I 52'" jaargang. Zondag 3' en Maandag 4 Juli 1898. N°. 9667. Eerste Blad IVROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, FErriUbETOISr. ÜITGEVEr7"h7j. cTrÖELANTS. INKULDIGINGSFEESTEN. BUITENLAND. 3n 311 O ijKasBjawwnK» ran 8chiedam, pet frsrwtaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 /ranco per post, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nomtnere- 0.02 BUREAU s BOTERSTKAA1 ?0, Tcïephoon ATo. 123. Advbbtshtibpbmb: van 1—5 gewone regcla met inbe grip van ecno Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. 1 De gemeenteraad stond deze week aan de al- gemeeno feestcommissie in plaats van liet sub sidie van f 2000, waarom gevraagd was, sleclits f 1000 toe. Wij treden in geen oordeel over dit besluit. De vraag of liet op den weg ligt eener gemeente om subsidieën te verstrekken voor dergelijke doeleinden, hoe groot dat subsidie eventueel moet zijn en of de hoegrootheid van het vrijwillig door de burgerij bijeengebrachte ran invloed moet zijn op het uit de gemeente lijke schatkist te verstrekken bedrag, is uiterst gecompliceerd, en een absoluut antwoord is niet moge-lijk. De bevestiging of ontkenning hangt geheel af van het standpunt, waarop men zich stelt. Een oogenblik hadden wij gevreesd, dat de Feestcommissie ontmoedigd haar mandaat zou ïeerleggen. Dat is gelukkig niet geschied. Men leeft in dit blad kunnen lezen, dat de commissie mmiddellijk eene vergadering heeft belegd om e onderzoeken, wat haar te doen stond, nu de minisbaro f 1000 ontbraken. Door vrijwillige bijdragen besloot men te lachten bijeen te krijgen wat de gemeenteraad leende niet te mogen toestaan. En aanvan- ïlijk is het resultaat niet ongunstig. Reeds nu i meer dan de helft van wat noodig is verza- leld. Maar de laatste loodjes wegen het raarst. Eerst gaat het bij honderd ec vijftig e-n vijf a twintig, maar dan komt het bij tien en vijf i drie en één gulden, en dan komt het kleine her en het bronsgeld. Maar het komt er tochdaaraan twijfelen wij iet. Er zijn er velen die nog wel iets meer wil- n bijdragen, vooral nu het particulier initia- i opnieuw opgeroepen wordt en velen zijn er, »r wien dit juist een prikkel is om nog eens at extra te geven. Dat bleek reeds in deze drie igen, nu bijna reeds door enkelen werd bijeen bracht, wat onlangs in de geheele gemeente er de commissie werd gecollecteerd. Toch achten wij eene opzettelijke opwekking n onze stadgenooten nog gewenscht, omdat ■tuurlijk niet opnieuw ieder kan worden he cht, en zelfs de bezoeken, naar wij vernemen, ar beperkt zullen blijven. Het geld moet bijeenkomen, daar is onze f als inwoners eener gemeente, wier konings- sindheid een goeden klank heeft me© gemoeid. J DOOR 1 REUMA,HTM HGIDER6. Jaar graaf Dehn als kind de in het dorp woe de ziekte reeds had gehad, hielden geen ge- idsbezwaren hem terug. Bovendien wilde hij een huis bezoeken, dat tot nu toe niet door epidemie was bezocht. Hij wilde beproeven van itö's huishoudster den naam der bruid van haar r te weten te komen. let was niet ondenkbaar dat haar die zijn brie- aannam, de naam en de woonplaats der dame ind waren. 'oen graaf Dehn het dorp door wandelde, trok zijn aandacht, hoe stil het op de straten was. dorp scheen wel uitgestorven. Nergens een snde schoorsteen, nergens iemand in de dorp- it of op de boerenerven. Heen eens zag hij een sterk gebogen, oud «tje, dat uit een boerenwoning naar buiten en een kom onder de pomp uitspoelde, Maar :eek niet eens op en liep terstond weer terug «n wijze, die haar hevige inwendige ongerust- en haast verried. a nog een menschelijk wezen, de postbode, o hem later tegemoet en wel juist toen hij raping van den dokter bad bereikt, eerbiedige- groet van den postbode beant-, Dat juist dc bijdragen van de minder met geld gezegendeu aan de Feestcommissie een grooteu mortelen steun zullen geven is natuur lijk buiten kijf. Een Oranjefeest is een volks feest, waarin zooals de „Standaard" bet dit voor jaar uitdrukte nationale poëzie schuilt. Zoo is het. Bij veel wat verdeelt, is men in Oranje