De Nederlandscue Boek has cel, terwijl het de volgende opdtadit bevat 52"c jaargang. Vrijdag 1 Juli 1898. N°. 9665. vde BlacL Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. UIT 1) E PERS. BINNENLAND. Uit do Staatscourant. AaoHSEMENTsrEUB voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 n franco per poet, p. kwartaal. - 1.30 AAonderlijl- -ommerso.02 BUREAUBOTERSTRAAT 50, Telepboon ïVo. 123. Adterttsttteprub ran 1—5 gewone rebels met iftbs- grip van eene Courantf o.öS Iedere gewone regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. Provinciale Staten van Zuid-Holland. Over den uitslag der Statenverkiezing in ons gewest wordt nog slechts door een enke! biad een kort woord geschreven. De »N. R. Ct." zegt o. a. rDe herstemmingen in onze provincie hebben tot resultaat gehad, dat van de li plaatsen 0 voor de liberalen behouden bleven en 5 door tegenstan ders werden inge"0. n. De stemmenveihouding der purtijen in de Stal en is nu 40 liberalen tegen 36 anti-liberalen, zoc »ls de heterogene partijen, die bij de stembus de liberalen bestreden, zich bij vorrkeur noemden. Er blijft dus nog altijd eene nïf erdei heid van 10 stemmen aan do zijde der liberalen. De uitslag geeft gedeeltelijk reden tot tevreden heid. Als men toch de cijfers bij de eerste stemmin gen nagaat, blijkt, dat op Dordi echt na, voor bijna alle overige zetels de liberale candidaten minder stem men hadden dan hunne tegenstanders. Men is bij de herstemmingen onzerzijds beter op zijn post ge- weost, opgeschrikt door de uitkomst der eeiste stembus en heeft de voldoening gehad een deel der plaatsen althans te behouden. Het nVaderland" senrijft Door deze verkiezing is de verhouding in do Provinciale Staten geworden 46 liberalen tegen 36 anti-liberalen, onder welke 1 conservatie!, 8 Katholieken en 27 antirevolutionnairen. Delaatsten alleen zijn aan de winnende hand geweest, doch het gevaar van omzetting der Staten is bezworen. De Katholieken hebben weer geen reden te roemen op hun bondgenooten. Speciaal in Gouda lieten de anti-revolutionairen de Katholieken in den steek, zoodat de candidaat van dezen 600 stemmen achterbleef en dienten gevolge éen liberale zetel behouden bleef, precies als voor drie j" .en In Den Haag is het evenzoo gegaan, daar de heer De Mos nu 450 stemmen meer had dan de heer Van Berckel. Toch is hier 't vetscbil waarschijnlijk ten deele hieraan te wijten, dat ook liberalen op den derno- sratischen antiievolutionair gestemd moeten hebben. Immers als wij zien, dat van de 10.137 stemmen do heer Van Hatlum er 5129 had en de lieer De Mos 5258, dat is 250 meer dan 't verschil, dan is het wiskunstig zeker, dat minstens 250 stemmen op beiden moeten zijn uitgebracht. Zelfs moeten pl. m. 150 stemmen op den heer Evers en den heer Dj Mos en op den heer Snouck en den antirevolutionair zijn uitgebracht. Wanneer wij nu aan den anderen kant door optelling van de stemmencijfers Van Hattum en Van Berckel zien, dat er minstens 200 kiezers overblijven, die niet op den liberaal noch op den Katholiek gestemd hebben, dan zal men wel niet ver van de waarheid zijn, als men aanneemt, dat het hoogera stemmencijfer van De Mos voor onge veer de helft te wijten is aan anti-revolutionairen, die niet op den Katholiek wilden stemmen, voor de wederhelft aan liberalen, die over een of meer van hun candidaten ontevreden waion. Uit dit laatste volgt dat de pai tijdiscipline bij de onzen weder te wenschen overliet. De heer