Donderdag 30 Juni 1898. 9664, 52"° jaargang. VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. Kennisgeving. Provinciale Staten van Zuid-Holland. EET3TT -iT jETOJST. 't nu UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. ABOJfKBsiBHTapBug voor Schiedam, per kwartaal f 0.9© n omliggende plaatsen, p, kwart 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommerso.os BTBEAtTBOTEKSTRAAT gQ, Telephoon No. 123. Advbbtzstttzpp.us van 15 gewone regels met inbe grip van een o Courantf 0.88 Iedere gewone regel meero io Bij abonnement wordt korting verleend. *"®53jEga?"v Afsluiting van straten bij gelegenheid van de kermis. Burgemeester en wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat van heden tot en met den !2deji Juli as de volgende straten voor het verkeer met voertuigen (handwagens uitgezonderd) zullen gesloten zijn 4o Het Broêrsveld (van de Lange Kerkstraat tot aan liet Heerenpad); 2o. Het Heerenpad 3o. Het Emmaplein; 4o. De Lange Kerkstraaten 5o. Be Broêrsvest. Schiedam, den 29sten Juni 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VERSTEEG. Be Secretaris VERNÈDE. DELFT. Gekozen Mr. P. A, Tukker (antir.) met 1571 stemmen. Mr. "W, K. S. van der Mandele (aftr. lib.) kreeg 1305 stemmen. DORDRECHT. Uitgebracht 2791 geldige stemmen. Gekozen A. C. Volker Azn. (lib.) met 1558 en E. van der Gijp Barendregt (lib.) met 1435 stemmen. G. van Aardenne (antir.) kreeg 1285 en F. R. J. Albers (kath.) 1029 stemmen. GOUDA. Gekozen C. Brunt P.Jzn. (vrij antirev.) met 3633, J. van Galen (antir.) met 3608 en mr. D. N. Brouwer (aftr. lib.) met 3566 stemmen. Verder verkregen A. Knyff Az. (aftr. lib.) 3519, P. van der Hoog (aftr. lib.) 3391 en M. JC, J. van der Weijden (kathol.) 3056 stemmen. 's-GRAVENHAGK. Uitgebrachte geldige stemmen 10137. Gekozen M. de Mos Jzn. (antir.) met 5258, J. C. van Hatlum van Èllewoutsdijk (aftr. lib.) met 5129 en P. C. Evers (aftr. lib.) met 5052 stemmen, te. Mr. W. J. Snouck Hurgronje (aftr. lib.) kreeg m037, mr. J. B. van Berckel (kath.) 4800 en $nr. M. J. C. M. Kolkman (kath.) 4726 stemmen. U» LEIDEN.Uitgebracht3866stemmen.Geko zen H. Paul (lib.) met 1981 stemmen. J. A. Bots (kath.) kreeg 1828 stemmen. MIDDELHARNIS. Gekozen W. Kuypers (antir.) met 1545 stemmen. Mr. G. J. Goekoop (aftr. lib.) kreeg 1292 "stemmen. Den volïedigen uitslag der herstemmingen van «gisteren vindt men hierboven afgedrukt. DOOR HERMANN UEIBERfi}. 29) Eerst deed graaf Dehn tot deze stomme afwijzing eveneens het zwijgen toe. Maar toen zij waren gaan zitten en de soep was rondgediend, en Imgjor nu, zonder die aan te raken, ook verder in somber zwijgen bieef volharden, kon hij 't niet langer uithouden. Toorn en bitterheid over haar koelheid overmeesterden hem. iU heett mij niet eens met een antwoord ver waardigd, freule Lavard," begon hij nadat hij gevraagd had of hij mocht inschenken en haar glas had gevuld. s Waarlijk, als ik niet zooveel van u had gezien, als ik niet nu weder in mijn gunstige meening over u versterkt was, dan zou ik kunnen gelooven dat het toch bij u een masker isnamelijk dat u een hart bezit.