, den oorlog over te brengen naar Spanje om de tegenpartij te doen inzien dat het niets te hopen heeft van een voortzetting der vijandelijkheden. Zoo de om standigheden dit eischen, zal de expeditie naar Porto-Rico tot later worden uitgesteld. Com modore Schley zal het hevel voeren over het eskader dat naar Spanje gaat. Hij zal bevel ikrijgen om de Spaansche forten te gaan bom bardeeren en dan admiraal Camara te volgen, hem slag te leveren en zijn vloot te vernielen." Wat Camara's eskader betreft, op verzoek van den Amerikaanscken consul zal de Egyp tische regeering het tot nader order niet toe staan kolen in te nemen. Maar men denkt dat het wellicht toch het Suez-kanaal zal passeeren om zich dan in de Fransche kolonie Obock van steenkool te voorzien. Aan de „Tribune" wordt uit Port-Said bericht, dat het smaldeel niet voor de Philippijnen is bestemd, maar dat bet eigenlijk doel is Hawaii en daarna San Fran cisco. Volgens andere berichten evenwel komt het verbod om het Suez-kanaal door te varen do Imgjor wel de onthulling omtrent haar geboorte op 1 Sprak zij daarover niet, gravin «Zij heeft zich daarover slechts kort uitgelaten Haar opgewondenheid vindt zijn oorzaak in de fout van haar oom om zulke dingen op die wijze in het bijzijn van anderen te openbaren, en zich zelf aldus te blameeren." «Voordat ik vader of moeder in eenig opzicht veroordeel," zeide zij, «moet ik weten boe hun levensloop was, wie hen maakte tot wat zij ge worden zijn. Mijn pleegvader ben ik eeuwig dank verschuldigd, omdat bij mij niet heelt prijsgegeven aan het toeval en aan de ellende, maar als zijn eigen kind heeft groot gebracht. En juist die dank baarheid beweegt mij u te gehoorzamen en hem voortaan vriendelijk te bejegenen. Die dankbaar heid heeft mij weerhouden om terstond en voor altijd Rankholm te verlaten. Ik wensch in al mijn handelingen zoo rechtvaardig mogelijk te zijn, mij ook te buigen voorzoover dat, wat men van mij eischt, niet in botsing komt met mijn overtuiging en mijn beginselen." En toen kwam de namiddag, en met dezen de aankomst der gasten op het voorplein van Rank holm. Was het kasteel in de stilte en de eenzaamheid een onvergelijkelijk idyllisch oord, nu was het veranderd in een beeld als uit een sprookje. Van alle tinnen wapperde de rcode vlag der Lavard's. Op het voirplein was het een bont, eindeloos dooreen-krioelen van equipages, huurrij tuigen en ruiters. De trappen waren getooid met bloemguirlandes, en daar de avond reeds begon te dalen, blonken achter alle ramen van het ge- geweldige gebouw honderden lichtjes. Een stralend licht goten de vlammen der candelabers naast de Spaansche regcermg zeer gelegen, daar zij zelf het eskader bever in de huurt houdt; zij zou da vloot alleen hebben doen uitzeilen om to voldoen aan den wensch des volks. Omtrent de Philippijnen seint Reuters spe ciale berichtgever do. 23 Juni het volgende. „Er is geen enkele verandering in den toe stand gekomen. De insurgenten deden geen nieuwe aanvallen. De Spanjaarden gaan voort met het bouwen van verschansingen van zakken aarde om Manilla en richten ook versterkte schuttingen van gepunt bamboe op. De dag bladen blijven de inboorlingen aanmanen en op roepen, zich bij de Spanjaarden te voegen. De transporten der Amerikanen zijn niet aangekomen." Intusschen zijn de Ohio, do City of Para, de M a r g a n e i t y en de Indiana, met do 3o Philippijnsckc expeditie, 4000 man sterk aan boord, van San Francisco vertrokken. In den Amenkaanschen Senaat beeft de de mocraat Clay, ter gelegenheid van het debat over de annexatie van Hawaii, waartegen hij zich verzette, ook verklaard dat de Vereenigde Staten de Philippijnen niet in bezit moeten nemen, daar do oorlog niet met dit doel begon nen is. Te Berlijn blijft men, in