Snouck, die zeer tot ons leedwezen niet gekozen is, had slechts 32 stemmen meer behoefd om de volstrekte meerderheid te bereiken, waaruit volgt, dat, wanneer geen enkel liberaal op De Mos had gestemd en nog slechts een klein aantal meer de gansche liberale lijst genomen had, onze drie mannen waarschijnlijk alle dria waren gekozen geweest. Overigens mag erkend, dat de opkomst zeer bevredigend is geweest en dat niettegenstaande er niet buitengewoon hard gewerkt is. Het bewijst weer, dat als het spant en als de liberalen het belang der verkiezing inzien, zij wel uit eigen beweging opkomen. Ook in Dordrecht en Leiden is flink gestemd. De liberalen hadden te Dordrecht iuim 3 en 4 honderd stemmen meer dan de candidaat, die de vorige maal de meeste stemmen had en te Leiden is de liberaal zelfs 570 stemmen opgekomen. De strijd was hier zwaar, daar ook de Katholieke tegencandidaat een 260 stommen vooruitging en zelfs hooger cijfer haalde dan de heer Van Kempen de vorige maal. Zijn in Gouda twee zetels verloren, de opkomst der liberalen is toch flink geweest. Minder goed heeft Delft het gemaakt, daar het betrekkelijk kleine stemmencijfer, dat de lieer Van der Mandele won, belangrijk overtroffen werd door de winst die den tegencandidaat weid bezorgd. En eindelijk valt diep te betreuren, dat Middeiharnis den heer Goekoop deed vallen, waardoor een van de uitslekendste krachten uit de Provinciale Staten verloren gaat, -naar wij hopen niet voor lang. Wie staat op run voor hem plaats to maken Vijf millloen. In hetzelfde jaar, 1897, waarin de bevolking van Amsterdam u>t A millioen is ge-tegen, heeft die van geheel Nederland (m Europa) officieel de 5 millioen bereikt. Volgens de aanteekeningen in de bevolkings registers was de bevolking van ons land op 1 Jan. 1897 4,928,547. Er werden in 1897 161,323 geboren, terwijl 83,737 stierven, een overschot gevende van 77,586. Er vestigden zich bier te lande 310,994 personen, maar 312,923 brachten hun woon plaats Over naar de koloniën of bet buitenland wat een nadeelig verschil van 1929 opleverde. De vermeerdering bedroeg dus in het geheel 75,657, waardoor in het eind van het jaai de 5 millioen met 4204 werden overschreden. In de eerste helft van December zouden dus de 5 millioen zijn bereikt. Altijd naar de bovol- kii.gsregisters, wat nog niet hetzelfde is als de werkelijke bevolking. Dit is o. a. in 1889 geble ken, waarvoor die registers op 31 December een cijfer van 4,548,596 aanwezen, maar de volkstel ling welke dien dag plaats had, slechts tot een getal van 4,511,415 kwam, een verschil dus van ruim 37,000, dat natuurlijk nagenoeg geheel is te verklaren uit de onvolledige inschrijvingen van vertrekkende personen, die verzuimden aan gifte te doen. Er besLcm voorschriften voor de gemeentebesturen om „ambtshalve" zulke perso nen af te boeken, maar eerst bij de eerstvolgende telling in 't eind van 1899 zal blijken, of het verschil weder zoo groot is, als in 1889 aan den dag kwam. Het opgegeven saldo van 4204 boven dc 5 millioen is betrekkelijk gering, zoodat het zeer waarschijnlijk is, dat de bevolking op 31 Dec. jl. „werkelijk" nog beneden de 5 millioen was. Maar na dien dag is zij toch weder toegenomen, ver moedelijk met ongeveer 30 a 35,000. Al is dus het bevolkingsregister ook sedert 1889 de wer kelijkheid een eind vooruit, zeker is het dat op dit oogenblik de bevolking van ons land de 5 millioen heeft overschreden. Koning W i 11 e m I regeerde in 1830 zon