- Wat heb ik u gedaan Hoe be handelt u mij, terwijl ik toch de gast uwer familie ben Hoe vergeldt u wat u zelf dank waardig noemde? Het zal u wellicht minder gepast toe schijnen dat ik er gewag van maak, hoe ik steeds •voor u in de bres ben gesprongen, hoeveel ik er toe heb bijgedragen om de bestaande geschillen te verzachten en ook nu een meer vreedzaam karakter te verlor mm aan de dingen. Maar ik doe dit omdat ik u zou willen bewijzen dat ik voor u een vriend Terwijl de verhouding in onze Staten vroeger was 59 leden van liberale tegen 23 van niet- liberale richting, is de verhouding thans ge worden 46 liberalen tegen 36 niet-liberalen. Deze teruggang is aanmerkelijk, maar komt ons voor met de billijkheid niet in strijd te zijn, omdat de niet-liberalen in eenige districten, thans voor het eerst door hen gewonnen, inderdaad over de meerderheid van de stemmen bleken te beschikken en tegenover het misschien niet- liberale Leiden, dat thans één liberaal afvaardigt, staat het liberale Dordrecht, dat één katholiek gekozen heeft. Heeft de liberale partij in de Staten van ons gewest thans nog een voorsprong van 10 stemmen of 5 leden, groot is deze niet en bij het aantal zwakke districten (wij noemen Schiedam, Gorinchem, Gouda, Leiden en 's-Gra- yenliage) mag, wil men een liberale meerderheid in de Staten behouden, er wel op gelet worden, dat men de propaganda van liberale zijde niet tot over drie jaren uitstelle. Yooral de liberale partij is in het propagan- deeren erg zwak en laat dit de nHaagsche Ct." klaagde er dezer dagen terecht over al te veel over aan de dagbladen. Met name in Schiedam vreezen wij bij volgende verkiezingen voor de zegepraal van liberale candidaten indien er door de toongevende z. g. oud-liberalen niet meer contact met de kiezers wordt gehouden thans vervreemden deze geheel van een partij, waartoe een goed deel hunner door neiging behoort. Andere partijen weten den band beter aan te houden. Wat in het bijzonder bij de herstemmingen van gisteren treft, is het vallen van het liberale lid mr. G. J. Goekoop, die in Middelharnis vervangen werd door den anti-revolutionnair W. Kuypers. De niet-verkiezing van den heer Goekoop, die lid was van Gedeputeerde Staten, doet dus in dat college eene vacature ontstaan, die wij zeer betreuren. De gevallen candidaat staat bekend als een onzer knapste Staten leden. Voorts springt in het oog hoe poover de katholieken er af gekomen zijn; geen enkele plaats bemachtigden zij hun bondgenooten, de anti-revolutionnairen, hebben hen misschien niet overal in die mate gesteund als deze hunner zijds steun ontvingen. De /-Maasbode" schreef daar al een hartig woordje over, hetwelk in de sStandaard" van gisterenavond wordt weer sproken. (Men zie hiervoor onze rubriek ïUit de Pers.") Te 'sGravcuhage viel het aftredend liberale lid mr. Snouck Hurgronje tegen den anti- revolutionnairen heer M. de Mos, terwijl de beide aftredende liberalen "Van Hattum en Evers werden herkozen. De antirevolutionnair de Mos had, geljjk men hierboven kan zien, 5258 stemmen, terwijl de andere niet-liberale (katho lieke) candidaten slechts 4800 en 4726 stem men verwierven. In Leiden won thans de liberale heer Paul ben die tot daden bereid is. Zeker, u heeft mij duidelijk doen blijken dat u mij verafschuwt; u heeft mij zelfs schriitelijk de deur gewezen maar de vraag dringt 2ich aan mij op, met welk recht na zulk een handelwijze mijnerzijds? Voort durend heb ik u met eerbied, ontzag en vriend schap bejegend. Neem mij een openhartig woord niet kwalijk u wil het gansche menschdom geluk kig maken, en u ia niet eens in staat u in zooverie te