52"" jaargang. Zaterdag 2 Juli 1898. N°. 966£ VROUWENSTR1JD, Kennisgeving. FEUILLETOK Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. Abossebbstsfsui vost Schiedam, pw kwartaal f 0.90 a omliggende plaateen, p. kwart - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU: ISOTERSTRAAT ffO, Teleptioon TVo. 123. ABTERTESTiEPSiJs: van 1—5 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedero gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Burgemeester en wethouders van Schiedam Gelet op ait. 18 der wet van den 4den December 187'i (S'taatsblad t.o, 134), tot voorziening tegen be smettelijke ziekten Brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat ten huiz- van den stadsheelmeester, den heer J. A ItUTSCHY, aan de Nieuw straat no. 30 drie maandelijks en wel op den eersten Dinsdag van elk kwartaal, gelegenheid zal bestaan tot kostcloozc inenting en lierinënting tegen pokken. Schiedam, den 1sten Juli 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VKKSTEEG. De Secretaris, VEHNÈDE. Algemeen «verzicht. Schiedam, 1 Juli '98. Het ministerie-Brisson heeft gisteren gedebu teerd in de Fransche Kamer. De nieuwe voorzit- ter Deschanel nam de plaats in, die do minister president van thans in de vorige zitting der Ka ntor bezet hield. De tribunes waren vol belang stellenden. Hcnri Brisson las daarop de ministorieele ver klaring voor, die niet deze zinsnede aanvangt „De vereeniging dor republikeinen, en wel do republikeinen alleen, om do Republiek te be sturen en haar den weg der democratie te doen inslaan, dat is de beteekenis van het votum der meerderheid waaraan wij ons ontstaan te danken hebben. Dit votum wenschen wij in toe passing te brengen." De verklaring van het Kabinet kondigt aan dat er een ontwerp zal worden ingediend op een in komstenbelasting naar de uiterlijke bewijzen van bezit; voorts van een ontwerp op do pensionee- rzng van arbeiders in de steden cn op het platte land- Nog worden wetsontwerpen toegezegd op de successie-belasting, op hervorming der belas ting op dranken on betreffende Kamers van Landbouw. Het ministerie belooft op loyale wijze een oeconomisch stelsel toe te passen, terwijl het bij de Kamer er op aandringt dat de verdediging des lands worde gebracht tot den hoogsten trap van volkomenheid. Het Kabinet richt vervolgens tot de Kamer het verzoek om zoo spoedig mogelijk verschillen de quaesties tot oplossing te brengen, betref fende 't koloniale leger, het verzekeren der landsverdediging en de invoering van een prac- tisch systeem van exploitatie der bezittingen van het rijk in andere werelddeelen. Het ministerie verklaart dan trouw tc zullen blijven aan het verbond met Rusland, alle mee- r.higen te zullen eerbiedigen, zonder evenwel poon 1IËRNAN1V HEIBERG. 31) De volgende dagen gingen voor de bewoners van het kasteel Rankholm voorbij met voorbereidingen voor do reis naar Kopenhagen. Do graaf deed ook dringende zaken, het landgoed betredende, af met zijn employé's en regelde het verleenen van onder steuning aan de door de epidemie nog steeds even hard getroffen, arme dorpsbevolking. Want er was nauwelijks een huis meer te Kneedeholm, waar zich geen zware zieken bevonden of dagelijks dooden weggedragen werden. De dominee had nacht noch dag rust; hij moest de stervenden troosten, godsdienstige plechtigheden waarnemen en omzien naar de bedroefden. Niet minder druk had dokter Preslö het. Wan neer hij een der aangetasten verlaten had dan riep zijn plicht hem reeds terstond weder voor hetzelfde doel in het aangrenzend huis, en zoo voort. Overal stervenden, ernstige zieken of her stellenden die nog zorg behoefden. Maar al wat hij deed, geschiedde op zijn norsche, koude, bijna gevoellooze manier. Zoo gebeurde het niet zelden dat hij de boodschappen van zieken beantwoordde met het korte bescheid, dat zij moesten wachten, dat hij ook maar een mensch was met één hoofd en twee armen. eten tegenstanders van het door de natie gewilde regeeriugssteisel cenigen invloed te laten op het bestuur der Republiek. Ten slotte verklaart het ministerie vast be sloten te zijn om de onafhankelijkheid van den leekenstaat en de opperheerschappij van liet bur gerlijk gezag tegen elke aanranding te verdedi gen. Do