der de zuidelijke provincies die toen in opstand waren over 2,600,000 Nederlanders in Euro pa. Willem II had bij de aanvaarding zijner regeeriug in 1840 2,900,000 onderdanen, Wil lem III in 1849 3 millioen. Zijn dochter, ko ningin W i 1 h e 1 m i n a, zal in September de souvereiu zijn van ruim 5 millioen. U. J. Schimmel. Heden wordt Hendrik Jan Schimmel 75 jaar. Den 30sten Juni 1823 weru hij geboren als zoon van den 's-Gravelandscheu burgemeester en notaris Hendrik Poeraat Schimmel en van Sara Meijse. Voor velen is deze dag er een van blijde herinnering, wanneer zij deuken aan wat Schimmel voor hen geweest is, de vriend die ontspande en leerde. Schimmel is als auteur van groote populari teit in ons land wellicht ongeëvenaard. Ziju iMary Hollis", zijn sMylady Carlisle", zijn »Ilet gezin van baas van Ommeren", zijn sHaagsehe Juffer" en zijn nSinjeur Semeyns" zijn den meesten onzer landgenooten, van jong tot oud, prettige vrienden gebleven. Is het wonder, dat zich velen heden opge wekt' hebben gevoeld den grijzen auteur hun hulde te brengen Uit den Nederlandschen Boekhandel had zich eene commissie gevormd bestaande uit de hee- ren H. A. M. Roelants, S. A. M. Boele van Hensbroek en Jac. G. Robbers, die heden den jubilaris te Bussum een bezoek bracht en hem een buste van den Koning-Stadhouder Willem III aanbood. Wat kan den romanschry ver, wiens beste romans in of omtrent de regeering van den stadhouder Willem III spelen, aangenamer zijn dan het beeld van dezer, wakkeren vorst Vandaag werd de buste aangeboden in gips, maar spoedig zal het eigenlijke kunstwerk in brons gegoten gebootst door onzen oud-stad genoot den heer A. W. M. OdéJz. den heer Schimmel worden gegeven. De buste zelf is een fraai kunstwerk, dat uit nemend geslaagd isde hoogte bedraagt 65 c.M. Voor op het voetstuk leest men Aan H. J. Schimmel. De Nedërlandsciie Boekhandel. Op de achterzijde 1823—30 Juni-1898. Hierbij werd gevoegd een album bevattende de namen dor gevers. Op het titelblad leest men verder Aan Hendrik Jan Schimmel. Op 30 Juni 1898 werd den 75-jarigen Let terkundige een door A. W. M. Odé Jz. ge bootst in brons gegoten Borstbeeld van den Koning-Stadhouder Willem 111 aangeboden door (vulgen de namen der schenkels). Onder de heden den jubilaris aangeboden geluk wenschen was er eene vau de Sneeksclie rederijkerskamer »Gijsbert Japicks", dat o.a. het volgende acrostichon bevatte: scherpzinnige denker, talentvolle dichter, critick nimmer schuwend, die zelf kennis kweekt, Hooghartig artist, wat al zielsleven ligt er >--n 't werk van uw geest, dat van kunstadcl spreekt. Harcjuante figuur, die der letteren gaarde, Het schatten van 't bloemrijkst vernuft hebt versierd: Ken Eere-snluut! wat „Jan Willem" bezwaarde. t-angs doornigen weg zijn triomfen gevierd. Atjeh. De correspondent van de, ,N. R. Ct." te Bata via seint Een bataljon zoekt ee emplacement voor een nieuwe versterking te Kroeng Kali in de XXVI Moekims aan den voet der heuvels, waarop de Coudberg zich verheft, ten oosten van Tjoeng- koep. Als deze versterking is opgericht zullen die van Pohama, Lamjong, Roempit, Tjot-Iri en Tjot-Mantjong worden opgeheven. Vrijdag gaat overste Van der Dussen met een half bataljon naar Loliong tot verdrijving van de zich aldaar ophoudende volgelingen van Toe koe Oemar. Panglima Polim is van plan naar Mekka te gaan. Blijkens van den Gouverneur-Generaal van Nederlandseh-Indiu ontvangen telegraphische be richten, zijn bij de jongste in Atjeh (Pedir) ge leverde gevechten gesneuveldde sergeant A. Seholte, de ziekenoppasser C. Mortens, de fuse lier A. Abrahams en de cavalerist G- J. R. A. Lucas, voorts gevaarlijk gewond de fuselier B. Uassink en Licht gewond do le luitenants der infanterie van liet Nederlandsch-lndische leger, J. C. Lamster en B. Tammes. Zaak Hoogerbuls. In de „Soe.