weerwil van do tegenspraak der Spaansche regcering, in diplo matieke kringen overtuigd dat Spanje naar een interventie der mogendheden verlangt om vrede te krijgen, zij 't ook met verlies van koloniën. De Fransche bladen bevatten natuurlijk alle beschouwingen over de ministerieole wel licht is hot beter te spreken vanparlementaire - crisis. Die beschouwingen op te sommen, is een vrij overbodig werkieder vogeltje zingt zooals het gebekt is. Maar onder al die beschou wingen zijn er twee die de aandacht verdienen, omdat zij een eigenaardige overeenstemming toonen bij twee organen van gebeel verschil lende beginselen. De „Figaro" schrijft nl. het volgende: „Wij beginnen te gelooven dat Faure iedereen voor den gek houdt. Hij draagt het plan bij zich om, Bnsson in wien bij misschien een eventu- eelen pretendent naar het presidentschap der Republiek ziet, uit den weg te ruimen. Hij ver slijt de radicale leiders den een na den ander en hoopt zich vandaag of morgen ook van dozen meest gevaarlijken leider te ontslaan. Felix Faure is een gematigd republikein. Daarvoor wordt hij betaald. Hij geniet in het buiten land ook alleen in zooverre aanzien en invloed, wanneer hij een gematigde republiek vertegen woordigt. Men begrijpt dus waarom Faure zich nu ontslaat van de radicalen. Dat ligt voor de band." En de socialistische „Petite Républiquc" schrijft: „Men behoeft geen groote heksen meester te zijn om den President in de kaart te kijken. Het had den schijn alsof hij zich schikte naan de republikeinsche meerderheid door "verscheiden leden daarvan te beiasten met stoep over het geheele voorplein uit, en in een zee van licht baadden de ingangen, de zalen en de salons in het hoofdgebouw en in de zijvleugels. Maar ook beneden in het sousterrain, waar op de groote haarden de spijzen kookten en braadden, heerschte groote bedrijvigheid. Een leger van in 't wit gekleede koks en bedienden in bonte livrei vloog heen en weer, trap op, trap af, en mengde zich onder de gasten, die in hun kostbare toiletten en schitterende uniformen in de ontvangzalen zich heen en weer bewogen onder levendig gepraat en gelach, totdat eindelijk de hofmeester Frederik liet sein gaf om aan tafel te gaan en alle vijf en zeventig paren zich in beweging zetten. Zoo at en dronk men alleen bij koningen. Er werd zoo groote pracht en praal ten toon gespreid dat zelfs Axel die reeds aan de weelde op Rank holm gewoon was, vol was van verbazing en eerbiedige bewondering. Het eetgerei op de tafels moest dui zenden gekost hebben. Zilver, maar ook goud, overal 1 Zelfs de vorken en de handvatten der messen waren van hetzelfde metaal. Massieve vazen en andere kostbare kunstwerken, met bloemen uit de kassen gevuldwaren in aanzienlijken getale verspreid, en zilveren koelvaten, telkens voor twee personen, stonden, den bruisenden, onrustigen drank in de goudgehalsde flesschen be vattend, naast het prachtig geslepen kristal en glaswerk, dat bestemd was voor de wijnen die bij iederen gang werden rondgediend. De dames Lavard droegen sieraden van diamant en edelgesteente, die een bijna niet te schatten waarde bezatenbovendien waren zij de koning innen van het feest. De schoonste was Imgjor, de dochter van den paardrijder. de taak van een Kabinet te vormen. Maar hij legde liiui zulke voorwaarden op dat hun po gingen moesten mislukken. „Verzoen do par tijen", zeide hij hun. „Wend u tot alle elemen ten der linkerzijde." Maar tegelijk spoorde hij de gematigden aan om iedere overeenstemming met de republikeinsche partij onmogelijk te maken. Dat is de komedie die op het Elyséo wordt gespeeld." Dit over de beweegredenen die president Eaure zouden geleid hebben. Intusschen heeft Brrison druk geconfereerd, vooral gisteren met