gewennen aan éen enkel individu, dat u de voorschriften van een goede opvoeding weet na te volgen, uit koppige vooringenomenheid, uit toorn omdat ik dokter Preslü op de kaak heb gesteld zooals hij is ïEn wat is hij dan wel viel Imgjor met fonkelende oogen uit, terwijl het zwoegen van haar boezem onder het gedecolleteerde baltoilet baar innerlijke beweging verried. »Hij is een koel-berekende egoïst, die vervuld is niet' van liefde jegens het menschdom, maar alleen van wraakzuchtdie een ander meisje aan wie hij zijn woord heeft verpand, alleen den af scheidsbrief schrijft, om de rijke en hooggeboren erfdochter te kunnen huwen. Dat het laatste zoo is, schemerde door in de woorden, die ik dien avond hoorde. IJ alleen mist in uw blinde liefde de capaciteit ora hem te doorzien, om hem als andere menschen in het hart te blikken en dat op zijn rechte waarde te schatten." »Ik bestrijd al uw beweringen, mijnheer. En weinig gepast is het inderdaad neem bet mij niet kwalijk te luisteren, en even onridderlijk is het, op louter persoonlijke indrukken afgaande, een man van eer in een slecht daglicht te stellen en verdacht te maken. En daar u het wil weten mijn afkoer van u is het gevolg van- het feit dat, het met 1981 stemmen van den katholiek Bots bij de eerste stemming was reeds de anti revolutionnair van Kempen gekozen. In Gouda wonnen de beide gestelde anti- revolutionnairen en werd voor de derde plaats niet de katholiek, maar een der altredende liberalen gekozen. De katholieke candidaat bleef zelfs als laagste in stemmencijfer niet onbe langrijk achter de beide niet-herkozen liberalen. Delft en Dordrecht geven geen aanleiding tot opmerkingen. In eerstgenoemde plaats werd de anti-revolutionuair, wat te verwachten was, in plaats van den aftredenden liberaal gekozen in laatstgenoemde twee liberalen, waarop ge rekend was. Ook hier echter bleef de katholiek in stemmen-$antal ongeveer 25 pet. achter bij den anti-revolutionnair. Zoo zijn dus de Staten weder voor driejaar samengesteld o m ging Zuid-Holland ditmaal nog niet, maar wij vreezen voor 1901, tenzij de liberalen, vooral de meer rechtschen, zich meerder moeite geven om met de kiezers in connectie te blijven. Op het kiescomité te Schiedam met name, rust een zware plicht, die door het optreden, alleen in verkiezingsdagen niet voldoende wordt vervuld. Algemeen orcrzlclit. Schiedam, 29 Juni '98. Maandagavond om 9 uur zond generaal Shat ter, met zijn leger staande vóór Siboney, het vol gende bericht aan zijn regeering„Wij vorderen goed. Wij bezetten vandaag een stelling die de vijand gisteren heeft verlaten, geen drie mijl van Santiago verwijderd." Ondanks het optimisme waarvan dit bericht getuigt, ontveinzen de Amerikanen zich geens zins welke moeilijkheden hun wachten, wanneer het op Santiago zelf los gaat. Het is moeilijk om uit de tegenstrijdige be richten de waarheid op te maken. Zoo wordt thans van Spaansclie zijde beweerd dat Sevilla niet door generaal Shafter is bezet, maar dat de Amerikanen hun aanval zagen afgewezen en teruggeworpe/L werden op Baiquiri, waar zij onder bescherming van het gesehut der vloot kampeeren. Generaal Linares, van wien deze lezing af komstig is, beweert dat slechts 1 kapitein en 7 soldaten gedood en 2 luitenants en 12 soldaten gewond zijn. Hij zegt bovendien dat de gelederen der Amerikanen sterk gedund worden door