één. De feestdagen onzer dynastie zijn de feestdagen des volks. Dat dan ieder nog een kleine bijdrage aan de commissie zende, en laat er ook kléin-zilver en kopergeld uit onze arbeidersgezinnen toevloeien Algemeen overzicht. Schiedam, 2 Juli '98. De algemeene aanval op Santiago do Cuba is begonnen, en wel van de land- en zeezijde beide. Een telegram van 30 Juni des middags uit Playa del Esto meldde nog dat de opmarscli van Shafter's hoofdmacht naar Santiago ver- traagd was, dat er gewacht werd op artillerie en op proviand. Het leger, ongeveer 17000 man, stond toen vijf mijlen ten Oosten van Santiago. Een te Washington ontvangen officieel be richt; van generaal Shatter, uit diens kamp te Sevilla en gedagteekend van gisterochtend 0.54, yerklaardde dat de aanval dien morgen zou be ginnen. De strijd werd toen door do voorposten met kracht voortgezet. De divisie van Lawton. stond op den rechtervleugel, en zou aan den Noordoostkant tegen Santiago oprukken. En inderdaad is do aanval gistermorgen be gonnen. Er werd verwoed gestreden; de Ame rikanen vorderden te land over de geheele linie. Generaal Lawton bezette Cabano, een voorstad van Santiago. Onderwijl beschoot admiraal Sampson Morro en do andere forten aan den ingang der baai. De Vesuvius maakte met succes gebruik van zijn dynamietkanonnen. Naar de „Morning Post" uit Washington, heeft vernomen, zou admiraal Sampson voor nemens zijn den toegang tot do haven van San tiago te forceeren en slag te leveren in de haven zelf. Men verwachtte ook, dat fort Morro, om Sampson's taak te vergemakkelijken, van de landzijdo door de Amerikaansche troepen zou worden aangevallen. Gisteren heeft de Spaansche vloot haar vuur gericht op do Amerikaansche troepen die zeer dicht bij de stad waren. Ook op andere punten van de kust van Cuba is er gestreden. Een te Madrid ontvangen telegram uit San tiago zegt dab vier Amerikaansche schepen die de kust bij Santiago beschoten, door het vuur der Spaansche batterijen genoodzaakt waren weg te varen. Een gisteren door het New-Yorkscho „Eve ning Journal" uit Santiago ontvangen tele- woordend, ontglipte Axel onwillekeurig de vraag naar brieven voor het kasteel. Hij ontving er ook voor de bewoners van het kasteel en zag bovendion poststukken voor Prestö in 's mans hand. Nadat hij zich aangeboden had om die eveneens af te geven, trad hij Prestö's woning binnen. Daar was alles stil. Hij trachtte zijn aanwezig heid te doen blijken, en toen dat geen succes had, wendde hij zich naar den achteringang in de hoop, de oude vrouw hetzij op de plaats of in den tuin te vinden. En daar hij hierdoor verhinderd werd de woning verder binnen te gaan stak hij werk tuigelijk de brieven voorloopig in den achterzak van zijn jas. Achter in den tuin werd bij de oude vrouw gewaar, die bezig was met aardappels te rooien. Hij ging naar haar toe. Nadat zij, toen zij hem zag, zich had opgericht uit haar gebogen houding, haar met aard bemorste handen had afgeveegd aan haar workschort en hem vriendelijk goeden dag had gezegd, zeide graaf Dehn, zonder inleiding recht op zijn doel afgaande ïlk kom u iets vragen, vrouw Madsen. Kan u mij misschien zeggen, hoe de verloofde van den dokier heet? U heeft zeker wel eens brieven moeten brengen naar de brievenbus bij de herberg aan de andere zijde van het dorp en kent dus haar naam ïZijn verloofde Ja, dat weet ik niet. Maar hij schrijft wel af en toe aan een meisje. Zij heet zij heet Ingeborg Jensen." nZoo dank u. En haar adres? Het is voor een kleine verrassing op liet kasteel, daarom vraag ik het alleen ïllaar adres? Ja, dat kan ik mij waarlijk niet meer herinneren. Maar zij woont bij zekeren staats raad Estrup te Kopenhagen. Dat staat er ook op." gram zegt eveneens dat vier Amerikaanseho oorlogsschepen Donderdag Manznnillo hebben beschoten waarbij zij veel schade toebrachten aan de Spaanscho batterijen. Deze antwoord den echter zóó krachtig dat do Amerikanen moesten wijken, en een der Amerikaansche sche pen geheel ontredderd was. Ook de Spaansche kanonncerbooten in de