voorzitter deelde nu mede dat bij hem was ingekomen een door Krantz, Lockroy en Cruppi geteekende interpellatiecle minister-president verklaarde terst-oud de discussie over deze in terpellatie te aanvaarden. De behandeling van die van Castelain betreffende de zaak-Dreyfus werd in overleg met Brisson tot Donderdag a.s. uitgesteld. Nu kwam de Kamer al heel spoedig in haar element. Krantz, do regeering interpelleercnd, zegt dat haar program gerust dat van Jléline had kun nen zijn. Het nieuwe ministerie vertegenwoor digt volgens hem een regeering van verdeeld heid en strijd. Ilij va-aagt een juiste verklaring van het verschil tusschen het Kabinet en de radicalen dat uit dit program blijkt. Brisson antwooidt hierop dat de crisis niet uitgelokt is door de verldezingsprograms- Wij zijn hier door de den 14den Juni door de Kamer genomen beslissing, verklaart de premier, en niet wij hebben uw program, maar gij hebt vroeger het onze overgenomen. Tot nu toe was het debat netjes gevoerd, maar thans kwam Déroulède verklaren dat dit minis terie vertrouwen verdiende, omdat Cavaignac er deel van uitmaakt, en omdat deze zich uitge sproken had over de zaak-Dreyfus. Cavaignac antwoordde op deze bewierooking dat hij en zijn collega's solidair zijn wat betreft het voornemen om de eer van het leger te hand haven. Ribot verweet hierop niet ten onrechte Dé roulède dat liij het peil der discussie had. ver langd door er een personen-quaestie van to maken Hevige protesten van Déroulède die verklaart dat Ribot hem als afgevaardigde cn als mensch rekenschap zal moeten geven van zijn woorden. Groote opgewondenheid in de vergadering ten gevolge van dit incident. De voorzitter tracht tc- virgeefs de Kamer tot kalmte te brengen door Ribot's woorden toe te lichten. Er is geen woord te verstaan. De nationalisten steunen natuurlijk Déroulède. Eindelijk slaagt Ribot er in te zeggen dat hij Déroulède niet heeft willen beleedigen. Hij had alleen willen zeggeu dat de zaak-Dreyfus uit het debat behoorde gehouden te wordendie zaak kon voor een land als Frankrijk geen politieke quaestie zijn. Ribot verklaarde het over de zaak- Dreyfus geheel eens te zijn met Samen. Vervolgens de samenstelling van het Kabinet aan critiek onderwerpend, zeido do spreker zijn goedkeuring niet te kunnen hechten aan een regeering die steunt op de socialisten. Hij vroeg een duidelijke verklaring over de hervormingen die het ministerie denkt in te voeren, en op do wijze waarop het denkt te regeeren. Nauwere samenwerking tusschen hem en zijn beslisten vijand, dominee Nielsen, bestond er niet. Zij knikten alleen even, wanneer zij elkander ont moetten, en zij bedienden zich van tusschenpersonen wanneer zij elkaar iets hadden mede te deelen. Onder die geestelijke en lichamelijke inspanning was Preslö er niet toe gekomen iets ten gunste zijner verlovingsplannen met Imgjor te doeneen reis naar Kopenhagen zou daarvoor noodig zijn geweest; en had dit feit reeds zijn humeur bitter vergald, door de gebeurtenissen der laatste dagen was zijn stemming bepaald vijandig geworden. Hij behandelde in zijn ontstemdheid de zieken zeer onverschillig; zij moesten bukken voor dat waaronder hij leed. Plotseling was alles omvergeworpen. De mede- deelingen die Itngjor hem gezonden had, hadden een verpletterenden indruk op hem gemaakt. Imgjor was de dochter van een kunstrijder en geen Lavard zij werd bedreigd met het verlies van al wat juist zulk een betoovering op hem had' uitgeoefend. Zoolang Imgjor omgeven was door de schittering van haar ontzaglijken rijkdom, was het hem niet moeilijk gevallen zijn geweten in slaap te sussen. Tegen dien prijs achtte hij zich gerechtigd haai die zijn woord had, een defmitieven afscheidsbrief te schrijven. Om der wille van het hooge doel dat Imgjor voor oogen had, heiligde het doel de middelen. Maar nu bleef hij plotseling staan als een ren paard voor een hindernis. In plaats van zijn geweten gerust te stellen, dacht hij er nu over na hoe hij zich, wanneer graaf Lavard zijn bedreigingen weikelijk waar maakte, weor van Imgjor ker. losmaken. Viviaui zegt dat de progressisten zoo bittere klachten slaken omdat zij voelen dat er iets ver anderd is in de Republiek. Brisson, zegt hij, heeft