Bourgeois, Sarrien, Peytral, Cavaignac, I.oekroy, Delcassé, Viger, Marue- jols en Trouillot. Die conferentie liecft geleid tot overeenstemming op de volgende punten. De verklaring die het nieuwe Kabinet aan de Kamer zal afleggen zal in den geest der re publikeinsche unie gesteld zijn. De grondwets herziening wordt uitgesteld. Ten aanzien van de Drevfus-zaak zal het Kabinet verklaren dat liet besloten is van allen eerbied voor liet leger en voor het gewijsde te eischen. De graanrechten zullen weer geheven worden van 1 Juli af. Het Kabinet neemt liet stelsel van inkomstenbelas ting aan, met afwijzing van de globale en pro gressieve belasting- Met Isambert heeft Brisson mede een lang durig onderhoud gehad, waarin do eerste ver klaarde dab een terugkeer tot vrijhandelspoli tiek door hem ongunstig zon worden opge nomen. Het nieuwe ministerie is nn gereed, op de portefeuille van publieke werken na. Het zal aldus zijn samengesteldBrisson president met binnenlandsche zaken; Delcassé buitenlandscho zakenBourgeois onderwijsCavaignac oor log Loekroy marinePeytral financiënSar rien justitie; Trouillot koloniën; Viger land bouw Maraejols handel. Behalve Delcassé, Maraejols en Viger, dio tot de groep-Isambert behooren, zijn de ge noemden radicaal of radico-socialistiseh. Waar Brisson zijn meerderheid in de Kamer vandaan moet halen, begrijpt niemand. Eén groot voordeel bezit de nieuwe premierbij alle partijen staat hij persoonlijk in hoog aan zien. Gemengde Mededeellngen. Het Britsche Eagerhuis heeft gisteren beslo ten dat 798,802 p. st., in 1897 door Engeland aan Egypte voorgeschoten, niet zullen behoeven terugbetaald te worden. Sir Michael Hicks Beach deelde bij de ver dediging van dit voorstel mede, dat Engeland niet van plan is de provinciën ten Zuiden van Khartoum te veroveren; het wil alleen den handel aan den Boven-Nijl door kanonneer- booten beschermen. De totale uitslag der herstemmingen voor den Duitschen Rijksdag schijnt nu de volgende resultaten te zullen opleveren. De conservatieven, de rijkspartij en de wild- conservatieven verliezen samen 8, de Zuid- Voor het eerst zag graat Dehn haar bekoorlijken hals. Edeler lijnen, volmaakter kleur kon er niet bestaan. Zij wedijverden met de fijn-besneden, ronde, blanke armen. En daarbij het bruin roode haar, dat in krach- tigen wasdom bijna niet te bedwingen was de donkere, fonkelende oogen met de zwarte wimpers het lichaam met zijn zwellende vormende heer lijke handen de sneeuwwitte tanden de kleine ooren, die gloeiden door een onstuimig vlietend bloed 1 En als zij lachte die glimlach, die een onbekende wereld van verstand en goedheid opende 1 En naast haar zat, ondanks de bezwaren die hij tegen haar ouders had geopperd, graaf Dehn. Reeds dadelijk toen hij haar zijn arm bood, had hij een verklaring afgelegd die beantwoordde aan haar verrassing. «Het was de wensch uws vaders dat ik u aan tafel zou leiden, freule. Om uwentwil verzocht ik daarvan af te zien. Ik deed dit omdat ik doen wil wat ik kan om te voldoen aan den wensch die u jegens mij hebt uitgesproken. Misschien overwint u voor ditmaal uw tegenzin om zoo lang in mijn nabijheid te moeten zijn. Ik beloof u dat ik zal beproeven uw oor op geenerlei wijze te beleedigen." Reeds terwijl graaf Dehn sprak, was Imgjor in eengekrompen en had zij de lippen opeengeklemd als kon zij zóo alleen haar gevoel bedwingen. Maar toen hij haar met een vriendelijken, tot zachtheid stemmenden blik in het gelaat zag en aldus een antwoord trachtte te erlangen, hief zij trotsch den blik naar hem op, zag hem koel aan en sloeg haar wimpers neer met een uitdrukking op het gelaat van iemand die machteloos moet bukken, omdat hij de gevangene van den ander is. Wordt vervolgd,) Lm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1