haven namen deel aan het gevecht. De opstandelingen hebben hun barbaarscho gewoonten nog niet afgelegd. Zij hebben weder een bom gelegd op den Westerspoorweg, toen. een trein naderde. Door de ontploffing werden vier soldaten gedood en vier gewond. De overi ge troepen zetten dc insurgenten na. Do Spaansche boot Villavordc heeft, naar de Temps" uit New-York verneemt, veel proviand en ammunitie op Cuba ontscheept. Beweerd wordt dat generaal Miles niet nanr Santiago gaat om het opperbevel te aanvaarden, maar om dc expeditie naar Porto-Rico gereed tc maken. ft ft Op do Pliilippijuen is nog geen verandering gekomen in den toestand. De Japansche kruiser Matsousjima, die 27 Jurn Manilla verliet en gisteren te Hongkong aankwam, bracht daar het bericht mede dat te Manilla do staat van zaken geen wijziging ondergaan. De Spanjaarden waren nog altijd bezig vez-dedi- giugswerken te maken. De opstandelingen ston den op 3 kilometers van de stad af. In de stad was gebrek aan levensmiddelen, waardoor de prijzen erg stegen. In de haven lagen vijf Duitsclie en vier En gel oorlogsschepen. Amerikaanseho troepen wa ren er nog piet aangekomen. In het geheel zijn thans reeds ruim 10.000 soldaten met 470 officieren op weg van San Francisco naar Manilla. Het Spaansche eskader van Camara heeft zijn reis voortgezet. Toen do Egyptische regce- rmg geweigerd had om in do haven van Port- Sazd kolen in to nemen, zelfs van hun eigen ko lenschepen, zijn de schepen van het eskader dit buiten gaan doen. Daarop zijn zij bet kanaal van Suez binnengevaren, en volgens een door het departement van marine to Washington ont vangen telegram zijn zij het Kanaal reeds ge passeerd. Men is hier niet bevreesd voor moeilijkheden met de mogendheden betreffende Manilla, zegt de correspondent der „Daily Telegraph" te Washington. Naar do meening van den staatssecretaris Till man bestaat daarop echter nog wel eenige kans. In een interview over een permanente bezetting van Porto-Rico en de Pliilippijuen door de Ame rikanen, zeide Tillman dat, met het oog op de verklaringen van het Congres, die permanente bezetting een daad van kwade trouw zou zijn jegens do geheele wereld, en dat het denkbeeld alleen voldoende is om het wantrouwen van Europa te verklaren. Duitschland of een andere natie zou wellicht »Zoo, zoo! Mooil Dat is voldoende, beste vrouw Madsen. En zeg vooral niet aan den dokter dat ik er naar heb gevraagd of dat ik hier ban geweest. Het is maar om die verrassing, begrijpt u Ce oude knikte, en nadat Axel haar een geld stuk in de hand gedrukt en nog een en ander over den gezondheidstoestand in het dorp had ge vraagd, nam hij afscheid. Toen hij de straat uitliep, klopte zijn hart onstui mig, en toen hij op zijn kamer was gekomen, schreef liij voor alle zekerheid nauwkeurig op wat hij gehoord had. Terwij! hij daarmee bezig was, schoten hem ook de brioven weer te binnen, die hij van den post bode in ontvangst had genomen, en tevens dat hij nu toch vergeten had de voor Prestö bestemde brieven aan de oude vrouw te geven. Hij nam haastig alles uit zijn zak, legde de brieven voor de Lavard's voor zich en schoof het met een touw bijeengebonden pak couranten voor Prestö terzijde. Hierbij bleek dit er brieven tus- schen staken, en toen graaf Dehn die er uit nam om ze beter weg te leggen, zag hij dat op de achterzijde de naam Ingeborg Jensen als de afzend ster stond vermeld. Toen trilden zijn handen, en zijn borst zwoegde in hevige opgewondenheid. Hoe, wanneer hij ter wille van het doel de brieven opende en den inhoud las? Maar een briefgeheim schenden en daardoor Imgjur nog eetis een reden geven om hem van een onridderlijke handelwijze te beschuldigen? En toch was hem door dit toeval het middel verschaft om ineens den 1 toestand volkomen tot klaarheid te brengen. Axel had afgesproken met Lucile tusschen vieren ten deel v.tn dmi buit eNcheii; maar, voegde Tillman er bij, wij moéten Duitschland en hot overige Europa to verstaan geven dat dc Yer- ccnigde Staten geen vreemde inmenging in hun politiek zullen