ziekte. Maar ook al is het waar dat generaal Shafter Sevilla heeft bezet, blijven er groote moeilijk heden te overwinnen. De terreinkennis en de dapperheid der Spanjaarden mogen niet gering worden geacht. Trouwens, de „Rough Riders" die inderdaad in een hinderlaag blijken gevallen te zijn, hebben dit tot hun schade ondervonden. De staiid van zaken wordt nu in berichten rut New-York weergegeven als volgt. De Amerikaaasche voorhoede staat aan de integendeel door uw komst op Rankholm, al wat mij tot vreugde was, al wat mij deed hopen en wat mij in vervulling scheen te gaan, verkeerd is in leed. U heeft van den aanvang aan front gemaakt tegen dokter Prestö, daardoor reeds zonder dat dit noodig was den gast bespot omdat bij anders was als u, zich anders gedroeg als u, omdat hij niet bukte voor uw hooggeboren voornaamheid, omdat hij terstond liet blijken dat er voor hem alleen menschen, geen boeren en geen landadel bestaan, omdat u voelde dat ik hem mocht lijden, dat ik hem begunstigde. ïEn daarna heeft u mijn familie dagelijks meer tegen hem opgezet. "Vroeger vond men hem wel wat kortaf, maar men prees zijn krachtig gevoel van eigenwaarde. Men achtte dit hoog, omdat het een mannelijk karakter verried. Steeds was hij do eerste, wanneer er sprake was van uitnoodigingen. Als dokter wisten zij allen hem niet hoog genoeg te waardeeren, en men stond mij ook onbeperkt toe vrijelijk om te gaan met dezen verlichten en ztlfbewusten man. Nu zou mijn pleegvader hem liefst dooden; mijn pleegmoeder en Lucile haten hem. Aan u heb ik het te danken, dat ik p'otseling een uitgestootene, een onterfde ben, terwijl ik het vermogen dat mij toekomt, had willes wijden aan de groote zaak van opheifir.g en ondersteuning van armen en engeiukkigen. »Zoo, nu weet u waarom ik het oogenblik ver vloek, waarop u over dezen drenpel is getreden, waarom ik hot recht heb ti te haten om uw onge vraagde inmenging in onze familie-aangelegen heden IEn dat u, mijnheer, nu, na al het gebeurde, nog den moed en den lust hebt om aan mijne zijde plaats te nemen, bewijst dat u wel is waar een zeer hoogen dunk van u zelf hebt, ma. r rivier do Guma. Vijf mijlen oostelijk ligt Santiago. Zaterdagavond hebben twee compag nieën de posities bezet die den overtocht over de rivier dekken, twee mijlen verder dan Sav,v tiilla waar drie regimenten van de divbie-Lawlon kampeeren. In den omtrek zijn ook 800 insur- genten onder Gonzales gelegerd. Vier batterijen cn vier G.ttling-kaiiomien zijn in positie ge bracht op den top van den heuvel die het laag land bestrijkt waarin Santiago gelegen is. Do positie der Spanjaarden moet zeer sterk zijn. De heuvels ten Noordoosten van Santiago dragen alle blokhuizen, terwijl de geheelo stel ling verdedigd wordt door loopgraven, kanonnen en ijzerdraadversperringen. De Amcrikaansche officieren zien clan ook zeer goed in hoe moeilijk het is een zoo goed versterk te stad tc nemen. De meesten zijn van oordeel dat de aankomst van versterkingen en van be legeringsgeschut dient te worden afgewacht al vorens een aanval te wagen. In de Vereenigde Staten wordt dan ook haast gemaakt met de uitrusting van meerdere troe pen voor Cuba. De hulpkruiser Yale is reeds met versterkingen te Baiquiri aangekomen. Intusschen schijnt de Amerikaansche regee ring de blokkade ernstiger te gaan opvatten. Mc Kinley heeft een besluit uitgevaardigd