-Dein." komt een hoofdartikel voor, onderteekend door T., waarin nogmaals de hou ding van den heer Troelstra bij de bekende Hogerhuis-interpellatie in de Tweede Kamer wordt besproken. Aan bot slot daarvan komen deze opmerkingen voor Neen, nadat do minister onder de blijkbare algemeene instemming der Kamerleden, waarvan geen enkele eenige poging tot ondersteuning van den interpellant heeft gedaan, zich met een be roep op formeele bezwaren van elk ingaan op de zaak had afgemaakt nadat deze bourgeois- vergadering zich in haar treurige lauwheid, ont daan van alle frazen van „sociale rechtvaardig heid", had vertoond, was er voor een eigenlijk gezegd parlementaire conclusie geene plaats meer en had de interpellant niets anders te doen, dan den eiscli te laten hooren, buiten het parlement door het minder voldane en autoriteiten-aanbid dende deel des volks herhaalde malen gesteld. Met die motie heeft Troelstra, na den parle mentairen weg ten einde toe bewandeld te heb ben, dezen verlaten en is hij overgestapt in do gelederen dergeneu, die het volk buiten de Ka mer willen opwekken, om dezen moord op het recht niet zonder protest te laten, begaan. De tijd van probeeren, van vragen, van eischen is voorbijwij kunnen thans niet anders meer den protesteeren. Dat wil niet zeggen, dat wij anderen zouden willen verhinderen, nog op gratie of op rechts ingang of op andere rechtsmiddelen bij den mi nister of de justitie aan to dringen. Laat ieder doen, wat hij meent to moeten en kunnen doen in het belang der drio onschuldi ger! Ook wij zullen niet rusten, tot zij uit hunne gevangenis zijn verlost. Vele middelen, naast de meetings, staan ons daartoe ten dienste. Het moet zoover komen, dat ieder kind weet, welke misdaad aan de drie gebroeders is gepleegd. Ook de parlementaire tribune zal daartoe verder door ons worden gebezigd. De volgende begrootings- debatten zullen reeds voor de Hogerhuis-zaak worden, gebruikt. Drankbesl Tijding. Uit het 54e jaarverslag der Nederlandscho Vereeniging tot afschaffing van sterken drank blijkt, dat het getal goorganiseerdo drankbestrij ders niet onbelangrijk is toegenomen. Voor zoover bet hoofdbestuur geslaagd is in het verzamelen van de biervoor noodige gege- vi li-., volgt hier een opgave van de algemeene veroeiugingen voor drankbestrijding met het aan tal barer leden Nationale Christen-Goheel-Onf- huudervVereeniging 8300, Volk-bond, Vereeni ging tegen Drankmisbruik 4250Leger des lleils 1000; Het Kruisverboud 3 a 4000; Ne- deil.indsche Veieenigiug - tot Afschaffing van Sterken diank 1800; Ncderlandsehe Christen- Geheel-Ontlumders-Bond 950Ncderlandsehe Oudei'wijzerj.