dulden. Van ccn eigenaardigen stap der Spaansche rc- geeriug gewaagt een telegram uit Hongkong van Wolff's bureau. Volgens berichten uit gezaghebbende bron zou de kapitein-generaal der Philippijnen dezer dagen op zijn verzoek eon samenkomst hebben gehad met admiraal Dicderichs, don bevelhebber vai liet Duilschc eskader, ten einde dezen uit naam der Spaansche regeering het voorstel tc doen dat MsunlV au de hoede van ecu onzij- digon vlootvoogd zou worden toevertrouwd. Admiraal Dicderichs zou, uit eerbied voor do Amerikaansche blokkade het voorstel hebben gewezen van do hand. Over Porto-Rico beweert de correspondent dor „Daily Mail" te Parijs oen onderhoud te hebben gehad met dr. Betancos, den vertegenwoordi ger der junta van het eiland. Deze deelde hem mede dat de Zuid-Ameri- kaansche republieken eenigermate beducht be ginnen te worden voor de plannen der Ameri kanen. Met liet oog daarop zouden zij Spanjo hebben geraden Porto-Rico onafhankelijk to verklaren. Do Cortcz van Porto-Rico zullen den lOden bijeenkomen en dan een adres van trouw aan Spanje zenden. Intusschon gaan in Spanje verschillende stom men op die vragen om vrede. Zoo verlangt do werkliedenpartij dat er een einde kome aan den oorlog, en ook do Kamer van Koopliandcl te Barcelona sprak dien wensch uit. De bisschop van Barcelona heeft mede ten gunste van den vrede gesproken in tegenstel ling met zijn collega van Segovia, die den hei ligen oorlog predikt. De organen der liooge geestelijkheid zijn over het geheel voor den oor log tot het uiterste. Men zegt dat de vrijwilligers op Cuba den oorlog zullen voortzetten, ook al wordt Santiago genomen; maar dat zij de gehoorzaamheid zou den weigeren, zoodra Spanjo do souverciniteit over het eiland prijs gaf. De regeering is op het oogenblik nog tegen den vrede. Sagasta noemde de geruchten om trent vredesonderhandelingen onzin, en hij voeg de er bij dat de vrede zal afhangen van den loop der gebeurtenissen, en dat do regeering niet zal onderhandelen voordat zij moet. Gemengde Mcdcdeellngen. Gebleken is dat voor do motie van vertrou wen in het mïuisterie-Brisson ia de Fransche Kamer gestemd hebben 187 radicalen, 56 pro gressisten, 73 socialisten, anti-semieten en natio nalisten. Do minderheid van 230 stemmen te gen de motie was aldus samengesteld143 pro- gicssisten, 37 rallies, 47 leden der rechterzijde ca 3 anti-semieten. 28 afgevaardigden, t. w. 22 en zessen een tochtje te maken naar een der in zuidelijke richting gelegen hoeven. Hij keek op de kick. Het was tijd. Hij moest weg. Terwijl hij inwendig nog in dien tweestrijd ver keerde, borg hij de brieven in zijn borstzak en ging naar Lucile. Hij stapte met haar in hot rijtuig dat hen reeds wachtte, en read, zelf de teugels voerende, het voorplein af. Toen zij den weg bereikt hadden, waarlangs Axel bij zijn komst het kasteel had bereikt, trad Imgjor plotseling uit het huis van den ouden man die dien middag Axel's bagage had gedragen. Een koude blik trof hen beiden, toen zij haar verwon derd, maar met vriendelijk en verzoeningsgezind gelaat en gebaren van uit het rijtuig groetten. Na het bat had Imgjor zich niet meer beneden laten zien. Zij gebruikte haar maaltijden op haar kamerzij was tegenwoordig te vergelijken met een persoon, die in voorloopige hechtenis is en zijn lot afwacht. Ook op den avond van het bal was zij tot spijt van alle jonge heeren, die als planeten om haar heen dwaalden en haar gunst trachtten te winnen, niet weder te voorschijn gekomen. »Als ik mij deze geheele Imgjor-geschiedenis voor den geest haal," zoo begon Lucile, sdan ge lijkt het mij geen werkelijkheid, maar een roman. Mijn zuster niet het kind mijner moederde vast besloten houding van mijn vader de mogelijkheid, Imgjor te verliezen, haar de wereld in te zien gaan als predikster der revolutie, tevens als de vrouw van een Prestö, een wraakzuchtigen dweper, een schurk. Nu twijfelt u er toch ook niet meer aan, graaf Dehn, dat die man een schelm is Wordt vervolgd,)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1