de traditie der Republiek hervat door ci viele personen te belasten niet oorlog en marine- Viviaui keurt de politiek van Hauotaux af. De spreker verklaarde voorts dat de socialisten de door Brisson prijs gegeven belasting op het inkomen zullen overnemen. Zij vragen geen so cialisme van het Kabinet; zij zullen zelveii buil politiek uitvoeren, maar scharen zich in afwach ting daarvan bij de republikeinen. De minister-president Brisson verklaarde hier op dat hij liet socialisme afkeurde, en hij voegde er bij dat hij zulke hervormingen wilde vooi-- stelleu dat de socialisten hun aanhang zouden verliezen. Nog eeuige sprekers voerden hierop het woord, waaronder de Beauregard die zijn wantrouwen in liet Kabinet uitsprak. Dit geschiedde onder steeds toenemend geraas. Het centrum o. a. klepperde aanhoudend met de deksels der lessenaars. Ten slotte werden zes moties ingediend. Bris son vereenigde zich met die van Dujardin Beaumetz en lsambert, waarin vertrouwen werd uitgesproken in de verklaring der regeering. De bijvoeging: om de politiek toe te passen die de globale progressieve belasting op het inko men buitensluit", werd door Brisson bestreden en met 314 tegen 251 stemmen verworpen. De motie van vertrouwen werd aangenomen met 316 tegen 230 stemmen. In den Senaat las Samen do ministerieele verklaring voor die door de linkerzijde met war me toejuichingen werd ontvangen. De Senaat besloot den datum voor een inter pellatie die Fresnau naar aanleiding der ver klaring wenschtc te houden, lator vast to stellen. Lord Salisbury heeft Dinsdagavond gesproken aai. het feestmaal der United Club te Londen, en in die rede ook den ooi-log tusschen twee grooto staten ter sprake gebracht. Een dier Staten, zeide Salisbury, is door ban den van verwantschap aan Engeland verbonden- De andere is vroeger zijn bondgenoot geweest. Wij moeten er ons daarom van spenen onze voorkeur uit te spreken voor een der partijen want beide Staten hebben gehandeld uit beweeg redenen van hoogere orde. De minister-president bracht hulde aan do liefde voor de onafhankelijkheid die de Cubanen bezielt, en drukte de hoop uit dat de vrede spoedig zou hersteld worden. Behalve dezen oorlog is de politieke horizon op dit oogenblik niet bewolkt, zeide Salisbury. De oorlog in Indië is geëindigd, en wij hebben met onzen machtigen buurstaat een conventie gesloten dio heel wat punten van geschil uit de wereld zal helpen. Door een eind te maken aan de heerschappij van den Khalicf. zullen wij c-en nog grooter dienst bewijzen aan de menschheid dan wij be wezen hebben door onze overeenkomst met Frankrijk betreffende West-Afrika. Zelfs Imgjor's schoonheid die hem geprikkeld en somtijds zijn zinnen reeds tot den hoogsten harts tocht had aangevuurd, zonk nu bijna tot niets ineen. Haar geestdrift voor de groote zaak, dio hij alleen omdat zij hem ten nutte kon zijn en uit wraak zuchtige beweegredenen had aangewakkerd, waar- ovor hij evenwel bij zich zelf steeds gespot had, noemde hij nu niets minder dan waanzin. De gedachte, haar zonder materieeion inzet hai erzijds te huwen en zelfs gehoor te moeten geven aan haar dweeperijen, in plaats van te schrapen, door geld en daardoor vei kregen macht te heerschen, bracht hem zóó in opstand dat hij zelfs reeds bij zich zelf te rade was gegaan of hij niet zonder eenige poging om graaf Lavard te vermurwen een eind aan do zaak zou maken door Imgjor mede te deelen dat hij nu toch niet in staat was de door haar gevorderde bewijzen aan te brengen. Maar een verstandige overgang was nu zij op het punt stond onterfd te worden, noodig. Voor- loopig moest hij dezelfde houding aannemen als vroeger, moest hij Imgjor in de gedachte doen verkeeren dat zijn gevoelens geenszins geschokt waren. Naast die overwegingen echter ontstond tegelijk in hem een gevoel van grimmigen spijt, dat hij zich zoo plotseling bedrogen zag in zijn schitterendste verwachtingen. Zijn grenzelooze heb zucht maakte zich weder van hem meester en bracht hem in een toestand van rusteloosheid die hem naar middelen deed zoeken om toch nog zijn doel te kunnen bereiken. Onder dit zoeken schoot hem eensklaps zijn be schermer, graaf Knut te binnen. Wellicht zou het mogelijk zijn, ten minste een