waar bij de blokkade van Cuba wordt uitgestrekt tot de Zuidkust tusschen Kaap Cruz en Kaap Fran ces ook San Juan de Porto-Rico wordt geblok keerd verklaard. Neutrale schepen moeten bin nen dertig dagen met hun lading vertrokken zijn. Den 22sten is volgens het rapport van den gezagvoerder, kapitein Sigsbee, de St. Paul in volle zee voor San Juan aangevallen door een Spaanschen ongepantserden kruiser en den tor pedo-jager Terror-. De laatste kwam op de St. Paul af, die echter tot driemaal toe de Terror met haar kogels trof, met het gevolg dat daar een officier en twee man gedood en ver scheiden manschappen gewond werden De Ter ror kon zich met groote moeite onder bescher ming van de forten terugtrekken, en werd bijna zinkende de haven van San Juan binnen ge sleept, waar het schip nu hersteld wordt. Later zijn nog eens een kruiser en een kanon neerboot uit dc haven gekomenmaar deze ble ven onder bescherming van het geschut der forten. t Het laatste bericht van den gouverneur-gene raal der Philippijnen is gedagteekend van 23 dezer. Generaal Augustin zegt daarin dat de toe stand even kritiek blijft. Het getal der vijanden groeit steeds aan. De kapitein-generaal gelooft dat 30.000 inboorlin gen gewapend zijn met geweren en 100.000 met blank geweer. De generaal der insurgenten, Agui- naldo, heeft den gouverneur gesommeerd Ma nilla over te geven, maar Augustin heeft naar hij zelf seint dio sommatie met minach ting ontvangen. Hij wil den strijd tot bet uiter ste volhouden, ofschoon de verdediging zeer zwaar vaïfc. Er zijn 1000 zieken en 200 gewon den in de stad, en er komen talrijke gevallen. er veel minder fijngevoeligheid, weinig van datgene waarop u zoo welsprekend pocht, ep na houdt." Graaf Dehn was zoo wit geworden als'het damas ten servet, dat hij in zijn hand ineenfrommelde. Dat was een taal zoo vrij, zoo volkomen on- rechtvaaidig naar den inhoud, zoo onwaar, ja ver draaid de feiten weergevend, maar bovenai zoo ongebreideld dat een man van eer er tegenover een dame slechts het zwijgen toe kon doen. Graaf Dehn riep al wat hij aan wilskracht en zelfbeheersching bezat te hulp, om zich tot een kalmen toon en tot de uiterste zakelijke kortheid te dwingen, en ofschoon zijn van ontroering tril lende stem hem bijna begaf, antwoordde hij sEr zal een tijd komen, freule Lavard, dat u zal inzien hoe juist mijn oordeel over den persoon in quaestie was. U zal mij ook vergeving vragen, dat weet ik, voor de onverdiende, grievende be- leediging die u mij zooeven heeft aangedaan. Uw rechtvaardig karakter zal u daartoe aandrijven. \M®ar w'i zullen laten rusten. wat ik alleen uit noodzakelijkheid aanstipte, en alleen deze vraag ver oorloof ik mij nog tot u te richtenWil u mij san onderhoud toestaan, wanneer liet blijkt dat de man, wien u op het punt staat uw levensgeluk op te offeren, u bedrogen heeft si WaartoeWelk nut kan dat hebben?" ris er" u niets aan gelegen, freule, een mij aan- gedaalk onrecht weder goed te maken? Zou het toch niet mogelijk kunnen zijn dat u mij en mijn handelen veikeerd beoordeelt? Is hot geen zedelijke plicht mij die genoegdoening te verschaffen U wil eenu priesteres der waarheid, der goedheid, der rechtvaardigheid, der naastenliefde zijn en u wil reeds den eersten kepr wankelen dat u uw eigen ik te beproeven heeft?" PVofdl vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1