-Propaganda-Club (voor1 drankbe strijding) 700; Algemeene Nederlandsche Ge heelonthouders-Bond 500 Onafhankelijke Orde der Goede Tempelieren 200 Vrouwen-Christen- Geheel-Onthouders-Unie 101 Nederlandscho Studenten Geheel-Onthoiulersbond p. m. 100; Nederlandsche Vrouwenbond voor Geheelont houding 88 Nederlaudscbe Scholieren Propa- g.uida-Club 71Vereeniging van Geneeskundige Geheelonthouders voor Nederland en de Kolo niën ruim 30. Wat de Vereeniging zelve betreft, vermeldt liet verslag o. m. het volgende Mocht het jaal' 1896 een gunstig jaar voor de Vereeniging genoemd worden, het jaar 1897 heeft zijn voorganger nog verre overtroffen. Te genover een aanwinst van 200 leden in 1896. staat een vermeerdering in 1897 van ruim 400. Gedurende het jaar 1897 steeg nl. het ledental der Vereeniging van 1394 tot In 1897 wrden opgeheven de afdeelingcn Gou da, Hoorn en Tiel, terwijl nieuwe afdeelingcn werden opgericht te Vriescheloo (Gron.), Balk, Jorwerd, Terwispel en Wolvega (alle Eriesland), Emmer Compascuum (Drente), Enschede, Lien- den (Geld.) Zutfen, Helder, Nederhorst den Berg, 's-Gravenliage, Leiden (beide Gcheelont- houders-Afdeelingen)een vermeerdering der halve van het aantal afdeelingcn van 29 tot 39. Het aantal geheel onthouders vermeerderde in 1897 van 422 tot 809, het aantal afschaffers van 418 tot 684, terwijl het aantal leden wier richting onbekend is, werd teruggobarcht van 554 tot 318. Dc oprichting van den Algem. Nederl. Ge heelonthouders-Bond oefende in 1897 geen na- deelige werking op het ledental der Vereeniging. Tot hen, die in 1897 der Vereeniging door den dood ontvielen, behoorden o. a- do eere-ledon C. S. Adama van Scheltcma, mr, J. Heemskerk Az. cn G. II. F.slmis, die dankbaar worden herdacht. De 61e algemeene vergadering wordt Dins dag 2 Augustus to Groningen in „De Harmonie" gehouden. Volgens het „Weekblad voor Oldenzaal eu Omstreken" is to Oldenzaal proces-verbaal op gemaakt tegen de firma W. K., wegens hef niet nakomen der artt. 57 en 58 der kieswet. Deze artikelc..- betreffen de verplichting van werk gevers om hun stemgerechtigde werklieden ge durende minstens 2 uren in de gelegenheid te stellen hun stem uit te brengen op den dag der stemming, benevens de verplichting om de daar voor bestemde uren openlijk in de fabriek of werkplaats aan te plakken. In eene vergadering der plaatselijke Com missie te 's-Gravenhage tot het aanbieden van een Huldeblijk aan H. M. de Koningin-Weduwe- Regentes, deelde de voorzitter jhr. Gevaerts Tan Simonshaven mede, dat aan bijdragen was ingekomen eene som van f 16,172,33y2. Na aftrek der onkosten kan een bedrag van f IS^lO.OSVa worden overgemaakt. De voor zitter ontbond daarna, onder dankbetuiging aan de leden voor de medewerking, de Commissie. Bij Kon. besluit zijn bij bet korps „Sehcrpschut- tersverecniging Prins Alexander", te Oudenboscb. benoemd; tot le-luit.-connnandaut 31. dc Wildt;tot 2e-luit. G. vau Gerwen. Bij Kon. besluit zijn, voor den duur van het studie jaar 1898—1899, benoemd tot rector-magnificus der Rijks-Universiteit a. te Leiden: dr. P. J. Cosijn b. te Utrecht: mr. J. de Louter; c. te Groningenmr. J. Domela NieuwcDhnis. Bij Kon. besluit is goedgekeurd, dat aan jhr. H. van Panbuys, burgemeester der gemeente Leek, op zijn verzoek, eervol ontslag is verleend als secretaris dier gemeente. Bij Kou. besluit is toestemming verleend aan jhr. C. Roell, burgemeester en secretaris van Eem- nes, om tot 1 Juli 1899 te Baarn te blijven wonen jhr. J. C. vac Styrum, burgemeester van Oud-Alblas, om tot 24 Fcbr. 1902 te Dordrecht te wonen. Bij Kon. besluit is benoemd bij bet personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht, tot inspec teur, de dirigecrende officier van gezondheid le kl. W. T. Philipsen, van dat personeel. Bij Kon. besluit is dc heer J. S. Frederiks, arts, benoemd eu aangesteld tot officier van gezondheid

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1