deel van het ver mogen, voorzooverre de grootte daarvan de moeite Lord Salisbury dacht niet dat, er do minst kans bestond voor ernstige moeilijkheden me den Keizer van China, liet is duidelijk, zeid hij, dat wij in China niet een gelijken invloei kunnen uitoefenen als in Indië en in Egypte maar wat den aanleg van sporen betreft, is Eli geland evenveel bevoordeeld als andere statei De Brit.sehe politiek in het Verre Oosten lx oogt het Chineesehe rijk ongeschonden te liant haven, zijn ondergang te beletten en te traohte het den weg van hervormingen te doen inslaa en het alle mogelijke hulp te verleenen om zij verdedigingsmiddelen te volmaken en zijn vooi spoed te doen toenemen. Er is weinig belangrijk nieuws omtrent de oorlog. Het opzienbarende bericht omtrent tl B r o o k 1 y n, waaraan de Ainerikaansehe regci ring geen geloof schijnt te hechten, is niet beve tigd, hetgeen zeker den twijfel aan de juistliei wel doet toenemen Omtrent de krijgsverrichtingen om Santiiij zegt een telegram uit Juragua dat genera. Shaftcr Woensdag jl. besloten heeft zijn hooft kwartier te vestigen op het open veldbedel avond zullen do tenten betrokken worden. II artillerie der belegeriilgslrocpen is naar de voo posten vertrokken van liet kwartier van gen raki Lawton, vijf mijlen ten oosten van Sa tiago. De Spanjaarden ontruimden Woensch Caney, in de onmiddellijke nabijheid van Sa tiago gelegen. Bovendien meldt een tc New-York uit Plaj de! Este ontvangen telegram dat, naar men da: gelooft, do aanvoerder der opstandelingen Ga cia mei 3000 man naar do Westzijde van Sa tiago teruggezonden zal worden om den o marsch van generaal Pando te beletten Een telegram uit het Amerikaanschc kan meldt dat generaal Rabi met 2000 man op g uc-raal Pando zal worden afgezonden. Generaal Pando moet ongeveer den halvt afstand tusschen Manzanillo en Santiago afg legd hebben. Admiraal Sampson heeft aan de Amerikaa scho regeering bijzonderheden geseind omtre het bezoek dat Calixto Garcia hem heeft g bracht. Garcia maakte een voortreffelijken dr uk op den admiraal. Uit Key-West wordt bericht dat de N w a r k en de D o 1 p h i u in aanvaring zijn gek men, waarbij de laatste averij beliep. Uit Washington wordt aan de „Post" genie dat zes transportschepen met 500 man gisten naar 'lampa zijn vertrokken. De Amerikaansclie regeering zal wellicht pr test aanteekencn tegen het feit dat nog steei van Jamaica uit allerlei voorraad wordt gezo den naar Cuba. De Amerikaansche Senaat heeft met opsoi Kling van de namen der geheelo bemanning opc lijk hulde gebracht aan luitenant Hobson en bemanning der M erri m a c. Omtrent het eskader van admiraal Cama- wordt thans uit Porl-Said het volgende gemold „De regeering verbood de levering van koh van het strijden waard zou zijn van den gra los te krijgen. En daar Preslö dit voornemen omzette in besluit, (haalde hij ook geen oogenblik met uitvoering er van. Eenorzijds richtte hij een schrijven min Imgjo waarin hij haar nog eens om een ondei houd vroe en anderzijds verzocht hij graaf Knut in een ii derhaast naar dozen gezonden briefje, hom 's mii dags om drie uur een onderhoud te verleenen i het Mönkegjorer woud. Wanneer hij geen antvvooid ontving, dan zc hij aannemen dat de graaf hem die gunst wild verleenen. De ontvangst van dit schrijven deelde gr.m Knut na het tweede ontbijt in het bijzijn van AX( en Lucile aan den graaf en de gravin mede, lerwi hij tevens hun meening inwon, en allen waren he er over eens, dat de graaf aan het verzoek gehoo moest geven. Men wilde hooren wat Prestö t zeggen Imd. Niets mocht van de hand gewezet worden, dat et toe bij kon dragen de zaak op t helderen. Maar terwijl nog dit voortdurend wede op den voorgrond tredende, aller gemoederen bezij houdende vraagstuk behandeld werd, kwam bi Axel een nieuw denkbeeld op, en de wijze waaroj hij dit kon ten uitvoer brengen, om daardoor zijl heimelijke plannen te bevorderen, vervulde hen zoozeer dat hij nauwelijks de nadering der eerst volgende uren kon afwachten. Zoodra zich de gelegenheid daarvoor aanbood, ging hij naar zijn kamers en vervolgens, toen hot drie uur had geslagen, naar het erf en vandaai naar het dorp. fVordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1